Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • D.T. Dodge, J. Phinney "Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas: vadovas tėvams"

  PowerPoint pristatymas. Pradinis pedagoginis ugdymas. Diane Trister Dodge, Joanna Phinney knygos: "Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas: Vadovas tėvams" pristatymas. Įžanga. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) ypatumai. Programos tikslai. Socialinių ir emocinių įgūdžių svarba. Ugdymo(si) turinys. Kalba. Matematikos pradmenys. Matematikos užduotis. Pasaulio pažinimas. Menas. Technologijos. Ugdymosi aplinka. Vaiko pažangos stebėjimas. Baigiamasis žodis.
  Pedagogika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-01-26
 • Dailės didaktika

  Valstybinio egzamino klausimai ir atsakymai. Dailės didaktikos sąvoka. Jos uždaviniai ir ryšys su bendrąja didaktika. Istorinė dailės mokymo apžvalga. Pagrindinės dailės mokymo kryptys. Dailės mokymo raida Lietuvoje. Šiuolaikinės dailės mokymo tendencijos. Lietuvos švietimo sistema ir dailės mokymas. Dailės dalyko vieta ir paskirtis bendrojo lavinimo mokykloje. Formalus ir neformalus ugdymas. Meninis ugdymas ir dailė. Dailės dalyko tikslas ir uždaviniai bendrojo lavinimo mokykloje. Dailės sąvoka, dailė ir mokslas. Periodiški pokyčiai dailės teorijose. "Grožio " koncepcija. Vaikų dailės sąvoka. Vaikai ir dailininkai. Dailės mokymo turinys. Dailės dalyko sritys. Dailės mokymą reglamentuojantys dokumentai. Bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos, jų struktūra ir paskirtis.
  Pedagogika, konspektas(7 puslapiai)
  2005-07-24
 • Dailės didaktika (2)

  Dailės didaktikos sąvoka. Dailės dalyko tikslai ir uždaviniai. Istorinė dailės mokymo apžvalga. Šiuolaikinės dailės mokymo tendencijos. Dailės dalyko struktūra ir turinys. Dailės turinio planavimas. Metų planas. Dailės vadovėliai. Dailės mokytojo vaidmuo ugdymo procese. Vizualinės raiškos raida. Vaiko piešinio raidos etapai ir bruožai. Vaizduotės ir kūrybingumo raidos ypatumai. Meninės raiškos tipologijų įvairovė. Teorijų aiškinančių vaiko piešinius apžvalga. Vaiko piešinio reikšmė. Kūrybingumo samprata. Dailės pamoka, struktūra. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Dailės pamokos organizavimo formos. Reikalavimai ekskursijai. Dailės mokymo metodai. Projektų rūšys. Jų taikymas meninio ugdymo procese. Projekto struktūra. Temų sritys dailės pamokoje. Išraiškos priemonių sistema. Kompozicija. Kompozicijos rūšys. Kompozicijos išraiškos priemonės. Dailės technikos ir medžiagos. Jų specifika ir taikymo būdai. Vaizdavimo būdai. Jų pasirinkimas skirtingais amžiaus tarpsniais. Dekoratyviniai darbai. Dekoratyvaus vaizdavimo principai. Ornamento sąvoka, rūšys, sudarymo schemos, spalvų derinimo principai. Dailės kūrinio analizė.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2008-01-21
 • Dailės ir darbelių pamokos analizė: Dekoratyvinė puokštė su širdelėmis motinos dienai

  Pamokos aprašymas. Klasė - 4. Tema. Tikslas. Priemonės, įrankiai. Vaizdinės priemonės. Pamokos eiga. Praėjusios pamokos kartojimas. Naujos užduoties skelbimas ir aptarimas. Darbo eiga. Mokytojo veiklos aprašymas. Pamokos analizė. Mokytojo darbo vertinimas. Vaiko darbų rezultatų vertinimas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-04-13
 • Dailės ir etnokultūros integracijos reikšmė meniniam ugdymui pradžios mokykloje

  Įvadas. Dailės ir etnokultūros integracijos reikšmė meniniam ugdymui. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Dailės pamoka. Tarpdalykinė integracija. Mokytojo vaidmuo dailės ir etnokultūrinio ugdymo procese. Integruoto dailės ir etnokultūrinio ugdymo galimybės. Etnokultūrinis ugdymas dailės integruotose pamokose. Šventės tradicijos papročiai. Velykiniai papročiai. Verbos tautodailės mene. Tyrimas. Nustatyti integruotos pamokos įtaką, mokinių etnokultūros sampratos formavimuisi. Ištirti mokytojų požiūrį į integruotas dailės ir etnokultūros pamokas. Vaikų kūrybinių darbų analizė. Išvados. Priedai (4).
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-02-19
 • Dailės ir tecnologijų pamokos planas: Užgavėnių kaukė

