Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Edukologija (13)

  Ugdymo tikslo problema. Ugdymo filosofijos tradicijų apžvalga. Ugdymo tikslas. Ugdymo veiksnių problema. Ugdymo filosofijos trumpa apžvalga. Liberalioji srovė. Bihevioristinė srovė. Radikaliosios tradicijos. Analitinė filosofinė srovė. Humanistinis suaugusiųjų švietimas. Subjektyvūs veiksniai. Edukologiniai tyrimai ir tyrimų metodai. Mokslinės veiklos ypatumai. Pažinimo proceso elementai. Pagal pobūdį moksliniai tyrimai skirstomi. Skiriami ir pažinimo lygiai. Mokslinio pažinimo kryptys. Edukologijoje tiriami ugdymo reiškiniai, pavyzdžiui. Edukologinių tyrimų etapai ir metodai.
  Pedagogika, konspektas(27 puslapiai)
  2007-11-21
 • Edukologija (14)

  Egzogeniniai (išoriniai) veiksniai. Ugdytinio asmenybės reikšmė ugdymo procese. Individas, individualybė, asmenybė – kas tai. Endogeniniai veiksniai. Egzogeniniai veiksniai. Endogeniniai (vidiniai) veiksniai. Egzogeniniai (išoriniai) veiksniai. Amžiaus tarpsnių charakteristika. Lentelė (Amžius, Charakteristika, Veikla). Auklėtinio temperamentas ir intelektualinis savitumas. Auklėtinio kilmė ir problemos. Individas, individualybė, asmenybė. Ugdytojai - ugdymo veikėjai. Ugdymo veikėjai. Ateitininkų organizacijos veikla. Skautiško ugdymo sistemos pamatai. Ugdytojas, asmenybė ir profesionalumo klausimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokytojo veikla prieš pradedant darbą grupėse. Užduočių aiškinimas ir pateikimas. Mokytojo veikla mokiniams dirbant grupėse. Mokytojo veikla grupinio darbo pabaigoje. Mokymo turinys. Situacijos analizė. Tikslų numatymas. Diagnostinis vertinimas. Ugdomasis vertinimas. Apibendrinamasis (suminis) vertinimas. Ipsatyvinis vertinimas. Ideografinis vertinimas. Norminis vertinimas. Kriterinis vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(40 puslapių)
  2007-11-21
 • Edukologija (15)

  Didaktika, jos samprata ir paskirtis. Mokymo ir mokymosi metodai. Mokymo metodų įvairovė. Metodo struktūra. Mokymo- mokymosi metodų pavyzdžiai. Diskusijų grupės ir grupių projektai. Mokymasis drauge. Ekspertų metodas. Grupinis tyrimas. Mozaika. Bendras Piešinys. Kampai. Mokymasis komandose. Bendradarbiavimas integruojant skaitymą ir rašymą. Paskaita. Seminaras. Laboratoriniai darbai. Kritinis mąstymas. Kritinio mąstymo įgūdžiai. Kritinio mąstymo etapai. Susiliejantis ugdymas. Susiliejančio ugdymo principai. Švietimo sistemos samprata. Švietimo dokumentai. Švietimo tobulinimas. Lietuvos švietimo koncepcija. Lietuvos švietimo koncepcija. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos. Lietuvos švietimo plėtotės gairės. Švietimo sistemos plėtotės nuostatos. Tolesnės švietimo raidos kryptys. Naudojami terminai.
  Pedagogika, konspektas(32 puslapiai)
  2007-11-21
 • Edukologija (16)

  Įžanga. Veiksniai lemiantys sėkmingą mokinių mokymą(-si). Mokytojo asmenybė. Profesiniai reikalavimai mokytojui. Mokytojų kūrybiškumas. Mokytojo autoritetas ir pašaukimas. Mokytojo bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Tai, ko mokiniai tikisi iš mokytojų. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-08
 • Edukologija (17)

