Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pavydas ir tingėjimas

  Įvadas. Pavydas. Pavydo samprata. Pavydo priežastys. Pavydas šeimoje. Patarimai tėvams, kaip auklėti nepavydžius vaikus. Tingėjimas. Tingėjimo samprata ir priežastys. Patarimai tėvams, kaip ugdyti vaikų darbštumą. Išvados. Tyrimas. Tyrimo išvados. Situacija. Probleminė situacija apie pavydą. Situacijos analizė. Probleminė situacija apie tingėjimą. Situacijos analizė.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-03-07
 • Pavyzdys - efektyvi auklėjimo priemonė

  Įvadas. Natūralusis pavyzdys. Realijų pavyzdžiai. Pirmavaizdis. Idealinis pavyzdys. Asmeninis pavyzdys. Pirmtako pavyzdys. Provaizdis. Modelinis pavyzdys. Iliustracinis pavyzdys. Paveikslas kaip pavyzdys. Projektas kaip pavyzdys. Planas kaip pavyzdys. Demonstravimas ir iliustravimas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-05-15
 • Pažintinė pedagogikos praktikos ataskaita: Vilniaus vaikų globos namai

  Įvadas. Vizija. Misija. Strateginiai tikslai. Analitinė dalis. Veiklos sritis – pagalbos ugdytiniui( klientui) organizavimas. Profesinė kompetencija – įvertinti kliento poreikius, numatyti jo ugdymo(si) galimybes. Profesinė kompetencija sudaryti pagalbos klientui, jo ugdymo(si) planą, koreguojant nepakankamai išvystytas sritis. Profesinė kompetencija - taikyti individualaus darbo su klientu metodą. Veiklos sritis – optimalių ugdytinio socialinio funkcionavimo ir vystymosi sąlygų, dirbant sistemingą darbą su ugdytinių grupėmis atitinkamoje aplinkoje, sudarymas. Profesinė kompetencija – įvertinti kliento vietą socialinėje grupėje, jo psichologinę bei socialinę savijautą. Profesinė kompetencija – organizuoti ugdytinių veiklą grupėje, padedančią plėtoti socialinius įgūdžius, bendravimo sugebėjimus, asmens savijautą. Veiklos sritis – socialinės pedagogikos profesinės veiklos tobulinimas. Profesinė kompetencija – įvertinti, organizuoti ir tobulinti socialinio pedagogo praktiką. Socialinio pedagogo ateities vizija ir misija. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2007-01-26
 • Pažintinės praktikos ataskaita: lopšelis-darželis "Rasa"

  Įvadas. Pažintinę praktiką atlikau Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa", neformaliojo ugdymo savivaldybės institucijoje, 3-4 metų vaikų grupėje. Filosofija. Misija. Prioritetai. Darželio savitumas. Analitinė dalis. Profesinė kompetencija – Gebėti įvertinti ugdytinio poreikius. Profesinė kompetencija – Sudaryti socialinės pedagogines pagalbos ugdytinių metodus. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą, padedančią tobulinti socialinį funkcionavimą. Profesinė kompetencija – Gebėti organizuoti ugdytinių veiklą grupėje. Profesinė kompetencija – Gebėti analizuoti ir vertinti grupėje vykstančius pokyčius. Profesinė kompetencija – Organizuoti visuomenės švietimą, siekiant išvengti neigiamų socialinių, pedagoginių reiškinių. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2009-11-23
 • Pažintinės praktikos ataskaita: Panevėžio lopšelis-darželis "Eglutė"

  Įvadas. Pažintinę praktiką atlikau Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelyje – darželyje, kuris įkurtas 1961 m. sausio 3d. lopšelio – darželio "Eglutė" pavadinimu. Lopšelio vizija, misija, tikslai. Praktikos tikslai. Analitinė dalis. Lentelė: Data, Veikla, Pasiekti rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2009-01-14
 • Pedagogas besikeičiančioje visuomenėje

