Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos konspektai

Pedagogikos konspektai (95 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Edukologija (11)

  Edukologija - žmogaus ugdymo mokslas. Edukologijos samprata ir sąvoka. Edukologija ir šiuolaikinės gyvensenos aktualijos. Pagrindinės sąvokos edukologijoje. Sąvokos ir jų vartojimas. Ugdymas kaip bendravimas. Ugdymas kaip veikla. Ugdymo sąvokos ugdytojo veikloje. Lyginamosios edukologijos paskirtis. Tyrimų tipai gali būti. Edukologijos ryšys su kitais mokslais.
  Pedagogika, konspektas(19 puslapių)
  2007-11-21
 • Edukologija (12)

  Edukologijos idėjų ištakų apžvalga. Trumpa pasaulinės patirties apžvalga. Tolimųjų Rytų švietimas. XVII amžiaus ugdymo mokslo sistema. XVIII amžiaus ugdymo plėtotė. XIX amžiaus ugdymas. Edukologijos idėjų ištakos Lietuvoje. Martyno Mažvydo išleista pirmoji lietuviška knyga. Konstantinas Sirvydas. Albertas Kojelavičius-Vijūkas. Aronas Aleksandras Olizarovijus. Simonas Daukantas. Kristijonas Donelaitis. Motiejus Valančius. Pilnutinio ugdymo savybės. Pilnutinio ugdymo veiksniai. Primygtini dabarčiai pilnutinio ugdymo punktai. Tautinis auklėjimas. Tautiškumo samprata lietuvio individualybėje. Pilietiškumas. Ar skiriasi pilietiškumo ir tautiškumo sąvokos.
  Pedagogika, konspektas(34 puslapiai)
  2007-11-21
 • Edukologija (13)

  Ugdymo tikslo problema. Ugdymo filosofijos tradicijų apžvalga. Ugdymo tikslas. Ugdymo veiksnių problema. Ugdymo filosofijos trumpa apžvalga. Liberalioji srovė. Bihevioristinė srovė. Radikaliosios tradicijos. Analitinė filosofinė srovė. Humanistinis suaugusiųjų švietimas. Subjektyvūs veiksniai. Edukologiniai tyrimai ir tyrimų metodai. Mokslinės veiklos ypatumai. Pažinimo proceso elementai. Pagal pobūdį moksliniai tyrimai skirstomi. Skiriami ir pažinimo lygiai. Mokslinio pažinimo kryptys. Edukologijoje tiriami ugdymo reiškiniai, pavyzdžiui. Edukologinių tyrimų etapai ir metodai.
  Pedagogika, konspektas(27 puslapiai)
  2007-11-21
 • Edukologija (14)

  Egzogeniniai (išoriniai) veiksniai. Ugdytinio asmenybės reikšmė ugdymo procese. Individas, individualybė, asmenybė – kas tai. Endogeniniai veiksniai. Egzogeniniai veiksniai. Endogeniniai (vidiniai) veiksniai. Egzogeniniai (išoriniai) veiksniai. Amžiaus tarpsnių charakteristika. Lentelė (Amžius, Charakteristika, Veikla). Auklėtinio temperamentas ir intelektualinis savitumas. Auklėtinio kilmė ir problemos. Individas, individualybė, asmenybė. Ugdytojai - ugdymo veikėjai. Ugdymo veikėjai. Ateitininkų organizacijos veikla. Skautiško ugdymo sistemos pamatai. Ugdytojas, asmenybė ir profesionalumo klausimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokytojo veikla prieš pradedant darbą grupėse. Užduočių aiškinimas ir pateikimas. Mokytojo veikla mokiniams dirbant grupėse. Mokytojo veikla grupinio darbo pabaigoje. Mokymo turinys. Situacijos analizė. Tikslų numatymas. Diagnostinis vertinimas. Ugdomasis vertinimas. Apibendrinamasis (suminis) vertinimas. Ipsatyvinis vertinimas. Ideografinis vertinimas. Norminis vertinimas. Kriterinis vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(40 puslapių)
  2007-11-21
 • Edukologija (15)

