Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos šperos
Pedagogikos šperos

(44 darbai)

Andragogika (2)Vėlyvajam modernumui būdingas. Pokyčiai. Mokymosi visą gyvenimą diskurso plėtra. Asmeninė kompetencija. Socialinė kompetencija. Dalykinė kompetencija. Didaktinė kompetencija. Svarbiausios andragogo funkcijos. Andragogo savybės. Pagrindiniai andragogo vaidmenys. Andragogikos terminas naudojamas ne visur. Raktiniai gebėjimai ir kompetencijos išgyvenimui mokymosi visą gyvenimą amžiuje. Kaip grupė geriausiai mokosi. Socialinės prielaidos, įtakojančios suaugusiųjų mokymąsi. Suaugusiųjų mokymasis ir darbo pasaulis. Kelios andragogikos prielaidos. Mokymosi sąlygos ir mokymo principai. Mokymosi aplinka. Poreikis žinoti. Besimokančiojo savarankiškumas. Patirtis. Pasirengimas mokymuisi. Orientacija. Motyvacija. Skaityti daugiau
Auklėjimo teorija (2)Hodegetika. Auklėjimo teorija. Auklėjimo teorija. Auklėjimo teorija. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų auklėjimas. Auklėjimo proceso komponentai. Auklėjimo procesas. Saviaukla. Saviauklos metodai. Saviaukla. Auklėjimo ir saviauklos ryšys. Perauklėjimo esmė ir pagrindinės funkcijos. Perauklėjimas. Auklėjimo dėsningumai. Dėsningumai. Auklėjimo procesas. Psichologiniai išsiauklėjimo komponentai. Auklėjimo ypatumai. Auklėjimo procesą sąlygiškai galima dalinti į etapus. Auklėjimo principų samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo principai atspindi. Neįgaliųjų auklėjimo principai. Intervencija. Kompensuojamojo ugdymo principas. Pagrindiniai specialiojo (kompensuojamojo) ugdymo uždaviniai. Lyčių lygiavertiškumo ugdymas. Lytiškumo stereotipai. Lyčių aspekto integravimo strategija. Lyčių lygybė reiškia. Lygių galimybių principas. Svarbu. Bendrieji ir tikslieji auklėjimo uždaviniai: Galutiniai; Daliniai; Tarpiniai. Bendrieji auklėjimo tikslai. Bendrųjų auklėjimo tikslų siekiama per auklėjimo turinį. Vaikų dorinis auklėjimas. Estetinis auklėjimas. Pilietinis auklėjimas. Dorinio auklėjimo tikslai. Dorinio auklėjimo uždaviniai. Moralinio sąmoningumo formavimas. Kiti dorinio auklėjimo uždaviniai. Dorinio auklėjimo turinys. Bendravimo gebėjimų ugdymas. Poreikis bendrauti. Gebėjimas bendrauti. Svarbūs bendraujant. Socialinė interakcija. Estetinis auklėjimas. Protiškai atsilikusio vaiko estetinių jausmų, vaizdinių ir žinių formavimas vyksta kompleksiškai. Estetinio auklėjimo metodai. Fizinio auklėjimo tikslas. Fizinio auklėjimo uždaviniai. Būtina teisingai organizuoti specialią fizinio auklėjimo sistemą. Lavinamaisiais žaidimais galima ugdyti. Lytinis auklėjimas. Lytiškumo raiška. Paauglystės amžius. Lytinis potraukis. Darbinis auklėjimas. Darbinio auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo formos. Tuo remiantis skiriamos. Klasifikavimas pagal kriterijų. Kompleksiškas auklėjimas. Sakytinės (žodinės) auklėjimo formos (renginiai) Etinis pokalbis. Etinio pokalbio struktūra. Pagrindiniame etape (problemos sprendimo ieškojimas). Baigiamuoju žodžiu. Etinio pokalbio metodas auklėjant sutrikusios raidos vaikus. Disputas. Disputo struktūra. Paskaita. Veikdinamosios (praktinės) auklėjimo formos. Žaidimas. Sociodrama. Auklėjamųjų situacijų sudarymas. Auklėjimo renginių efektyvumo kriterijai. Auklėjimo metodų samprata ir klasifikacija. Auklėjimo metodų grupės. Rodomieji auklėjimo metodai. Pamokymas. Pamokymo atspalviai. Reikalavimai pamokymo taikymui. Norint sudominti pasakojimu, reikia. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Elgesio ir veiklos stimuliavimo metodai. Įsakymo taikymo taisyklės. Draudimas. Pedagoginis reikalavimas. Tiesioginis reikalavimas. Reikalavimas pritarimo forma. Viešoji nuomonė. Lenktyniavimas. Skatinimas. Bausmės įteigimai. Laikinas izoliavimas. Elgesio įvertinimo sumažinimas. Netesiegionio pedagoginio poveikio priemones. Apribojančios pedagoginio poveikio priemonės. Auklėtojo veiklos sritys. Pagrindinis auklėtojo veiklos tikslas. Auklėtojo uždaviniai. Klasės auklėjimas. Klasės vadovas. Mokytojų bendradarbiavimas. Individualus mokinių auklėjimas. Bendradarbiavimas su tėvais. Ryšiai su šeima ir mokykla. Ryšiai su visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis. Veikla komandoje. Auklėjamojo darbo planavimas. Reikalavimus auklėjamojo darbo planui suformulavo Bitinas. Trys auklėjimo tikslų rūšys. Skaityti daugiau
Bendroji pedagogikaPedagogikos mokslo samprata, esmė ir raida. Pagrindinės pedagogikos mokslo sąvokos. Pedagogikos mokslų šakos. Didaktikos samprata ir esmė. Mokymo ir mokymosi struktūra ir tikslai. Mokymo tipai ir kryptys. Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Mokymo formos. Mokymosi veiksniai. Mokymosi metodai. Ugdymui įtakos turintys kiti svarbesni veiksniai. Auklėjimo samprata užsienyje ir Lietuvoje. Auklėjimo esmė, paskirtis. Auklėjimo vieta ugdymo sistemoje ir auklėjimo vyksmo ypatumai. Auklėjimo tikslai. Auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo metodai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo principai ir rezultatyvumas. Auklėjimo organizavimo formos. Auklėjimo priemonės. Skaityti daugiau
Didaktika (3)Didaktika jos objektas ir sąvokos. Kas yra didaktikos objektas? Pagrindinės didaktinės sąvokos. Kas yra didaktikos pradininkas? Kuo skiriasi mokymas nuo auklėjimo? Kas yra mokymo pagrindai? Ką jie tiria? Mokymosi ir mokymo ryšys. Didaktiniai principai. Reikšmingos šių dienų Komenskio idėjos. Tradicinės ir šiuolaikinės didaktinės nuostatos. Ugdymo kritinis mastymas. Sisteminis požiūris į mokymą. Ką reiškia sistema? Kas sudaro didaktinę sistemą ir koks ryšys tarp sistemos elementų? Koks ryšys tarp didaktikos dėsnių ir principų? Didaktiniai principai. Mokymo principai. Kas padeda realizuoti didaktikos principus? Nurodykite ir pagrįskite šių principų ryšius: moksliškumo-prieinamumu; teorijos praktikos ryšio-išmokimo tvirtumu. Kokia turi būti sąlyga, kad mokymo principai būtų veiksmingi? Koks didaktikos principas reikalauja tarp dalykinių ryšių? Mokymo tikslai. Mokymo tikslai. Kas sąlygoja tikslus? Kuo mokytojams yra naudingi Bloom'o mokymo tikslų taksonomija? Kokie reikalavimai yra keliami tikslams? Santykis tarp pedagogo ir ugdytinio. Mokymo turinys. Kas yra mokymo turinys? Mokymo turinio formos. Kokie esminiai šiuolaikinės pamokos bruožai? Mokymo metodai. Kas yra metodas? Netradiciniai mokymosi metodai. Mokymosi priemonės. Vertinimas. Kas yra vertinimo sistema? Kokios yra vertinimo rūšys? Vertinimo funkcijos. Skaityti daugiau
Didaktika (5)Mokymosi sunkumų apibūdinimas. Mokymosi veiksniai (faktoriai, priežastys). Mokymosi nesėkmių įveikimo būdai. Tikrinimas ir vertinimas. Reikalavimai vadovėliams. Mokymo programos. Bendrieji ugdymo planai. Išsilavinimo standartai. Ugdymo turinio komponentai. Mokymo turinio struktūra. Vadovavimo principai. Didaktiniai principai. Mokytojo pasakojimas, aiškinimas, mokyklinė paskaita. Pokalbis. Darbas su spausdintinais šaltiniais. Demonstravimas-stebėjimas. Minčių lietus. Vaidmenų atlikimas, pjesės modeliavimas. Žaidimai. Ugdymo metodų pasirinkimas ir taikymas. Mokymosi metodai (projektų rengimas, savarankiškas mokymasis, rašiniai, referatai). Kitos mokymo formos. Pamokos tobulinimo keliai. Skaityti daugiau