  Ką turi žinoti mokytojas besikeičiančioje visuomenėje. Kokia yra kaitos esmė? Mokytojų darbas. Laiko reikšmė mokyme. Darbuotojų tobulinimas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo politika.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-16
 • Pedagogika

  Pedagogika-mokslas ir menas, Mokinių pažinimas, Tyrimo metodai, Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant, Ugdymo tikslų problema pedagoginės minties raidoje, reformos dokumentuose, Asmenybės raida ir ugdymas, Ugdymo daugiamatiškumas, Ugdymo veiksniai ir veikėjai, Pedagogo profesijos esmė specifika, Mokymo procesas, jo esmė etapai, Svarbiausios sąvokos, Mokymo proceso modelis, Mokymo tikslai turinio ir metodo vienovė, Mokymo principai, Diferencijuoto mokymo problema, Mokymo organizavimo formos, Pamokų tipai, struktūra, Mokinių sudominimo būdai, Geros pamokos bruožai, Stebėtų pamokų analizė, Aktyvaus mokymo metodai, Grupinio mokymo formos, projektų ir kiti metodai, Pokalbis - mokymo metodas, Jo rūšys taikymas, Klausimų kategorijos, Ugdymo turinio raida, jo ypatumai, Mokymo planas, programos, Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai, metodai, Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas, Mokymosi motyvai, Mokinių nepažangumo socialinės, psichologinės, pedagoginės priežastys, Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas, Tautinis auklėjimas teoriniame ir istoriniame kontekste, A. Maceina apie tautinį auklėjimą, Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai, principai, Profilinis mokymas, Mokykla-socialinio ugdymo institucija, Mokyklos tikslai, funkcijos, Ugdymo planas, Auklėjimas- vertybių ugdymas, Auklėjimo specifika ir veiksniai, Mokymo ir auklėjimo vienovė, Auklėjimo principai, Dorinis auklėjimas, Mokinio saviugda, Klasės auklėtojo pagrindinės veiklos sritys, Regos sutrikimų prevencija mokykloje ir mokytojo darbas su šiuos sutrikimus turinčiais mokiniais.
  Pedagogika, špera(15 puslapių)
  2005-03-09
 • Pedagogika (10)

  PowerPoint pristatymas. Asmenybės ugdymas (-is) ir vystymas (-is). Protinio vystymosi lygiai. Dvasinis vystymasis. Asmenybės vystymosi teorijos. Žmogaus vystymuisi turintys įtakos veiksniai. Probleminės sritys. Moksliniai pedagoginiai tyrimai. Pedagogikos mokslo ir tyrimų principai. Pedagogikos mokslo lygiai. Pedagogikos mokslo funkcijos. Pedagogikos moksle kylantys sunkumai. Pedagoginio tyrimo struktūra. Mokslinio tyrimo metodai. Mokslinių tyrimų rodikliai. Mokyklotyra, mokyklos valdymas (menedžmentas). Vadovavimo institucijos. Vykdomosios institucijos. Mokyklinės veiklos valdymas. Pedagoginiai santykiai (interakcija, sąveika). Poreikiai. Santykių lygiai, tipai. Santykių stiliai. Pedagoginio bendravimo struktūra.
  Pedagogika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-05-09
 • Pedagogika (11)

