Šperos.lt > Pedagogika > Pedagogikos diplominiai darbai
Pedagogikos diplominiai darbai

(56 darbai)

2-3 metų vaikų socialinė raidaĮvadas. Vaikų programa – ugdymo proceso vaikų išsilavinimo organizavimo pagrindas. Ugdymo programos samprata. Lietuviškos ir užsienio programos analizė. Lietuviškos ir užsienio programos apie žaidimus. Psichologai ir pedagogai apie vaiko žaidimus. Žaidimas – komunikacinis ir pažintinis pedagogo bendravimo su vaiku metodas. Žaidimas – pedagogo doroviškas vaiko auklėjimas ugdant socialinę kompetenciją. Žaidimas – vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinė veikla. Autorinė programa "Žaidimai vaikui padeda vystytis, pažinti pasaulį, bendrauti". Suaugusieji 2 –metų vaikų žaidimuose (tyrimas). Tyrimo metodika. Tyrimo procedūra. Tyrimo rezultatai ir interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau
5–6 metų amžiaus vaikų etnokultūrinės patirties ypatumaiĮvadas. Vaikų etnokultūrinės patirties plėtotės teorinės prielaidos. Etninės kultūros samprata. Etnokultūros taikymo ikimokyklinėje įstaigoje galimybės. Etnokultūrinės patirties plėtra ikimokyklinėje įstaigoje. 5–6 metų vaikų etnokultūrinės patirties ypatumų tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Tautodailinės patirties ypatumai. Švenčių ir tradicijų samprata. Etnokultūrinės patirties išliekamoji vertė mokykloje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo ypatumai pradinėje mokyklojeĮvadas. Bendradarbiavimo kompetencijos ugdymo pradinėje mokykloje teoriniai aspektai. Mokymosi bendradarbiaujant istorinė raida užsienio šalyse. Bendradarbiavimo ugdymas Lietuvoje. Mokymosi bendradarbiaujant ypatumai pradinėje mokykloje. Bendradarbiaujančių grupių samprata. Grupių mokymo tikslai ir sudarymo principai. Bendradarbiaujančios grupės ypatumai ir sąlygos. Bendradarbiaujančių grupių vertinimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokymosi bendradarbiaujant metodai. Tyrimo organizavimas ir rezultatų aptarimas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Bendruomeniška mokyklaĮvadas. Bendruomeniškumo ugdymo mokykloje svarba šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Mokyklos ir vietos bendruomenės ugdomieji tarpusavio santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratinio pilietiškumo ugdymas mokykloje: būklė ir tobulinimo kryptysĮvadas. Demokratinio pilietiškumo ugdymo teorinė apžvalga. Europos tarybos pozicija demokratinio pilietiškumo atžvilgiu. Demokratinis pilietiškumas Lietuvos švietimo reformos kontekste. Pilietinio ugdymo tikslai Lietuvos mokykloje. Pilietinio ugdymo sistema. Demokratinio pilietiškumo ugdymo struktūra Lietuvos mokyklose. Teisės aktai, reglamentuojantys pilietiškumo ugdymą. Demokratinio pilietiškumo ir pilietinio ugdymo sąvokų analizė. Pilietinio ugdymo metodai ir jų taikymas mokykloje. Žodiniai dėstymo metodai. Aktyvieji mokymosi metodai. Debatai kaip vienas iš būdų mokyti pilietiškumo. Demokratinio pilietiškumo ugdymo mokykloje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Dešimtų klasių gimnazistų ir moksleivių profesinį orientavimą ir apsisprendimą įtakojančių veiksnių analizėĮvadas. Profesinio orientavimo ir profesinio rengimo teisės aktų apžvalga. Profesinio orientavimo įstaigų ir informacinių sistemų tinklo apžvalga. Profesinio orientavimo strategija. Asmenybės socialinė raida ir profesijos pasirinkimas. Savęs vertinimas ir pažangumas. Tyrimo metodikos. Tyrimo eiga. Tiriamųjų profesinių polinkių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Dorovinio ugdymo ypatumai ikimokykliniame amžiujeĮvadas. Dorovės teoriniai aspektai. Dorovė – vidinis žmogaus pasaulis. Dorovės funkcijos. Dorovinis