  Didaktika, jos samprata ir paskirtis. Mokymo ir mokymosi metodai. Mokymo metodų įvairovė. Metodo struktūra. Mokymo- mokymosi metodų pavyzdžiai. Diskusijų grupės ir grupių projektai. Mokymasis drauge. Ekspertų metodas. Grupinis tyrimas. Mozaika. Bendras Piešinys. Kampai. Mokymasis komandose. Bendradarbiavimas integruojant skaitymą ir rašymą. Paskaita. Seminaras. Laboratoriniai darbai. Kritinis mąstymas. Kritinio mąstymo įgūdžiai. Kritinio mąstymo etapai. Susiliejantis ugdymas. Susiliejančio ugdymo principai. Švietimo sistemos samprata. Švietimo dokumentai. Švietimo tobulinimas. Lietuvos švietimo koncepcija. Lietuvos švietimo koncepcija. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos. Lietuvos švietimo plėtotės gairės. Švietimo sistemos plėtotės nuostatos. Tolesnės švietimo raidos kryptys. Naudojami terminai.
  Pedagogika, konspektas(32 puslapiai)
  2007-11-21
 • Edukologija (17)

  Pagrindinės edukologijos sąvokos. Ugdymo kaip visuomeninio auklėjimo samprata. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Edukacinių mokslų sistema. Edukologijos dalykas ir objektas. Sudėtinės dalys. Ikimokyklinė pedagogika. Specialioji pedagogika. Neformalusis ugdymas. Delinkventinė pedagogika. Socialinė pedagogika. Penitencinė pedagogika. Andragogika. Familistika. Lyginamosios edukologijos samprata objektas ir tikslai. Ugdymo tikslų klasifikavimas ir jų formavimo problema. Netradicinio ugdymo samprata. Netradicinio ugdymo sistema Lietuvoje. Valdorfo pedagogika. M. Montessori pedagogika. Ugdymo technologijų samprata. Ugdymo technologijų paskirtis ir rūšys. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, sandara ir nuostatos. Lietuvos švietimo institucijų sistema.
  Pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2008-05-25
 • Edukologija (2)

  Edukologijos samprata. Ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo sąvokos. Ugdymo dalinės sąvokos ugdytojo ir ugdytinio veikloje. Didaktikos apibrėžtis. Didaktikos mokslo objektas. Ugdymo procesas. Bendras apibūdinimas. Ugdymo proceso turinio samprata. Mokymo proceso samprata. Mokymo proceso struktūra. Mokymąsi sąlygojančių veiksnių sistema. Mokymo tikslo samprata. Tikslų klasifikavimas. Taksonomijos sąvokos samprata. Kognityviosios ir afektinės srities mokymo tikslų taksonomijos. Mokymo ir mokymosi principai. Ugdytinio pažinimas. Individas, individualybė, asmenybė. Mokymosi motyvacija. Motyvacijos sąvoka. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Bihevioristų ir humanistinės psichologijos pažiūros. Mokomosios motyvacijos rūšys. Motyvacijos stiprinimo būdai. Humanistinės pažiūros į ugdymą. Principai. Mokymosi aktyvumo samprata. Moderniosios mokymosi teorijos. Mokymo metodai. Jų charakteristika ir klasifikacija. Mokymo metodų privalumai ir trūkumai. Grupinio mokymo esmė. Darbo grupėse organizavimo pagrindiniai aspektai. Mokymo metodo pasirinkimo kriterijai. Mokymo organizavimo formos. Mokymo priemonės. Mokomųjų priemonių grupės. Mokytojo asmenybė ir pageidaujamos savybės. Konstruktyvinė, organizacinė ir komunikatyvinė mokytojo veikla.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2005-11-30
 • Edukologija (3)

  Edukologijos terminų žodynėlis - pagrindinės edukologijos sąvokos.
  Pedagogika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-01-06
 • Edukologija (9)

  Edukologijos samprata, mokslo raida ir klasifikacija. Ugdymo filosofijos samprata, objektas, tikslai. Filosofija, teorija, ideologija ugdyme. Idealistinis ugdymas ir jo kritika. Realistinis ugdymas ir jo kritika. Rytų ir Vakarų ugdymo sistemų palyginimas. Pragmatizmo pasaulėžiūra ir ugdymas. Egzistencialistinis ir fenomenologinis ugdymas.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Edukologijos idėjų ištakų apžvalga