  Pagrindinės edukologijos sąvokos. Ugdymo kaip visuomeninio auklėjimo samprata. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Edukacinių mokslų sistema. Edukologijos dalykas ir objektas. Sudėtinės dalys. Ikimokyklinė pedagogika. Specialioji pedagogika. Neformalusis ugdymas. Delinkventinė pedagogika. Socialinė pedagogika. Penitencinė pedagogika. Andragogika. Familistika. Lyginamosios edukologijos samprata objektas ir tikslai. Ugdymo tikslų klasifikavimas ir jų formavimo problema. Netradicinio ugdymo samprata. Netradicinio ugdymo sistema Lietuvoje. Valdorfo pedagogika. M. Montessori pedagogika. Ugdymo technologijų samprata. Ugdymo technologijų paskirtis ir rūšys. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, sandara ir nuostatos. Lietuvos švietimo institucijų sistema.
  Pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2008-05-25
 • Edukologija (18)

  Edukologijos katedros užduotys. Ugdomoji pamokos analizė. Bendros žinios apie pamoką. Pamokos protokolas. Pamokos analizės schema. Ugdomasis renginys. Pravedimas. Apšilimo pratimas. Rankos kontūras. Apibendrinimo pratimas. Renginio pabaiga. Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas. Mokyklos vizija. Mokyklos misija. Veiklos tikslas. Veiklos uždaviniai. Veiklos prioritetai 2006-2007 metais. Situacijos analizė. Bendradarbiavimas su tėvais. Mokyklos stipriosios pusės. Mokyklos tobulinimo principai. Bendros išvados ir pasiūlymai dėl edukologijos katedros skirtų užduočių.
  Pedagogika, namų darbas(21 puslapis)
  2008-12-08
 • Edukologija (2)

  Edukologijos samprata. Ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo sąvokos. Ugdymo dalinės sąvokos ugdytojo ir ugdytinio veikloje. Didaktikos apibrėžtis. Didaktikos mokslo objektas. Ugdymo procesas. Bendras apibūdinimas. Ugdymo proceso turinio samprata. Mokymo proceso samprata. Mokymo proceso struktūra. Mokymąsi sąlygojančių veiksnių sistema. Mokymo tikslo samprata. Tikslų klasifikavimas. Taksonomijos sąvokos samprata. Kognityviosios ir afektinės srities mokymo tikslų taksonomijos. Mokymo ir mokymosi principai. Ugdytinio pažinimas. Individas, individualybė, asmenybė. Mokymosi motyvacija. Motyvacijos sąvoka. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Bihevioristų ir humanistinės psichologijos pažiūros. Mokomosios motyvacijos rūšys. Motyvacijos stiprinimo būdai. Humanistinės pažiūros į ugdymą. Principai. Mokymosi aktyvumo samprata. Moderniosios mokymosi teorijos. Mokymo metodai. Jų charakteristika ir klasifikacija. Mokymo metodų privalumai ir trūkumai. Grupinio mokymo esmė. Darbo grupėse organizavimo pagrindiniai aspektai. Mokymo metodo pasirinkimo kriterijai. Mokymo organizavimo formos. Mokymo priemonės. Mokomųjų priemonių grupės. Mokytojo asmenybė ir pageidaujamos savybės. Konstruktyvinė, organizacinė ir komunikatyvinė mokytojo veikla.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-30
 • Edukologija (3)

  Edukologijos terminų žodynėlis - pagrindinės edukologijos sąvokos.
  Pedagogika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-01-06
 • Edukologija (4)

  Edukologijos namų darbų užduotys: Apibūdinkite: ugdymas - mokslas ir menas. Jūsų manymu, kuris įvykis liudija ugdymo mokslo pradžią. Ugdymo mokslo objektų pagrindimas. Kokios sąvokos Jums atrodo svarbiausios, ar reikia jas skirstyti į kokias nors grupes? Pagrįskite savo nuomonę. Išvardinkite Jums svarbiausias pedagogikos sąvokas, atskleiskite jų turinį. Nubraižykite sąvokų lentelę, ją paaiškinkite. Sugalvokite 5 sakinius, kuriuose būtų pavartotos įvairios sąvokos. Pagrįskite jų teisingumą.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-14
 • Edukologija (5)

