Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos praktikos ataskaitos
Pedagogikos praktikos ataskaitos

(19 darbai)

Aukštesniųjų klasių mokytojo praktikos dokumentacijaDailės pamokos išplėstinis planas. Geografijos pamokos išplėstinis planas. Lietuvių kalbos pamokos išplėstinis planas. Biologijos pamokos išplėstinis planas. Istorijos pamokos išplėstinis planas. Matematikos pamokos išplėstinis planas. Pedagoginės veiklos savianalizė. Dailės pamokos stebėjimo protokolas. Renginio analizė. Matematikos teminis planas lapkričio – gruodžio mėnesiais. Skaityti daugiau
Baigiamoji pedagoginė praktika: lopšelis-darželis "Pasakaitė"Įvadas. Kodelčiukų grupė. Veiklos sritis – globodamas ir ugdydamas vaiką. Profesinė kompetencija 1. Žinoti esminius vaiko poreikius, jų tenkinimo ir poveikio būdus bei galimybes, gebėti taikyti šias žinias ugdymo procese. Išmanyti vaikų raidos sutrikimo, kompensacijos, korekcijos, reabilitacijos metodus bei gebėti juos taikyti ugdymo procese. Profesinė kompetencija 3. Išmanyti vaiko raidos ypatumus ir specifinius poreikius, gebėti šias žinias taikyti ugdymo procese. Žinoti ikimokyklinio amžiaus vaiko pažintinės, socialinės, emocinės, fizinės raidos prielaidas, dėsningumus bei raišką. Profesinė kompetencija 4. Gebėti puoselėti vidines vaiko galias, lemiančias normalią jo asmenybės raidą. Išmanyti ugdymo proceso specifiką, jo paskirtį, prasmę, galimą poveikį ir rezultatus. Profesinė kompetencija 5. Kurti vaiko prigimtį, atitinkančią ir fizines bei dvasines jo galias stimuliuojančią aplinką. Žinoti ir gebėti taikyti stimuliuojančios, funkcionalios, estetiškos vaikų ugdymo aplinkos kūrimo bendruosius principus ir jos kūrimo variantus skirtingose ugdymo sistemose. Veiklos sritis – bendraudamas ir bendradarbiaudamas su tėvais, globėjais, kitais pedagogais ir įvairiomis institucijomis. Gebėti planuoti, vykdyti ir analizuoti profesinius taikomuosius tyrimus. Gebėti pažinti ugdytinio šeimą, jos gyvenimo būdą, tradicijas ir atsižvelgti į vaiko ugdymo šeimoje specifiką, vaiko įgytą patyrimą, įpročius, nuostatas. Žinoti pagrindinius paramos šeimai būdus ir paramą teikiančias institucijas. Veiklos sritis – sąveikaudamas su ugdytiniais ir ugdytojais. Profesinė kompetencija 13. Gebėti dirbti komandoje. Sugebėti kartu su kitais suinteresuotais ugdytojais svarstyti įvairias profesinės srities problemas. Veiklos sritis – tobulindamas profesinę kompetenciją. Profesinė kompetencija 15. Gebėti tobulėti ir keistis kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius ir siekiant būti aktyviu pokyčių dalyviu. Domėtis švietimo naujovėmis bei kūrybiškai jas taikyti pedagoginiame darbe. Išvados. Priedai (Pirštukų dainelė, Stebėjimo protokolas). Skaityti daugiau
Detalus pamokos planas: Valstybės valdymo formos — parlamentinis ir prezidentinis valdymasPamokos tema. Pamokos situacija. Motyvacija. Pagrindinis didaktinis tikslas. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo priemonės. Pagrindinės sąvokos. Tarpdalykiniai ryšiai. Vertinimo sistema. Išplėstinis pamokos planas. Įžanginė pamokos dalis (parengimas). Pamokos temos paskelbimas (suvokimas). Naujos temos nagrinėjimas (supratimas). Probleminių klausimų mokiniams uždavimas. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo bruožai. Prezidentinio, parlamentinio ir pusiau prezidentinio valdymo palyginimas (įtvirtinimas). Apibendrinimas, rezultatų taikymas, pamokos užbaigimas. Skaityti daugiau
