Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagogika (23)

  Ugdymo samprata. Pagrįskite teiginį, kad ugdymas daugiamatis teiginys. Atskleiskite pedagogikos, kaip mokslo sistemos sklaidą (integracija su kitais mokslais, naujų pedagogikos mokslo šakų atsiradimą). Ugdymo tikslai, jų kaita. Įrodykite, kad idealiu aspektu ugdymo pagrindinis tikslas visapusiškos asmenybės ugdymas. Pasirinkite konkretų moksleivių amžiaus tarpsnį (pradinukas, pagrindinės mokyklos moksleivis, vidurinės mokyklos moksleivis ir t.t.), apibūdinkite pasirinkto amžiaus tarpsnio moksleivį bei pateikite šio amžiaus tarpsnio pedagoginės diagnostikos būdus. Pateikite ugdytojo profesiogramos modelį, susiejantį jį su XXI amžiaus iššūkiais švietimui, pedagogų perkvalifikavimui, atestavimu, naujomis mokytojų rengimo strategijomis. Mokytojų rengimas. Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos. Visuomeniniai reikalavimai keliami pedagogams. Pedagogo savybės bei socialumo reikšmė. Profesinis meistriškumas. Pedagogas ir technologijų amžius. Išvados. Ugdymo principai. Ugdymo principų įgyvendinimo pavyzdžiai pedagoginiame procese. Lietuvos švietimo sistema. Apibūdinkite įvairias švietimo institucijas. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai ir jų charakteristika. Lietuvos respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Lietuvos švietimo sistemos principai. Jų sklaida ir įgyvendinimas XXI amžiaus iššūkių kontekste (švietimo gairės 2003-2012). Švietimo reformos gairės (2003-2012 metais). Problemos susijusios su profiliavimu. Švietimo reforma. Paanalizuokite vykdomos švietimo reformos privalumus ir trūkumus. Mokymo(si) organizavimo raida. Ryškiausios mokymo sistemos ir kryptys). Mokymo organizavimo formos, jų apibūdinimas. Mokymo kryptys. Produktyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymo organizavimo formos. Mokymo organizavimo formos. Pamokų tipai, struktūra. Mokinių sudominimo būdai. Mokymo procesas kaip mokymo komponentų visuma, jų tarpusavio ryšiai. Apibūdinkite tris mokymo tikslų (pažinimo, emocinio-vertybinio ir psichomotorikos) lygius ir juos iliustruokite pavyzdžiais. Mokymo procesas, jo esmė etapai. Svarbiausios sąvokos. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslai, turinio ir metodo vienovė. Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Mokymo(si) proceso esme, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos. Vaikų, turinčių intelekto sutrikimus ugdymo ypatybės. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Pamokos organizavimas. Studijuojamo dalyko pamokų ugdomieji aspektai. Pamoka pagrindinė mokymo organizavimo forma. Reikalavimai šių dienų pamokai. Geros pamokos bruožai. Kūrybiška pamoka. Mokykla kaip ugdymo institucija. Mokyklos ugdomoji galia. Mokyklos atvirumas visuomenei. Mokykla tęstinio mokymosi institucija. Mokykla - socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai, funkcijos. Ugdymo planas. Mokymo turinys, jo ypatumai ir kaitos tendencijos reformuojant švietimą. Mokymo turinio parinkimo kriterijai pamokoje. Apibūdinkite studijuojamo dalyko standartus, mokymo planus, programų ir vadovėlių ugdomąsias galimybes. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai ir mokymo principai. Poreikio mokytis ugdymas. Mokymo(si) motyvacija. Pateikite kuo įvairesnių (konkrečių) pavyzdžių moksleivių motyvacijai skatinti. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Bihevioristų ir humanistinės psichologijos pažiūros. Mokomosios motyvacijos rūšys. Motyvacijos stiprinimo būdai. Mokymo(si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo metodai, jų taikymas, privalumai ir trūkumai. Mokymo metodai, jų samprata. Metodų rūšys. Aktyvaus mokymo metodai. Grupinio mokymo formos, projektų ir kt metodai. Projektai ir kiti metodai. Mokymo(si) rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Mokymo(-osi) rezultatų tikrinimas ir vertinimas: funkcijos, principai, metodai, problemos. Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai ir metodai. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Vertinimo metodikos. Mokinių grupinio, individualaus, rašto darbų vertinimo kriterijai. Aplankai. Projektinis mokymas, jo vieta ugdymo procese. Mokytojo vaidmuo projektiniame darbe. Bendradarbiavimas kaip ugdymo veiksnys pedagoginiame procese. Mokytojo vaidmuo, mokantis bendradarbiavimo. Auklėjimo proceso teoriniai pagrindai ir samprata. Auklėjimo problemos ir jų sprendimo būdai šiandieninėje mokykloje. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojos vieta ugdymo procese. Auklėjimo samprata. Auklėjimo veiksniai. Vertybės auklėjimo procese. Vertybių ugdymo metodai. Mokymas(is) spręsti ir apsispręsti konkrečiose ugdomojo proceso situacijoje. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Auklėjimo metodai. Auklėjimo formos. Auklėjimo metodo samprata. Auklėjimo metodų klasifikacijos problema. Įtikinėjimo metodas ir jo formos. Įpratinimo metodas. Pavyzdžio metodas. Skatinimo metodas. Draudimai ir bausmės. Religinis auklėjimas. Auklėjimo metodai lietuvių liaudies pedagogikoje. Dorinis mokinių ugdymas( tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokykloje. Dorinis auklėjimas – ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai – pedagoginiai pagrindai. Dorinis auklėjimas, jo esmė, uždaviniai, ir veiksniai. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai), pateikite ir aptarkite mokinių ugdymo tautiškumo dvasia per mokomojo dalyko pamokas ir papildomą veiklą. Tautinis auklėjimas istoriniame ir teoriniame kontekste. A. Maceina apie tautinį auklėjimą. Tautinio auklėjimo veiksniai. Pedagogų mintys apie tautinį auklėjimą mokykloje. Akademikas Z. Zinkevičius apie tautinį auklėjimą šių dienų mokykloje. Tautinis auklėjimas jo esmė, uždaviniai, veiksniai ir organizavimas.
  Pedagogika, konspektas(80 puslapių)
  2006-11-16
 • Pedagogika (24)