ugdymas. Šeimos reikšmė vaikų dorovinio ugdymo auklėjimui. Tinkamo vaikų elgesio ugdymo metodai. Tinkamo vaikų elgesio transformavimas. Netinkamo vaikų elgesio prevencija. Vaikų elgesio intervencija. Tautosakos svarbą dorovinio ugdymo procese. Pasakų įtaka teigiamoms savybėms ugdyti. Liaudies daina – vartai į doros pasaulį. Dorovinio ugdymo lopšelyje-darželyje "Sigutė" tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatų vertinimas ir analizė. Savojo "aš" vertinimas. Jausmų, emocijų atpažinimas ir įvertinimas. Savęs supratimas ir vertinimas. Elgesio normų žinojimas. Dorovinio elgesio formavimas, remiantis etnine kultūra. Muzikinio ugdymo apžvalga. Meninio ugdymo ypatumai ir metodai. Ekologinio ugdymo galimybių įvertinimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Etnokultūrinio ugdymo aspektai bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokoseĮvadas. Darbo tikslas: ištirti etnokultūrinio ugdymo aspektus bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokose. Etnokultūra ir jos reikšmė ugdyme. Etnokultūrinio ugdymo samprata. Tautinės kultūros reikšmė žmogaus ugdymo procese. Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Etnokultūrinio ugdymo aspektai bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose. Liaudies kultūros vieta dailiniame ugdyme. Etnokultūrinio ugdymo aspektų bendrojo lavinimo mokyklos dailės pamokose tyrimas. Tyrimo pristatymas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Santrauka. Priedai (6 psl.). Skaityti daugiau
Grupės aplinka ir 2-3 metų vaikų elgesysĮvadas. Mažų vaikų elgesio ypatumai ugdymo institucijos grupėje. Antrų ir trečių metų vaikų elgesio ypatumai. Vaikų konfliktų grupėje problema. Aplinkos poveikis ir vaikų elgesys. 2-3 m. Vaikų elgesys grupėje mokslo metų pradžioje. Tyrimo metodika. 2–3 metų vaikų elgesio grupėje ypatumai. Vaikų konfliktai. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys. Išvados. 2-3 m. Vaikų elgesio priklausomybė nuo grupės aplinkos kaitos. Grupės aplinkos kaitos projektas. Vaikų konfliktai. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys. Išvados. 2–3 m. Vaikų elgesys grupėje mokslo metų pabaigoje. Tyrimo metodika. 2–3 metų vaikų elgesio grupėje ypatumai. Vaikų konfliktai. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys. Išvados. 2–3 m. Vaikų elgesio priklausomybė nuo grupės aplinkos kaitos. Grupės aplinkos kaitos projektas. Vaikų konfliktai. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys. Išvados. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių lyginamoji analizė. Išvados. Pedagogų nuomonė apie vaikų elgesio problemas grupėse. Išvados. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įdomios chemijos eksperimentų reikšmė formaliame chemijos mokyme (VIII – X klasės) kaimo mokyklojeĮvadas. Literatūros apžvalga. Įdomiosios chemijos eksperimentų taikymas 8-10 klasėje. Sunokusių obuolių atpažinimas. Savaiminis parafino užsidegimas. Metalų ir nemetalų įsiliepsnojimas. Cheminis kiaušinio virimas. Anglies oksidas (IV) kyla laiptais. Mėlynių antpilas. Tirpalų spalvos pasikeitimas neutralizacijos metu. Tirpalų spalvos pasikeitimas tiriant IA gr. Me savybės. Spalvotas popierius dega įvairiomis spalvomis. Skraidanti konservų dėžutė. Sidabro druskų gavimas. Originalus kiaušinis. Spalvotas fontanas. Išvados. Summary. Padėka. Skaityti daugiau
