Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ikimokyklinis ugdymas postmodernioje visuomenėje

  Įvadas. Kitokie laikai – kitokia vaikystė. Tai kokia šių dienų visuomenė? Šiuolaikinis ugdymas Lietuvoje. Ikimokyklinis ugdymas Lietuvoje. Vaikų darželis Lietuvoje. Vaikų ugdymo darželyje tikslai. Ikimokyklinio ugdymo principai. Vaikų ugdymo darželyje organizavimas. Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-09
 • Ikimokyklinis ugdymas šiandien

  Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo kaitos bruožai. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Žaidimų poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikams. Meno įtaka ikimokyklinukui. Žiniasklaidos įtaka vaikui. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-05-21
 • Individualioji ugdymo programa

  Šiaulių globos namai "Šaltinis". Tiriamasis. Ugdymosi sunkumai šiai dienai. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Suvokimas. Komunikacija, kalba, tartis. Mąstymas. Pažinimas. Motorika. Individualioji mokymo programa. Tikslai ir užduotys. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai. Savitvarka. Savisauga. Suvokimas. Komunikacija, kalba, tartis. Mąstymas. Pažinimas. Motorika. Smulkioji motorika. Bendroji motorika.
  Pedagogika, tyrimas(9 puslapiai)
  2007-05-15
 • Individualizuotos programos paskirtis ir sudarymo strategija

  Įvadas. Individualizuotos ugdymo programos paskirtis. Individualizuotos ugdymo programos sudarymo strategija. Individualizuotos ugdymo programos rengimo etapiškumas. Individualizuotų programų lygmuo. Turinio individualizavimo pobūdį lemiantys veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-03
 • Individualus ugdymo planas (3)

  2010–2011 mokslo metams. Mokymosi charakteristika. Raidos sutrikimas. Sunkumai, kuriuos patiria mokinys dėl raidos sutrikimo. Specialieji poreikiai, kylantys dėl raidos sutrikimo. Mokinio gebėjimai, kuriais galima remtis. Ugdymo planas. Dalyko programos lygmuo. Penkių dalyko temų pritaikymo pavyzdžiai. Mokėjimai ir įgūdžiai, kurie bus formuojami, atsižvelgus į raidos sutrikimą. Specialiosios pagalbos poreikis. Ugdymo organizavimo planas.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2011-02-28
 • Informaciniai mokymo metodai

  Įvadas. Mokymo metodų klasifikacija. Žodiniai mokymo metodai. Pokalbis. Bendras supratimas. Pokalbio rūšys. Pasakojimas. Aiškinimas. Mokyklinė paskaita. Diskusija. Vaizdiniai mokymo metodai. Vaizdinės mokymo priemonės. Demonstravimas – stebėjimas. Natūralūs objektai. Realių objektų atvaizdai. Objektų simboliai. Demonstraciniai bandymai. Techninės mokymo priemonės. Mokomasis kinas. Diafilmas. Epidiaskopas. Kitos techninės priemonės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-24
 • Informacinių technologijų taikymo galimybės dailės pamokose 3–4 klasėse

  Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti informacinių technologijų taikymo galimybes dailės pamokose, 3 – 4 klasėse. Informacinių technologijų taikymo galimybės dailės pamokose. Informacinių technologijų samprata. Dailės pamokose 3–4 klasėse informacinių technologijų taikymo tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-02-03
 • Informacinių technologijų ugdymo ypatumai popamokinėje veikloje

  Įvadas. Informacinių technologijų ugdymo popamokinėje veikloje teorinės prielaidos. Informacinių technologijų samprata ir esmė. Informacinių technologijų ugdymas ir integracijos galimybės. Kompiuterizuoto mokymo organizavimas. Mokomųjų kompiuterinių programų klasifikacija. Informacinių technologijų integravimas su kitais mokomaisiais dalykais. Papildomojo ugdymo samprata ir esmė. Pradinių klasių mokinių informacinių technologijų ugdymo popamokinėje veikloje tyrimo realijos. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Pedagogų požiūrių analizė ir jų interpretacija. Mokinių nuomonių analizė. Išvados. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2006-03-03
 • Informatikos pamokos planas: statistinių duomenų rinkimas ir tvarkymas

