Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos konspektai

Pedagogikos konspektai (95 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skaitymo ir rašymo sutrikimai

  Priežastys. Disleksijos samprata. Simptomatika. Disleksijos rūšys. Disgrafijos samprata. Simptomatika. Rašymo sutrikimų rūšys. Disleksikų ir disgrafikų šnekamosios kalbos ypatumai. Rašymo ir skaitymo trūkumų šalinimas.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-02
 • Socialinio pedagogo darbas su šeima (2)

  Šeimos samprata. Pagrindinės šeimos funkcijos. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos. Socialinio pedagogo edukacinė pagalba nepilnai šeimai. Nepilna šeima dėl skyrybų. Skyrybos ir jų pasekmės vaikui. Vaikai po skyrybų. Tėvų elgesio klaidos po skyrybų. Išvados.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2007-05-29
 • Socialinių mokslų didaktika

  Didaktika. Socialinių mokslų didaktikos turinys. Socialinių mokslų didaktikos turinys. Mokymo ir mokymosi organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose. Mokymo organizavimo principai ir jų įgyvendinimas bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Mokymo organizavimą sąlygojantys veiksniai. Mokymo metodai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokos organizavimo metodika. Pamokų struktūros esmės supratimas. Pamokų skirstymo į tipus kriterijai. Mokymo elementai ir jų vieta įvairių tipų pamokose. Aktyvus mokymasis pamokoje. Mokymo tikslai ir jų įgyvendinimas pamokoje. Nepamokinės mokymo organizavimo formos. Mokymasis bendradarbiaujant. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo esmė ir funkcijos. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo principai bei rūšys. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai socialinių mokslų pamokose. Mokymo ir mokymosi rezultatų vertinimo reikšmė ir vertinimo sistema. Vertinimo metodika. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo įtaka mokinių ir mokytojų santykiams.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Socioedukacinės veiklos metodologiniai aspektai

  Socioedukacinės veiklos metodologiniai aspektai. Socioedukacinės veiklos samprata. Bendruomenės darbuotojo veiklos procesas. Darbo bendruomenėje proceso lygmenys ir uždaviniai. Socioedukacinės veiklos bendruomenėje kryptys. Sociokultūrinės ir socioedukacinės veiklos ypatumai. Socioedukacinės veiklos bendruomenėje kryptys. Veiklos bendruomenėje programos.
  Pedagogika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-23
 • Šeimos pedagogika (3)

  Šeimos raidos istorija. Šeimos formos. Santuokos motyvai. Šeimos funkcijos. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Bendravimo apibūdinimas. Sutuoktinių santykiai. Sutuoktiniai, geidžiantys darnių tarpusavio santykių, turi. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų bendravimas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Tėvų ir paauglių bendravimas. Tėvų ir jaunuolių bendravimas. Susituokusių vaikų santykiai su tėvais. Santykiai su seneliais. Konfliktų šalinimo būdai.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2007-09-27
 • Šeimos pedagogika (4)

  Šeimos sąvoka. Santuoka. Santuokos apribojimai. Šeimos vaidmuo vaiko asmenybei. Šeimos vaidmuo asmenybės tapsmui. Šeimos funkcijos samprata ir tipai. Vaikų ugdymo funkcija. Šeimos funkcijų įtaka vaiko ugdymui. Konstrukcinės sąveikos ir bendradarbiavimo pedagogika. Tėvų auklėjimo stiliai. Tėvų ir vaikų bendravimo svarba. Tėvų ir vaikų susvetimėjimas. Elgesio ydos. Tėvų bendravimo su vaikais klaidos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarba, uždaviniai. Tėvų ir pedagogų vaidmenys. Mokyklos ir šeimos partnerystės problemos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Individualios bendradarbiavimo su šeima formos. Pedagogo ir tėvų bendravimo lygmenys. Sėkmingo ir nesėkmingo bendravimo požymiai. Klausymasis, jo svarba bendraujant. Individualaus pokalbio vedimas. Pedagoginio tėvų švietimo formos. Šeimos politika. Parama šeimai. Savivaldybių paramos skyriai. Savivaldybių švietimo skyriai. Vaikų teisių apsaugos tarnyba. Moters veiklos centras. Šeimos centrai. Caritas. Moterų krizių centras. Vaiko dienos centrai. Laikinieji vaikų globos namai. Psichologinė pagalba telefonu. Dingusių žmonių šeimos paramos centras. Pedagoginis-psichologinis centras. Kartų namai.
  Pedagogika, konspektas(12 puslapių)
  2009-02-20
 • Šeimos pedagogika (5)

