Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos konspektai

Pedagogikos konspektai (95 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jak efektywnie współpracować z rodzicami?

  Darbas lenkų kalba. Jak efektywnie współpracować z rodzicami? o od nas nauczycieli zależy, jak ułoży się ta współpraca. Rozmowy z rodzicami i opiekunami. Warunki rozmowy. Rodzice trudni w kontakcie. Organizacja spotkań z rodzicami. Korespondencja z rodzicami.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-13
 • Judrieji žaidimai

  Judriųjų žaidimų esmė ir bruožai. Judriųjų žaidimų klasifikacija. Judriųjų žaidimų klasifikavimas pagal jų raidą ir apibendrinančius veiksmus. Meškerioti. Jutimų lavinimo žaidimas. Tikslus smūgis.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-06-12
 • Klasės valandėlės planas-konspektas: prostitucija

  Tema: "Prostitucija". Skirta : 8-10 klasės moksleiviams. Tikslas: Apibrėžti moksleiviams kas yra prostitucija, jos problemas, priežastys. Uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Lentelė: Struktūrinės pamokos dalys, Mokytojo veikla, Mokinių veikla, Pastabos. "Ledų pralaužimo" pratimas. Kas yra prostitucija. Prostitucijos tapimo priežastys. Pratimas. "Užbaik pradėtą sakinį". Prostitucijos pasekmės.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2009-05-15
 • Lietuvių kalbos pamokos konspektas: Vytauto V. Landsbergio, Sigutės Ach pasaka "Arklys Dominykas ir jo bičiuliai"

  Tema. Tikslai. Tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Užduotis.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2008-01-08
 • Lietuvos švietimo istorinė raida

  Švietimo kaitos samprata ir švietimo kaita Lietuvoje. Švietimo užuomazgos Lietuvoje. Krašto kolegijos. Pijorų veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Pirmoji aukštoji mokykla. Edukacinės komisijos įkūrimas ir švietimo reformos. Lietuvos švietimas carinės Rusijos valdžioje. Švietimas vidurinėse mokyklose. Švietimas aukštosiose mokyklose. Daraktorių mokyklos. Lietuvos švietimo sistema 1918 – 1940 metais. Lietuvos mokyklos organizavimas, paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. Bendrojo lavinimo švietimo turinys. Aukštasis mokslas. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. Vilniaus universitetas. Švietimo sistema Lietuvoje 1940–1990 metais. Bendrasis lavinimas. Aukštasis mokslas.
  Pedagogika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-10-14
 • Metodiniai patarimai pedagogui

  Metodiniai patarimai pedagogui kvalifikacijos kėlimui bei jų darbui su tėvais. Darbui su šeima mūsų darbe buvo suformuoti tokie principai. Konsultacinė – rekomendacinė veikla. Paskaitinė – apšviečiamoji veikla. Praktiniai užsiėmimai tėvams. "Apvalių stalų" organizacija, tėvų konferencijos, vaikų rytmečiai ir šventės. Individualūs užsiėmimai su tėvais ir jų vaikais. Grupiniai užsiėmimai. Kompiuterizuotos paskaitos.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2008-02-14
 • Mokykla ir ugdymas vakarų Europoje atgimimo ir reformacijos epochoje

  Humanistinės pedagogikos daigai. Pilietinio ugdymo idėja. Klasikinės graikų ir romėnų kultūros studijavimas. Kampanela. Prancūzų humanistai. T. Moras. Liaudies mokyklos.
  Pedagogika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-09
 • Mokykla XV- XVII amžiaus pradžioje. J.A. Komenskio (1592—1670) gyvenimas ir pedagoginės idėjos. Džono Loko pedagoginės idėjos

  Pradinio ugdymo mokyklos. Katalikiškos sekmadieninės mokyklos. Miesto mokyklos. Anglų gramatinės mokyklos. Mokymo metodika. Janas Amosas Komenskis. Gyvenamoji epocha. Svarbiausiųjų darbų laikotarpis. Pedagoginės pažiūros. Atitikimas gamtai. Liaudiškumas. Didaktika. Mokymo turinys. Klasės pamokos sistema. Džono Loko pedagoginės idėjos. Loko projektas dėl "darbininkų mokyklų".
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2007-01-09
 • Mokyklos ir klasės bendruomenės įtaka asmenybei, santykiai klasėje

  Mokykla. Bendrijų organizavimas. Mokytojo sąveika su mokiniais. Bendradarbiavimas. Darbo su klase lygiai.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2007-01-05
 • Mokymo metodų klasifikacija

  Mokymo metodų klasifikacija. Metodo samprata. Informaciniai metodai. Operaciniai metodai. Kūrybiniai metodai. Tradiciniai mokymo metodai. Vaizdiniai metodai. Praktiniai metodai. Aktyvieji mokymo metodai. Pokalbis. Pasakojimas. Pamoka. Metodų pasirinkimo kriterijai. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Netradiciniai mokymo metodai. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Įvertinimo formos. Reikalavimai, taikomi pokalbio ir pasakojimo metodui. Alternatyvieji mokymo metodai.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-07-03
 • Mokymo pagrindai