  Įstaiga: "Versmė pagrindinė mokykla". Amžiaus grupė: 1с klasė. Tema: Užgavėnių kaukė. Tikslai. Metodai. Priemonės. Situacija. Literatūra. Lentelė: pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla, pastabos. Pamokos dalys: organizacinė dalis, įvadinė dalis, pagrindinė dalis, baigiamoji dalis.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2009-09-24
 • Dailės ir technologijų teminis planas: 1 ir 2 klasėms

  Bendrieji tikslai ir uždaviniai. Mokomoji problema. Tema ir tikslai. Klasės veikla. Technika, priemonės. Nuo rugsėjo iki gegužės.
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-10-12
 • Dailės pamokos planas: "Joninių nakties - paparčio žiedas"

  Dailės pamokos planas. Pamokos tikslai. Bendrieji pamokos ugdymo tikslai. Metodai. Pamokos uždaviniai. Ugdomosios vertybės. Priemonės. Pamokos vertinimas. Pamokos eiga.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-07-26
 • Dailės pamokos planas: "Pavasarinis vėjo malūnėlis"

  3 klasei. Mokymo dalykas. Pamokos tema. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Metodai. Pamokos eiga. Laikas. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Priemonės. Uždaviniai.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2007-10-29
 • Dailės pamokos planas: futurizmas

  Klasė - 10. Laikas. Tema. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Pamokos tipas. Mokymo priemonės. Pamokos dalys, laikas. Mokytojo veikla. Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-01-25
 • Dailės pamokos planas: graikų vazos

  Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Priemonės. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. Graikų vazos. Dėstymas. Amfora. Aribalas. Kilikas. Hidrija. Ritonas. Meandrai. Palmetė. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Refleksija.
  Pedagogika, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-05-23
 • Dailės pamokos planas: medžiai

  Laikas. Tema. Tikslai. Metodai. Amžius. Priemonės. Pamokos planas. Išplėstinis pamokos planas. Savianalizė. Kaip pavyko. Mokinių darbai. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Pedagogika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2006-09-04
 • Dailės pamokos planas: secesijos stilius

  Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. Dėstymas. Secesijos stilius. Taikomoji dailė. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Refleksija.
  Pedagogika, pavyzdys(11 puslapių)
  2007-05-23
 • Dailės pamokos planas: skulptūra

  Mokomasis dalykas. Pamokos tema. Pamokos trukmė. Mokinių amžius. Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Mokymosi metodai. Mokinių patyrimas. Priemonės. Pamokos uždaviniai. Vertinimas. "Skulptūra". Dėstymas. Pirmykštė skulptūra. Senovės Egipto skulptūra. Antikinės Graikijos skulptūra. Nuotraukos. Užduotis mokiniams. Savarankiškas darbas. Refleksija.
  Pedagogika, pavyzdys(20 puslapių)
  2007-05-23
 • Dailės pamokų metinis planas

  Dalyko tikslai. Lentelė: Pamokos tema, Pamokos uždaviniai, Mokinių pasiekimai, Metodai ir priemonės, Plano įvykdymo data.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2010-03-29
 • Dailės pamokų planai

  10 pamokų planai. Tema: Šaltos spalvos. Klasė. Laikas. Pamokos tikslas. Pamokos uždaviniai. Pamokos tipai. Mokymo metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Tema: Begalinis pasikartojimas. Tema: Papuošalai, amuletai. Senieji dailės dirbiniai. Tema: Ženklai. Tema: Architektūra. Miesto planas-paveikslas. Tema: Drugelis. Linijų ir dėmių nuotaikos. Tema: Šiltos spalvos. Tema: Buitinis žanras. Tema: Kaligrafija. Tema: Kalendorius. Klasės kalendorius.
  Pedagogika, pavyzdys(17 puslapių)
  2008-03-27
 • Dailės terapiniai aspektai

  Įvadas. Dailės terapija. Meno terapijos istorija. Kas yra meno ir dailės terapija. Dailės terapiniai aspektai, poveikis. Užsiėmimai, jų rūšys, metodikos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2010-05-20
 • Dainavimo mokymasis

  Mokykimės dainuoti. Kvėpavimo pratimai. "Laipteliai". Kalbinis intonavimas. Muzikinis intonavimas. Mokykimės dainuoti kanonu. Vaidyba ir dainavimas.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-06-16
 • Dalyba ketvirtoje klasėje

  Įvadas. Situacijos analizė. Istorinis aspektas. Dalykinis matematinis aspektas. Bendrųjų programų ir standartų apžvalga. Metodika. B. Balčyčio didaktinėje sistemoje. Metodika D. Kiseliovų didaktinėje sistemoje. Išplėstiniai pamokų planai. Pagal B. Balčyčio vadovėlius. Pagal A., D. Kiseliovų vadovėlius. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2007-07-16
 • Dalyko (modulio) programos parengimo žingsniai

  PowerPoint pristatymas. Dalyko ( modulio) programos turinys. Bendrąją dalį sudaro. Pagrindinę dalį sudaro. Palydinčiąją dalį sudaro. Pirmas žingsnis. Trečias žingsnis. Ketvirtas žingsnis.
  Pedagogika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-24
Puslapyje rodyti po