Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos konspektai

Pedagogikos konspektai (95 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagogika (14)

  Pedagogikos samprata. Pedagogikos ryšiai su kitais mokslais. Mokinių pažinimas – svarbi ugdymo sąlyga. Mokinių pažinimo metodai. Lietuvos švietimo sistemos raida. Svarbiausi šių dienų švietimo principai. Mokytojas – ugdytojas, jo profesijos ypatumai. Mokytojas nuolatinio mokymosi proceso dalyvis. Mokymasis pagal skirtingų lygių programas. Mokymo dalykų standartai. Ugdymo turinys, jį apsprendžiantys dokumentai. Ugdymo turinio individualizavimo principai. Individualios ugdymo programos. Didaktika, jos raida. Bendrosios didaktinės nuostatos. Žymiausi Lietuvos didaktai. Profilinio mokymo samprata, tikslai, turinys. Ugdymo samprata, ugdymo tikslų problema. Mokymo ir mokymosi proceso supratimas. Šio proceso etapai. Mokymo metodų supratimas, klasifikacija, jų parinkimo kriterijai. Pamoka, jos tobulinimo būdai. Mokymo(-si) metodai. Mokymosi motyvacija. Mokymosi etapų (grandžių) charakteristika. Pamokos planavimas. Mokinių žinių vertinimas. Auklėjimas, jo esmė, specifika, ryšys su mokymu. Auklėjimo principai. Pedagoginė sąveika auklėjant. Mokyklos ir klasės bendruomenė, jos įtaka asmenybės ugdymui, santykiai grupėje. Mokinių saviaukla, turinys ir metodai. Pedagoginė pagalba mokinių saviauklai. Auklėjimas veiklai pasaulyje. Papildomo ugdymo uždaviniai, organizavimas ir problemos. Klasės auklėtojo pagrindinės veiklos sritys. Dorovinio auklėjimo esmė, veiksniai, turinys. Estetinis ugdymas, jo uždavinių įgyvendinimas mokykloje.
  Pedagogika, konspektas(34 puslapiai)
  2006-05-30
 • Pedagogika (16)

  Ugdymo samprata. Pagrįskite teiginį, jog ugdymas daugiamatis reiškinys. Ugdymo daugiamatiškumas. Atskleiskite pedagogikos, kaip ugdymo mokslo sistemos sklaidą (integracija su kitais mokslais, naujų pedagogikos mokslo šakų atsiradimas). Ugdymo tikslai, jų kaita. Įrodykite, jog idealiu aspektu ugdymo pagrindinis tikslas visapusiškos asmenybės ugdymas. Pasirinkite konkretų moksleivių amžiaus tarpsnį (pradinukas, pagrindinės mokyklos moksleivis, vidurinės mokyklos moksleivis ir t.t.), apibūdinkite pasirinkto amžiaus tarpsnio moksleivį bei pateikite šio amžiaus tarpsnio pedagoginės diagnostikos būdus. Ugdytinio charakteristika. Pateikite ugdytojo profesiogramos modelį, susiejant jį su XXI amžiaus iššūkiais švietimui, pedagogų perkvalifikavimu, atestavimu, naujomis mokytojų rengimo strategijomis. Ugdymo principai. Pateikite principų įgyvendinimo pavyzdžių pedagoginiame procese. Lietuvos švietimo sistema. Apibūdinkite įvairias švietimo sistemos institucijas. Lietuvos švietimo sistemos principai. Jų sklaida ir įgyvendinimas XXI amžiaus iššūkių kontekste (švietimo gairės 2003-2012 m.). Švietimo reforma. Paanalizuokite vykdomos švietimo reformos privalumus ir trūkumus. Mokymo(-si) organizavimo raida. Ryškiausios mokymo sistemos ir kryptys. Individualus mokymas. Mokymo procesas kaip mokymo komponentų visuma, jų tarpusavio ryšiai. Apibūdinkite tris mokymo tikslų (pažinimo, emocinio-vertybinio ir psichomotorikos) lygius ir juos iliustruokite pavyzdžiais. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Pamokos organizavimas. Studijuojamo dalyko pamokų ugdomieji aspektai. Mokykla kaip ugdymo institucija. Mokyklos ugdomoji galia. Mokyklos atvirumas visuomenei. Mokykla testinio mokymosi institucija. Mokykla. Mokymo turinys, jo ypatumai ir kaitos tendencijos reformuojant švietimą. Mokymo turinio parinkimo kriterijai pamokoje. Apibūdinkite studijuojamo dalyko standartus, mokymo planus, programų ir vadovėlių ugdomąsias galimybes. Poreikio mokytis ugdymas. Mokymo (-si) motyvacija. Pateikite kuo įvairesnių (konkrečių) pavyzdžių moksleivių motyvacijai skatinti. Mokymo(-si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo(-si) rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Vertinimo metodikos. Mokinių grupinio, projektinio, individualaus, rašto darbų vertinimo kriterijai. Aplankai. Projektinis mokymas, jo vieta ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo projektiniame darbe. Bendradarbiavimas kaip ugdymo veiksnys pedagoginiame procese. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Auklėjimo proceso teoriniai pagrindai ir samprata. Auklėjimo problemos ir jų sprendimo būdai šiandieninėje mokykloje. Vertybės auklėjimo procese. Vertybių ugdymo metodai. Mokymas (-sis) spręsti ir apsispręsti konkrečiose ugdomojo proceso situacijose. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Dorinis mokinių ugdymas (tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokykloje. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai). Pateikite ir aptarkite mokinių ugdymą tautiškumo dvasia per mokomojo dalyko pamokas ir papildomąją veiklą.
  Pedagogika, konspektas(43 puslapiai)
  2006-06-06
 • Pedagogika (17)