  Mokymo principai. Didaktiniai principai. Moksliškumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Ugdomojo mokymo principas. Frontalaus, diferencijuoto ir individualaus mokymo derinimo principas. Vadovavimo ir mokinių savarankiškumo derinimo principas. Vaizdumo principas. Prieinamumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Nuodugnumo principas. Išmokimo tvirtumo principas.
  Pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-20
 • Mokymo rezultatų tikrinimo metodai

  Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Žodiniai tikrinimo metodai. Individuali žodinė apklausa. Frontali žodinė apklausa. Tikrinimas raštu. Rašomieji darbai. Apklausa-viktorina. Testai. Veiklos testai. Apybraižos tipo testai. Trumpų atsakymų testai. Praktiniai tikrinimo metodai. Grafiniai darbai. Praktikos darbai. Įskaitos ir egzaminai. Mokymo rezultatų vertinimo problema.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2005-12-13
 • Mokymo(-si) priemonės ir metodai

  Mokymo priemonės. Mokymo metodai. Tinkamo mokymo metodo pasirinkimo kriterijai. Mokymosi priemonės.
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2011-12-08
 • Mokinių vertinimas

  Vertinimas. Įvertinimas. Pažymiai. Vertinimo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-05-21
 • Mokslas. Taikomieji tyrimai

  Empirinis ir teorinis pažinimas. Mokslo klasifikacija. Mokslo sritys ir kryptys. Mokslo raidos etapai. Senovės akmens amžius. Naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Viduramžių mokslas. Mokslas renesanso laikotarpiu ir XVII amžiuje. XVIII - XIX amžiaus mokslas. XX amžiaus mokslas. Moksliniai tyrimai. Taikomieji tyrimai: jų paskirtis, pobūdis ir atlikimo tvarka. Tyrimo principai. Tyrimų tipai. Eksperimentiniai ir neeksperimentiniai tyrimai. Tyrimo proceso struktūra. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas ir hipotezė. Tiriamos grupės (imtis). Tikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Tyrimo duomenys: Duomenų rinkimo procedūros ir priemonės.
  Pedagogika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-05-09
 • Muzikinio ugdymo metodika

  Muzikinio ugdymo tikslas, uždaviniai bendrojo lavinimo mokyklose. Muzikinio ugdymo turinio charakteristika (muzikos vadovėlių pradinėms klasėms analizė). Muzika kitų mokomųjų dalykų tarpe integruoto mokymo sąlygomis. Pradinių klasių mokinių muzikinių gebėjimų struktūra ir ypatumai. Muzikinių gabumų problema organizuojant vaikų muzikinę veiklą. Muzikos pamoka, jos specifiškumas, tipai, struktūra(muzikinės veiklos rūšių įvairovė), atsižvelgiant į ugdytinių amžiaus psichofizinius ypatumus. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų balso fiziologija ir higiena. Dainavimo įgūdžių ir dermės pajautimo lavinimas. Muzikos ritmo pajautimo lavinimas. Emocinio jautrumo muzikai ugdymo veiksniai ir galimybės. Įvairių muzikinės veiklos rūšių panaudojimo ir derinimo galimybės muzikos pamokoje. Mokymo priemonių įvairovė, jų panaudojimas muzikos pamokoje. Mokinių muzikos suvokimo galimybių plėtotė. Mokinių muzikos žinių įsisavinimo ir muzikos rašto skaitymo įgūdžių lavinimo ypatumai pradinėse klasėse. Mokinių muzikos žinių įsisavinimo ir muzikos rašto skaitymo įgūdžių lavinimo ypatumai pradinėse klasėse. Mokytojo asmenybė, jo vaidmuo pradinių klasių mokinių muzikiniame gyvenime. Popamokinė muzikinė veikla. Bendravimas su tėvais - vaikų muzikinio auklėjimo partneriais.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2005-09-28
 • Pamoka — pagrindinė mokymo organizavimo forma

  Pamokų tipai ir struktūra. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokos planavimas. Mokinių savarankiško darbo organizavimas. pamokos ugdymo kokybės vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2010-10-20
 • Pamokos planas: Diskusija

  Pamokos planas. Tikslai: Supažindinti su diskusija. Ugdyti mokinių aktyvumą, gebėjimą diskutuoti ir apginti savo nuomonę. Lavinti kalbinius įgūdžius.
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2006-05-18
 • Pedagogika (11)

