Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos pristatymai
Pedagogikos pristatymai

(75 darbai)

15-16 metų paauglių elgesio įvertinimas, naudojantis BASC–2 metodika (2)PowerPoint pristatymas. Darbo "15-16 metų paauglių elgesio įvertinimas, naudojantis BASC–2 metodika" pristatymas. Aktualumas. Emocijų ir elgesio sutrikimai. BASC - 2. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika. Skalių klausimų grupės. T rezultatas. T rezultato klasifikavimo lentelė. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Andragogikos ištakosPowerPoint pristatymas. Andragogikos mokslo kilmė ir objektas. Socialinės prielaidos, įtakojančios suaugusiųjų mokymąsi. Klasikinė ir šiuolaikinė Knowleso principų klasifikacija. Pedagogikos ir andragogikos skirtumai (pagal Knowles, 1990). Pedagogikos ir andragogikos palyginimas (pagal Knowles, 1984). Suaugusiųjų švietimas ir E. W. Demingo kokybės modelis. Žvelgiant į mokymąsi visą gyvenimą, skiriamos trys mokymo/si dimensijos. Esminės suaugusiųjų švietimo gairės. Suaugusiųjų mokymosi taisyklės. Suaugusiųjų mokymosi idėjos. Andragogo veiklos siekiai. Išvados. Skaityti daugiau
Andragogikos modelis ir principaiPowerPoint pristatymas. Andragogikos modelis. Suaugusiųjų mokymosi idėjos. Šiuolaikinės andragogikos principai. Pedagogikos ir andragogikos skirtumai. Pedagogikos ir andragogikos palyginimas. Diskusijos andragogikos ir pedagogikos metodų tema. Suaugusiųjų švietimas ir E.W. Demingo kokybės modelis. Esminės suaugusiųjų švietimo gairės. Andragogo veiklos credo. Andragoginio dialogo etapai. Kokios yra suaugusiųjų mokymosi taisyklės? Išvados. Skaityti daugiau
Asmenybės savybės reikšmingos sporto pedagoguiPowerPoint pristatymas. Asmenybės savybės, reikšmingos sporto pedagogo darbui. Pedagoginis pastabumas ir pedagoginė nuojauta. Pedagoginis įtaigumas. Dėmesio paskirstymas ir perkėlimas. Atminties operatyvumas. Pedagogiškai kryptingas mąstymas. Reakcijos adekvatumas ir mobilumas. Skaityti daugiau
Asmenybės ugdymasPowerPoint pristatymas. Dorinis ugdymas. Dorinio ugdymo paskirtis. Pagrindiniai dorinio ugdymo uždaviniai. Siekiama, kad šauliai gebėtų. Nuodugniau pažinti. Ugdyti gebėjimus. Ugdyti asmenybę. Skaityti daugiau
Auklėjimo proceso struktūraPowerPoint pristatymas. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo turinys. Auklėjimo metodai. Auklėjimo sąlygos. Skaityti daugiau
Auklėjimo teorijos pagrindai: hodegetikaPowerPoint pristatymas. Auklėjimas. Auklėjimo procesas. Vidinės asmenybės pozicijos. Išorinė auklėjimo proceso schema. Auklėjimo proceso išorinė struktūra. Vidinė auklėjimo proceso struktūra. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo proceso ypatumai. Auklėjimo principai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo metodai. Pasakojimas. Auklėjimasis pokalbis. Reikalavimai pokalbiui. Auklėjimo metodai. Skatinimas. Auklėjimas tautai ir visuomenei. Lietuvių tautos paskirtis. Tautybė. Tautiškumas. Tautiškumo ugdymo metodai. Tautiškumo ugdymo formos. Tautiškasis auklėjimas. Tautinis auklėjimas. Tautinio auklėjimo sritys. Etinis auklėjimas. Dorinimo turinys. Santykiai su savimi. Santykiai su kitu žmogumi. Santykiai su socialinėmis priedermėmis. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorovinio išsiauklėjimo uždaviniai. Saviaukla. Saviauklos rūšys. Saviauklos sąlygos. Saviauklos rūšys. Saviauklos turinys. Saviauklos būdai. Vertybės. Saviauklos būdai. Saviauklos organizavimo etapai. Skaityti daugiau
Auklėtinio svarba ir pažinimo būdaiPowerPoint pristatymas. Pažinimo svarba. Amžiaus tarpsniai. Auklėtinių pažinimo būdai. Motyvų šaltiniai. Auklėtinių fizinio išsivystymo išmanymas. Akcelerantai. Retardantai. Auklėtinis gali būti. Vaikų gimimo eiliškumas šeimoje. Pirmagimiai. Antras vaikas. Vidurinis vaikas. Jauniausias vaikas. Vienintelis vaikas. Vieninteliai sūnūs ir vienintelės dukros. Skaityti daugiau
D.T. Dodge, J. Phinney "Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas: vadovas tėvams"PowerPoint pristatymas. Pradinis pedagoginis ugdymas. Diane Trister Dodge, Joanna Phinney knygos: "Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas: Vadovas tėvams" pristatymas. Įžanga. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) ypatumai. Programos tikslai. Socialinių ir emocinių įgūdžių svarba. Ugdymo(si) turinys. Kalba. Matematikos pradmenys. Matematikos užduotis. Pasaulio pažinimas. Menas. Technologijos. Ugdymosi aplinka. Vaiko pažangos stebėjimas. Baigiamasis žodis. Skaityti daugiau
Dalyko (modulio) programos parengimo žingsniaiPowerPoint pristatymas. Dalyko ( modulio) programos turinys. Bendrąją dalį sudaro. Pagrindinę dalį sudaro. Palydinčiąją dalį sudaro. Pirmas žingsnis. Trečias žingsnis. Ketvirtas žingsnis. Skaityti daugiau
DidaktikaPowerPoint pristatymas. Didaktika. Didaktikos apibrėžimas. Požiūriai į didaktikos sampratą. Didaktikos struktūra. Didaktikos objektas. Mokymasis. Šiuolaikinė ir klasikinė didaktika. Svarbu, kad. J. A. Komenskis ir V. Ratkė. Kai kurių šiandieninių mokslininkų didaktikos apibūdinimas. P. Jucevičienės. Trumpos išvados. Skaityti daugiau
Didaktika (6)PowerPoint pristatymas. Didaktikos apibūdinimas. Didaktika. Didaktikos šakos. Pagrindinės didaktikos sąvokos. Mokymo/si procesas. Mokymo/si proceso struktūra. Mokymosi procesas. Mokytojo ir besimokančiojo sąveika. Sąveikos tipai pedagoginėse situacijose. Mokymo/si metodo samprata. Mokymo/si proceso elementai. Mokymo proceso elementai. Tradiciniai mokymo metodai. Praktiniai operaciniai. Kūrybiniai. Šiuolaikiniai mokymosi metodai. Mokymasis bendradarbiaujant. MB esminiai bruožai. Bendras piešinys. Minčių žemėlapis. Minčių žemėlapio privalumai. Minčių žemėlapio kūrimo taisyklės. Kampai. Mokymosi grupėje privalumai. Mokymosi grupėse trūkumai. Aktyvuotas mokymasis. Palanki mokymosi aplinka. Ryšys su ankstesniu išmokimu ir patirtimi. Visumos vaizdas. Rezultatų konkretizavimas. Pranešimas Besimokančiųjų aktyvinimas. Išmokimo demonstravimas. Apžvalga. Probleminio mokymo/si metodas – projektas. Projekto planavimas. Projekto įgyvendinimas. Atsiskaitymas. Baigiamoji didaktikos užduotis – projekto parengimo gairės (1). Baigiamoji didaktikos užduotis – projekto parengimas (3). Didaktikos baigiamosios užduoties vertinimo kriterijai. Skaityti daugiau
Egzistencializmas kaip ugdymo filosofinis pagrindasPowerPoint pristatymas. Egzistencializmas kaip ugdymo filosofinis pagrindas. Egzistencializmu grindžiamas ugdymas. Konceptualios nuostatos. Filosofinis antropocentrizmas. Ugdymo tikslai. Umwelt - Mitwelt -Eigenwelt -egzistencinis nerimas - tapatumo krizė. Ugdytojas. Ugdymo metodai. Ugdymo programa. Kritika. Pamąstymui. Skaityti daugiau
Ekologinis ugdymasPowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas. Gamtosauginės mokyklos. Ekologinis ugdymas mokykloje. Ekologiniai centrai, jų veikla. Ekologinio ugdymo nauda. Skaityti daugiau
Ekologinis-gamtinis ugdymasPowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams. Oro tarša. Žmogaus poveikis gamtai. Aplinkos tarša ir žmogaus sveikata. Ekologinis ugdymas mokykloje. Aplinkos poveikis sveikatai. Skaityti daugiau
Ekologinis-gamtinis ugdymas, kraštotyrinė veiklaPowerPoint pristatymas. Papildomas gamtinis ekologinis ugdymas. Papildomo ekologinio – gamtinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Papildomo gamtinio–ekologinio ugdymo formos. Formalusis ugdymas. Neformalusis ugdymas. Informalusis ugdymas. Papildomo gamtinio-ekologinio ugdymo skirstymas pagal veikloje dalyvaujančių vaikų skaičių. Gamtinio-ekologinio papildomo ugdymo įvairovė. Gamtinės pakraipos klubų plėtotės statistika (1990 – 1999). Gamtinės pakraipos klubų kategorijos. Kraštotyrinė veikla. Kraštotyros pobūdis formuojamas pagal. Kraštotyros pakopos. Skaityti daugiau
Ekologinis-gamtinis ugdymas: saviraiška ir polinkių plėtotėPowerPoint pristatymas. Papildomas gamtinis – ekologinis ugdymas. Papildomo ekologinio – gamtinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Ugdymo metodai. Ugdymo metodai. Formalusis ugdymas. Informalusis ugdymas. Skaityti daugiau
Ekologinis–gamtinis ugdymasPowerPoint pristatymas. Ekologinio – gamtinio ugdymo atspindžiai Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Ekologinio – gamtinio ugdymo samprata. Gamtos dalykų turinys. Ekologinio – gamtinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Ekologinio – gamtinio ugdymo aktualumas, svarba ir reikšmė. Papildomas ekologinis – gamtinis ugdymas. Ugdymo problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. Efektyviausios papildomo ekologinio – gamtinio ugdymo formos. Ugdymo formų realizavimo ypatumai. Skaityti daugiau
Engiamųjų pedagogikaPowerPoint pristatymas. Paulo freire gyvenimas. Paulo freire gyvenimas (2). Kas tai "engiamųjų pedagogika"? Engėjų ir engiamųjų trumpa charakteristika. Bankinė ugdymo samprata. Probleminė ugdymo samprata. Ugdymo sampratų palyginimas. Vaidmenų transformacija. Apibendrinimas. Dialogo esmė – žodis, susidedantis iš dviejų matmenų: veiksmo ir refleksijos. Daugelis politinių ir švietimo planų žlugo, nes. Žmogus, kitaip nei gyvūnai. Panagrinėkime generatyvinių temų tyrimą. Kodavimas gali būti. Užkariavimas. Bendradarbiavimas. Organizavimas. Skaityti daugiau
Etiniai reikalavimai trenerio asmenybeiPowerPoint pateiktis. Visuomeninis kryptingumas. Dorovinis tvirtumas. Pedagoginis teisingumas. Meilė auklėtiniams . Pagarba kiekvienam auklėtiniui . Ryžtingumas. Atkaklumas . Jautrumas . Nuoširdumas . Darbštumas. Reiklumas sau. Kuklumas . Gerumas . Pedagoginis optimizmas. Pedagoginis taktas . Savikritiškumas . Skaityti daugiau
...