  Trumpa pasaulinės patirties apžvalga. Senovės genčių ugdymas. Tolimųjų Rytų švietimas. Senovės Graikija. Demokritas. Socrates. Platonas. Aristotelis. Romėnų ugdymas. Viduramžiai. Renesansas. XVII amžiaus ugdymo mokslo sistema. XVIII amžiaus ugdymo plėtotė. XIX amžiaus ugdymas. XX amžiaus filosofinės kryptys. XX amžiaus psichologinės krypties pedagogika. XX amžiaus religinės krypties pedagogika. Žakas Maritenas. Edukologijos idėjų analizės ištakos Lietuvoje. Lietuvos patirtis.
  Pedagogika, konspektas(21 puslapis)
  2006-05-04
 • Ekologijos pamokų planai

  Tema: Įvadas. Pamokos struktūra. Aplinkos ekologinis monitoringas. Tema: Aplinka. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekologiniai veiksniai. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekosistema. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Atmosferos apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Hidrosfera ir jos apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Dirvožemis ir jo apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Augalai ir jų apsauga. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Biosfera ir žmogus. Pamokos struktūra ir turinys. Tema: Ekologinė teisė. Aplinkos apsaugos valdymas.
  Pedagogika, konspektas(30 puslapių)
  2007-01-08
 • Ekskursija į Čiurlionio muziejų

  Popamokinis projektas pradinių klasių mokiniams. Renginio tikslai, Prieš ekskursiją, Renginio situacija, Pasirengimas renginiui, Renginio eiga, Įvadinė dalis, Pažintinė dalis, Ekskursijos pabaiga, Rezultatai, Ekskursijos vertinimas, Tolesni planai.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-04-11
 • Elgesio sutrikimai ir jų korekcija

  Emocijų ir elgesio sutrikimų priežastys. Mokinio ir mokytojo bendravimo efektyvinimas. Ko nereiktų sakyti ir daryti bendraujant su mokiniais turinčiais elgesio sutrikimų.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-15
 • Estetinis auklėjimas

  Estetika. Estetinis auklėjimas mokykloje. Užklasinis ir užmokyklinis estetinis auklėjimas. Estetinio auklėjimo sąlygos. Kas tie estetiniai jausmai? Estetinio ugdymo metodai ir formos.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-19
 • Hodegetika (2)

  Hodegetikos sąvoka. Auklėjimo paskirtis. Sampratos (asmeninės auklėjimo sampratos, auklėjimo aktualumas). Auklėjimo proceso struktūra: išorinė ir vidinė: kokie komponentai sudaro šias struktūras ir kaip jie tarpusavy susiję, kurie svarbiausi? Auklėjimo tikslai ir uždaviniai kaip esminis auklėjimo komponentas: jų esmė, rūšys ir kokie auklėjimo tikslai itin aktualūs šiame laikmetyje. Auklėjimo turinys: vertybių vieta jame ir kokios vertybių sistemos gali sudaryti auklėjimą. Vertybių internacionalizacija: jos reikšmė bei esmė, rūšys, lygiai, raiška. Auklėjimo principai: esmė, paskirtis, sistema (mūsų sistema). Pasirinkite 2 – 3 principus, apibūdinkite jų esmę ir paaiškinkite, kaip jie taikomi socialiniame darbe. Auklėjimo metodai: esmė, paskirtis (kam?), rūšys. Pasirinkite 2-3 dialogo ir 2-3 monologo metodus ir paaiškinkite, kaip jie taikomi socialiniame darbe. Kokius metodus laikytume itin aktyviais. Dorinis auklėjimas: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, principai, problemos. Socialinis auklėjimas: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, principai, problemos. Tautiškas, tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas Jovaišos požiūriu: paskirtis, tikslas, turinys, metodai, problemos. Pedagoginis bendravimas: jo esmė ir reikšmė, pedagoginis bendravimas ir santykiai. Konfliktiški santykiai ir konfliktų sprendimo būdai.
  Pedagogika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-11-05
 • Hodegetika (4)