  Informaciniai metodai. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Mokymosi būdai. Diskusijų grupės ir grupių projektai. Ugdymas. Humanistinės psichologijos principas. Konfliktinės situacijos. Senovės genčių ugdymas. Ugdymo mokslo kilmė ir raida. Lietuvos patirtis. Humaniškumas. Standartas.
  Pedagogika, špera(5 puslapiai)
  2006-03-23
 • Edukologija (6)

  Edukologija - žmogaus ugdymo mokslas. Pagrindinės edukologijos sąvokos. Ugdymo samprata, apibrėžtis ir funkcijos. Sąvokos ir jų vartojimas. Kas yra ugdymas? Kokia jo esmė? Ugdymas kaip sąveika. Ugdymas kaip bendravimas. Ugdymas kaip veikla. Ugdymas kaip valdymas. Pedagogikos istorijos apžvalga. Senovės genčių ugdymas. Lietuvos patirtis. Ugdymo mokslo kilmė ir raida. Filosofijos kryptys. XX amžiaus psichologinės krypties pedagogika. XX amžiaus religinės krypties pedagogika.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-05-04
 • Edukologija (7)

  Pedagogikos objektas ir dalykas. Objektas. Pedagogikos objektas. Pedagogikos dalykas. Ugdymas kaip visuomeninis reiškinys. Analizuojamos sritys, kuriose gyvena ir veikia žmogus. Žmogaus veiklos rūšys. Ugdymas kaip autokratinės sistemos apibrėžtis. Ugdymas. Ugdymo funkcijos. Veiksniai, įtakojantys ugdymą. Svarbesni ugdymo akcentai. Pedagogikos kategorija. Asmenybės ugdymas (-is) ir vystymas (-is). Protinio vystymosi lygiai. Asmenybės vystymosi teorijos. Žmogaus vystymuisi turintys įtakos veiksniai. Probleminės sritys. Moksliniai pedagoginiai tyrimai. Pedagogikos mokslo ir tyrimų principai. Pedagogikos mokslo lygiai. Pedagogikos mokslo funkcijos. Pedagogikos moksle kylantys sunkumai. Pedagoginio tyrimo struktūra. Mokslinio tyrimo metodai. Mokslinių tyrimų rodikliai. Mokyklotyra, mokyklos valdymas (menedžmentas). Vadovavimo institucijos. Vykdomosios institucijos. Pedagoginiai santykiai (interakcija, sąveika). Poreikiai. Santykių lygiai, tipai. Santykių stiliai. Pedagoginio bendravimo struktūra susideda iš...
  Pedagogika, špera(6 puslapiai)
  2006-05-09
 • Edukologija (8)

  Edukologijos samprata, mokslo raida ir klasifikacija. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Filosofija, teorija, ideologija ugdyme. Ugdymo teorijos ir praktikos atitikmens problema. Idealistinis ugdymas ir jo kritika. Realistinis ugdymas ir jo kritika. Religinis (neotomistinis) ugdymas ir jo kritika. Rytų ir Vakarų ugdymo sistemų palyginimas. Pragmatizmo pasaulėžiūra ir ugdymas. Egzistencionalistinis ir fenomenologinis mokymas. Analitinis ugdymas. Skirtingų ugdymo sistemų metodai, jų ypatumai. Šiuolaikinės ugdymo technologijos: grupinis mokymas, žaidimai, metaforinis ir analitinis metodai. Dialogų, klausimų atsakymų formulavimas. Moralės ir charakterio formavimo aktualijos postmodernioje visuomenėje. Lietuvos švietimo gairės ir Lisabonos strategija. Moksliniai tyrimai ir švietimas.
  Pedagogika, špera(6 puslapiai)
  2007-05-15
 • Edukologija (9)