  Pedagogika - ugdymo mokslas ir menas. Pedagogikos mokslo raida. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai, jų charakteristika? Lietuvos respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Profiliuotas mokymas. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas ugdytojas, jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos, mokytojų atestacija. Didaktika, jos raida. Ugdymo metodai ir klasifikavimas. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pateikite ir charakterizuokite įvairius metodus. Mokymo(si) metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymo(si) metodai. Ugdymo turinys. Jo ypatumai. Mokyklos ugdymo turinys, struktūra, ypatumai, blokai, koncentrai. Ugdymo turinį apibrėžiantys dokumentai. Mokymo(si) proceso esmė, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos? Mokymosi veiksniai. Mokymosi motyvai, interesai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai? Mokymo organizavimo formos. Pamoka, jos privalumai ir trūkumai. Pamokos tobulinimo galimybės? Mokymo kryptys. Produktyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymo(si) rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema, funkcijos, principai? Tikrinimo ir vertinimo metodai, dažnesnės vertinimo klaidos, vertinimo rūšys? Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmę, specifika, ryšys su mokymu. Klasės auklėtojas. Jos pagrindinės veiklos sritys, klasės auklėtojo vieta ugdymo procese. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, organizavimas. Mokinių saviugda (rūšys, būdai). Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Pilietiškumo ugdymas, jo svarba, tikslai, uždaviniai, metodai. Dorinis ugdymas, jo pedagoginiai – psichologiniai pagrindai. Projektinis mokymas.
  Pedagogika, špera(8 puslapiai)
  2006-12-19
 • Pedagogika (26)

