Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos tyrimai

Pedagogikos tyrimai (45 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nesugebėjimo arba nenorėjimo mokytis priežasčių tyrimas ir konkrečių rekomendacijų suformulavimas (3)

  Įvadas. Individualaus tyrimo planas. Mokinio stebėjimo dienoraštis. Mokinio piešinio analizė. Bendros išvados apie mokinį. Suformuluotos rekomendacijos. Mano patyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2009-03-19
 • Paauglių požiūrio į ankstyvuosius lytinius santykius ypatumai ir prostitucija

  1–ojo tyrimo tikslas: išsiaiškinti paauglių požiūrio į ankstyvuosius lytinius santykius ypatumus. Tyrimo uždaviniai: nustatyti ar mokyklose moksleiviams pakanka informacijos lytinio švietimo klausimais. Išsiaiškinti, kokios priežastys įtakoja ankstyvą lytinį patyrimą. Išsiaiškinti moksleivių požiūrį į ankstyvą gimdymą, nėštumo nutraukimą. Tyrimo metodika ir rezultatų analizė. Mergaičių ir berniukų požiūrio į ankstyvuosius lytinius santykius tyrimas. Uždaviniai: parengti anketą. Išsiaiškinti nepilnamečių prostitucijos ypatumus. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir parengti išvadas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-01-18
 • Pedagoginis tyrimas: Dailės ir vizualinės raiškos galimybės dramos būrelio veikloje

  Įvadas. Problemos aktualumas. Bendrosios ir specialiosios literatūros analitinė apžvalga. Meninio ugdymo turinys. Dailės ugdymo turinys kumečių pagrindinėje mokykloje. Meninis ugdymas Simno specialiojoje internatinėje mokykloje. Mokinių žinių ir supratimo apie meną tyrimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Siūlymai menų bloko mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Priedas (anketa).
  Pedagogika, tyrimas(34 puslapiai)
  2006-10-31
 • Pedagoginis tyrimas: Projektinės veiklos vertinimas

  Anketa. Projektinės veiklos vertinimas. Projektinė veikla Mano mokykloje. Tyrimo aktualumas. Anketos analizė. Tyrimo išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2007-03-28
 • Pedagogo savidiagnozė

  Įvadas. Tyrimas. Uždaviniai. Tiriamųjų kontingentas: Marijampolės miesto vidurinių mokyklų mokytojai. Anketas sutiko užpildyti 11 pedagogų. Didžioji dauguma – pradinių klasių mokytojai. Tyrimo rezultatų aprašymas ir išvados.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-05-16
 • Pedagogų bendravimo stiliaus įtaka vaiko socialinei brandai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Bendravimo samprata. Bendravimo stilių įvairovė. Anketinio tyrimo metodika ir organizavimas. Anketavimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Piešinių analizė vaikystės tarpsniuose

  Tyrimo tikslas: ištirti 3 skirtingų vaikystės tarpsnių (ankstyvoji vaikystė - 1-3 metai, pirmoji vaikystė- 3-6 metai, antroji vaikystė - 7-10 metai) vaikų piešinius, tema "Mano šeima". Tyrimo uždaviniai. Tyrimo eiga. Rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2007-07-26
 • Pirmo kurso studento savaitinis mokymosi krūvis

  Įžanga. Pirmo kurso studento veiklos ir poilsio ypatumai. Jaunuolio psichologinė – pedagoginė charakteristika. Studento veiklos bei poilsio fiziologijos ir higienos pagrindai. Pirmo kurso studento savaitinis mokymosi krūvio tyrimas. Tyrimo metodai. Tyrimo instrumentarijus. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo duomenų analizė. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(12 puslapių)
  2008-04-11
 • Regimojo įsiminimo ir mokymosi motyvacijos tyrimas

  Tiriamųjų charakteristikos. Tiriamosios F charakteristika. Tiriamojo P charakteristika. Tiriamojo S charakteristika. Nerimastingumo tyrimas. Rezultatų sutvarkymas. Nerimastingumo tyrimo išvados. Atminties tyrimas. Teksto atgaminimas. Teksto atgaminimo rezultatų sutvarkymas. Atminties tyrimo išvados. Regimojo įsiminimo tyrimas. Mokymosi motyvacijos tyrimas.
  Pedagogika, tyrimas(11 puslapių)
  2006-11-16
 • Rūkymas - visuomenės problema

  Kokius pavojus sveikatai sukelia rūkymas? Kodėl sunku mesti rūkyti? Kaip mesti rūkyti? Kokie sveikatos pokyčiai vyksta metus rūkyti? Aktualumas. Rūkančiųjų respondentų amžiaus vidurkis. Rūkomų cigarečių stiprumas. Rūkymo skatuliai. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Priedai (1).
  Pedagogika, tyrimas(7 puslapiai)
  2008-01-15
 • Skaitymas: metodai, nauda, efektyvumas

  Įvadas. Tyrimo "skaitymas" aprašymas. Skaitymo samprata. Anketavimo metodu atlikto tyrimo "skaitymas" aprašymas. Skaitymo metodai, nauda. Skaitymo metodai. Skaitymo nauda. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2007-11-14
 • Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje

  Tyrimo projektas. Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio pedagoginio darbo ypatumus ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje. Socialinio pedagoginio darbo ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje tyrimo metodologija. Tyrimo logika. Apklausos raštu metodologija. Individualaus interviu metodologija. Priedai (2).
  Pedagogika, tyrimas(13 puslapių)
  2011-03-17
 • Socialinių gebėjimų ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimas

  Tyrimo aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Anketa. Rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(11 puslapių)
  2006-03-09
 • Sociometrinis tyrimas: Mokyklos grupė