Kūno kultūros pedagoginės praktikos ataskaitaStebėtų pamokų protokolai, vestų pamokų protokolai, vestų pamokų planai. Individualus darbo planas. Mokyklos sportinės veiklos specifikos ir ugdymo organizavimo aprašas. Mokyklos sporto veikla. Praktikos aprašas. Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas (1). Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas (2). Kūno kultūros pamokos stebėjimo protokolas (3). Pamokos planas (1 bandomoji). Pamokos planas(2 bandomoji). Pamokos planas(1). Pamokos eiga. Pamokos planas(2). Pamokos eiga. Kūno kultūros pamokos glaudumas. Fizinio krūvio kaita. Renginio planas. Tema: Pasitinkant vasarą. Renginio pagrindinė dalis. Renginio baigiamoji dalis. Skaityti daugiau
Neformalios sveikatos ugdymo veiklos vertinimas: Švenčionėlių antroji vidurinė mokyklaĮvadas. Sveikatos priežiūros mokykloje organizavimas. Mokyklos uždaviniai saugant ir stiprinant moksleivių sveikatą. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba. Socialinio pedagogo pagalba. Sveikatos ugdymo projektai, programos, renginiai mokykloje. Tradiciniai renginiai mokykloje. Rudens kroso varžybos. Vasaris – sveikatingumo mėnuo. "Rūkymui - ne!". Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus". Dieninė vasaros stovykla. Neformalus sveikatos ugdymas. Futbolo būrelis. Drąsūs, stiprus, vikrūs. Sveika gyvensena. Sveika ir saugi aplinka. Tėvai ir mokykla. Mokytojų kvalifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Pažintinė pedagogikos praktikos ataskaita: Vilniaus vaikų globos namaiĮvadas. Vizija. Misija. Strateginiai tikslai. Analitinė dalis. Veiklos sritis – pagalbos ugdytiniui( klientui) organizavimas. Profesinė kompetencija – įvertinti kliento poreikius, numatyti jo ugdymo(si) galimybes. Profesinė kompetencija sudaryti pagalbos klientui, jo ugdymo(si) planą, koreguojant nepakankamai išvystytas sritis. Profesinė kompetencija - taikyti individualaus darbo su klientu metodą. Veiklos sritis – optimalių ugdytinio socialinio funkcionavimo ir vystymosi sąlygų, dirbant sistemingą darbą su ugdytinių grupėmis atitinkamoje aplinkoje, sudarymas. Profesinė kompetencija – įvertinti kliento vietą socialinėje grupėje, jo psichologinę bei socialinę savijautą. Profesinė kompetencija – organizuoti ugdytinių veiklą grupėje, padedančią plėtoti socialinius įgūdžius, bendravimo sugebėjimus, asmens savijautą. Veiklos sritis – socialinės pedagogikos profesinės veiklos tobulinimas. Profesinė kompetencija – įvertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką. Socialinio pedagogo ateities vizija ir misija. Išvados. Skaityti daugiau
Pažintinės praktikos ataskaita: lopšelis-darželis "Rasa"Įvadas. Pažintinę praktiką atlikau Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa", neformaliojo ugdymo savivaldybės institucijoje, 3-4 metų vaikų grupėje. Filosofija. Misija. Prioritetai. Darželio savitumas. Analitinė dalis. Profesinė kompetencija – Gebėti įvertinti ugdytinio poreikius. Profesinė kompetencija – Sudaryti socialinės pedagogines pagalbos ugdytinių metodus. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą grupėje. Profesinė kompetencija – Gebėti analizuoti ir vertinti grupėje vykstančius pokyčius. Profesinė kompetencija – Organizuoti visuomenės švietimą, siekiant išvengti neigiamų socialinių, pedagoginių reiškinių. Išvados. Skaityti daugiau
Pažintinės praktikos ataskaita: Panevėžio lopšelis-darželis "Eglutė"Įvadas. Pažintinę praktiką atlikau Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje – darželyje, kuris įkurtas 1961 m. sausio 3d. lopšelio – darželio "Eglutė" pavadinimu. Lopšelio vizija, misija, tikslai. Praktikos tikslai. Analitinė dalis. Lentelė: Data, Veikla, Pasiekti rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pedagoginės praktikos ataskaita vidurinėje mokyklojePraktikos ataskaitos vertinimo kriterijai. Įvadas. Pedagoginės praktikos 1-as aprašymas. Mokyklos ugdymo procesas. Stebėjimo metu identifikuotos "veiklos tyrimo" aplinkos. Mokytojo veiklos ir kompetencija (stebėtų pamokų pagrindu). Socialinio pedagogo veikla. Praktinės veiklos, remiantis dienoraščio medžiaga, aptarimas ir refleksija. Apibendrinimas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pedagoginės praktikos auklėjamasis darbasĮvadas. Darbo tikslas – ugdyti pedagoginę, psichologinę ir dalykinę kompetencijas. Praktikos ataskaita. Informacija apie mokyklą. Auklėjamasis darbas. Auklėjamosios klasės charakteristika. Pagalbos klasės auklėtojui aprašas. Pokalbių su nepažangiais ir nedrausmingais vaikais aprašas. Renginio planas-konspektas. Skaityti daugiau
Pedagoginės praktikos bendrojo lavinimo mokykloje dokumentacijaIndividualus praktikos programos vykdymo planas. Mokyklos misija, veiklos kryptys ir funkcijos. Mokinių sveikatos ugdymo situacija mokykloje. Mokyklos kūno kultūros dalyko programa ir jos metinis teminis planas. Kūno kultūros situacija mokykloje, kūno kultūros mokytojo veiklos kryptys ir funkcijos. Klasės vadovo veiklos aprašas. Klasės vadovo veikla: klasės valandėlė. Teminis pamokų planas praktikos laikotarpiui. Teorinė sveikatos ugdymo pamoka: "Sveika mityba". Integruota sveikatos ugdymo pamoka: "Saugūs pratimai". Netradicinė sveikatos ugdymo pamoka: "Susipažinkime su pilatės gimnastika". Teorinė gyvenimo įgūdžių pamoka: "Mano teisės ir pareigos". Integruota gyvenimo įgūdžių pamoka: "Kūrybingumo ugdymas". Netradicinė gyvenimo įgūdžių pamoka: "Bendradarbiavimas: pažink, fizines ypatybes". Integruota judesių valdymo ir mokymo pamoka: "Taisyklinga laikysena". Netradicinė judesių valdymo ir mokymo pamoka: "Modernaus šokio elementai". Integruota sporto šakų pamoka: "Gimnastika. Akrobatikos pratimai". Klasikinė sporto šakų pamoka: "Lengvoji atletika. Šuolis į aukštį". 2 labiausiai patikusių pamokų planai. Parengiamosios pamokos dalies planas. Pagrindinės pamokos dalies planas. Baigiamosios pamokos dalies planas. Kontrolinės pamokos planas. Netradicinė sveikatos ugdymo pamoka: "Pilatės gimnastika". Studento pedagoginės praktikos savivertė. Pedagoginės užduoties aprašymas. Renginio planas. Skaityti daugiau
Pedagoginės praktikos psichologinė analizė: Šiaulių miesto gimnazijaPedagoginės praktikos psichologinė (savi)analizė. Įvadas. Pedagoginė praktika atlikta Šiaulių miesto Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Mokinių pažinimas. Mokymo veiklos analizė. Bendravimas su mokiniais. Konfliktai su mokiniais, mokytojais, draugais. Pedagoginių mokėjimų bei gebėjimų tobulinimas. Išvados apie mano pedagoginę veiklą. Skaityti daugiau
Pradinės praktikos ataskaita Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriujeĮvadas. Praktikos vietos analizė. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus paskirtis, vizija, misija. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus paslaugų pobūdis. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus darbo organizavimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus veiklos teisinis pagrindas. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus sprendžiamos socialinės problemos. Utenos rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai. Praktinės patirties refleksija. Socialinio darbo teorijos ir savo praktinės veiklos sąsajų charakteristika. Naujos žinios, įgūdžiai įgyti praktikos metu. Savirefleksija. Profesinės kompetencijos, realizuotos praktikos metu. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: lopšelis-darželis "Pasaka"Ikimokyklinio ugdymo bandomoji ataskaita. Įvadas. Formalieji duomenys apie ugdymo įstaigą: ikimokyklinio ugdymo programos tiekėjas Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė". Svarbiausia pareiga: Mažų vaikų ugdymas. Profesinė kompetencija. Kurti vaikui sąlygas pajusti savo galimybes ir vertę individualizuojant ugdymą. Tirti vaikų poreikius. Atpažinti ligas, kuriomis dažniausiai serga vaikai, atpažinti sergantį vaiką. Valdyti ugdymo aplinkos kūrimo būdus, tinkamus tiek visai grupei vaikų, tiek kiekvienam vaikui. Atpažinti ugdytinio šeimos ypatumus, atsižvelgti į vaiko ugdymo šeimoje specifiką, vaiko individualumą. Planuoti sistemingai plėsti bendrąją kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetenciją. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: sporto pedagogikaStudijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos pirmoji užduotis. Futbolas. Struktūra. Panevėžio miesto SMĮ Futbolo mokykla. 2004 m. – 2005 m. Sporto mokymo grupių ir moksleivių skaičiaus struktūra. LFF organizacinė struktūra. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos antroji užduotis. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos trečioji užduotis. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos pirmoji užduotis. Kulturizmas. Struktūra Kultūrizmo ir klubo " Geležiniai žmonės". Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos antroji užduotis. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos trečioji užduotis. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos ketvirtosios užduoties forma. Studijų programos "sporto pedagogika" pažintinės praktikos ataskaitos penktoji užduotis. Futbolo lyginamoji analizė su užsienio klubais. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Švenčionių vidurinė mokyklaĮvadas. Švenčionių vidurinės mokyklos analizė. Švenčionių vidurinės mokyklos ugdymo funkcijos. Švenčionių vidurinės mokyklos registracijos pažymėjimas. Švenčionių vidurinės mokyklos darbuotojai. Švenčionių vidurinė mokykla - socialinės pagalbos koordinatorė. Veikla praktikos metu. Atliktų tyrimų rezultatai. Tyrimas: tarpusavio bendravimo problema Švenčionių vidurinėje mokykloje. Tyrimas: moksleivių tėvų apklausa dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir prevencijos. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Priešdiplomės praktikos ataskaita: specialioji mokykla-darželis "Versmė"Įvadas. Bendros žinios apie įstaigą. Teikiamos paslaugos rūšis bei charakteristika. Įstaigos veiklos organizavimo principai. Įstaigos pasiekimai. Įstaigos organizacinė valdymo sistema. "Versmės" mokyklos-darželio paslaugų išlaidų struktūros analizė. Paslaugų rinkodara. Priėmimo sąlygos. Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Rinkos tyrimas. Įstaigos darbuotojų ir paslaugų vartotojų susisteminimas bei įvertinimo kriterijų aspektų analizė. Baigiamosios praktikos įgyvendintų tikslų analizė. Praktikos metu atlikti darbai. Išvados. Skaityti daugiau
Priešmokyklinio ugdymo praktikos ataskaita darželyje "Rūta"Savianalizė. Antros savaitės darbas su auklėtoja. Individuali veikla, paramos ir pagalbos būdai. Veikla vaikų grupelėms. Bendravimas su šeima. Veikla visai vaikų grupei. Savaitės aprašymas – refleksija. Vaiko aprašas. Skaityti daugiau
Socialinio pedagogo praktikos ataskaita: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungaSocialinis darbas su neįgaliais asmenimis. Susipažinimas su įstaiga. Etnografinis neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimas. Anotacija. Socialinis aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo aprašymas. Išvados. rekomendacijos. Ugdymo grupės užsiėmimai. Aklųjų ir silpnaregių kūrybinių gebėjimų ugdymas. Individualaus darbo su klientu planas ir jo realizavimas. Renginio organizavimas. Renginio scenarijus. Mano požiūris ir išvados, vertinant socialinio pedagogo praktiką su neįgaliaisiais. Skaityti daugiau