Didaktika (8)Ekonomikos ir verslumo ugdymo didaktikos objektas, funkcijos ir principai. Ekonominio raštingumo ir verslumo samprata bei ugdymo mokykloje strategija. Ekonomikos ir verslumo mokymo (-si ) turinys, pagrindiniai elementai, procesas, kaitos tendencijos. Ekonominio švietimo, verslumo ugdymo, ekonomikos ir verslo mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybės bei su tuo susijusios organizacijos. Ekonomikos ir verslumo ugdymo mokytojui keliami reikalavimai: profesiniai gebėjimai, asmenybės bruožai, vidinė kultūra. Ekonomikos ir verslumo mokymosi būdai: klasifikacija, pagrindiniai bruožai, privalumai, trūkumai. (trūkumai ir privalumai tinka iš 7 kl.). Pagrindiniai ekonomikos mokymo metodai : tiesioginis dėstymas, modeliavimas, darbas grupėse, tyrimas. Praktinio verslumo įgūdžių vertinimo būdai ir metodai. Mokinio mokymosi motyvacija ir pozityvios jos skatinimo formos. Mokinių mokymosi stiliai ir ugdomojo proceso organizavimo ypatumai. Projektų metodas mokant ekonomikos ir ugdant verslumo gebėjimus: ištakos, esmė, etapai. Diskusija kaip mokymo metodas: kada taikomos, kaip suplanuoti, kaip vadovauti. Interaktyvus visos klasės mokymas: eiga, privalumai, trūkumai. Ekonominio raštingumo mokymo ir verslumo ugdymo priemonės, jų klasifikavimas ir taikymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo pagrindimas. Ekonomikos ir verslumo ugdymo integravimo su kitais mokomaisiais dalykai galimybės, nauda ir problemos. Ekonomikos mokymosi ir verslumo ugdymo aplinka ir jos formavimas. Palankios ekonomikos ir verslumo mokymui atmosferos klasėje kūrimas, gero mokymo(-si) ypatumai. Vertinimas ir įsivertinimas, vertinimo tikslai bei vertinimo sunkumai; įsivertinimo pranašumai. Ekonominio raštingumo ir verslumo vertinimo būdai, jų taikymo specifika, diferencijavimo nauda. Ekonomikos žinių ir verslumo gebėjimų tikrinimo testo sudarymo principai, taikymo sritys. Skaityti daugiau
EdukologijaEdukologija, jos paskirtis. Vaikų ugdymo meno teorija, suaugusiųjų mokymas: I.Kantas, R.Oenas, J.F.Herbartas. Permanentinis ugdymas. Ugdymo mokslo objektas, funkcijos. Žmogaus saviraiškos priemonės. Ugdytojas, jo rūpestis. Gyvenimo pagrindai ir ugdymo funkcijos. Ugdytojo charakteristika. Mokymo ir mokymosi tikslai. Mokymosi motyvacija. Mokymosi sistemos. Dreifuso mokymosi modeliai. Modelių trūkumai. Nebyliosios žinios. Mokymo principai. Švietimas. Informacijos rūšys. Saviauklos rūšys ir kitimas. Saviauklos būdai. Skaityti daugiau
Edukologija (5)Informaciniai metodai. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Mokymosi būdai. Diskusijų grupės ir grupių projektai. Ugdymas. Humanistinės psichologijos principas. Konfliktinės situacijos. Senovės genčių ugdymas. Ugdymo mokslo kilmė ir raida. Lietuvos patirtis. Humaniškumas. Standartas. Skaityti daugiau
Edukologija (7)Pedagogikos objektas ir dalykas. Objektas. Pedagogikos objektas. Pedagogikos dalykas. Ugdymas kaip visuomeninis reiškinys. Analizuojamos sritys, kuriose gyvena ir veikia žmogus. Žmogaus veiklos rūšys. Ugdymas kaip autokratinės sistemos apibrėžtis. Ugdymas. Ugdymo funkcijos. Veiksniai, įtakojantys ugdymą. Svarbesni ugdymo akcentai. Pedagogikos kategorija. Asmenybės ugdymas (-is) ir vystymas (-is). Protinio vystymosi lygiai. Asmenybės vystymosi teorijos. Žmogaus vystymuisi turintys įtakos veiksniai. Probleminės sritys. Moksliniai pedagoginiai tyrimai. Pedagogikos mokslo ir tyrimų principai. Pedagogikos mokslo lygiai. Pedagogikos mokslo funkcijos. Pedagogikos moksle kylantys sunkumai. Pedagoginio tyrimo struktūra. Mokslinio tyrimo metodai. Mokslinių tyrimų rodikliai. Mokyklotyra, mokyklos valdymas (menedžmentas). Vadovavimo institucijos. Vykdomosios institucijos. Pedagoginiai santykiai (interakcija, sąveika). Poreikiai. Santykių lygiai, tipai. Santykių stiliai. Pedagoginio bendravimo struktūra susideda iš... Skaityti daugiau