  Šeimos pedagogika. Šeimos raida. Šeimos forma. Santuoka. Skyrybos. Skyrybos ir jų etapai. Priežastys. Funkcijos. Šeimos konfliktai. Šeimos konfliktų rūšys.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2010-11-11
 • Ugdymo filosofija (2)

  Ugdymas – filosofinio objekto nagrinėjimas. Ugdymo filosofijos ištakos. Ugdymo filosofijos paskirtis ir uždaviniai. Ugdymo filosofijos šakos. Ugdymo filosofijos kurso struktūra.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-28
 • Ugdymo filosofija (3)

  Ugdymo filosofija kaip teorija: objektas, ištakos, uždaviniai, kryptys. Ugdymo filosofijos ištakos. Ugdymo filosofijos paskirtis ir uždaviniai. Svarbiausi ugdymo filosofijos klausimai. Ugdymo filosofijos konceptualiosios kryptys. Ugdymo teorijų filosofinės tradicijos. Metafizinė tradicija filosofijoje. Metafizikos raida. Metafizikos klausimai. Metafizikos reikšmė pedagogikai. Normatyvinė tradicija filosofijoje. Normatyvinės filosofijos reikšmingumas pedagogikai. Normatyvinė tradicija filosofijoje. Šiuolaikinės analitinės filosofijos tradicijos. Edukologijos mokslininkų klaidos.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-12-08
 • Ugdymo pagrindai ir taikomi tyrimai

  Pedagogikos mokslo dalykas. Pedagogikos dalyko esmė ir sąvokos. Ugdymas ir demokratija. Kas tai yra ir ar mes gimstame demokratiški. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Psichinis lavinimas. Socialinis auklėjimas. Darbinis auklėjimas. Kultūrinis lavinimas. Ugdytojai ir ugdytiniai. Ugdytinio samprata. Amžių tarpsniai. Pirmieji ugdytojai. Ugdymo ir kitų vertybių teiginiai. Švietimo sistema Lietuvoje. Pedagoginio reiškinio tyrimas.
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2006-02-22
 • Ugdymo samprata (2)

  Įvadas. Ugdymo samprata. Ugdymo istorija. Edukologijos mokslų sistema. Ugdymo esmės problema ir žmogaus saviraiška. Ugdymo tikrovė ir jos pažinimas. Ugdymą sąlygojantys veiksniai. Ugdymo kategorinės sąvokos. Ugdymo fiziologija ir higiena. Ugdymo tikslai ir uždaviniai. Testas. Testo klausimų atsakymai. Tikslo reikšmė ir funkcijos. Tikslų dinamiškumas. Tikslo ir uždavinio sąsajos. Ugdymo tikslų genezės šaltiniai. Svarbesni gyvenimo tikslų genezės šaltiniai. Įvairių ugdymo teorijų palyginimas. Ugdymo tikslų klasifikavimas. Ugdymo tikslų vertybinis pagrįstumas. Ugdymo uždaviniai. Ugdytinis. Žmogaus kaip ugdytinio samprata. Asmenybė ir individualybė. Ugdytinis – ugdymo subjektas. Amžiaus tarpsnių charakteristika. Individualūs ugdytinių skirtumai. Testas. Saviugda. Mokymosi tikslai. Aiškinamasis žodynėlis.
  Pedagogika, konspektas(68 puslapiai)
  2006-03-31
 • Ugdymo samprata (3)

  Ugdymo samprata. Ugdymo psichologija. Ugdymo tendencijos. Tradicinė aukštojo mokslo, žinių ir visuomenės sąveika.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-17
 • Ugdymo sistemos (4)