  Pedagogikos profesijos esmė ir ypatumai. Pedagogo profesijos ištakos; Pedagoginio darbo specifika (savitumas); Pedagogo profesijos struktūra – profesiograma; Pedagogo kompetencija ir sugebėjimai; Pedagogo funkcijos, asmenybė ir autoritetas; Šiuolaikinė mokytojo situacija. XXI amžiaus iššūkiai pedagogo profesijai. Pedagogika mokslas ir menas. Pedagogikos samprata ir ištakos; Pedagogikos svarbiausios sąvokos; Ugdymo daugiaprasmiškumas; Pedagogikos mokslo sistema; Pedagogikos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Ugdymo principai. Principų samprata; Principų klasifikacija; Principų bruožai; Principų įgyvendinimas; Asmenybės raida ir jos ugdymas. Asmenybė ir jos raidos esmė; Asmenybę veikiantys veiksniai. Ugdymo veiksniai ir veikėjai; Žmogaus amžiaus tarpsniai ir mokinio amžiaus ypatumai; Ugdymo tikslas – visapusiška asmenybė ir jos formavimas. Ugdymo tikslo samprata; sudėtinės ugdymo dalys; visapusiškos asmenybės ugdymo sąlygos, iššūkiai 21a. Didaktikos dalykas ir raida. Bendrosios didaktikos reikšmė ir ištakos; Dalyko didaktika; Bendrosios ir dalyko didaktikos santykis ir ryšiai; Mokymo ir mokymosi esmė. Mokymo esmė; Svarbiausios mokymo sąvokos – žinios, įgūdžiai, mokėjimai (sugebėjimai) ir vertybės, mokymas ir mokymais; Mokymas bendradarbiaujant; Mokymo modelis; Mokymo metodai. Metodo sąvoka, jo istorinės ištakos. Metodo klasifikavimo kriterijai. Metodų sistema. Metodo apibūdinimas. Charakteristika. Kūrybiškos pamokos problema. Pamokos samprata; Klasikinės pamokinės sistemos bruožai; Pamokos planavimas, pasirengimas pamokai; Pamokos tipai; Kūrybiniai elementai pamokoje; geros pamokos bruožai; Mokinių aktyvumo formų pamokose kiekybinė analizė. Mokiniai atlieka pratimus. Mokytojas kalba, mokiniai klauso. Klausimai ir atsakymai. Mokiniai individualiai atlieka praktikos darbus. Mokiniai rašo, kopijuoja natas. Praktinis darbas grupėje. Atsineša knygas iš bibliotekos ir skaito. Klauso, rašo, stebi televizija, filmus. Mokinių nepertraukiamas rašymas, poezija, proza. Auklėjimo teorija. Auklėjimo esmė; Auklėjimo samprata ir specifika; Auklėjimas ir saviaukla; Auklėjimo dėsningumai; Auklėjimas kaip vertybių skiepijimas. Dorinis mokinių auklėjimas. Dorinio auklėjimo samprata, ištakos; Dorinio auklėjimo tikslai ir dorinių vertybių ugdymo būtinybė; Dorinės vertybės kaip dorinio auklėjimo turinio pagrindas; Dorinių vertybių ugdymas; Mokinių drausmė kaip dorinio auklėjimo sudedamoji dalis. Auklėjimo metodai. Samprata; Metodų klasifikacija, jų sistema; Metodo apibūdinimas ir taikymas. Tautinis auklėjimas. Samprata; tikslai; ugdymas mokymo procese ir veiksniai. Auklėjimo principai. Samprata. Apibūdinimas.
  Pedagogika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-05-09
 • Pedagogika (12)

  Lietuvos mokyklų reforma. Tikslas ir uždaviniai, eiga ir problemos. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai. Įstatyme nurodyti pagrindiniai švietimo sistemos uždaviniai. Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos raida užsienyje. Pedagogikos raida Lietuvoje. Visų lygių pirmosios mokyklos Lietuvoje, jų įkūrimo aplinkybės, datos. Pedagogikos mokslų problema. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Didaktika — mokymo teorija. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Mokymo principai. Mokymo(si) organizavimo formos. Pamoka. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokų tipai, struktūra, jų organizavimas. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo esmė bei funkcijos. Tikrinimo ir vertinimo principai. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai. Mokymo rezultatų vertinimo problemos. Bendras mokymo krypčių supratimas ir svarbiausi jų bruožai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Pedagogo vaidmuo, jam keliami reikalavimai. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnaverčiai asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai. Saviaukla. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeimyninis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika.
  Pedagogika, špera(47 puslapiai)
  2006-05-11
 • Pedagogika (13)

  Pedagogika — mokslas ir menas. Mokinių pažinimas. Tyrimo metodai. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdymo tikslų problema pedagoginės minties raidoje, reformos dokumentacija. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Pedagogo profesijos esmė, specifika. Mokymo procesas, jo esmė etapai. Svarbiausios sąvokos. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslai turinio ir metodo vienovė. Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Mokymo organizavimo formos. Pamokų tipai, struktūra. Moksleivių sudominimo būdai. Geros pamokos bruožai. Pamokos analizė. Aktyvaus mokymo metodai. Grupinio mokymo formos, projektų ir kiti metodai. Metodas. Jo rūšys, taikymas. Klausimų kategorijos. Ugdymo turinio raida, jo ypatumai. Mokymo planas, programos. Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai, metodai. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi motyvai. Mokinių nepažangumo socialinės, psichologinės, pedagoginės priežastys. Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas. Tautinis auklėjimas teoriniame ir istoriniame kontekste. A.Maceina apie tautinį auklėjimą. Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai, principai. Profilinis mokymas. Mokykla - socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai, funkcijos. Ugdymo planas. Auklėjimas - vertybių ugdymas. Auklėjimo specifika ir veiksniai. Mokymo ir auklėjimo vienovė. Auklėjimo principai. Dorinis auklėjimas - ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai – pedagoginiai pagrindai. Mokinių saviugda. Savimonė. Pedagogo vadovavimas saviugdai. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo formos.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2006-05-29
 • Pedagogika (14)

  Pedagogikos samprata. Pedagogikos ryšiai su kitais mokslais. Mokinių pažinimas – svarbi ugdymo sąlyga. Mokinių pažinimo metodai. Lietuvos švietimo sistemos raida. Svarbiausi šių dienų švietimo principai. Mokytojas – ugdytojas, jo profesijos ypatumai. Mokytojas nuolatinio mokymosi proceso dalyvis. Mokymasis pagal skirtingų lygių programas. Mokymo dalykų standartai. Ugdymo turinys, jį apsprendžiantys dokumentai. Ugdymo turinio individualizavimo principai. Individualios ugdymo programos. Didaktika, jos raida. Bendrosios didaktinės nuostatos. Žymiausi Lietuvos didaktai. Profilinio mokymo samprata, tikslai, turinys. Ugdymo samprata, ugdymo tikslų problema. Mokymo ir mokymosi proceso supratimas. Šio proceso etapai. Mokymo metodų supratimas, klasifikacija, jų parinkimo kriterijai. Pamoka, jos tobulinimo būdai. Mokymo(-si) metodai. Mokymosi motyvacija. Mokymosi etapų (grandžių) charakteristika. Pamokos planavimas. Mokinių žinių vertinimas. Auklėjimas, jo esmė, specifika, ryšys su mokymu. Auklėjimo principai. Pedagoginė sąveika auklėjant. Mokyklos ir klasės bendruomenė, jos įtaka asmenybės ugdymui, santykiai grupėje. Mokinių saviaukla, turinys ir metodai. Pedagoginė pagalba mokinių saviauklai. Auklėjimas veiklai pasaulyje. Papildomo ugdymo uždaviniai, organizavimas ir problemos. Klasės auklėtojo pagrindinės veiklos sritys. Dorovinio auklėjimo esmė, veiksniai, turinys. Estetinis ugdymas, jo uždavinių įgyvendinimas mokykloje.
  Pedagogika, konspektas(34 puslapiai)
  2006-05-30
 • Pedagogika (15)

  Pedagogika — ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos. Ryšys su kitais mokslais. Edukologijas — pedagogikos santykis. Pos, Ejos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai, jų charakteristika. Lietuvos respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių apibūdinimas. Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai (1991- 2003m.m.). Profiliuotas mokymas. Pateikti ir charakterizuoti mokymosi metodus. Švietimo reformos gairės (2003-2012m.m.).
  Pedagogika, špera(11 puslapių)
  2006-06-05
 • Pedagogika (16)

  Ugdymo samprata. Pagrįskite teiginį, jog ugdymas daugiamatis reiškinys. Ugdymo daugiamatiškumas. Atskleiskite pedagogikos, kaip ugdymo mokslo sistemos sklaidą (integracija su kitais mokslais, naujų pedagogikos mokslo šakų atsiradimas). Ugdymo tikslai, jų kaita. Įrodykite, jog idealiu aspektu ugdymo pagrindinis tikslas visapusiškos asmenybės ugdymas. Pasirinkite konkretų moksleivių amžiaus tarpsnį (pradinukas, pagrindinės mokyklos moksleivis, vidurinės mokyklos moksleivis ir t.t.), apibūdinkite pasirinkto amžiaus tarpsnio moksleivį bei pateikite šio amžiaus tarpsnio pedagoginės diagnostikos būdus. Ugdytinio charakteristika. Pateikite ugdytojo profesiogramos modelį, susiejant jį su XXI amžiaus iššūkiais švietimui, pedagogų perkvalifikavimu, atestavimu, naujomis mokytojų rengimo strategijomis. Ugdymo principai. Pateikite principų įgyvendinimo pavyzdžių pedagoginiame procese. Lietuvos švietimo sistema. Apibūdinkite įvairias švietimo sistemos institucijas. Lietuvos švietimo sistemos principai. Jų sklaida ir įgyvendinimas XXI amžiaus iššūkių kontekste (švietimo gairės 2003-2012 m.). Švietimo reforma. Paanalizuokite vykdomos švietimo reformos privalumus ir trūkumus. Mokymo(-si) organizavimo raida. Ryškiausios mokymo sistemos ir kryptys. Individualus mokymas. Mokymo procesas kaip mokymo komponentų visuma, jų tarpusavio ryšiai. Apibūdinkite tris mokymo tikslų (pažinimo, emocinio-vertybinio ir psichomotorikos) lygius ir juos iliustruokite pavyzdžiais. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Pamokos organizavimas. Studijuojamo dalyko pamokų ugdomieji aspektai. Mokykla kaip ugdymo institucija. Mokyklos ugdomoji galia. Mokyklos atvirumas visuomenei. Mokykla testinio mokymosi institucija. Mokykla. Mokymo turinys, jo ypatumai ir kaitos tendencijos reformuojant švietimą. Mokymo turinio parinkimo kriterijai pamokoje. Apibūdinkite studijuojamo dalyko standartus, mokymo planus, programų ir vadovėlių ugdomąsias galimybes. Poreikio mokytis ugdymas. Mokymo (-si) motyvacija. Pateikite kuo įvairesnių (konkrečių) pavyzdžių moksleivių motyvacijai skatinti. Mokymo(-si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo(-si) rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Vertinimo metodikos. Mokinių grupinio, projektinio, individualaus, rašto darbų vertinimo kriterijai. Aplankai. Projektinis mokymas, jo vieta ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo projektiniame darbe. Bendradarbiavimas kaip ugdymo veiksnys pedagoginiame procese. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Auklėjimo proceso teoriniai pagrindai ir samprata. Auklėjimo problemos ir jų sprendimo būdai šiandieninėje mokykloje. Vertybės auklėjimo procese. Vertybių ugdymo metodai. Mokymas (-sis) spręsti ir apsispręsti konkrečiose ugdomojo proceso situacijose. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Dorinis mokinių ugdymas (tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokykloje. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai). Pateikite ir aptarkite mokinių ugdymą tautiškumo dvasia per mokomojo dalyko pamokas ir papildomąją veiklą.
  Pedagogika, konspektas(43 puslapiai)
  2006-06-06
 • Pedagogika (17)

  Pedagogika- ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai, jų charakteristika. Lietuvos Respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai. (1991-2003). Profiliuotas mokymas.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-09-08
 • Pedagogika (19)