Edukologija (8)Edukologijos samprata, mokslo raida ir klasifikacija. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Filosofija, teorija, ideologija ugdyme. Ugdymo teorijos ir praktikos atitikmens problema. Idealistinis ugdymas ir jo kritika. Realistinis ugdymas ir jo kritika. Religinis (neotomistinis) ugdymas ir jo kritika. Rytų ir Vakarų ugdymo sistemų palyginimas. Pragmatizmo pasaulėžiūra ir ugdymas. Egzistencionalistinis ir fenomenologinis mokymas. Analitinis ugdymas. Skirtingų ugdymo sistemų metodai, jų ypatumai. Šiuolaikinės ugdymo technologijos: grupinis mokymas, žaidimai, metaforinis ir analitinis metodai. Dialogų, klausimų atsakymų formulavimas. Moralės ir charakterio formavimo aktualijos postmodernioje visuomenėje. Lietuvos švietimo gairės ir Lisabonos strategija. Moksliniai tyrimai ir švietimas. Skaityti daugiau
Edukologijos įvadas (2)Ugdymo mokslo atsiradimas. Kas yra holistinis ugdymas? Kas yra pedagogika pagal įvairius autorius. Kas yra objektas? Pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai. Pedagogikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo pobūdis įvairiais laikotarpiais. Pedagogikos mokslo pradininkai ir atstovai, jų darbai. Edukologijos mokslų klasifikavimas. Ugdymo tikslų skirstymo kriterijai. Kas yra profesinė kompetencija, kompetencijos sritys, mokytojo vaidmuo. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Žmogaus vystymosi samprata. Svarbiausi asmenybės vystymosi veiksniai. Žmogaus gyvenimo laikotarpiai pagal pedagogus. Gyvenimo laikotarpių charakteristika. Lietuvos švietimo sistemos struktūra, principai. Papildomo ugdymo sistemos principai. Skaityti daugiau
Gamtos didaktikaĮvadas. Didaktika. Biologijos ugdymo proceso tyrimas. Biologijos metodikos raida. Žmogaus koncepcija ir asmenybės ugdymas. Bendrieji mokyklinės biologijos uždaviniai. Biologijos tarpmokykliniai ryšiai ir turinio integravimas. Didaktinės mokyklinės biologijos žinių skirstymas ir sisteminimas. Testai biologijos mokymo procese. Mokymo proceso organizavimas ir valdymo būdai. Ugdymo organizavimo formos. Biologijos ugdymo materiali bazė ir ugdymo priemonės. Mokinių biologijos užrašai ir sąsiuviniai. Skaityti daugiau
Geografijos mokymasGeografijos mokymo metodika specialioje mokykloje. Uždaviniai. Geografijos mokymo principai. Kraštotyra. Geografijos propedeutika. Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių geografinių vaizdinių ypatumai. Geografijos mokymo metodai specialioje mokykloje. Geografijos pamoka specialioje mokykloje. Pamokos etapai. Pamokos tipai ir jų tikslai. Praktiniai ir savarankiški darbai. Geografiniai stebėjimai specialioje mokykloje. Pedagoginės sąlygos padedančios formuoti vienines geografijos sąvokas. Didaktiniai reikalavimai geografijos vadovėlyje. Darbas su geografijos sąsiuviniu. Metodika. Sąsiuvinio ir vadovėlio tarpusavio ryšys. Mokinių žinių tikrinimas ir vertinimas. Tikrinimo ir vertinimo sąlygos. Užklasinio mokomojo auklėjamojo darbo organizavimas mokant geografijos. Geografijos kabinetas specialioje mokykloje ir kraštotyros būrelis. Geografijos dalyko specialioje mokykloje sistema ir turinys. Žemynų geografijos mokymas (dėstymo metodika). Eurazijos mokymas (Europa ir Azija). Lietuvos mokymas (metodika). Žmogus ir žemė. Klimato sąvokos sudarymo metodika. Vaizdinės priemonės. Tūrinės vaizdinės priemonės. Grafiniai atvaizdai. Mokomieji filmai (ekraninės). Kartografinės priemonės. Geografinių vaizdinių ir sąvokų kūrimas. Skaityti daugiau
