Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai

  Santrauka. Įvadas. Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai teoriniu aspektu. Vaikų sveikatą įtakojantys veiksniai. Globos namų ekologinės aplinkos sąlygos. Būsto, teritorijos sąlygos, patalpų priežiūros įtaka vaiko sveikatai. Oro taršos poveikis vaiko sveikatai. Vandens kokybės poveikis vaiko sveikatai. Maisto kokybės poveikis vaiko sveikatai. Biologinės taršos poveikis vaiko sveikatai. Triukšmo poveikis vaiko sveikatai. Ekologinės aplinkos įtakos globos namų vaikų sveikatai tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-26
 • Ekologinės veiklos organizavimas ir galimybės mokykloje

  Įvadas. Mokinių veiklos pedagoginėje ir psichologinėje literatūroje. Teoriniai klausimo nagrinėjimo aspektai. Veiklos apibūdinimas. Veiklų rūšys ir jų apibūdinimas. Veikla- pagrindinė ugdymo priemonė. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimo tikrovės pažinimui turinys. Bendravimo veikloje tobulinimas. Sugyvenimas- partnerystės raiška. Auginimas bendraujant- ugdymo išvada. Bendravimo veikloje ugdymo formos ir metodai. Šeiminis auklėjimas veiklai. Auklėjimo veiklai turinys. Šeiminio auklėjimo veiklai metodai ir formos. Auklėjimas darbui. Ekologinė veikla- viena iš mokinių veiklos rūšių. Ekologinės veiklos organizavimas ir galimybės mokykloje. Tyrimo tikslas, metodai ir organizavimas. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-07-26
 • Ekologinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas. Gamtosauginės mokyklos. Ekologinis ugdymas mokykloje. Ekologiniai centrai, jų veikla. Ekologinio ugdymo nauda.
  Pedagogika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-04-27
 • Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje

  Įvadas. Gamtosauginis ugdymas vaikų darželyje: turinys ir principai. Mokyti pažinti gamtą, ugdyti šeimininkišką požiūrį į ją. Mokyti emocionaliai pažinti gamtą. Praktinė gamtosauginė veikla. Tėvų gamtosauginis švietimas. Medžių pažinimas per savaitę.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-13
 • Ekologinis-gamtinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams. Oro tarša. Žmogaus poveikis gamtai. Aplinkos tarša ir žmogaus sveikata. Ekologinis ugdymas mokykloje. Aplinkos poveikis sveikatai.
  Pedagogika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-04-27
 • Ekologinis-gamtinis ugdymas, kraštotyrinė veikla

  PowerPoint pristatymas. Papildomas gamtinis ekologinis ugdymas. Papildomo ekologinio – gamtinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Papildomo gamtinio–ekologinio ugdymo formos. Formalusis ugdymas. Neformalusis ugdymas. Informalusis ugdymas. Papildomo gamtinio-ekologinio ugdymo skirstymas pagal veikloje dalyvaujančių vaikų skaičių. Gamtinio-ekologinio papildomo ugdymo įvairovė. Gamtinės pakraipos klubų plėtotės statistika (1990 – 1999). Gamtinės pakraipos klubų kategorijos. Kraštotyrinė veikla. Kraštotyros pobūdis formuojamas pagal. Kraštotyros pakopos.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-10-25
 • Ekologinis-gamtinis ugdymas: saviraiška ir polinkių plėtotė

  PowerPoint pristatymas. Papildomas gamtinis – ekologinis ugdymas. Papildomo ekologinio – gamtinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Ugdymo metodai. Ugdymo metodai. Formalusis ugdymas. Informalusis ugdymas.
  Pedagogika, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-04-27
 • Ekologinis–gamtinis ugdymas

  PowerPoint pristatymas. Ekologinio – gamtinio ugdymo atspindžiai Lietuvos Respublikos (LR) įstatymuose. Ekologinio – gamtinio ugdymo samprata. Gamtos dalykų turinys. Ekologinio – gamtinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Ekologinio – gamtinio ugdymo aktualumas, svarba ir reikšmė. Papildomas ekologinis – gamtinis ugdymas. Ugdymo problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. Efektyviausios papildomo ekologinio – gamtinio ugdymo formos. Ugdymo formų realizavimo ypatumai.
  Pedagogika, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-04-27
 • Ekonomikos pamokos planas: Gamybos veiksniai ir ištekliai

  Pamokos tema. Tikslai. Uždaviniai. Mokymo būdas. Pagrindinės sąvokos. Organizacinė dalis. Įvadas į naują temą. Naujos temos dėstymas. Įtvirtinimas ir apibendrinimas. Dalomoji medžiaga. Diskusijos klausimai. Uždavinio sprendimas.
  Pedagogika, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-03-01
 • Ekonomikos pamokos planas: Pagrindinių šalies gyvenimo lygį vertinančių rodiklių analizavimas. Bendras vidaus produktas

  Klasė: 9 arba 10. Uždaviniai. Trukmė. Pamokos tipas. Mokymo metodai. Priemonės. Trumpa eiga. Išplėstinis pamokos planas. Naujos temos aiškinimas. Naujos medžiagos perteikimas. BVP ir BNP apibrėžimai ir sudedamųjų dalių aiškinimas. BNP (Bendrasis nacionalinis produktas). Ekonominiai pokyčiai ir jų poveikis BVP dydžiui. Medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Apibendrinimas. Priedai (2).
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2011-03-22
 • Ekonomikos pamokų planai