  Ugdymo samprata. Edukologija - žmogaus ugdymo mokslas. Pedagogika - ugdymo mokslas ir ugdymo menas. Ugdymo procesas. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdytinių pažinimas – svarbi ugdymo sąlyga. Lietuvos švietimo sistema. Struktūra. Mokytojas – ugdytojas, jo profesijos ypatumai. Ugdymo tikslai. Ugdymo turinys. Mokymo profiliavimas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Didaktika. Mokymo svarba ir esmė. Didaktiniai teorijos principai ir taisyklės. Ugdymo metodai, jų klasifikacijos problema. Ugdymo organizavimo formos. Pamoka. Veiksmingas mokymas ir mokymasis. Pamokos planavimas ir organizavimas. Mokymosi rezultatų vertinimas. Aktyvaus mokymosi metodai. Mokyklos ir klasės bendruomenės įtaka asmenybei, santykiai ir klasėje. Mokinių saviaukla. Papildomas ugdymas. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Pilietinis ugdymas. Užklasiniai renginiai. Renginio metodika. Moksleivių nuostatų, vertybių ir gebėjimų ugdymas. Vaikų ir jaunimo organizacijos, pedagoginis vadovavimas joms.
  Pedagogika, konspektas(31 puslapis)
  2007-02-06
 • Pedagogika (28)

  Pedagogika. Žmogaus ugdymas. Pedagogikos mokslo ištakos. Ugdymas. Ugdytinis ir ugdytojas. Mokinių pažinimas. Tyrimo metodai. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdytojo bruožai. Pedagogikos mokslų schema. Pedagogika ir kiti mokslai. Lietuvos švietimo sistema. Ugdymo principai. Didaktika. Mokymo teorijos raida. Mokytojas ir mokinys. Svarbiausios mokymo sąvokos. Mokymo procesas. Skirtingi požiūriai į mokymo turinį. Mokymo turinys kaip medžiaginės ir dvasinės kultūros vertybių sistema. Mokymo tobulinimo kryptys. Mokymo metodai. Aktyvieji mokymo metodai. Mokymo rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Mokymo organizavimo raida. Mokykla – mokymo institucija. Pamokų planavimas. Papildomas ugdymas. Auklėjimas. Vertybes. Auklėjimo metodai. Dorinis mokinių ugdymas. Tautinio ugdymo esmė. Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo.
  Pedagogika, špera(17 puslapių)
  2007-05-04
 • Pedagogika (29)

  Humanistinė mokymo teorija. Objektyvūs ir subjektyvūs geros atminties pagrindai. Objektyvūs mokymosi. Gero įsiminimo veiksniai. Smegenų žievės aktyvumas. Kartojimas. Trukdžių pašalinimas. Informacijos kodavimas. Kūrybiškumo samprata. Fokalinių objektų metodas. Sumažėjusio pažangumo sindromas. Priežastys. Pagrindiniai 12 dėsnių, padėsiančių išvengti sumažėjusio pažangumo sindromo. Lyčių skirtumai. Stereotipai mokykloje. Lyčių gebėjimų skirtumai. Asmenybės savybių skirtumai.
  Pedagogika, špera(5 puslapiai)
  2007-05-17
 • Pedagogika (3)

  Pedagogika – mokslas ir menas. Mokinių pažinimas. Tyrimo metodai. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdymo tikslų problema pedagoginės minties raidoje, reformos dokumentuose. Asmenybės raida ir ugdymas. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Pedagogo profesijos esmė, specifika. Mokymo procesas, jo esmė, etapai (lygmenys). Svarbiausios sąvokos. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslai, turinio ir metodo vienovė. Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Mokymo organizavimo formos. Pamokų tipai, struktūra. Mokinių sudominimo būdai. Geros pamokos bruožai. Kūrybiška pamoka. aktyvaus mokymo metodai. Grupinis mokymas. Projektai ir kiti metodai. Pokalbis (klausimų – atsakymų) – mokymo metodas. Jo rūšys, taikymas. Klausimų kategorijos. Ugdymo turinio raida jo ypatumai. Mokymo planas, programos (koncentrinės, linijinės, kompleksinės ir integruotos). Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai, metodai. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi motyvai. Mokinių nepažangumo socialinės, psichologinės ir pedagoginės priežastys. Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas. Tautinis auklėjimas istoriniame ir teoriniame kontekste. A. Maceina apie tautinį auklėjimą. Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai, principai. Profilinis mokymas. Mokykla – socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai, funkcijos. Profilinis mokymas. Auklėjimas – vertybių ugdymas. Auklėjimo specifika ir veiksniai. Mokymo ir auklėjimo vienovė. Auklėjimo principai. Dorinis auklėjimas – ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai – pedagoginiai pagrindai. Mokinio saviugda (rūšys, būdai). Savimonė. Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Mokinių, tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo formos.
  Pedagogika, špera(21 puslapis)
  2005-07-24
 • Pedagogika (30)

  Apibūdink pedagogiką kaip mokslą ir meną, nusakyk jos vietą ir reikšmę pedagogo profesinėje veikloje. Palygink bendrąją pedagogiką su kitais mokslais (filosofija, psichologija, logika). Mokinių pažinimas kaip mokinio ugdymo išeities pozicija. Tyrimo metodai. Apibūdink, kokiais metodais ir kaip tirsi tam tikro amžiaus mokinį. Duomenų apie mokinį panaudojimas ugdant. Ugdymo tikslų problema pedagoginės minties raidoje, švietimo reformos dokumentuose. Ugdymo idealusis tikslas – visapusiškos asmenybės formavimas. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Trys vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Kokiam veiksniui teikti pirmenybę, kodėl? Ugdymas kaip procesas, jo daugiamatiškumas. Ugdymo veiksniai ir veikėjai. Pedagogo profesijos esmė, profesiograma, specifika. Mokytojo pašaukimas ir meistriškumas kaip sėkmingo mokinių ugdymo pagrindas, jo vaidmuo reformuojant švietimą Lietuvoje. Mokymo procesas, jo esmė, etapai. Svarbiausios sąvokos – žinios, įgūdžiai, mokėjimai, vertybės. Mokymas ir mokymasis. Mokymo proceso modelis. Mokymo tikslų trys lygmenys. Mokymo tikslo, turinio ir metodo vienovė. Per pedagoginę praktiką kuriems tikslams įgyvendinti pamokoje daugiausia skyrėte dėmesio? Mokymo principai. Diferencijuoto mokymo problema. Išorinė ir vidinė diferenciacija, kuriuo principu grindžiame diferencijuotą mokymą, kodėl. Per praktiką taikytos diferencijuoto mokymo formos. Trys mokymo organizavimo formos, jų pranašumai ir trūkumai. Pamokų tipai, struktūra. Mokinių sudominimo būdai per praktiką mokykloje. Kūrybiška ir tradicinė pamoka, jų lyginimas. Stebėtų pamokų mokykloje analizė. Mokinių aktyvumo skatinimas tradiciniais ir naujausiais metodais. Aktyvaus mokymo metodai. Grupinis mokymas, projektai, minčių lietus ir kiti metodai (per praktiką įgyta metodų taikymo patirtis). Klausimų atsakymų (pokalbio) mokymo metodas. Pokalbio rūšys, taikymas. Klausimų 5 kategorijos (tipai). Kokius klausimų tipus mokytojai ir jūs dažniausiai naudojote praktikoje? Ugdymo turinys, jo raida ir pertvarkymo kryptys, reformuojant švietimą Lietuvoje. Mokymo planas, programos (individualios, modifikuotos, integruotos, kompleksinės, koncentrinės, linijinės). Mokinių rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos, principai, metodai. Ideografinė vertinimo sistema pradinėse klasėse. Asmeninio požiūrio į vertinimą raiška per praktiką. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Mokymosi motyvacija. Kuriuos mokinių skatinimo būdus naudojote praktikoje. Mokinių nepažangumo socialinės, psichologinės ir pedagoginės priežastys. Papildomas ugdymas, jo uždaviniai, organizavimas. Nepamokinės mokinių veiklos organizavimo tendencijos reformuojant švietimą Lietuvoje. Kokios nepamokinio darbo formos dominavo jūsų mokykloje? Tautinis auklėjimas teoriniame ir istoriniame kontekste. A. Maceina apie tautinį auklėjimą. Kokie tautinės kultūros elementai atsispindi mokymo turinyje ir šiuolaikinėje mokyklos praktikoje. Svarbiausios Lietuvos švietimo reformos kryptys, tikslai, principai. Profilinis mokymas. Mokykla - socialinio ugdymo institucija. Mokyklos tikslai, funkcijos. Ugdymo planas. Auklėjimas - vertybių ugdymas. Auklėjimo specifika ir veiksniai. Mokymo ir auklėjimo vienovė. Auklėjimo principai. Dorinis auklėjimas - ugdymo pagrindas. Dorinių vertybių ugdymo psichologiniai–pedagoginiai pagrindai. Mokinių saviugda. Savimonė. Pedagogo vadovavimas saviugdai. Ugdymas kaip mokytojo ir mokinių sąveika. Ugdomosios bendravimo galimybės. Mokymas bendradarbiaujant. Auklėjimo metodai. Palygink mokymo ir auklėjimo metodus. Etinio pokalbio metodas, jo uždaviniai, struktūra, tematika, pedagoginės veiksmingumo sąlygos (iš praktikos). Klasės auklėtojas, jo veiklos sritys. Darbo su klasės bendruomene tikslai ir būdai. Mokyklos ir šeimos trys bendradarbiavimo formos. Vaiko ugdymo šeimoje pedagoginės sąlygos. Papildomas ugdymas, jo rūšys. Mokinių organizacijos, jų raida ir vaidmuo reformuojant švietimą.
  Pedagogika, špera(17 puslapių)
  2007-05-25
 • Pedagogika (31)