  Edukologijos ir pedagogikos mokslai. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymas. Ugdymo kryptys. Ugdymo veiksniai. Ugdytinis ir ugdytojas. Ugdytinių pažinimas. Ugdytinio pažinimo principai. Ugdytojo bruožai Komunikacinė (bendravimo) veikla. Pedagogo savybės. Ugdymo principai (tikslai). Lietuvos švietimo sistema. Profiliuotas mokymas. Didaktika. Ugdymo tikslai. Ugdymo procesas. Ugdymo turinys. Mokymo metodai. Mokymosi metodų supratimas, jų parinkimo kriterijai. Mokymo rezultatų tikrinimo bei vertinimo problemos. Mokymosi organizavimo forma. Šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai. Pamoka. Pamokos struktūra. Papildomas ugdymas. Auklėjimo samprata. Dorovinis ugdymas. Tautinio auklėjimo supratimas. Klasės auklėtojo pagrindinės veiklos sritys.
  Pedagogika, konspektas(18 puslapių)
  2006-09-11
 • Pedagogika (2)

  Pedagogikos mokslas, jo rūšys. Pedagogikos mokslo kaita. Ugdymas, jo esmė. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ugdytinis - ugdymo subjektas ir objektas. Ugdymas ir amžiaus ypatybės. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Mokytojo-auklėtojo-ugdytojo samprata. Mokykla reformuojamoje švietimo sistemoje. Didaktikos dalykas ir raida. Mokymo ir auklėjimo principai. Ugdymo turinys. Mokymo proceso esmė ir paskirtis. Ugdymo turinio dokumentai. Mokymo metodai. Auklėjimo metodai. Mokymo organizavimo formos. Auklėjimo formos. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojo veikla.
  Pedagogika, špera(20 puslapių)
  2005-06-12
 • Pedagogika (20)

  Auklėjimo teorijos pagrindai. Hodegetika. Auklėjimo procesas. Vidinės asmenybės pozicijos. Išorinė auklėjimo proceso schema. Auklėjimo proceso išorinė struktūra. Vidinė auklėjimo proceso struktūra. Auklėjimo priemonės. Auklėjimo proceso ypatumai. Auklėjimo principai. Auklėjimo veiksniai. Auklėjimo uždaviniai. Auklėjimo metodai. Auklėjimo metodai. Auklėjimo metodai. Skatinimas. Auklėjimas tautai ir visuomenei. Lietuvių tautos paskirtis. Tautybė. Tautiškumas. Tautiškumo ugdymo metodai. Tautiškumo ugdymo formos. Tautiškasis auklėjimas. Tautinis auklėjimas. Tautinio auklėjimo sritys. Etinis auklėjimas. Dorinimo turinys. Santykiai su savimi. Santykiai su kitu žmogumi. Santykiai su socialinėmis priedermėmis. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorovinio išsiauklėjimo uždaviniai. Saviaukla. Saviauklos turinys. Saviauklos būdai. Vertybės. Saviauklos organizavimo etapai. Mokyklos bendruomenė. Mokyklos paskirtis. Mokyklos uždaviniai. Mokyklos funkcijos. Mokyklos uždaviniai. Bendruomenės narių įtraukimas į veiklą. Tradicijos. Ryšių su tėvais palaikymo formos. Tėvų susirinkimo vedimo metodika. Darbo su tėvais planavimo metodika. Mokyklos tarybos sudarymas. Mokyklos tarybos atsiskaitymas. Mokyklos taryba. Pedagogų taryba. Pedagogų tarybos funkcijos. Mokinių tarybos. Mokinių teisės. Mokinių pareigos. Papildomas ugdymas. Papildomas ugdymas (ar laisvalaikis gali būti organizuotas?). Pozityvaus laisvalaikio reikšmė. Organizuoto, pozityvaus laisvalaikio būtinumas. Papildomas ugdymas – organizuotas laisvalaikis. Papildomo ugdymo vaidmuo. PU reglamentuojantys dokumentai. Formalusis, neformalusis, informalusis. Papildomo ugdymo organizavimo formos. Papildomo ugdymo organizavimo formos. Papildomo ugdymo principai. Papildomo ugdymo veiklos koordinavimo lygmenys. Mokymo planas apie PU (regioninis lygmuo). PU kryptys. Papildomo ugdymo įstaigos. Draugijos ir organizacijos. Moksleivių parlamentas www.pic.lt. Moksleivių parlamento veikla. Lietuvos jaunimo baltoji knyga. Pagrindiniai jaunimo politikos tikslai. Jaunimo politikos principai. Edukologijos mokslinio tyrimo pagrindai. Edukologija - mokslas apie ugdymo procesą. Mokslinio tyrimo procesas.
  Pedagogika, konspektas(23 puslapiai)
  2006-10-16
 • Pedagogika (21)

  Lietuvos švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, struktūra. Svarbiausių Lietuvos Švietimo reformos kryptys, tikslai, principai. Profilinis ugdymas. Pedagogika – mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Mokinių pažinimas. Tyrimo metodai. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdymo tikslas sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Ugdymo principai, jų klasifikavimo problema. Pedagogo profesijos esmė, specifika, jo sugebėjimai ir jų ugdymas. Mokymo procesas, jo esmė, etapai (lygmenys). Svarbiausio mokymo sąvokos- žinios, įgūdžiai, mokėjimai. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslų, turinio ir metodo vienovė. Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Mokymo sąmoningumo - aktyvumo, vaizdingumo principai ir jų realizavimas mokymo procese. Mokymo organizavimo formos. Pamoka – svarbiausia mokymo organizavimo forma, jos privalumai ir trūkumai. Geros pamokos bruožai. Reikalavimai pamokai. Stebėtų pamokų mokykloje pedagoginė analizė. Žodiniai – informaciniai mokymo metodai (pasakojimas, aiškinimas, paskaita). Aktyvaus mokymo metodai. Grupinio mokymo formos. Projektinis mokymas. Klausimų-atsakymų mokymo metodas. Klausimų kategorijos. Spausdintų šaltinių ir vadovėlių naudojimo būdai mokymo procese. Mokymasis bendradarbiaujant. Pedagoginio bendradarbiavimo (sąveikos) pagrindai. Ugdymo turinys, jo ypatumai, programos (4), jų tobulinimas. Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai ir metodai. Ugdymo turinys, jo ypatumai, programos (4), jų tobulinimas. Mokinių nepažangumo socialinės ir psichologinės priežastys. Tautinis mokinių auklėjimas. Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas. Mokykla - socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai ir funkcijos. Mokyklos ugdymo planas. Pamokų ir auklėjimo renginių planavimas. Auklėjimas – vertybių ugdymas. Auklėjimo principai ir jų realizavimas ugdymo procese. Dorinis auklėjimas – ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai – pedagoginiai pagrindai. Dorinis ugdymas. Narkomanijos prevencija mokyklose. Mokinio saviugda (rūšys, būdai). Savimonė. Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Tapatumo ugdymas. Pavyzdys - svarbiausias auklėjimo metodas, jo specifika, šaltiniai. Mokinių elgesio (mandagumo) ugdymas. Elgesio įpročių ugdymo metodai. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, struktūra, organizavimas. Mokinių skatinimas ir baudimas ugdymo procese. Sąmoninga drausmė ir jos ugdymo pedagoginės sąlygos. Šeima, jos specifika, sėkmingo ugdymo šeimoje pedagoginės sąlygos. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojas ir jo svarbiausios veiklos sritys.
  Pedagogika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-11-13
 • Pedagogika (22)

  Pedagogika ir jos objektas. Ugdymas ir jo funkcijos. Ugdymo sritys. Mokymosi proceso struktūra. Mokymosi turinys. Mokymo tikslai. Mokymosi proceso dėsniai ir dėsningumai. Mokymo kryptys. Mokymosi veiksniai. Ugdymo proceso raiška. Mokymo ir mokymosi proceso pagrindai. Mokymo metodai. Mokymo formos. Pamoka.
  Pedagogika, konspektas(20 puslapių)
  2006-11-13
Puslapyje rodyti po