  Tyrimui atlikti pasirinkta vidurinės mokyklos 7A klasė. 7A klasės apibūdinimas pagal grupės požymius, bruožus. Sąveika tarp asmenų. Bendrumas, paremtas bendru tikslu, motyvais, interesais. Stebimos klasės normos, taisyklės. Grupinė dinamika. Auklėtojo vaidmuo, funkcijos. Raidos stadijos, kurios perėjo ši klasė. Sunkumai, su kuriais susidūrė ši grupė. Grupės ir asmenybių joje tarpusavio ryšiai. Komformizmo atvejai. Socialinio palengvinimo bei dykinėjimo reiškiniai klasėje. Tirti sociometrijos metodu klasės tarpasmeninius santykius. Pogrupių ir asmenybės statuso išskyrimas. Grupės integralumas, glaustumas, konfliktiškumas ir ekspansyvumas. Tarpgrupiniai santykiai. Lyderiavimo ypatumai klasėje. Lyderių rūšis klasėje. Klasės vadovo ir lyderių santykiai. Masiniai ir stichiniai grupinės psichikos reiškiniai. Minios ypatumai klasėje. Mėgdžiojimo atvejai. Taikytų mokymosi metodų analizė. Pasirinkto metodo psichologiniai kriterijai. Vieno iš tradicinių metodų kriterijai. Netradiciniai mokymosi metodai. Pasirinktos grupės darbo vertinimas. Priedai (1).
  Pedagogika, tyrimas(13 puslapių)
  2011-01-14
 • Statistinė apklausa: vaikų žaidimai

  Vaikų apklausa apie žaidimus. Tavo nuomone, kas tai yra žaidimas? Kokius žaidimus žaidžiate namie, kieme? Kokius žaidimus žaidžiate per pamokas? Kokius žaidimus žaidžiate pertraukų metu? Kokie žaidimai labiausiai patinka? Kaip manote, kas būtų, jei nebūtų žaidimų? Darbas iliustruotas diagramomis.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Suaugusiųjų savišvietos poreikiai ir galimybės

  Įvadas. Teorinė dalis. Suaugusiųjų savišvieta - žinių visuomenės sąlyga. Prielaidos įtakojančios suaugusiųjų savišvietai. Savišvietos apimtis. Pagrindiniai savišvietos būdai. Savišvietos poreikiai ir galimybės. Mokymosi poreikis ir prieinamumas. Savišvietos trukdžiai. Suaugusiųjų švietimas – lygiateisė viso švietimo grandis. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(45 puslapiai)
  2007-03-07
 • Sveikatos ugdymas: Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo rėžimo įvertinimas

  Vilniaus Žvėryno gimnazijos darbo rėžimo įvertinimas. Pamainų skaičius mokykloje. Pamokų pradžios ir pabaigos laikas. Pertraukų trukmė ir išdėstymas. Patalpų, kuriose leidžiamos pertraukos, higiena. Auklėjamosios klasės moksleivių veikla pertraukų metu. Klasių valymas bei tvarkymas. Valgyklos darbo grafikas. Moksleivių galimybės sveikai maitintis (švara ir tvarka valgykloje, praustuvai ir galimybės rankas plautis prieš valgį, patiekalų asortimentas). Auklėjamosios klasės pamokų tvarkaraštis ir jo įvertinimas (pateikti savaitinį pamokų tvarkaraštį ir atlikti jo higieninę analizę). Auklėjamosios klasės moksleivių dalyvavimas popamokinėje veikloje (mokykloje ir už jos ribų).
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-03-28
 • Tyrimas: būsto pritaikymas neįgaliesiems

  Įvadas. Problema ir jos aktualumas. Probleminis klausimas: Kokie yra neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai susiję su būsto pritaikymu? Tyrimo objektas – neįgaliųjų poros gyvenimiškieji lūkesčiai, susiję su būsto pritaikymu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kokie yra neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai, kurie susiję su būsto pritaikymu. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Neįgaliųjų gyvenimiškieji lūkesčiai: būsto pritaikymas. Apibendrinimas. Refleksija. Rekomendacijos tėveliams ugdant vaiką namuose. Interviu protokolas.
  Pedagogika, tyrimas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Tyrimas: Mėgstamiausios pamokos

  Pagrindinis tyrimo tikslas – nuosekliai išsiaiškinti kokią pamoką labiausiai mėgsta mūsų klasiokai, septintos klasės pabaigoje ir visą sukauptą informaciją patekti variacinėje eilutėje, dažnių lentelėje ir diagramoje. Merginų mėgstamiausios pamokos. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagrama. Vaikinų mėgstamiausios pamokos. Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Diagrama. Išvada.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2005-10-13
 • Tyrimo ataskaita: "II klasės mokinių žinių apie veiksmą, būdą ir daiktą reiškiančių žodžių įsisavinimo lygis"

  Tyrimo ataskaita: "II klasės mokinių žinių apie veiksmą, būdą ir daiktą reiškiančių žodžių, bei ilgųjų ir trumpųjų balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimo lygis". Įvadas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo analizė. Mokinių gebėjimai rašyti veiksmo žodžius. Mokinių gebėjimai rašyti būdo žodžius. Mokinių gebėjimai skirti veiksmą, daiktą ir būdą reiškiančius žodžius. Mokinių gebėjimai skirti ilguosius ir trumpuosius balsius (i-y, u-ū). Bendras mokinių žinių apie veiksmo, daikto ir būdo žodžių ir balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimas. II klasės mokinių žinių apie veiksmo, daikto ir būdo žodžių, bei balsių (i-y, u-ū) rašybą įsisavinimas pagal bendruosius 2003 m. išsilavinimo standartus. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2010-01-13
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po