  A. Dystervėgo lavinamojo mokymo teorijos esmė. A. Dystervėgo pedagoginės etikos pagrindai. A. Dystervėgo ugdymo principai. Dorovės ugdymas pagal J.A. Komenskį. Dorovinis ugdymas pagal J.H. Pestalocį. Eksperimentinė kryptis. Europinės švietimo sistemos susidarymas Lietuvoje. Jėzuitų švietimo sistemos kryptys. Gimtosios kalbos reikšmės samprata XIX amžiaus pedagoginėje literatūroje. Graikų ugdymo tipai. Institucinio ugdymo pradžia Lietuvoje. Jėzuitų švietimo sistemos kryptys. Intelekto sutrikimą turinčių moksleivių mokymosi veiklos ypatumai. Esminiai jų ugdymo organizavimo principai: ugdymo turinys, socialinė adaptacija. J.A. Komenskio pedagogikos filosofiniai, psichologiniai pagrindai. J.H. Pestalocio demokratinės idėjos ir jų įtaka ugdymo raidai. J.H. Pestalocio elementariojo lavinimo teorijos esmė. K. Ušinsko žmogaus kaip auklėjimo objekto samprata. Kalbų mokymas pagal J.A. Komenskį. Kultūros pedagogikos kryptis. L. Tolstojaus pedagoginės veiklos charakteristika. Lietuvos švietimo reformos XX amžiaus pradžia. Lietuvos švietimo sistema nepriklausomoje Lietuvoje. Mažosios Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis XIV - XIX amžiuje. Naujojo auklėjimo kryptis. Nuolatinio mokymo esmė, principai. Nuolatinio mokymosi psichologinis modelis. Patristinio ugdymo bruožai. Pedagoginė mintis Renesanso laikotarpiu Lietuvoje. Profilinio mokymo esmė ir modelio taikymo galimybės. Renesanso ugdymo pobūdis. Slaptasis mokymas XIX amžiaus pabaigoje. Sociologinės pedagogikos kryptis. Socialinis pedagogas bendrojo lavinimo mokykloje. Specialiosios pedagogikos istorinė raida pasaulyje ir Lietuvoje. Specialiosios pedagogikos pradininkai, svarbiausi jų darbai. Svarbiausios J. Laužiko pedagoginės idėjos, jų vaidmuo formuojant mokyklą. Šviečiamojo laikotarpio pedagoginės kryptys. Švietimas Lietuvoje sovietų okupacijos metais. Švietimo epochos idėjos Lietuvoje. Mokyklų pertvarkymas. Švietimo kokybės samprata, kai kurie rodikliai. Švietimo pertvarka atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Švietimo vadybos samprata, raida pasaulyje ir Lietuvoje. Tautiškumo ir gimtosios kalbos svarba ugdymui pagal K. Ušinskį. Ugdymas senovės Romoje. Ugdymo kilmė. Pirmykščių kultūrų rūšys, ugdymo jose bruožai. Ugdymo sistemos pradmenys K. Ušinsko pedagogikoje. Ugdymo sistemos XX amžiuje. Pedagoginės srovės. Ugdymo sistemų samprata. Dalyko apimtis. Pagrindiniai šaltiniai. Ugdymo srovės Vakarų Europoje ir Lietuvoje. Ugdymo tikslai, principai, organizavimo formos ir metodai J.A. Komenskio "Didžiojoje didaktikoje". Vakarų Europos šalių švietimo sistemų modeliai. Viduramžių ugdymo bendroji charakteristika. Vilniaus universiteto įsteigimas, jo reikšmė Lietuvos kultūrai. Visuotinio mokymo teorija J.A. Komenskio "Didžiojoje didaktikoje". XXI amžius - švietimo reforma Lietuvoje. Strateginės kryptys. Ž.Ž. Ruso pedagoginės idėjos. Ženkliausi XX amžiaus švietėjai Lietuvoje ir jų idėjos. Žmogaus prigimties ir aplinkos poveikio kryptis.
  Pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2008-02-17
 • Viduramžių pedagogikos ir minties raida

  Įvadas. Ankstyvieji viduramžiai. Nuo klasikinės prie krikščioniškosios paideia’os. Aleksandrijos tėvų filosofiniai ugdymo aspektai. Lotyniškoji ugdymo tradicija. Karolingų renesanso bruožai. Brandieji viduramžiai. Vėlyvieji viduramžiai. Išvados.
  Pedagogika, konspektas(12 puslapių)
  2011-05-06
 • Žaidimas - vaikų gyvenimo būdas ir pagrindinė veikla

  Tradiciniai vaikų žaidimai. Kūrybiniai vaikų žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis (judrieji, didaktiniai).
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-11-23
Puslapyje rodyti po