  Auklėjimo samprata. Auklėjimo proceso specifika ir struktūra. Auklėjamo proceso psichologiniai pagrindai (internalizacijos procesas). Grįžtamasis ryšys aklėjimo procese. Auklėjimo rezultatai – išsiauklėjimas. Neformalaus vertinimo svarba auklėjime. Vertinamųjų sprendimų metodai ir apžvalga. Auklėjimą įtakojantys veiksniai, jų apžvalga. Bendrieji principai ir jų reikšmingumas auklėjimo procese. Specifinių auklėjimo principų apžvalga. Auklėjimo metodų bendra apžvalga. Rodomieji auklėjimo metodai. Sakytiniai auklėjimo metodai. Veikdinamieji auklėjimo metodai. Stimuliaciniai metodai. Auklėjimo turinio samprata. dorinis ugdymas: tikslas, turinys. Pilietiškumo ugdymo esmė ir samprata. Tautinis ir tarptautinis ugdymas mokykloje. Patriotinis ugdymas. Klasės auklėtojas: vaidmuo ir funkcijos. Šeimos samprata ir jos funkcijos. svarbiausios šeimoje ugdymo kryptys. Saviugda: esmė ir samprata, rūšys. Saviugdos metodai. Vadovavimas saviugdai. Klasės bendruomenės samprata ir santykiai klasėje. Klasės bendruomenės struktūra. Vadovavimas klasės bendruomenei. ugdymo sistema: formalus, neformalus, informalus ugdymas. Idealo reikšmė auklėjime.
  Pedagogika, špera(19 puslapių)
  2007-10-15
 • Pedagogika (33)

  Pedagogika - ugdymo mokslas ir menas, jos ryšys su kitais mokslais, svarbiausieji atstovai. Lavinimas. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo sampratą įtakojantys veiksniai. Vaiko ugdymą lemiantys veiksniai. Ugdymo veikėjai. Mokyklos ugdomoji galia. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo sistemos principai, struktūra. Lietuvos Respublikos (LR) ugdymo institucijų tipai. Profiliuotas mokymas. Programuotas mokymas. Įvairių technologijų panaudojimas mokyme. Mokymo(si) kryptys. Integruotas ir diferencijuotas mokymas. Bendras mokymo krypčių supratimas. Pedagoginės sąveikos ypatumai. J. Vabalas-Gudaitis apie pedagoginę sąveiką. Ugdymo metodai ir būdai. Jų klasifikavimas. Atskirų metodų charakteristika. Mokymo(si) metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymo(si) metodai. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas-ugdytojas, jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos. Mokytojas-ugdytojas, jo profesijos ypatumai, pedagoginio meistriškumo sąlygos. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo sistemos raida, jos pertvarkymo ir organizavimo principai, atskirų grandžių charakteristika. Mokymo(si) procesas. Jo komponentai, funkcijos. Mokymas-ugdymo mokykloje pagrindas. Šiuolaikinės didaktikos problemos. Mokymo(si) proceso organizavimas ir valdymas. Mokymosi motyvai, interesai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai. Pamoka. Reikalavimai pamokai. Rengimasis pamokai. Pamokos tobulinimo galimybės. Mokymosi rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema, funkcijos, principai, metodai. Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmė, specifika, santykis su mokymu. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojo vieta ugdymo procese. Mokinių ir studentų saviugda. Mokytojo saviugda. Saviugdos etapai. Mokinių ir studentų savivalda, jos įgyvendinimo keliai. Pilietinis ir tautinis ugdymas, jo svarba, tikslai, uždaviniai, metodai. Dorovinio ugdymo paskirtis ir problemos. Dvasingumo ugdymas įvairiuose mokomuosiuose dalykuose. Mokyklos, klasės, grupės bendruomenė, įtaka asmenybei, santykiai grupėje. Saugumo problema institucijose.
  Pedagogika, špera(27 puslapiai)
  2008-01-16
 • Pedagogika (34)