  Pedagogikos profesijos esmė ir ypatumai. Pedagogo profesijos ištakos; Pedagoginio darbo specifika (savitumas); Pedagogo profesijos struktūra – profesiograma; Pedagogo kompetencija ir sugebėjimai; Pedagogo funkcijos, asmenybė ir autoritetas; Šiuolaikinė mokytojo situacija. XXI amžiaus iššūkiai pedagogo profesijai. Pedagogika mokslas ir menas. Pedagogikos samprata ir ištakos; Pedagogikos svarbiausios sąvokos; Ugdymo daugiaprasmiškumas; Pedagogikos mokslo sistema; Pedagogikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo principai. Principų samprata; Principų klasifikacija; Principų bruožai; Principų įgyvendinimas; Asmenybės raida ir jos ugdymas. Asmenybė ir jos raidos esmė; Asmenybę veikiantys veiksniai. Ugdymo veiksniai ir veikėjai; Žmogaus amžiaus tarpsniai ir mokinio amžiaus ypatumai; Ugdymo tikslas – visapusiška asmenybė ir jos formavimas. Ugdymo tikslo samprata; sudėtinės ugdymo dalys; visapusiškos asmenybės ugdymo sąlygos, iššūkiai 21a. Didaktikos dalykas ir raida. Bendrosios didaktikos reikšmė ir ištakos; Dalyko didaktika; Bendrosios ir dalyko didaktikos santykis ir ryšiai; Mokymo ir mokymosi esmė. Mokymo esmė; Svarbiausios mokymo sąvokos – žinios, įgūdžiai, mokėjimai (sugebėjimai) ir vertybės, mokymas ir mokymais; Mokymas bendradarbiaujant; Mokymo modelis; Mokymo metodai. Metodo sąvoka, jo istorinės ištakos. Metodo klasifikavimo kriterijai. Metodų sistema. Metodo apibūdinimas. Charakteristika. Kūrybiškos pamokos problema. Pamokos samprata; Klasikinės pamokinės sistemos bruožai; Pamokos planavimas, pasirengimas pamokai; Pamokos tipai; Kūrybiniai elementai pamokoje; geros pamokos bruožai; Mokinių aktyvumo formų pamokose kiekybinė analizė. Mokiniai atlieka pratimus. Mokytojas kalba, mokiniai klauso. Klausimai ir atsakymai. Mokiniai individualiai atlieka praktikos darbus. Mokiniai rašo, kopijuoja natas. Praktinis darbas grupėje. Atsineša knygas iš bibliotekos ir skaito. Klauso, rašo, stebi televizija, filmus. Mokinių nepertraukiamas rašymas, poezija, proza. Auklėjimo teorija. Auklėjimo esmė; Auklėjimo samprata ir specifika; Auklėjimas ir saviaukla; Auklėjimo dėsningumai; Auklėjimas kaip vertybių skiepijimas. Dorinis mokinių auklėjimas. Dorinio auklėjimo samprata, ištakos; Dorinio auklėjimo tikslai ir dorinių vertybių ugdymo būtinybė; Dorinės vertybės kaip dorinio auklėjimo turinio pagrindas; Dorinių vertybių ugdymas; Mokinių drausmė kaip dorinio auklėjimo sudedamoji dalis. Auklėjimo metodai. Samprata; Metodų klasifikacija, jų sistema; Metodo apibūdinimas ir taikymas. Tautinis auklėjimas. Samprata; tikslai; ugdymas mokymo procese ir veiksniai. Auklėjimo principai. Samprata. Apibūdinimas.
  Pedagogika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-05-09
 • Pedagogika (13)

  Pedagogika — mokslas ir menas. Mokinių pažinimas. Tyrimo metodai. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdymo tikslų problema pedagoginės minties raidoje, reformos dokumentacija. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Pedagogo profesijos esmė, specifika. Mokymo procesas, jo esmė etapai. Svarbiausios sąvokos. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslai turinio ir metodo vienovė. Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Mokymo organizavimo formos. Pamokų tipai, struktūra. Moksleivių sudominimo būdai. Geros pamokos bruožai. Pamokos analizė. Aktyvaus mokymo metodai. Grupinio mokymo formos, projektų ir kiti metodai. Metodas. Jo rūšys, taikymas. Klausimų kategorijos. Ugdymo turinio raida, jo ypatumai. Mokymo planas, programos. Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai, metodai. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi motyvai. Mokinių nepažangumo socialinės, psichologinės, pedagoginės priežastys. Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas. Tautinis auklėjimas teoriniame ir istoriniame kontekste. A.Maceina apie tautinį auklėjimą. Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai, principai. Profilinis mokymas. Mokykla - socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai, funkcijos. Ugdymo planas. Auklėjimas - vertybių ugdymas. Auklėjimo specifika ir veiksniai. Mokymo ir auklėjimo vienovė. Auklėjimo principai. Dorinis auklėjimas - ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai – pedagoginiai pagrindai. Mokinių saviugda. Savimonė. Pedagogo vadovavimas saviugdai. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo formos.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2006-05-29
Puslapyje rodyti po