Hodegetika (3)Hodegetikos sąvoka. Auklėjimo proceso esmė. Auklėjimo apibrėžimai (definicijos). Auklėjimo proceso struktūra. Auklėjimo proceso ypatumai. Bendra auklėjimo metodų samprata. Ugdymo priemonės. Auklėjimą reguliuojantys principai. Auklėjimo formos. Auklėjimo formų klasifikavimo problema.Papildomo ugdymo sistemos samprata. Neformalus ugdymas. Klasės ir mokyklos bendruomenės santykiai. Klasės bendruomenės raida. Klasės ir mokyklos bendruomenės savivalda, jos organizavimas ir veikla. Auklėjimo per pamokas reikšmė, uždaviniai ir kryptys. Auklėjimo per pamokas veiksniai ir jų realizavimas. Internalizacijos reikšmė ir esmė. Internalizacijos ir auklėjimo ryšys. Vertybių internalizacijos mechanizmai. Įsisąmoninta ir neįsisąmoninta internalizacija. Skaityti daugiau
Hodegetika (5)Auklėjimo samprata. Auklėjimo proceso specifika, struktūra, ypatumai. Auklėjamosios situacijos,jų organizavimas. Auklėtojo ir auklėtinio sąveikos ypatumai. Auklėjimo proceso psichologiniai pagrindai (internalizacijos procesas). Grįžtamasis ryšys auklėjimo procese. Išsiauklėjimo tyrimas, lygiai. Auklėjimą įtakojantys veiksniai. Bendrieji principai ir jų reikšmingumas auklėjimui. Specifinių auklėjimo principų apžvalga. Auklėjimo metodų bendra apžvalga. Rodomieji auklėjimo metodai. Sakytiniai auklėjimo metodai. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Stimuliavimo metodai, jų klasifikacija, įvairovė. Auklėjimo formos, jų įvairovė. Etinis pokalbis, jo organizavimo metodika. Disputo organizavimo metodika. Žaidimai, jų įvairovė. Konkursai ir viktorinos. Auklėjamosios ekskursijos ir jų organizavimas. Auklėjimo turinio samprata. Požiūriai į vertybes. Dorinis ugdymas: tikslas, uždaviniai, turinys. Idealai ir jų reikšmė ugdant asmenybę. Pavyzdžio metodas. Įpareigojimai: reikšmė ir rūšys. Pilietiškumo ugdymo esmė ir samprata. Etninis ugdymas mokykloje. Tautinis ir tarptautinis ugdymas mokykloje. Politinis ugdymas. Estetinis vaikų auklėjimas. Klasės bendruomenė: samprata,santykiai, struktūra. Klasės bendruomenės vystymosi stadijos. Vadovavimas klasės bendruomenei. Klasės auklėtojas:veiklos uždaviniai ir funkcijos. Klasės auklėtojo veiklos kryptys. Auklėjamojo darbo planavimas ir vadyba. Klasės auklėtojo ir šeimos bendradarbiavimas. Mokinių saviugda: samprata, rūšys ir kryptys. Saviugdos metodai. Vadovavimas mokinių saviugdai. Papildomasis vaikų ugdymas: samprata ir sistema. Skaityti daugiau
Ikimokyklinė pedagogikaIkimokyklinės pedagogikos sąvokos. Ikimokyklinio ugdymo reformos priežastys, kaitos kryptys. Individualios autorinės programos. Integruotas ugdymas. Kūrybinis-kompleksinis ugdymas. Vaikų veiklos kampeliai, jų privalumai. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo ypatumai. Priešmokyklinis ugdymas. Vaiko brandumas mokyklai. Šeimos ir vaikų darželio sąveika. ALF ir Egmonto Petersono fondų projektas. R. Štainerio ir Montessori lyginamoji analizė. Žaidimų samprata, kilmė ir reikšmė. Žaidimai su taisyklėmis. Didaktiniai žaidimai. Žaidimų klasifikacija. Kūrybiniai vaikų žaidimai. Šeimos funkcijos. Skaityti daugiau