  Ugdymas – visuomeninis reiškinys Sudėtinės ugdymo dalys ir sritys Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Didaktika – mokymo teorija. Mokymo principai. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Pamoka – pagrindinė bendrojo lavinimo mokyklos mokymo forma.. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo paskirtis, principai ir metodai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagoginis taktas. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas – ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnavertei asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata, principai ir metodai. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Visuomeninis, tautinis ir patriotinis auklėjimas. Šeimyninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės, jų taikymas. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Lietuvos bendrojo lavinimo reforma. Tikslai, uždaviniai, problemos. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
  Pedagogika, konspektas(24 puslapiai)
  2008-01-21
 • Pedagogika (35)

  Ugdymas-socialinis reiškinys. Sudėtinės ugdymo dalys ir sritys. Pedagogika - ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Pedagogika- mokslas ir menas. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos mokslų sistema. Pedagogikos mokslinis tyrimas ir jo metodai. Didaktika-mokymo teorija. Mokymo principai, trumpa jų charakteristika. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai. Pamoka - pagrindinė mokymo forma. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Mokymo rezultatų tikrinimo ir vertinimo paskirtis, principai ir metodai. Principai. Metodai. Mokytojo profesinis meistriškumas, pašaukimas, pedagogikos taktas. Bendrasis ugdymas, jo esmė, uždaviniai. Protinis lavinimas: esmė, specifika, uždaviniai; protinio lavinimo priemonės ir būdai. Darbinis ugdymas. Darbas kaip ugdymo priemonė. Svarbiausi darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnavertei asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata ir, principai ir metodai. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Visuomeninis, tautinis ir patriotinis auklėjimas. Šeimyninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmės, jų taikymas. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2008-01-25
 • Pedagogika (36)

  Vertinimo metodai. Ugdymo veikėjai ir veiksniai. Ugdymo procesas. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdymo daugiamatiškumas. Šeimos vaidmuo vaiko asmenybės ugdyme. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos. Tipiškos auklėjimo klaidos. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Patarimai mokytojams. Papildomas ugdymas. Renginiai. Mokinių organizacijos. Veiklos organizavimo principai. Klasės auklėtojo paskirtis ir vaidmuo ugdymo procese. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Klasės bendruomenės kūrimas ir sutelktumo siekimas. Vertinimo metodikos. Grupinio, projektinio, individualaus darbo vertinimo problemos. Dorinis mokinių ugdymas (tikslai, uždaviniai, turinys, metodai, formos). Mokymo procesas (pagrindiniai komponentai, sąvokos).
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2008-03-22
 • Pedagogika (37)

  Estetinis ugdymas, jo svarba pilnaverčiai asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimas, jo samprata. Auklėjimo principai. Auklėjimo metodai, saviaukla. Dorinis auklėjimas, vertybių vaidmuo jame, uždaviniai. Tautinis, patriotinis ir nacionalinis auklėjimas. Šeiminis ir visuomeninis auklėjimas. Skatinimai ir bausmes. Auklėjimo rezultatų nagrinėjimo metodika. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2008-10-10
 • Pedagogika (38)