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ugdymas draminėje veiklojeĮvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo samprata. Dramos meno poveikis visuminiam vaiko ugdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo drama ypatumai, pedagoginės sąlygos. Vaikų vaidybos mokėjimų formavimo ypatumai ikimokykliniame amžiuje. Pagrindiniai dramos mokymo būdai ikimokykliniame amžiuje. Vaidybiniai žaidimai – vienas iš svarbiausių dramos mokymo būdų. Pagrindinių vaidybos elementų reikšmė formuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimus. Vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas su teatrinėmis lėlėmis. Teatro (dramos) meno reikšmė vaikų meninės raiškos ugdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidinimo kūrimo ypatumai. Tyrimo organizavimas, rezultatų analizė. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Informacinių technologijų ugdymo ypatumai popamokinėje veiklojeĮvadas. Informacinių technologijų ugdymo popamokinėje veikloje teorinės prielaidos. Informacinių technologijų samprata ir esmė. Informacinių technologijų ugdymas ir integracijos galimybės. Kompiuterizuoto mokymo organizavimas. Mokomųjų kompiuterinių programų klasifikacija. Informacinių technologijų integravimas su kitais mokomaisiais dalykais. Papildomojo ugdymo samprata ir esmė. Pradinių klasių mokinių informacinių technologijų ugdymo popamokinėje veikloje tyrimo realijos. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Pedagogų požiūrių analizė ir jų interpretacija. Mokinių nuomonių analizė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Integruoto etnokultūrinio ugdymo II-III klasėje galimybėsĮvadas. Etnokultūrinio ugdymo samprata mokykloje ir šeimoje. Liaudies kūryba- universali vaikų ugdymo priemonė šeimoje ir mokykloje. Tautosaka ir kalba. Pasakojamoji tautosaka. Smulkioji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Religija ir mitologija. Šokiai, žaidimai, rateliai. Šokių, žaidimų prasmė. Šventės, tradicijos, papročiai. Sąvokų šventė, tradicija, paprotys, aiškinimas. Kaip šventės, tradicijos, papročiai susiję su šeimos gyvenimu. Švenčių įtakos mokinių ugdymui etnokultūrinis. Tautodailė. Prasmė ir paskirtis. Integruoto etnokultūrinio ugdymo galimybės: Advento laikotarpiu. Mokytojo vaidmuo etnokultūrinio ugdymo procese. Integruotas ugdymas ir ugdymasis mokykloje. Etninės kultūros lavinimas Advento laikotarpiu. Adventas-šviesos laukimo metas. Integruotas ugdymas švenčiant Kalėdas. Etnokultūrinis ugdymas integruotose pamokose. Mokytojo vaidmuo etnokultūrinio ugdymo procese. Mokinių nuomonė apie etnokultūrinį ugdymą pradžios mokykloje. Tėvų požiūris į etnokultūrinį ugdymą. Tyrimo išvados. Apibendrinimas, išvados. Summary. Priedai Skaityti daugiau
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų supažindinimo su gyvąja gamta formosĮvadas. Teorinė analizė ir apibendrinimas. Gamtamokslinis ugdymas pradžios mokykloje. Lietuvoje esantys būreliai, rateliai, draugijos susijusios su gamtos pažinimu. Gyvūnų įtaka žmogui. Gyvasis kampelis mokykloje. Kauno mieste vykdomos aplinkosauginio ugdymo programos. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimo rezultatų aptarimas. Mokinių apklausos rezultatų aptarimas. Mokytojų apklausos rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai. Skaityti daugiau
Kritiško požiūrio į reklamą ugdymas, siekiant geresnės savo ir bendruomenės narių gyvenimo kokybėsĮvadas. Kritiško požiūrio į reklamą ugdymas, siekiant geresnės savo ir bendruomenės narių gyvenimo kokybės. Darbo tikslas – atskleisti švietimo svarbą, siekiant išugdyti jaunuosius vartotojus, gebančius kritiškai vertinti reklamą, atsakingus už savo ir bendruomenės narių gyvenimo kokybę. Reklamos samprata ir reikšmė. Reklama ir vartojimas. Reklamos formos. Apribojimai reklamai. Vartotojų švietimo poreikis. Vartojimo kultūros ugdymo prielaidos. Kritinio mąstymo ugdymo svarba. Socialinio pedagogo vaidmuo, ugdant jaunuosius vartotojus. Vilniaus pedagoginio universiteto studentų žinių bei nuostatų į reklamą tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (12 psl.) Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos ugdymo problemų sprendimasĮvadas. Lietuvių kalbos ugdymo turinys iki mokyklos reformos. Programos. Vadovėliai. Lietuvių kalbos ugdymo turinio kaita atgavus Lietuvai nepriklausomybę. Kas sąlygoja lietuvių kalbos ugdymo kaitą? Programos. Vadovėliai. Lietuvių kalbos ugdymo problemų sprendimas pedagoginiame žurnale "Žvirblių takas". Naujojo lietuvių kalbos ugdymo turinio įgyvendinimo problemos. Integravimo problema. Literatūrinio ugdymo problemos. Kalbinio ugdymo problemos. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas neformaliajame ugdymeThe collaboration between school and family in an informal education (summary). Įvadas. Pedagogai ir psichologai apie mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas neformaliajame ugdyme. Mokyklos ir šeimos samprata ir esmė. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo neformaliajame ugdyme formos. Klasės vadovo vaidmuo organizuojant mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme. Neformalusis ugdymas šiandieninėje mokykloje. Neformaliojo ugdymo samprata. Neformaliojo ir papildomojo ugdymo uždaviniai, principai, kryptys. Popamokinė mokinių veikla. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų pedagoginė ir psichologinė charakteristika. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo neformaliajame ugdyme pradinėje mokykloje tyrimas. Tyrimo imtis ir metodika. Tėvų požiūrio į bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme tyrimo analizė. Mokytojų požiūrio į mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą neformaliajame ugdyme tyrimo analizė. Mokinių požiūrio į popamokinę veiklą bei tėvelių dalyvavimą joje tyrimo analizė. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3). Skaityti daugiau
Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo ypatumai ugdant sveiką mokinių gyvensenąSantrauka. Summary. Įvadas. Teorinės tyrimo prielaidos. Šiuolaikinė sveikatos samprata. Sveikos gyvensenos ugdymo šeimoje ypatumai. Sveikos gyvensenos ugdymo mokykloje ypatumai. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo galimybės, ugdant sveiką mokinių gyvenseną. Tradicinės ir netradicinės bendradarbiavimo formos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, ugdant sveiką mokinių gyvenseną: tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Mokinių sveikos gyvensenos ugdymo šeimoje tyrimo analizė. Mokinių sveikos gyvensenos ugdymo situacijos analizė (šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo kontekste). Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3). Išnašos. Skaityti daugiau
Mokyklos pilietiškumasĮvadas. Pilietinio ugdymo pagrindimas. Valstybės švietimo politika. Pilietinio ugdymo sistemos. Pilietinio ugdymo būklė Lietuvos mokyklose. Mokyklos pilietiškumo tyrimas. Empirinio tyrimo modelis ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Bibliografija. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Mokymo bendradarbiaujant taikymas pradiniame ugdymeĮvadas. Teoriniai mokymo bendradarbiaujant pagrindai. Mokymo bendradarbiaujant idėjų raida Lietuvoje. Svarbiausi mokymo bendradarbiaujant elementai. Mokinių sąveikos organizavimo principai. Teigiamos tarpusavio priklausomybės ir asmeninės atsakomybės formavimas. Bendradarbiaujančių grupių ypatybės. Mokytojo vaidmuo bendradarbiavimo atmosferos kūrime. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Mokymo bendradarbiaujant pedagoginės patirties analizė. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau