Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos konspektai
Pedagogikos konspektai

(95 darbai)

Aktyvaus mokymosi metodaiMokymasis bendradarbiaujant. Teigiama abipusė priklausomybė. Tiesioginio bendravimo, sėdint vienas priešais kitą, skatinimas. Asmeninė atsakomybė. Komunikacinė kompetencija ir mažos grupelės įgūdžiai. Grupės formavimas. Kritinis mąstymas. Projektinis darbas. Skaityti daugiau
Andragogika (3)Andragogikos mokslo kilmė ir objektas. Socialinės prielaidos, įtakojančios suaugusiųjų mokymąsi. Globalizacijos įtaka. Mokslo žinių ir informacinių technologijų plėtra. Lygios galimybės ir socialinė integracija. Suaugusiųjų mokymasis ir darbo pasaulis. Mokymosi visą gyvenimą pavojai. Mokymasis visą gyvenimą: nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis. Trys mokymosi dimensijos. Formalusis mokymas. Neformalusis mokymas. Savaiminis mokymasis. Formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi sąsajos. Vaikų ir suaugusiųjų mokymosi skirtumai. Andragoginis požiūris. Kas svarbu mokant suaugusiuosius. Motyvacija – psichologinis veiksnys, lemiantis suaugusiųjų mokymąsi. Suaugusiųjų mokymosi trukdžiai. Mokymosi prieinamumas. Skaityti daugiau
Andragogikos istorijaSuaugusiųjų švietimo istorijos, andragogikos samprata, paskirtis. Idėjos apie suaugusiųjų mokymą senovės Rytų šalyse ir antikinėje Graikijoje. Sokratas ir Platono "Akademija" Aristotelis ir "Linkėjus". Karolis Didysis ir Antroji Akademija. XIII amžiaus - XIX amžiaus socialiniai ekonominiai pokyčiai. Švietėjų idėjos. I. Kantas (1724-1804). J.F.Herbertas (1776-1841). A. Kappas. R. Owenas (1771-1858) ir New Lenarkas Škotijoje. Aukštesnioji liaudies mokykla ir N.F.S. Grundtvigas. Neformalus ugdymas XIX – XX amžiuje pr. Kr. Suaugusiųjų švietimo istorija Rusijoje ir Lietuvoje 1795–1915 metais. Formalus ir neformalus suaugusiųjų mokymas nepriklausomojoje Lietuvoje 1918-1940 metais. Suaugusiųjų švietimo samprata. XX amžiaus 3-4 dešimtmečio B. Jekslio idėjos. XX amžiaus 7 dešimtmetis. Reformos nuolatinio mokymosi sistema. P. Lengrandas. Nepriklausomybės atkūrimas ir nuolatinio mokymosi idėjos įgyvendinimas Lietuvoje. Skaityti daugiau
AnketavimasAnketavimas. Apklausos bei anketavimo privalumai/ trūkumai. Grupinio ir individualaus anketavimo privalumai bei trūkumai. Aspektai. Grupinis anketavimas. Individualus anketavimas. Bendri reikalavimai taikant metodą. Tyrėjas, apklausos atlikėjas, respondentas. Anketavimo vykdymo etikos principai. Instrumentas: Anketa. Anketos struktūra. Reikalavimai anketos struktūriniams apipavidalinimui. Anketos dalys. Pastabos. Klausimų formulavimas. Anketos klausimų tipai. Klausimų skirstymo kriterijus. Klausimų tipai. Pastabos, pavyzdžiai. Respondentų atranka kiekybiniuose tyrimuose. Atrankos tipai. Tikimybinė (atsitiktinė) atranka. Netikimybinė (neatsitiktinė) atranka. Gautų duomenų apdorojimas. Duomenų kodavimo forma kiekybiniuose tyrimuose. Pagrindiniai analizės būdai . Duomenų pateikimo būdai. Savikontrolės užduotys. Skaityti daugiau
Auklėjamoji teorija ir metodikaHodegetika. Specialiųjų poreikių vaikų auklėjimas. Auklėjimo proceso dėsningumai. Auklėjimo turinio komponentai. Auklėjimo proceso ypatumai. Auklėjimo principai. Auklėjimo tikslas ir uždaviniai. Sutrikusios raidos mokinių auklėjimo tikslai. Neįgaliųjų socialinio dalyvavimo ir įgalinimo paradigma. Auklėjimo turinys. Dorinis auklėjimas. Socialinio intelekto ugdymas. Auklėjimo formos ir metodai. Disputo struktūra. Veikdinamieji (praktiniai metodai). Stimuliavimo metodai. Pedagoginės poveikio priemonės. Skaityti daugiau
Auklėjimo samprataAuklėjimo samprata. Auklėjimo sąvoka. Auklėjimo būtinumas. Auklėjimo esmė. Auklėjimo prasmė. Auklėjimo vyksmo ypatumai. Auklėjimo vieta ugdymo sąvokų sistemoje. Auklėjimo struktūra. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo metodai. Auklėjimo sąlygos. Auklėjimo principai. Auklėjimo veiksniai ir uždaviniai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo uždaviniai. Skaityti daugiau
Auklėjimo teorijaAuklėjimo teorija ir metodika - hodegetika. Auklėjimo samprata. Saviaukla. Perauklėjimas. Auklėjimo dėsningumai. Auklėjimo ypatumai. Auklėjimo principų samprata. Auklėjimo principų sistema (pagal Bitiną, 1995). Auklėjimo principų sistema (pagal Jovaišą, 1995). Neįgaliųjų auklėjimo principai. Lyčių lygiavertiškumo ugdymas. Bendrieji ir specialieji auklėjimo tikslai ir uždaviniai. Dorinis auklėjimas. Bendravimo gebėjimų ugdymas. Estetinis auklėjimas. Fizinis auklėjimas. Lytinis auklėjimas ir lytiškumo ugdymas. Darbinis auklėjimas. Neigiamą požiūrį į darbą gali lemti įvairios priežastys. Profesinio orientavimo ir rengimo problema. Auklėjimo formos ir jų klasifikavimas. Sakytinės (žodinės) auklėjimo formos (renginiai). Veikdinamosios (praktinės) auklėjimo formos (renginiai). Auklėjimo renginių efektyvumo kriterijai. Auklėjimo metodų samprata ir klasifikacija. Rodomieji (vaizdiniai) auklėjimo metodai. Sakytiniai (žodiniai) auklėjimo metodai. Veikdinamieji (veiklos ir socialaus elgesio) auklėjimo metodai. Elgesio ir veiklos stimuliavimo metodai. Netiesioginio pedagoginio poveikio priemonės. Auklėtojo veiklos sritys. Vaikų globos namų auklėtojo pedagoginės funkcijos. Auklėjamojo darbo planavimas. Skaityti daugiau
Auklėjimo tikslingumo problemaTikslo esmė ir reikšmė. Tikslo paskirtis. Auklėjimo tikslų sistema. Kurių iš čia išvardintų tikslų apibrėžtis gali sukelti daugiausiai problemų? Tikslų sistemos genezės šaltiniai. Gyvenimo tikslai. Ugdymo teorijos. Ugdymo tikslai skirtingų ugdymo teorijų požiūriu. Ugdymo tikrovė. Visuomenės įtaka. Skaityti daugiau
Bendravimo pedagogikaBendravimo samprata, pagrindiniai principai. Saliutogenėzė. Pedagoginio vadovavimo stiliai. Tėvų vadovavimo/elgesio su savo vaikais stilius. Kaip rengti ir skaityti mokslinį pranešimą/straipsnį, darbą. Menas kalbėti prieš auditoriją. Pagrindiniai bendravimo tipai. Mokinių pageidavimai mokytojui ir jų psichologinis pagrindimas. Mokinių pageidavimai mokytojui ir jų psichologinis pagrindimas. Netinkamo elgesio tikslai, asmeninės logikos vaidmuo elgesiui Pedagoginis bendradarbiavimas susidūrus su mokinių netinkamu elgesiu. Amžiaus tarpsnių bendravimo pedagogika. Suaugusiųjų ir paauglių bendravimo ypatumai – sėkmės ir nesėkmės. Neigiami vertinimai bausmės ir asmenybės formavimasis. Kai kurie bendravimo su asocialiais paaugliais ypatumai. Socialinė baimė. Mokinių pasiekimo baimė. Atskirų mokinių tipų bendravimo ypatumai. Socialinio suvokimo klaidos. Baimė, savęs vertinimas ir elgesys. Neverbalinis bendravimas. Kalbėjimas ir klausymasis. Jaunojo mokytojo pedagoginio bendravimo sunkumai arba klaidos. Konfliktai ir jų sprendimas. Poreikis bendrauti. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai ir jų ugdymas. Skaityti daugiau