Ikimokyklinė pedagogika (2)Ugdymas. Ikimokyklinė pedagogika. Priešmokyklinis ugdymas. Papildomas ugdymas. Ugdymo(si) pakopa. Programa. Integruota programa. Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos paskirtis. Pedagogas. Ugdytinis. Į vaiką orientuota grupė. Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė. Priešmokyklinio ugdymo tikslas. Priešmokyklinio ugdymo turinys. Priešmokyklinio ugdymo kryptys ir metodai. Ikimokyklinė pedagogika. Pedagoginis tyrimas. Senoji kryptis. Naujoji kryptis. Ikimokyklinio ugdymo istorinės ištakos. Priešmokyklinio ugdymo istorija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Krikščioniška pedagogikaV.Vainilavičiūtės paskaitos "krikščioniškoji pedagogika" klausimai ir atsakymai pirmajam kontroliniui. 47 klausimai su atsakymais. Skaityti daugiau
PedagogikaPedagogika-mokslas ir menas, Mokinių pažinimas, Tyrimo metodai, Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant, Ugdymo tikslų problema pedagoginės minties raidoje, reformos dokumentuose, Asmenybės raida ir ugdymas, Ugdymo daugiamatiškumas, Ugdymo veiksniai ir veikėjai, Pedagogo profesijos esmė specifika, Mokymo procesas, jo esmė etapai, Svarbiausios sąvokos, Mokymo proceso modelis, Mokymo tikslai turinio ir metodo vienovė, Mokymo principai, Diferencijuoto mokymo problema, Mokymo organizavimo formos, Pamokų tipai, struktūra, Mokinių sudominimo būdai, Geros pamokos bruožai, Stebėtų pamokų analizė, Aktyvaus mokymo metodai, Grupinio mokymo formos, projektų ir kiti metodai, Pokalbis - mokymo metodas, Jo rūšys taikymas, Klausimų kategorijos, Ugdymo turinio raida, jo ypatumai, Mokymo planas, programos, Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai, metodai, Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas, Mokymosi motyvai, Mokinių nepažangumo socialinės, psichologinės, pedagoginės priežastys, Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas, Tautinis auklėjimas teoriniame ir istoriniame kontekste, A. Maceina apie tautinį auklėjimą, Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai, principai, Profilinis mokymas, Mokykla-socialinio ugdymo institucija, Mokyklos tikslai, funkcijos, Ugdymo planas, Auklėjimas- vertybių ugdymas, Auklėjimo specifika ir veiksniai, Mokymo ir auklėjimo vienovė, Auklėjimo principai, Dorinis auklėjimas, Mokinio saviugda, Klasės auklėtojo pagrindinės veiklos sritys, Regos sutrikimų prevencija mokykloje ir mokytojo darbas su šiuos sutrikimus turinčiais mokiniais. Skaityti daugiau
Pedagogika (12)Lietuvos mokyklų reforma. Tikslas ir uždaviniai, eiga ir problemos. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai. Įstatyme nurodyti pagrindiniai švietimo sistemos uždaviniai. Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos raida užsienyje. Pedagogikos raida Lietuvoje. Visų lygių pirmosios mokyklos Lietuvoje, jų įkūrimo aplinkybės, datos. Pedagogikos mokslų problema. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Didaktika — mokymo teorija. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Mokymo principai. Mokymo(si) organizavimo formos. Pamoka. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokų tipai, struktūra, jų organizavimas. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo esmė bei funkcijos. Tikrinimo ir vertinimo principai. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Mokymo rezultatų vertinimo problemos. Bendras mokymo krypčių supratimas ir svarbiausi jų bruožai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Pedagogo vaidmuo, jam keliami reikalavimai. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnaverčiai asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai. Saviaukla. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeimyninis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Skaityti daugiau