  Dalykas. Tema. Pamokos trukmė. Mokytojai. Dalyviai. Tikslai ir uždaviniai. Pamokai reikalinga. Mokomoji medžiaga. Darbo metodai. Mokytojų pasiruošimas pamokai. Pamokos eiga. Priedai (5).
  Pedagogika, pavyzdys(15 puslapių)
  2006-05-31
 • Informatikos pamokų planas

  8 Microsoft Word pamokos. Įvadas. 1 pamoka. Tikslas — supažindinti su programos galimybėmis, su teksto rinkimo taisyklėmis; išmokyti paleisti programą ir teisingai užbaigti su ja darbą, išmokyti pagal vartotojo poreikius paruošti programinį langą. 2 pamoka. Tema: dokumento kūrimas, formatavimas spausdinimas. 3 pamoka. Tema: tekstų tvarkymas. 4 pamoka. Tema: įterpimo. objektai. 5 pamoka. Tema: puslapio apipavidalinimas, dokumento stilius ir šablonai. 6 pamoka. Tema: paieška ir pakeitimai dokumente, lentelių kūrimas. 7 pamoka. Tema: teksto išdėstymas stulpeliais, Word'o grafika. 8 pamoka. Savarankiškas darbas — visų tekstinio redaktoriaus Microsoft Word praeitų temų kartojimas. Išvados. Priedai (8).
  Pedagogika, pavyzdys(20 puslapių)
  2007-09-27
 • Inkliuzinis ugdymas

  Įvadas. Inkliuzinio ugdymo samprata. Inkliuzinio ugdymo galimybės ir kliūtys Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Inkliuzinio ugdymo realizavimo planas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-10-22
 • Integruota tikybos pamoka

  Klasė. Dalykas. Pamokos integruojamoji tema. Potemė. Tikslai ir uždaviniai. Metodai. Pamokos tipas. Priemonės. Situacija. Pamokos eiga. Priedas (2).
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-07-21
 • Integruoto etnokultūrinio ugdymo II-III klasėje galimybės

  Įvadas. Etnokultūrinio ugdymo samprata mokykloje ir šeimoje. Liaudies kūryba- universali vaikų ugdymo priemonė šeimoje ir mokykloje. Tautosaka ir kalba. Pasakojamoji tautosaka. Smulkioji tautosaka. Dainuojamoji tautosaka. Religija ir mitologija. Šokiai, žaidimai, rateliai. Šokių, žaidimų prasmė. Šventės, tradicijos, papročiai. Sąvokų šventė, tradicija, paprotys, aiškinimas. Kaip šventės, tradicijos, papročiai susiję su šeimos gyvenimu. Švenčių įtakos mokinių ugdymui etnokultūrinis. Tautodailė. Prasmė ir paskirtis. Integruoto etnokultūrinio ugdymo galimybės: Advento laikotarpiu. Mokytojo vaidmuo etnokultūrinio ugdymo procese. Integruotas ugdymas ir ugdymasis mokykloje. Etninės kultūros lavinimas Advento laikotarpiu. Adventas-šviesos laukimo metas. Integruotas ugdymas švenčiant Kalėdas. Etnokultūrinis ugdymas integruotose pamokose. Mokytojo vaidmuo etnokultūrinio ugdymo procese. Mokinių nuomonė apie etnokultūrinį ugdymą pradžios mokykloje. Tėvų požiūris į etnokultūrinį ugdymą. Tyrimo išvados. Apibendrinimas, išvados. Summary. Priedai
  Pedagogika, diplominis darbas(85 puslapiai)
  2006-03-03
 • Interesai ir mokymasis

  Įvadas. Interesai ir mokymasis. Peter Jarvis apie interesus ir mokymąsi. Profesiniai interesai kaip atskira interesų rūšis. Kaip tirti ir vertinti interesus? Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2005-05-17
 • Interneto bei televizijos poveikis mokinio saviugdai

  Įvadas. Interneto ir televizijos poveikis mokinio saviugdai. Interneto sąvoka. Interneto teikiami privalumai mokymosi procesui. Interneto daroma žala mokinio saviugdai. Televizija – informacinė priemonė. Televizijos nauda mokymosi procesui. Televizijos laidos – tuštybės mugė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-11-12
 • Įsivaizduojamo renginio planas "Pažinkime savo miestą..."