  Mokymo(-si) metodai. Jų pasirinkimo kriterijai ir konkrečių metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo metodai. Informaciniai metodai. Pokalbio metodui keliami specifiški reikalavimai. Praktiniai-operaciniai metodai. Aukštesnį. Probleminiai, euristiniai, tiriamieji metodai. Euristiniai mokymo metodai. Mokymosi metodai. Skirtinos šios mokymosi metodų grupės. Tradiciniai mokymo metodai. Pasakojimas. Pokalbis. Demonstavimas. Netradiciniai mokymo metodai. Diskusija. Minčių ežys. Grupinis mokymo metodas. Užmokyklinių užduočių metodas. Mokymo(-si) rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Asmeninio požiūrio į vertinimą pagrindimas. Žinių pagrindinės tikrinimo ir vertinimo funkcijos. Žinių tikrinimo ir vertinimo principai. Tikrinimo rūšys. Žinių tikrinimo metodai. Žodiniai tikrinimo metodai. Tikrinimo raštu metodai. Praktiniai metodai žinių tikrinimo. Įskaitos ir egzaminai: galutinė kontrolė. Subjektyvių veiksnių grupės galinčios įtakoti žinių vertinimui. Vertinimo problemos.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2010-10-18
 • Pedagogika (39)

  Pedagogika – ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos, ryšiai su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai ir jų charakteristika. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Svarbiausios švietimo reformos kryptys, tikslai. Profiliuotas mokymas. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas – ugdymas, jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos. Mokytojo atestacija. Didaktika, jos raida. Ugdymo metodai ir būdai. Jų klasifikavimas. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pateikite ir charakterizuokite įvairius metodus. Mokymosi metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymosi metodai. Ugdymo turinys. Mokyklos ugdymo turinys, struktūra, ypatumai, blokai, koncentrai. Ugdymo turinį apsprendžiantys dokumentai. Mokymo(si) proceso esme, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos. Mokymosi veiksniai. Mokymosi motyvai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai. Mokymo organizavimo formos. Pamoka, jos privalumai ir trūkumai. Pamokos tobulinimo galimybės. Mokymo kryptys. Produtyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymosi rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema, funkcijos, principai. Tikrinimo ir vertinimo metodai. Dažnesnės vertinimo klaidos, vertinimo rūšys. Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmė, specifika, ryšys su mokymu. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojo vieta ugdymo procese. Pedagogikos poveikio būdai ir metodai. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, organizavimas. Mokinių saviugda (rūšys, būdai). Pedagogo vadovavimas saviugdai. Sąmoninga drausmė ir jos ugdymo pedagogikos sąlygos. Specialiųjų poreikių moksleiviai (hiperaktyvūs, impulsyvūs, nekoncentruojantys dėmėsio) ir korekcinė veikla mokykloje. Pilietiškumo ugdymas, jo svarba, tikslai, uždaviniai, metodai. Dorinis ugdymas, jo pedagoginiai–psichologiniai pagrindai. Šeimos vaidmuo vaiko ugdyme. Šeimos ir mokyklos bendravimas. Mokymas bendradarbiaujant. Projektinis mokymas. Švietimo reformos gairės.
  Pedagogika, špera(13 puslapių)
  2011-08-19
 • Pedagogika (4)

  Pedagogika-ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos, ryšiai su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslu sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybes raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai ir jų charakteristika. Lietuvos respublikos švietimo sistemos struktūra, atskirų grandžių charakteristika. Svarbiausios Lietuvos reformos kryptys, tikslai(1991-2003). Profiliuotas mokymas. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas- ugdytojas, jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos. Mokytojo atestacija. Didaktika, jos raida. Ugdymo metodai ir būdai. Jų klasifikavimas. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pateikite ir charakterizuokite įvairius metodus. Mokymosi metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymosi metodai. Ugdymo turinys. Jo turinys. Mokyklos ugdymo turinys, struktūra, ypatumai, blokai, koncentrai. Ugdymo turinį apsprendžiantys dokumentai. Mokymo(si) proceso esmė, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos. Mokymosi veiksniai. Mokymosi motyvai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai. Mokymo organizavimo formos. Pamoka, jos privalumai ir trūkumai. Pamokos tobulinimo galimybės. Mokymo kryptys. Produktyvios mokymosi atmosferos sukūrimas. Mokymosi rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema, funkcijos, principai. Tikrinimo ir vertinimo metodai. Dažnesnės vertinimo klaidos, vertinimo rūšys. Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmė, specifika, ryšys su mokymu. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojos vieta ugdymo procese. Pedagoginio poveikio būdai ir metodai. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, organizavimas. Mokinių saviugda (rūšys, būdai). Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Sąmoninga drausmė ir jos ugdymo pedagoginės sąlygos. Specialių poreikių moksleiviai (hiperaktyvūs, impulsyvūs, nekoncentruojantys dėmesio) ir korekcinė veikla mokykloje. Pilietiškumo ugdymas, jo svarba, tikslai, uždaviniai, metodai. Dorinis ugdymas, jo pedagoginiai – psichologiniai pagrindai. Šeimos vaidmuo vaiko ugdyme. Šeimos ir mokyklos bendravimas. Mokymas bendradarbiaujant. Projektinis mokymas. Švietimo reformos gairės (2003-2012m.).
  Pedagogika, konspektas(33 puslapiai)
  2005-10-05
 • Pedagogika (5)