  Pedagogika- ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai, jų charakteristika. Lietuvos Respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai. (1991-2003). Profiliuotas mokymas.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-09-08
 • Pedagogika (19)

  Edukologijos ir pedagogikos mokslai. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymas. Ugdymo kryptys. Ugdymo veiksniai. Ugdytinis ir ugdytojas. Ugdytinių pažinimas. Ugdytinio pažinimo principai. Ugdytojo bruožai Komunikacinė (bendravimo) veikla. Pedagogo savybės. Ugdymo principai (tikslai). Lietuvos švietimo sistema. Profiliuotas mokymas. Didaktika. Ugdymo tikslai. Ugdymo procesas. Ugdymo turinys. Mokymo metodai. Mokymosi metodų supratimas, jų parinkimo kriterijai. Mokymo rezultatų tikrinimo bei vertinimo problemos. Mokymosi organizavimo forma. Šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai. Pamoka. Pamokos struktūra. Papildomas ugdymas. Auklėjimo samprata. Dorovinis ugdymas. Tautinio auklėjimo supratimas. Klasės auklėtojo pagrindinės veiklos sritys.
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2006-09-11
 • Pedagogika (20)

  Auklėjimo teorijos pagrindai. Hodegetika. Auklėjimo procesas. Vidinės asmenybės pozicijos. Išorinė auklėjimo proceso schema. Auklėjimo proceso išorinė struktūra. Vidinė auklėjimo proceso struktūra. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo proceso ypatumai. Auklėjimo principai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo metodai. Auklėjimo metodai. Auklėjimo metodai. Skatinimas. Auklėjimas tautai ir visuomenei. Lietuvių tautos paskirtis. Tautybė. Tautiškumas. Tautiškumo ugdymo metodai. Tautiškumo ugdymo formos. Tautiškasis auklėjimas. Tautinis auklėjimas. Tautinio auklėjimo sritys. Etinis auklėjimas. Dorinimo turinys. Santykiai su savimi. Santykiai su kitu žmogumi. Santykiai su socialinėmis priedermėmis. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorovinio išsiauklėjimo uždaviniai. Saviaukla. Saviauklos turinys. Saviauklos būdai. Vertybės. Saviauklos organizavimo etapai. Mokyklos bendruomenė. Mokyklos paskirtis. Mokyklos uždaviniai. Mokyklos funkcijos. Mokyklos uždaviniai. Bendruomenės narių įtraukimas į veiklą. Tradicijos. Ryšių su tėvais palaikymo formos. Tėvų susirinkimo vedimo metodika. Darbo su tėvais planavimo metodika. Mokyklos tarybos sudarymas. Mokyklos tarybos atsiskaitymas. Mokyklos taryba. Pedagogų taryba. Pedagogų tarybos funkcijos. Mokinių tarybos. Mokinių teisės. Mokinių pareigos. Papildomas ugdymas. Papildomas ugdymas (ar laisvalaikis gali būti organizuotas?). Pozityvaus laisvalaikio reikšmė. Organizuoto, pozityvaus laisvalaikio būtinumas. Papildomas ugdymas – organizuotas laisvalaikis. Papildomo ugdymo vaidmuo. PU reglamentuojantys dokumentai. Formalusis, neformalusis, informalusis. Papildomo ugdymo organizavimo formos. Papildomo ugdymo organizavimo formos. Papildomo ugdymo principai. Papildomo ugdymo veiklos koordinavimo lygmenys. Mokymo planas apie PU (regioninis lygmuo). PU kryptys. Papildomo ugdymo įstaigos. Draugijos ir organizacijos. Moksleivių parlamentas www.pic.lt. Moksleivių parlamento veikla. Lietuvos jaunimo baltoji knyga. Pagrindiniai jaunimo politikos tikslai. Jaunimo politikos principai. Edukologijos mokslinio tyrimo pagrindai. Edukologija - mokslas apie ugdymo procesą. Mokslinio tyrimo procesas.
  Pedagogika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-10-16
 • Pedagogika (21)

  Lietuvos švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, struktūra. Svarbiausių Lietuvos Švietimo reformos kryptys, tikslai, principai. Profilinis ugdymas. Pedagogika – mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Mokinių pažinimas. Tyrimo metodai. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdymo tikslas sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Ugdymo principai, jų klasifikavimo problema. Pedagogo profesijos esmė, specifika, jo sugebėjimai ir jų ugdymas. Mokymo procesas, jo esmė, etapai (lygmenys). Svarbiausio mokymo sąvokos- žinios, įgūdžiai, mokėjimai. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslų, turinio ir metodo vienovė. Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Mokymo sąmoningumo - aktyvumo, vaizdingumo principai ir jų realizavimas mokymo procese. Mokymo organizavimo formos. Pamoka – svarbiausia mokymo organizavimo forma, jos privalumai ir trūkumai. Geros pamokos bruožai. Reikalavimai pamokai. Stebėtų pamokų mokykloje pedagoginė analizė. Žodiniai – informaciniai mokymo metodai (pasakojimas, aiškinimas, paskaita). Aktyvaus mokymo metodai. Grupinio mokymo formos. Projektinis mokymas. Klausimų-atsakymų mokymo metodas. Klausimų kategorijos. Spausdintų šaltinių ir vadovėlių naudojimo būdai mokymo procese. Mokymasis bendradarbiaujant. Pedagoginio bendradarbiavimo (sąveikos) pagrindai. Ugdymo turinys, jo ypatumai, programos (4), jų tobulinimas. Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai ir metodai. Ugdymo turinys, jo ypatumai, programos (4), jų tobulinimas. Mokinių nepažangumo socialinės ir psichologinės priežastys. Tautinis mokinių auklėjimas. Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas. Mokykla - socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai ir funkcijos. Mokyklos ugdymo planas. Pamokų ir auklėjimo renginių planavimas. Auklėjimas – vertybių ugdymas. Auklėjimo principai ir jų realizavimas ugdymo procese. Dorinis auklėjimas – ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai – pedagoginiai pagrindai. Dorinis ugdymas. Narkomanijos prevencija mokyklose. Mokinio saviugda (rūšys, būdai). Savimonė. Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Tapatumo ugdymas. Pavyzdys - svarbiausias auklėjimo metodas, jo specifika, šaltiniai. Mokinių elgesio (mandagumo) ugdymas. Elgesio įpročių ugdymo metodai. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, struktūra, organizavimas. Mokinių skatinimas ir baudimas ugdymo procese. Sąmoninga drausmė ir jos ugdymo pedagoginės sąlygos. Šeima, jos specifika, sėkmingo ugdymo šeimoje pedagoginės sąlygos. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojas ir jo svarbiausios veiklos sritys.
  Pedagogika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-11-13
 • Pedagogika (22)

  Pedagogika ir jos objektas. Ugdymas ir jo funkcijos. Ugdymo sritys. Mokymosi proceso struktūra. Mokymosi turinys. Mokymo tikslai. Mokymosi proceso dėsniai ir dėsningumai. Mokymo kryptys. Mokymosi veiksniai. Ugdymo proceso raiška. Mokymo ir mokymosi proceso pagrindai. Mokymo metodai. Mokymo formos. Pamoka.
  Pedagogika, konspektas(20 puslapių)
  2006-11-13
 • Pedagogika (23)

  Ugdymo samprata. Pagrįskite teiginį, kad ugdymas daugiamatis teiginys. Atskleiskite pedagogikos, kaip mokslo sistemos sklaidą (integracija su kitais mokslais, naujų pedagogikos mokslo šakų atsiradimą). Ugdymo tikslai, jų kaita. Įrodykite, kad idealiu aspektu ugdymo pagrindinis tikslas visapusiškos asmenybės ugdymas. Pasirinkite konkretų moksleivių amžiaus tarpsnį (pradinukas, pagrindinės mokyklos moksleivis, vidurinės mokyklos moksleivis ir t.t.), apibūdinkite pasirinkto amžiaus tarpsnio moksleivį bei pateikite šio amžiaus tarpsnio pedagoginės diagnostikos būdus. Pateikite ugdytojo profesiogramos modelį, susiejantį jį su XXI amžiaus iššūkiais švietimui, pedagogų perkvalifikavimui, atestavimu, naujomis mokytojų rengimo strategijomis. Mokytojų rengimas. Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos. Visuomeniniai reikalavimai keliami pedagogams. Pedagogo savybės bei socialumo reikšmė. Profesinis meistriškumas. Pedagogas ir technologijų amžius. Išvados. Ugdymo principai. Ugdymo principų įgyvendinimo pavyzdžiai pedagoginiame procese. Lietuvos švietimo sistema. Apibūdinkite įvairias švietimo institucijas. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai ir jų charakteristika. Lietuvos respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Lietuvos švietimo sistemos principai. Jų sklaida ir įgyvendinimas XXI amžiaus iššūkių kontekste (švietimo gairės 2003-2012). Švietimo reformos gairės (2003-2012 metais). Problemos susijusios su profiliavimu. Švietimo reforma. Paanalizuokite vykdomos švietimo reformos privalumus ir trūkumus. Mokymo(si) organizavimo raida. Ryškiausios mokymo sistemos ir kryptys). Mokymo organizavimo formos, jų apibūdinimas. Mokymo kryptys. Produktyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymo organizavimo formos. Mokymo organizavimo formos. Pamokų tipai, struktūra. Mokinių sudominimo būdai. Mokymo procesas kaip mokymo komponentų visuma, jų tarpusavio ryšiai. Apibūdinkite tris mokymo tikslų (pažinimo, emocinio-vertybinio ir psichomotorikos) lygius ir juos iliustruokite pavyzdžiais. Mokymo procesas, jo esmė etapai. Svarbiausios sąvokos. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslai, turinio ir metodo vienovė. Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Mokymo(si) proceso esme, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos. Vaikų, turinčių intelekto sutrikimus ugdymo ypatybės. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Pamokos organizavimas. Studijuojamo dalyko pamokų ugdomieji aspektai. Pamoka pagrindinė mokymo organizavimo forma. Reikalavimai šių dienų pamokai. Geros pamokos bruožai. Kūrybiška pamoka. Mokykla kaip ugdymo institucija. Mokyklos ugdomoji galia. Mokyklos atvirumas visuomenei. Mokykla tęstinio mokymosi institucija. Mokykla - socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai, funkcijos. Ugdymo planas. Mokymo turinys, jo ypatumai ir kaitos tendencijos reformuojant švietimą. Mokymo turinio parinkimo kriterijai pamokoje. Apibūdinkite studijuojamo dalyko standartus, mokymo planus, programų ir vadovėlių ugdomąsias galimybes. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai ir mokymo principai. Poreikio mokytis ugdymas. Mokymo(si) motyvacija. Pateikite kuo įvairesnių (konkrečių) pavyzdžių moksleivių motyvacijai skatinti. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Bihevioristų ir humanistinės psichologijos pažiūros. Mokomosios motyvacijos rūšys. Motyvacijos stiprinimo būdai. Mokymo(si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo metodai, jų taikymas, privalumai ir trūkumai. Mokymo metodai, jų samprata. Metodų rūšys. Aktyvaus mokymo metodai. Grupinio mokymo formos, projektų ir kt metodai. Projektai ir kiti metodai. Mokymo(si) rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Mokymo(-osi) rezultatų tikrinimas ir vertinimas: funkcijos, principai, metodai, problemos. Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai ir metodai. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Vertinimo metodikos. Mokinių grupinio, individualaus, rašto darbų vertinimo kriterijai. Aplankai. Projektinis mokymas, jo vieta ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo projektiniame darbe. Bendradarbiavimas kaip ugdymo veiksnys pedagoginiame procese. Mokytojo vaidmuo, mokantis bendradarbiavimo. Auklėjimo proceso teoriniai pagrindai ir samprata. Auklėjimo problemos ir jų sprendimo būdai šiandieninėje mokykloje. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojos vieta ugdymo procese. Auklėjimo samprata. Auklėjimo veiksniai. Vertybės auklėjimo procese. Vertybių ugdymo metodai. Mokymas(is) spręsti ir apsispręsti konkrečiose ugdomojo proceso situacijoje. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Auklėjimo metodai. Auklėjimo formos. Auklėjimo metodo samprata. Auklėjimo metodų klasifikacijos problema. Įtikinėjimo metodas ir jo formos. Įpratinimo metodas. Pavyzdžio metodas. Skatinimo metodas. Draudimai ir bausmės. Religinis auklėjimas. Auklėjimo metodai lietuvių liaudies pedagogikoje. Dorinis mokinių ugdymas( tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokykloje. Dorinis auklėjimas – ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai – pedagoginiai pagrindai. Dorinis auklėjimas, jo esmė, uždaviniai, ir veiksniai. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai), pateikite ir aptarkite mokinių ugdymo tautiškumo dvasia per mokomojo dalyko pamokas ir papildomą veiklą. Tautinis auklėjimas istoriniame ir teoriniame kontekste. A. Maceina apie tautinį auklėjimą. Tautinio auklėjimo veiksniai. Pedagogų mintys apie tautinį auklėjimą mokykloje. Akademikas Z. Zinkevičius apie tautinį auklėjimą šių dienų mokykloje. Tautinis auklėjimas jo esmė, uždaviniai, veiksniai ir organizavimas.
  Pedagogika, konspektas(80 puslapių)
  2006-11-16
 • Pedagogika (26)

