Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagogika (9)

  PowerPoint pristatymas. Pedagogikos objektas ir dalykas. Ugdymas kaip visuomeninis reiškinys. Ugdymas kaip autokratinės sistemos apibrėžtis. Ugdymo funkcijos. Veiksniai, įtakojantys ugdymą. Svarbesni ugdymo akcentai. Pedagogikos kategorija.
  Pedagogika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-05-09
 • Pedagogika Lietuvoje 1918-1940 metais

  Lietuvos švietimo situacijos 1918-1940 metais aptarimas (remiamasi Remigijaus Motuzo "Lietuvos vidurinės mokyklos raidos 1918 – 1940 metais pedagoginės kryptys. Mokytojai ir jų parengimas" (99 – 109 psl.). tuometinės situacijos vertinimas, išsakant asmeninę nuomonę.
  Pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2005-06-03
 • Pedagogika. Pedagogikos raida

  Pedagogikos istorija. Dalyko paskirtis ir metodologiniai aspektai. Ikiinstitucinis ugdymas, jo kilmė, eiga, ypatumai, jų pažinimo reikšmė. Įžymių pedagogų veikla, įtakojama to laiko ekonomikos, pažiūrų, socialinių bei kultūrinių reiškinių. Žymiausieji užsienio didaktai. Didaktika Lietuvoje. Naujų mokyklų pedagogikos mintis ir mokyklos. Pedagoginių idėjų poveikis savo laiko švietimui. Lietuvos švietimas nuo seniausių laikų. XIX amžiaus Švietimo Lietuvoje specifika. Nacionalinės mokyklos kūrimasis, mokyklų sistema, pedagoginės kryptys Lietuvoje. Švietimas okupacijos metu, išeivijos pedagoginė mintis. Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis, atgavus nepriklausomybę. Šiuolaikinė Lietuvos švietimo sistema. Svarbiausieji švietimo raidos aspektai užsienyje.
  Pedagogika, konspektas(11 puslapių)
  2005-08-29
 • Pedagogikos ir andragogikos motyvacijos skirtumai

  Įvadas. Darbo tikslas – suprasti, paaiškinti kas ir kaip skatina vienus ar kitus besimokančiuosius mokytis. Motyvacija andragogikoje ir pedagogikoje. Motyvacijos skatinimas. Lūkesčių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-14
 • Pedagogikos istorija

  Pagrindinės ugdymo priemonės senovėje, Pitagoro mokykla, Antikos pedagogika - graikai ir romėnai, Krikščionybės ir Helenizmo mokyklos, Pirmosios mokyklos Europoje, Humanizmo pedagogika, Mokyklos mergaitėms ir berniukams, Discipilina ir bausmių sistema.
  Pedagogika, špera(7 puslapiai)
  2005-02-03
 • Pedagogikos istorija (2)

  Pedagogikos sąvoka. Pedagogikos istorija. Problemų istorija. Praktikų istorija. Ugdymo visumos istorija. Pedagogikos istorijos skirstymas: skirstymo pagrindas, keturi tipai. Europos ugdymo periodizacija. Pirmykščio ugdymo pobūdis. Ugdymas kaip asimiliacija. Ugdymo gyvenimiškumas, tradiciškumas, gamtiškumas.
  Pedagogika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-05-21
 • Pedagogikos mokslinio tyrimo metodai

  Kas yra metodas. Tyrimo temos (problemos) nustatymas. Tyrimo uždavinių nustatymas. Mokslinė hipotezė. Tyrimo programos sudarymas. Duomenų apdorojimas ir išvadų formulavimas. Konstatuojamieji (empiriniai)metodai. Pedagoginio eksperimento metodai. Duomenų apdorojimo metodai.
  Pedagogika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-06-15
 • Pedagogikos ryšys su kitais mokslais

  Įvadas. Pedagogikos ryšio su kitais mokslais esmė. Pedagogikos ryšiai su kitais socialiniais mokslais. Ryšys su filosofija. Ryšys su sociologija. Ryšys su etika. Ryšys su estetika. Pedagogika ir psichologija, jų sąveikos problemos. Ypatinga psichologijos svarba pedagogikai. Psichologija netapatinama su pedagogika. Ryšys su biomedicinos (gamtos) ir technologijos mokslais. Bendrosios ir aukštosios nervinės veiklos fiziologijos įtaka. Higienos žinių būtinumas. Kibernetikos ryšiai su pedagogika. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-31
 • Pedagogikos ryšys su kitais mokslais (2)