Bendrieji pedagogikos pagrindai. DidaktikaEdukologija ir pedagogika. Jų objektai ir šakos. Ugdymas ir kitos pagrindinės pedagoginės sąvokos. Pedagogikos mokslo raida. Žymesnieji pedagogai. Asmenybės vystymasis ir ugdymas, ugdymo vieta ir vaidmuo asmenybės raidoje. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Ugdytinis, jo pažinimo svarba ugdymo procese. Šių dienų vaikas, laikmečio įtaka jo savijautai ir asmenybei. Lietuvos švietimo sistema, svarbesnieji jos raidos etapai. Pedagogikos mokslinio tyrimo metodai. Didaktika. Didaktikos samprata. Senoji ir šiuolaikinė didaktika. Mokymo procesų esmė: struktūra, grandys, funkcijos. Išorinės ir vidinės sėkmingo mokymo sąlygos. Mokymo principai kaip pedagoginė problema. Didaktikos samprata (senoji ir šiuolaikinė didaktika). Valstybiniai dokumentai, reglamentuojantys ir atskleidžiantys ugdymo turinį. Vadovėliai, kaip valstybinis dokumentas, didaktiniai reikalavimai jiems. Mokymo metodai ir būdai, jų klasifikacijos problema. Skaityti daugiau
Berniukų ir mergaičių žaidimaiBerniukas ir mergaitė. Žaidimo sąvoka. Žaislai. Žaislų ir žaidimo erdvės pasirinkimas. Vaidmenų pasirinkimo žaidimai. Žaislai. Suaugusiojo vaidmuo ikimokyklinio amžiaus vaiko žaidime. Žaislo reikšmė. Sentencijos apie žaidimą. Berniukų ir mergaičių agresyvumas žaidimų aikštelėse. Priešmokyklinio ugdymo formos, būdai ir metodai. Bendravimas ir draugystė žaidimų aikštelėje. Laisvos nuo lytinių stereotipų asmenybės ugdymas. Kultūros įtaka lytinės savimonės formavimuisi. Skaityti daugiau
Braižybos pamokos konspektasTema: Sukinių projektavimas. Tikslai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Metodai. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Skaityti daugiau
Dailės didaktikaValstybinio egzamino klausimai ir atsakymai. Dailės didaktikos sąvoka. Jos uždaviniai ir ryšys su bendrąja didaktika. Istorinė dailės mokymo apžvalga. Pagrindinės dailės mokymo kryptys. Dailės mokymo raida Lietuvoje. Šiuolaikinės dailės mokymo tendencijos. Lietuvos švietimo sistema ir dailės mokymas. Dailės dalyko vieta ir paskirtis bendrojo lavinimo mokykloje. Formalus ir neformalus ugdymas. Meninis ugdymas ir dailė. Dailės dalyko tikslas ir uždaviniai bendrojo lavinimo mokykloje. Dailės sąvoka, dailė ir mokslas. Periodiški pokyčiai dailės teorijose. "Grožio " koncepcija. Vaikų dailės sąvoka. Vaikai ir dailininkai. Dailės mokymo turinys. Dailės dalyko sritys. Dailės mokymą reglamentuojantys dokumentai. Bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos, jų struktūra ir paskirtis. Skaityti daugiau
Dailės didaktika (2)Dailės didaktikos sąvoka. Dailės dalyko tikslai ir uždaviniai. Istorinė dailės mokymo apžvalga. Šiuolaikinės dailės mokymo tendencijos. Dailės dalyko struktūra ir turinys. Dailės turinio planavimas. Metų planas. Dailės vadovėliai. Dailės mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Vizualinės raiškos raida. Vaiko piešinio raidos etapai ir bruožai. Vaizduotės ir kūrybingumo raidos ypatumai. Meninės raiškos tipologijų įvairovė. Teorijų aiškinančių vaiko piešinius apžvalga. Vaiko piešinio reikšmė. Kūrybingumo samprata. Dailės pamoka, struktūra. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Dailės pamokos organizavimo formos. Reikalavimai ekskursijai. Dailės mokymo metodai. Projektų rūšys. Jų taikymas meninio ugdymo procese. Projekto struktūra. Temų sritys dailės pamokoje. Išraiškos priemonių sistema. Kompozicija. Kompozicijos rūšys. Kompozicijos išraiškos priemonės. Dailės technikos ir medžiagos. Jų specifika ir taikymo būdai. Vaizdavimo būdai. Jų pasirinkimas skirtingais amžiaus tarpsniais. Dekoratyviniai darbai. Dekoratyvaus vaizdavimo principai. Ornamento sąvoka, rūšys, sudarymo schemos, spalvų derinimo principai. Dailės kūrinio analizė. Skaityti daugiau
Das Erziehen der KinderDas Erziehen der Kinder. Generationskonflikt. Die Zukunftspläne. Strafen der Kinder in der Familie. Skaityti daugiau
Delinkventinės pedagogikos teorijaBausmės ir izoliacijos paradigma. Žeminimo procedūra institucijose. Humanistinis ugdymas ir socialinė integracija. Pedagogiškai sėkminga socializacija. Veiksmingą bendravimą skatinantys dalykai. Kaip prakalbinti vaikus. Ką apie tai galvoja vaikas. Būdai padedantys įveikti natūralius jausmus. Vaiko ir socialinio pedagogo bendravimo ypatumai. Pasitikėjimo pelnymas. Sutarties sudarymas. Tėvystės modeliai ir vaiko elgesio reakcijos. Veiksmingi darbo metodai su jaunais nusikaltėliais. Veiksniai apibūdinantys intervencijos programas, mažinantys nusikalstamumą. Metodų grupės. Dažniausi naudojami metodai. Paauglių psichologinio atsparumo ugdymo programa. Agresyvus vaikas. Pasyvi agresija. Delinkventinė pedagogika. Prevencinė pedagogika. Pagrindinės nusikalstamumo teorijos. Biologinė koncepcija. Ekonominė koncepcija. Kultūrinė teorinė koncepcija. Norminė koncepcija. Psichoanalizė. Socialinės kontrolės koncepcija. Socialinė mokymosi koncepcija. Socialinės struktūrinės koncepcijos. Dažniausiai naudojami metodai. Rizikos grupės vaikai. Nesėkminga identifikacija. Negatyvūs pokyčiai. Skaityti daugiau
DidacticDidaktikos konspektas anglų kalba. Defining methodology MFLT (why what how). Methodology syllabus. General areas of teacher concern at the lesson. T-L interaction model in the present day. Implications for the T (iceberg metaphor). 3 P’s and stages in other types of lesson models. Describing teachers. Describing learners. Grammar translation vs audiolingualism. Traditionalism vs the communicative approach in foreign language teaching. Communicative competence. The approach adopted to foreign language learning. General competences. Communicative language competences. General didactic and subject-principles in MFL teaching. Aims and objectives in MFL teaching. The components of content of MFL teaching at school. The "future" curriculum in MFL teaching. The principled approach in syllabus design. The four communicative skills: processes, situations, tasks. Communicative language processes. Language use: situations, text-types and activities in speech and writing. Communicative language activities and strategies. Task description. The three language knowledge areas (vocabulary, grammar, pronunciation) as a component of content. General notions and specific topic areas (based on "Threshold level 1990"). Language/communicative functions in MFL teaching. Teaching how to learn+learner training. Reading is 1 of the 4 communicative skills. The process of teaching reading in the