  Pamokų planai: "Riešutų rinka". Rinka. Pasiūla. Tema. Trukmė. Mokymosi uždaviniai (rezultatai). Mokymosi motyvacija. Metodai. Pamokos tipas. Namų darbų aptarimas ir apklausa. Priėjimas prie naujos temos/ naujos temos paskelbimas. Naujos pamokos dėstymas. Apibendrinimas/akcentavimas. Įtvirtinimas. Namų darbai.
  Pedagogika, pavyzdys(10 puslapių)
  2007-02-28
 • Ekskursija į Čiurlionio muziejų

  Popamokinis projektas pradinių klasių mokiniams. Renginio tikslai, Prieš ekskursiją, Renginio situacija, Pasirengimas renginiui, Renginio eiga, Įvadinė dalis, Pažintinė dalis, Ekskursijos pabaiga, Rezultatai, Ekskursijos vertinimas, Tolesni planai.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2005-04-11
 • Ekskursija į Lietuvos edukologijos universiteto gamtos mokslų fakulteto oranžeriją

  Biologijos dalykinio renginio vedamo 6 klasėje planas. Renginio tema: Pasaulio augalai. Mokinių grupės. Kelionės tikslas. Ekskursijos dalyviai. Ekskursijos trukmė. Temos aktualumas. Tikslas. Uždaviniai ugdymo. Ugdymosi uždaviniai. Pasiruošimo etapai. Pasirengimas. Ekskursijos eiga. Ekskursijos rezultatai ir išvados. Ekskursijos aptarimas.
  Pedagogika, pavyzdys(2 puslapiai)
  2012-02-21
 • Elektroninės pažymių knygelės

  Įvadas. Elektroninės pažymių knygelės. Pagalba ir tėvams ir mokiniams. Galimi sunkumai. Naujove nepatenkinti mokiniai. Mokykloms nieko nekainuos. Elektroninės pažymių knygelės pildymo instrukcija. Nuo ko pradėti? Kaip tvarkyti dienyną? Kaip tvarkyti dalykus, kurie vertinami ne pažymiais? Kaip vesti trimestrus (semestrus, pusmečius)? Kaip įsitikinti, ar mokinių tėvai gali matyti reikiamą informaciją? Elektroninės pažymių knygelės užkirs kelią melavimui. Elektroninių pažymių knygelių nori visos mokyklos. Projektą remia verslininkai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Elektrotechnikos mokomojo dalyko dėstymo ypatumai

  Įvadas. Elektrotechnikos mokomojo dalyko ypatumai. Mokymo metodų įvairovė ir klasifikacija. Informaciniai mokymo metodai. Praktiniai-operaciniai mokymo metodai. Kūrybiniai mokymo metodai. Tradiciniai mokymo metodai, naudojami elektrotechnikos pamokose. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-09-01
 • Elgesio kultūros ugdymas ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kaip ugdoma elgesio kultūra ikimokykliniame amžiuje. Dorovė – tarpusavio santykiai, grindžiami meile ir abipuse pagarba. Dorovinės asmenybės brendimas. Dorovinių jausmų ugdymas. Dorovinio elgesio formavimas. Valingųjų charakterio bruožų ugdymas. Dorovinių savybių ugdymas. Metodai. Dorovinio auklėjimo įvairiose amžiaus grupėse ypatumai. Tyrimas. Anketa tėvams. Anketa auklėtojai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(32 puslapiai)
  2010-11-15
 • Elgesio sutrikimai ir jų korekcija

  Emocijų ir elgesio sutrikimų priežastys. Mokinio ir mokytojo bendravimo efektyvinimas. Ko nereiktų sakyti ir daryti bendraujant su mokiniais turinčiais elgesio sutrikimų.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-09-15
 • Emigracijoje gyvenančių lietuvių vaikų ugdymo problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Tikslas: atskleisti lietuvių vaikų ugdymo užsienio šalyse ypatumus ir su juo susijusių problemų sprendimo būdus. Emigraciją skatinančios priežastys. Emigrantų vaikų ugdymo problemos. Lituanistinio vaikų ugdymo svarba. Emigrantų vaikų ugdymo veiksnių įvairovė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-05-10
 • Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimas ikimokyklinio muzikos pedagogo veikloje

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Metodas. Emocinio imitavimo metodo esmė. L. Navickienės (2001) emocinio imitavimo metodo kūrimo prielaidos. Ikimokyklinis muzikinis ugdymas. Praktinis emocinio imitavimo metodo taikymas. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal tipus, diegimo lygmenis ir objektus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal tipus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal diegimo lygmenis. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos vertinimas pagal objektus. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo priežastys. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo strategija. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos diegimo barjerai. Emocinio imitavimo, kaip novacijos vertinimas pagal sėkmingų novacijos savybes. Emocinio imitavimo metodo, kaip novacijos imlumo veiklos diegiant novaciją. Įgijimas. Priėmimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-12-16
 • Empatijos ugdymas šeimoje

  Šeimos pedagogikos pagrindų kursinis darbas. Įžanga. Empatija. Empatijos sąvoka. empatijos pamatai. Aktyvaus ir empatiško klausymosi reikšmė. Empatijos plėtojimas šeimoje. Emocinio nederėjimo žala. Empatija etikos požiūriu. Bendravimas šeimoje. Kodėl jis manęs nesupranta ir kaltina? Neverbalinio bendravimo svarba. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-06-09
Puslapyje rodyti po