  Rodomieji metodai, jų taikymas. Santykiniai metodai. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Stimuliaciniai auklėjimo metodai, reikalavimai jiems. Auklėjamųjų renginių pasirinkimų kriterijai. Renginio struktūra. Žaidimai. Mugės, labirintai. Konkursai ir viktorinos, jų vedimas. Televizijos, filmų, spektaklių, parodų lankymas ir aptarimas. Ekskursijos, turistiniai žygiai, išvykos, kelionės. Disputas. Klasės susirinkimas. Radijas, mokinių spauda. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Vaiko auklėjimo šeimoje tikslas ir uždaviniai. Auklėjimo šeimoje metodai. Tėvo ir motinos vaidmuo auklėjant vaikus. Šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Vaikų auklėjimas nepilnoje šeimoje. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Pedagoginio tėvų švietimo formos. Vadovavimas mokinių saviauklai. Saviauklos samprata. Saviauklos būdai. Saviauklos sąlygos. Saviauklos turinys. Klasės auklėtojo asmenybės savybės. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Pedagoginio tėvų švietimo formos. Vadovavimas mokinių saviauklai. Saviauklos samprata. Saviauklos būdai. Saviauklos sąlygos. Saviauklos turinys. Klasės auklėtojo asmenybės savybės. Auklėtojo veiklos tikslai, uždaviniai ir ypatumai. Klasės charakteristika.
  Pedagogika, konspektas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • Istorijos didaktika

  Istorijos didaktika teorija. Istorijos didaktika. 1 uždavinys (kodėl mokyti?). 2 uždavinys (ko mokyti?). 3 uždavinys (kaip mokyti?). Mokinių kursų istorinės medžiagos ryšys su dabartiniu istorijos mokymu, ryšys su dabartiniu gyvenimu. Ryšys su gyvenimu. Žodiniai istorijos mokymo metodai. Pasakojimas ir pranešimas apie istorinius įvykius. Aprašymas ir apibūdinimas. Apibūdinimas. Aiškinimas. Samprotavimas. Apibendrinimas. Istorinių reiškinių pasakojimo ir aprašymo konkretinimo priemonės ir būdai. Konkretinimo priemones. Konkretinimo būdai. Pokalbis per istorijos pamokas. Įžanginis pokalbis. Kontrolinis pokalbis. Baigiamasis pokalbis. Darbo su tekstu metodai. Darbas su istoriniu dokumentu. Grožinės literatūros panaudojimas. Istorinių vaizdinių ir sąvokų formavimas. Istorinių vaizdinių reikšmė ir jų kūrimo būdai. Istorinių sąvokų formavimas. Istorinių sąvokų grupavimas. Istorijos sąvokų aiškinimo būdai ir priemonės. Korekciniai istorijos mokymo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(16 puslapių)
  2007-12-08
 • Istorijos didaktika (2)

  Istorijos didaktikos praktika. Reikalavimai istorijos pamokai specialioje mokykloje. Istorijos pamokų tipai. Mišraus tipo pamoka. Struktūra. Organizacinė dalis. Praeitos istorinės medžiagos kartojimas. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo. Naujos medžiagos perteikimas. Pateiktos medžiagos nagrinėjimas. Išnagrinėtos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos apibendrinimas, užbaigimas. Apibendrinamojo kartojimo pamoka. Struktūra. Pamoka su kino filmo demonstravimu. Mokytojo pasirengimas viso kurso dėstymui. Pamokos temos formulavimas.
  Pedagogika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-12-08
 • Išplėstinis pamokos planas

  Tema: Dviejų tiesių lygiagretumas. Pamokos tikslas, Mokymosi uždaviniai (rezultatai), Mokinių motyvacija, Mokytojos pasiruošimas darbui, Mokomoji veikla.
  Pedagogika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-04-12
 • J.D. Bransford "How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School"

  John D. Bransford knygos "How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School"(Part II Learners and Learning, Chapter 4 How Children Learn) vertimas į lietuvių kalbą.
  Pedagogika, konspektas(15 puslapių)
  2006-05-19
Puslapyje rodyti po