  Ugdymo samprata. Edukologija - žmogaus ugdymo mokslas. Pedagogika - ugdymo mokslas ir ugdymo menas. Ugdymo procesas. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdytinių pažinimas – svarbi ugdymo sąlyga. Lietuvos švietimo sistema. Struktūra. Mokytojas – ugdytojas, jo profesijos ypatumai. Ugdymo tikslai. Ugdymo turinys. Mokymo profiliavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Didaktika. Mokymo svarba ir esmė. Didaktiniai teorijos principai ir taisyklės. Ugdymo metodai, jų klasifikacijos problema. Ugdymo organizavimo formos. Pamoka. Veiksmingas mokymas ir mokymasis. Pamokos planavimas ir organizavimas. Mokymosi rezultatų vertinimas. Aktyvaus mokymosi metodai. Mokyklos ir klasės bendruomenės įtaka asmenybei, santykiai ir klasėje. Mokinių saviaukla. Papildomas ugdymas. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Pilietinis ugdymas. Užklasiniai renginiai. Renginio metodika. Moksleivių nuostatų, vertybių ir gebėjimų ugdymas. Vaikų ir jaunimo organizacijos, pedagoginis vadovavimas joms.
  Pedagogika, konspektas(31 puslapis)
  2007-02-06
 • Pedagogika (34)

  Ugdymas – visuomeninis reiškinys Sudėtinės ugdymo dalys ir sritys Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Didaktika – mokymo teorija. Mokymo principai. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Pamoka – pagrindinė bendrojo lavinimo mokyklos mokymo forma.. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo paskirtis, principai ir metodai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnavertei asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata, principai ir metodai. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Visuomeninis, tautinis ir patriotinis auklėjimas. Šeimyninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės, jų taikymas. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Lietuvos bendrojo lavinimo reforma. Tikslai, uždaviniai, problemos. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
  Pedagogika, konspektas(24 puslapiai)
  2008-01-21
 • Pedagogika (38)

  Mokymo(-si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo metodai. Informaciniai metodai. Pokalbio metodui keliami specifiški reikalavimai. Praktiniai-operaciniai metodai. Aukštesnį. Probleminiai, euristiniai, tiriamieji metodai. Euristiniai mokymo metodai. Mokymosi metodai. Skirtinos šios mokymosi metodų grupės. Tradiciniai mokymo metodai. Pasakojimas. Pokalbis. Demonstavimas. Netradiciniai mokymo metodai. Diskusija. Minčių ežys. Grupinis mokymo metodas. Užmokyklinių užduočių metodas. Mokymo(-si) rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Žinių pagrindinės tikrinimo ir vertinimo funkcijos. Žinių tikrinimo ir vertinimo principai. Tikrinimo rūšys. Žinių tikrinimo metodai. Žodiniai tikrinimo metodai. Tikrinimo raštu metodai. Praktiniai metodai žinių tikrinimo. Įskaitos ir egzaminai: galutinė kontrolė. Subjektyvių veiksnių grupės galinčios įtakoti žinių vertinimui. Vertinimo problemos.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2010-10-18
 • Pedagogika (4)

  Pedagogika-ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos, ryšiai su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslu sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybes raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai ir jų charakteristika. Lietuvos respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Svarbiausios Lietuvos reformos kryptys, tikslai(1991-2003). Profiliuotas mokymas. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas- ugdytojas, jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos. Mokytojo atestacija. Didaktika, jos raida. Ugdymo metodai ir būdai. Jų klasifikavimas. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pateikite ir charakterizuokite įvairius metodus. Mokymosi metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymosi metodai. Ugdymo turinys. Jo turinys. Mokyklos ugdymo turinys, struktūra, ypatumai, blokai, koncentrai. Ugdymo turinį apsprendžiantys dokumentai. Mokymo(si) proceso esmė, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos. Mokymosi veiksniai. Mokymosi motyvai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai. Mokymo organizavimo formos. Pamoka, jos privalumai ir trūkumai. Pamokos tobulinimo galimybės. Mokymo kryptys. Produktyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymosi rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema, funkcijos, principai. Tikrinimo ir vertinimo metodai. Dažnesnės vertinimo klaidos, vertinimo rūšys. Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmė, specifika, ryšys su mokymu. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojos vieta ugdymo procese. Pedagoginio poveikio būdai ir metodai. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, organizavimas. Mokinių saviugda (rūšys, būdai). Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Sąmoninga drausmė ir jos ugdymo pedagoginės sąlygos. Specialių poreikių moksleiviai (hiperaktyvūs, impulsyvūs, nekoncentruojantys dėmesio) ir korekcinė veikla mokykloje. Pilietiškumo ugdymas, jo svarba, tikslai, uždaviniai, metodai. Dorinis ugdymas, jo pedagoginiai – psichologiniai pagrindai. Šeimos vaidmuo vaiko ugdyme. Šeimos ir mokyklos bendravimas. Mokymas bendradarbiaujant. Projektinis mokymas. Švietimo reformos gairės (2003-2012m.).
  Pedagogika, konspektas(33 puslapiai)
  2005-10-05
 • Pedagogika (6)

  Pedagogikos ugdymo mokslas. Ugdymas- visuomeninis reiškinys. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogika - mokslas ir menas. Pedagogikos mokslų sistema, pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Didaktika - mokymo teorija. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai ir mokymo principai. Mokymo metodai, jų samprata. Metodų rūšys. Auklėjimas, jo samprata. Kuo auklėjimas skiriasi nuo mokymo ir lavinimo. Auklėjimo principai. Saviaukla. Skatinimai ir bausmės. Dorinis auklėjimas, jo esmė, uždaviniai, ir veiksniai. Tautinis auklėjimas, jo esmė, uždaviniai, veiksniai ir organizavimas.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Pedagogika (8)

  Pasiruošimas naujoms pamokoms. Testų ruošimo ypatybės. Tikslinių testo dalykų rašymas. Alternatyvių punktų rašymas ir punktų vietų sukūrimas tiksliniams dalykams. Esės parašymas ir naudojimas bei darbo rezultatų (produkto) vystymo testai. Testo dalyko analizės atlikimas. Grupės rezultatyvumo įvertinimas. Individualaus rezultatyvumo ir mokymo vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-29
 • Pedagogika. Pedagogikos raida

  Pedagogikos istorija. Dalyko paskirtis ir metodologiniai aspektai. Ikiinstitucinis ugdymas, jo kilmė, eiga, ypatumai, jų pažinimo reikšmė. Įžymių pedagogų veikla, įtakojama to laiko ekonomikos, pažiūrų, socialinių bei kultūrinių reiškinių. Žymiausieji užsienio didaktai. Didaktika Lietuvoje. Naujų mokyklų pedagogikos mintis ir mokyklos. Pedagoginių idėjų poveikis savo laiko švietimui. Lietuvos švietimas nuo seniausių laikų. XIX amžiaus Švietimo Lietuvoje specifika. Nacionalinės mokyklos kūrimasis, mokyklų sistema, pedagoginės kryptys Lietuvoje. Švietimas okupacijos metu, išeivijos pedagoginė mintis. Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis, atgavus nepriklausomybę. Šiuolaikinė Lietuvos švietimo sistema. Svarbiausieji švietimo raidos aspektai užsienyje.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2005-08-29
 • Pedagogikos istorija (2)

  Pedagogikos sąvoka. Pedagogikos istorija. Problemų istorija. Praktikų istorija. Ugdymo visumos istorija. Pedagogikos istorijos skirstymas: skirstymo pagrindas, keturi tipai. Europos ugdymo periodizacija. Pirmykščio ugdymo pobūdis. Ugdymas kaip asimiliacija. Ugdymo gyvenimiškumas, tradiciškumas, gamtiškumas.
  Pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-05-21
 • Pedagogikos mokslinio tyrimo metodai

  Kas yra metodas. Tyrimo temos (problemos) nustatymas. Tyrimo uždavinių nustatymas. Mokslinė hipotezė. Tyrimo programos sudarymas. Duomenų apdorojimas ir išvadų formulavimas. Konstatuojamieji (empiriniai)metodai. Pedagoginio eksperimento metodai. Duomenų apdorojimo metodai.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-06-15
 • Pedagoginio tyrimo samprata

  Tyrimo programa. Kiekybinis ir kokybinis tyrimas. Kiekybinio ir kokybinio požiūrio į pedagoginį tyrimą ypatumai. Kiekybinis požiūris. Kokybinis požiūris. Tyrimo kokybės klausimas. Pedagoginis tyrimas ir etikos klausimas. Savikontrolės užduotys.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2007-11-08
 • Renesanso pedagogikos istorija

  Renesanso epochos didaktinė mintis. J.A. Komenskis. Dž. Lokas (Locke). Ž.Ž. Ruso. J.H. Pestalocio. J.F. Herbartas. Lyginamoji pedagogika. Mokymas pirmykštėje bendruomenėje. Senovės rytuose (Egiptas). Kinijoje. Graikija. Romėnai(ROMA). Viduramžiai. Islamo pedagogika. Viduramžių Kinijoje. Lyginamoji pedagogika. Islamo lyginamosios pedagogikos lygmenys. Islamo lyginamosios pedagogikos istorija. Islamo lyginamosios pedagogikos kaip mokslinės disciplinos susiformavimas. Priklausomybės teorijos skelbia. Ugdymas antikinėje Graikijoje. Sparta. Atėnai. Ugdymas Romos imperijoje. Mokymo ir lavinimo turinys. Pedagoginės minties reiškėjai. Pedagoginė mintis viduramžiais. Mokyklos. Patristikos pedagogai. 7 laisvieji menai. Riterių ugdymas. Pirmieji universitetai. Klasikinė universitetų struktūra. Mokymo(si) metodai. Islamo pedagogika. Musulmoniškų mokyklų tipai. Mokymo turinys maktabėse. Mokymas madrasose (medresėse). Pedagogai. Ugdymas viduramžių Kinijoje. Janas Amosas Komenskis (1592-1670). Džonas lokas (1632-1704). Žanas Žakas Ruso (1712 -1778). Johanas Henrikas Pestalocis (1746-1827). J.F. Herbartas (1776-1841)
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2009-01-16
 • Senoji mokykla

  Senoji mokykla. Senosios mokyklos mokytojas. Naujoji mokykla. Naujosios mokyklos mokytojas. Mokinių pažinimas ir mokymo diferencijavimas. Mokinių pažinimo turinys ir metodai. Mokinių pažinimo schema. Bendrieji mokiniui aprašyti schemos bruožai. Mokinių pažinimo sąlygotumas ir bendrosios išvados. Mokymo individualizavimas ir diferencijavimas. Bendros išvados. Mokinių atrinkimas į pagalbines mokyklas. Mokinių valios ugdymo bruožai. Mokinių valios ugdymo principai.
  Pedagogika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-05-19
Puslapyje rodyti po