  Klasės auklėtojo paskirtis ir vaidmuo ugdymo procese. Svarbiausio klasės auklėtojo veiklos barai (klasės auklėtojo veiklos planavimas). Papildomas ugdymas. Renginiai, jų kokybės kriterijai. Mokinių organizacijos. Papildomą ugdymą reglamentuojantys dokumentai. Papildomo ugdymo organizavimo formos. Papildomo ugdymo organizavimo principai. Lietuvos jaunimo baltoji knyga. Šeimos vaidmuo vaiko asmenybės ugdyme. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo formos.
  Pedagogika, špera(6 puslapiai)
  2005-11-28
 • Pedagogika (6)

  Pedagogikos ugdymo mokslas. Ugdymas- visuomeninis reiškinys. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogika - mokslas ir menas. Pedagogikos mokslų sistema, pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Didaktika - mokymo teorija. Mokymo turinys, jam keliami reikalavimai ir mokymo principai. Mokymo metodai, jų samprata. Metodų rūšys. Auklėjimas, jo samprata. Kuo auklėjimas skiriasi nuo mokymo ir lavinimo. Auklėjimo principai. Saviaukla. Skatinimai ir bausmės. Dorinis auklėjimas, jo esmė, uždaviniai, ir veiksniai. Tautinis auklėjimas, jo esmė, uždaviniai, veiksniai ir organizavimas.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-04
 • Pedagogika (7)

  Pedagogikos mokslas, sistema, pagrindinės sąvokos, žymiausi lietuvių pedagogai. Pedagoginio reiškinio tyrimas, etapai, metodai. Ugdymo institucijos ir veikėjai. Mokyklos ugdomoji galia. Ugdymo tikslas ir uždaviniai: samprata, šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai, ugdymo tikslai pamokai, uždaviniai darbui. Ugdymo turinys: struktūra, jį apsprendžiantys dokumentai; pertvarkymas šių dienų mokykloje. Užsienio kalbų ugdymo turinys. Ugdymo principai, klasifikavimas, apibūdinimas. Lietuvos švietimo principai. Ugdymo metodai, klasifikavimas, apibūdinimas, mokymo metodai mokant užsienio kalbų. Mokymo organizavimo formų raida. Mokymo organizavimo formos, jų apibūdinimas. Pamoka - pagrindinė mokymo organizavimo forma. Reikalavimai šių dienų pamokai. Mokymo(-osi) rezultatų tikrinimas ir vertinimas: funkcijos, principai, metodai, problemos. Nepažangumo priežastys ir teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Pedagogo profesijos ypatumai. Šių dienų mokytojas. Lietuvos švietimo sistema. Klasės auklėtojas: asmenybė, darbo kryptys, problemos. Mokymosi samprata įvairių mokyklų požiūriu. Pedagoginio darbo specifiškumas ir mokytojo asmenybės problema. Mokytojo asmenybės psichologinės savybės, įvairių psichologijos mokyklų požiūriu. Mokytojas-žmogus. Mokymo metodai, jų taikymas, privalumai ir trūkumai.
  Pedagogika, špera(18 puslapių)
  2006-02-27
 • Pedagogika (8)

  Pasiruošimas naujoms pamokoms. Testų ruošimo ypatybės. Tikslinių testo dalykų rašymas. Alternatyvių punktų rašymas ir punktų vietų sukūrimas tiksliniams dalykams. Esės parašymas ir naudojimas bei darbo rezultatų (produkto) vystymo testai. Testo dalyko analizės atlikimas. Grupės rezultatyvumo įvertinimas. Individualaus rezultatyvumo ir mokymo vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-29
Puslapyje rodyti po