classroom. Teaching the productive skills (speaking and writing) at school. Stages in the process of writing and the role of feedback in the process of writer training. Project work in the learning-centered classroom. Criteria for textbook evaluation and selection. Role of assessment in language learning. Kinds of assessment. Stages in progress test development. Types of assessment. Kinds of test and their general characterictics. Criterion-referenced vs norm-referenced assessment. Foreign language teaching and learning versus testing. Models of teacher learning and major theories of teaching. Sample Professional Profile of the European Language Teacher (ELT). Skaityti daugiau
Didaktika (4)Pradinė mokykla, jos bruožai. Specifiniai pradinės mokyklos tikslai. Pradinės mokyklos ugdymo kryptis. Efektyvios mokyklos bruožai. Moksleivių saviraiška mokykloje. Mokymo programos. Mokymo turinį atskleidžiantys dokumentai. Programų modifikavimo ir adaptavimo bendrieji principai. Drausmės palaikymo problemos ir galimybės. Didaktika – mokymo ir mokymosi mokslas. Palankaus mikroklimato pamokoje laikymasis. Mokymo proceso samprata. Mokymo ir mokymosi tikslai. Mokymo turinys. Vadovėliai. Mokymo metodai ir būdai. Mokymo organizavimo formos. Kitos mokymo formos. Mokymo proceso etapai. Tikrinimo principai. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Gabių vaikų ugdymas. Mokymas maža komplektinėje mokykloje. Įvairios ugdymo sistemos pradinėse klasėse. Idiografinis vertinimas. Skaityti daugiau
Didaktika (7)Didaktikos dalykas: samprata, turinys, pagrindinės sąvokos. Istorinė didaktikos dalyko apžvalga. Mokymo proceso samprata ir charakteristika. Išorinės ir vidinės mokymo proceso pusės. Mokymo proceso funkcijos. Mokymąsi lemiantys veiksniai ir sunkumai. Mokymosi motyvai ir motyvacijos skatinimo būdai ir priemonės. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Mokomojo (N) dalyko programos apžvalga. Vadovėliai: funkcijos ir reikalavimai jiems. Vadovėlio rengimo reikalavimai ir principai. Vadovėlio funkcijos ir požymiai. Universaliosios (integruojančiosios) programos, jų bendra apžvalga. Bendra mokymo formų apžvalga. Pamoka: samprata, bruožai, tipai. Tradiciniai ir šiuolaikiniai reikalavimai pamokai. Pamokos kokybės kriterijai. Žinios. Veikla. Pamokų planavimas. Mokymo metodas: samprata, klasifikavimas. Žodiniai mokymo metodai. Pokalbio metodas: teoriniai pagrindai ir metodika. Vaizdiniai mokymo metodai. Praktiniai mokymo metodai. Mokymo metodų, pagal istoriškai susiformavusias mokymo kryptis (pagal L. Jovaišą), apžvalga. Į kompetencijas orientuoti (netradiciniai/aktyvieji) mokymo metodai: samprata, įvairovė. Mokymo(si) rezultatų kontrolė: tikslas ir funkcijos. Mokymo(si) rezultatų tikrinimas: rūšys, metodai, reikalavimai. Mokymo(si) rezultatų vertinimas: tikslai, nuostatos, principai, rūšys ir būdai. Skaityti daugiau
Edukologija (10)Religinis (neotomistinis) ugdymas ir jo kritika. Analitinis ugdymas. Skirtingų ugdymo sistemų metodai, jų ypatumai. Šiuolaikinės ugdymo technologijos. "Naujojo ugdymo" sąjūdis. Moralės ir charakterio formavimo aktualijos postmodernioje visuomenėje. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Ugdymo teorijos ir praktikos atitikmens problema. Šiuolaikinės ugdymo filosofijos problemos. Skaityti daugiau
...