  Renginio tema. Renginio tikslai. Metodai. Forma. Dalyviai. Vieta. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Renginio planas. Priedai: Kėdainiai XVIII amžiuje. Kristupas I Mikalojus Radvila, Pramintas Perkūnu. Žydų gyvenimas Kėdainių mieste. Evangelikų reformatų bažnyčia. Svarbiausios Kėdainių miesto istorinės žinios. Jonušas XI Radvila. Pirmoji Kėdainių bažnyčia. Kėdainiai XVIII amžiuje.
  Pedagogika, pavyzdys(12 puslapių)
  2007-01-17
 • Įskaitinės pamokos planas: Atgimimas Italijoje

  Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Pamokos metodai. Mokymosi priemonės. Pamokos dalys. Mokytojo veikla. Mokinių veikla.
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2009-02-11
 • Istorijos didaktika

  Istorijos didaktika teorija. Istorijos didaktika. 1 uždavinys (kodėl mokyti?). 2 uždavinys (ko mokyti?). 3 uždavinys (kaip mokyti?). Mokinių kursų istorinės medžiagos ryšys su dabartiniu istorijos mokymu, ryšys su dabartiniu gyvenimu. Ryšys su gyvenimu. Žodiniai istorijos mokymo metodai. Pasakojimas ir pranešimas apie istorinius įvykius. Aprašymas ir apibūdinimas. Apibūdinimas. Aiškinimas. Samprotavimas. Apibendrinimas. Istorinių reiškinių pasakojimo ir aprašymo konkretinimo priemonės ir būdai. Konkretinimo priemones. Konkretinimo būdai. Pokalbis per istorijos pamokas. Įžanginis pokalbis. Kontrolinis pokalbis. Baigiamasis pokalbis. Darbo su tekstu metodai. Darbas su istoriniu dokumentu. Grožinės literatūros panaudojimas. Istorinių vaizdinių ir sąvokų formavimas. Istorinių vaizdinių reikšmė ir jų kūrimo būdai. Istorinių sąvokų formavimas. Istorinių sąvokų grupavimas. Istorijos sąvokų aiškinimo būdai ir priemonės. Korekciniai istorijos mokymo uždaviniai.
  Pedagogika, konspektas(16 puslapių)
  2007-12-08
 • Istorijos didaktika (2)

  Istorijos didaktikos praktika. Reikalavimai istorijos pamokai specialioje mokykloje. Istorijos pamokų tipai. Mišraus tipo pamoka. Struktūra. Organizacinė dalis. Praeitos istorinės medžiagos kartojimas. Perėjimas prie naujos medžiagos dėstymo. Naujos medžiagos perteikimas. Pateiktos medžiagos nagrinėjimas. Išnagrinėtos medžiagos įtvirtinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos apibendrinimas, užbaigimas. Apibendrinamojo kartojimo pamoka. Struktūra. Pamoka su kino filmo demonstravimu. Mokytojo pasirengimas viso kurso dėstymui. Pamokos temos formulavimas.
  Pedagogika, konspektas(7 puslapiai)
  2007-12-08
 • Istorijos mokytojas tarybinėje publicistikoje

  Įvadas. Istorijos samprata ir funkcija tarybinėje publicistikoje. Istorijos mokytojas tarybinėje publicistikoje. Tarybinis istorijos mokytojas – kraštotyrininkas ir entuziastas. Istorijos mokytojų portretai tarybinėje publicistikoje. Julijona Stakaitienė. Genovaitė Putinaitė. Liudmila Kazlauskienė. Eugenija Vaitiekūnienė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-25
Puslapyje rodyti po