  Edukologijos samprata, mokslo raida ir klasifikacija. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Filosofija, teorija, ideologija ugdyme. Idealistinis ugdymas ir jo kritika. Realistinis ugdymas ir jo kritika. Rytų ir Vakarų ugdymo sistemų palyginimas. Pragmatizmo pasaulėžiūra ir ugdymas. Egzistencialistinis ir fenomenologinis ugdymas.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Edukologija kaip mokslas

  Edukologijos mokslo objektas. Edukologija. Ugdymas. Mokslinio pažinimo rezultatas. Empirizmas. Fenomenologija. Esminė edukologijos mokslinio pažinimo paskirtis.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-25
 • Edukologijos idėjų ištakų apžvalga

  Trumpa pasaulinės patirties apžvalga. Senovės genčių ugdymas. Tolimųjų Rytų švietimas. Senovės Graikija. Demokritas. Socrates. Platonas. Aristotelis. Romėnų ugdymas. Viduramžiai. Renesansas. XVII amžiaus ugdymo mokslo sistema. XVIII amžiaus ugdymo plėtotė. XIX amžiaus ugdymas. XX amžiaus filosofinės kryptys. XX amžiaus psichologinės krypties pedagogika. XX amžiaus religinės krypties pedagogika. Žakas Maritenas. Edukologijos idėjų analizės ištakos Lietuvoje. Lietuvos patirtis.
  Pedagogika, konspektas(21 puslapis)
  2006-05-04
 • Edukologijos įvadas (2)

  Ugdymo mokslo atsiradimas. Kas yra holistinis ugdymas? Kas yra pedagogika pagal įvairius autorius. Kas yra objektas? Pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai. Pedagogikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo pobūdis įvairiais laikotarpiais. Pedagogikos mokslo pradininkai ir atstovai, jų darbai. Edukologijos mokslų klasifikavimas. Ugdymo tikslų skirstymo kriterijai. Kas yra profesinė kompetencija, kompetencijos sritys, mokytojo vaidmuo. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Žmogaus vystymosi samprata. Svarbiausi asmenybės vystymosi veiksniai. Žmogaus gyvenimo laikotarpiai pagal pedagogus. Gyvenimo laikotarpių charakteristika. Lietuvos švietimo sistemos struktūra, principai. Papildomo ugdymo sistemos principai.
  Pedagogika, špera(4 puslapiai)
  2009-02-11
 • Edukologijos mokslų sistemos lentelė

  Užduotis: Nubraižykite edukologijos mokslų sistemos lentelę. Pagrįskite ugdymo mokslo ryšių su kitais mokslais būtinumą.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-03-01
 • Egzistencializmas kaip ugdymo filosofinis pagrindas

  PowerPoint pristatymas. Egzistencializmas kaip ugdymo filosofinis pagrindas. Egzistencializmu grindžiamas ugdymas. Konceptualios nuostatos. Filosofinis antropocentrizmas. Ugdymo tikslai. Umwelt - Mitwelt -Eigenwelt -egzistencinis nerimas - tapatumo krizė. Ugdytojas. Ugdymo metodai. Ugdymo programa. Kritika. Pamąstymui.
  Pedagogika, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-12-15
 • Ekologijos pamokų planai

  Tema: Įvadas. Pamokos struktūra. Aplinkos ekologinis monitoringas. Tema: Aplinka. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekologiniai veiksniai. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekosistema. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Atmosferos apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Hidrosfera ir jos apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Dirvožemis ir jo apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Augalai ir jų apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Biosfera ir žmogus. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekologinė teisė. Aplinkos apsaugos valdymas.
  Pedagogika, konspektas(30 puslapių)
  2007-01-08
Puslapyje rodyti po