  Įvadas. Pedagogikos mokslo ryšio su kitais mokslais esmė. Pedagogikos mokslo ryšiai su kitais socialiniais mokslais. Pedagogika ir psichologija, jų sąveikos problemos. Ryšys su biomedicinos ir technologijos mokslais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-03-03
 • Pedagogikos samprata

  Įvadas. Pedagogika – kas ji? Apibrėžimas. Pedagogikos objektas. Pagrindinės pedagogikos sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-23
 • Pedagogikos sąvokos

  Pedagogikos terminas. Pedagogikos sąvoka. Ugdymas. Švietimas. Mokymas. Lavinimas. Auklėjimas. Formavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-16
 • Pedagoginė etika: samprata, pagrindai ir šiuolaikinis požiūris

  Įvadas. Pedagogines etikos samprata ir ypatybės. Pedagoginės etikos uždaviniai. Pedagoginė veikla ir jos specifika. Pedagoginės morales turinys. Pagrindinės pedagogo dorovinių santykių sritys. Mokytojas ir jo darbas. Mokytojas ir mokiniai. Pedagogas ir mokinių tėvai. Santykiai pedagogų kolektyve. Pedagogo dorovinis tobulėjimas. Šiuolaikinis požiūris. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2011-06-03
 • Pedagoginė praktika: gimnastika

  Praktinis darbas. Susipažinti su gimnazijos bendruomene, struktūra, mokinių kolektyvais (klasėmis), vidaus tvarkos taisyklėmis. Reikalavimai išvaizdai. Susipažinti su gimnastikos pamoku metiniais planais, mokinių pasiekimų apskaitos vedimo formomis, materialine mokyklos baze, gimnastikos pamokų organizavimo sąlygomis, sanitarine – higienine patalpų būkle, saugos reikalavimais. Stebėti ir analizuoti kūno kultūros mokytojo vedamas gimnastikos pamokas, asistuoti mokytojui (padėti paruošti inventorių, išdėlioti, jį surinkti, teisėjauti). Aprašyti ir analizuoti stebimų gimnastikos pamokų turinį, mokytojo asmenybės įtaką pamokos vyksmui, ugdymo metodų panaudojimą, mokinių veiklos organizavimo būdų parinkimą, pramankštos vedimo ypatumus, edukacinės fizinio ugdymo aplinkos sukūrimą. Pastebėti ir aprašyti taikytų žodinių, vaizdinių ir praktinių metodų panaudojimą ir veiksmingumą gimnastikos pamokoje. Analizuoti ir aprašyti ugdytinių gebėjimą suprasti ir vykdyti kūno kultūros mokytojo nurodimus, instrukcijas, paliepimus ir komandas. Stebėti ir aprašyti pramankštos vyksmą (pratimų skaičių ir turinį, nuoseklumą, įrankių ir prietaisų panaudojimo tikslingumą, fizinio krūvio kaitą). Stebėti ir aprašyti parengiamųjų pratimų gimnastikos pamokoje gausumą ir originalumą. Pastebėti teigiamus ir neigiamus gimnastikos pamokos aspektus. Stebėti ir aprašyti mokinių fizinio krūvio pokyčius gimnastikos pamokoje, analizuojant PD (pulso dažnio) pokyčius, fizinės veiklos ypatumus, aptarti vizualinius mokinio nuovargio požymius. Ugdytis gebėjimą reflekuoti įgytą patyrimą, perteikti jį raštu, suvokti ryšį tarp teorijos ir praktikos.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-10-21
 • Pedagoginė praktika: Žiežmarių vidurinė mokykla

  Įvadas. Užduotis" "Mokyklos dabarties ir jos vizijos apibūdinimas". Bendra informacija apie mokyklą. Mokyklos vizija. Mokyklos darbuotojai. Veikla. Specialusis ugdymas. Penktokų adaptacijos programa. Namų darbų krūvio tyrimai ir analizės. Papildomas ugdymas. Prevencinė veikla. Kultūrinė veikla. Savivaldos institucijos. Metodinė taryba. Mokyklos Taryba. Mokinių savivalda. Tėvų pagalba. Mokslas. Profiliai. Klasių komplektai. Lankomumas. Bendradarbiavimas. Bendros išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-02-06
 • Pedagoginės minties atstovai 1918-1940

  Įvadas. Pedagoginės minties raida. Kultūros pedagogika, jos atstovai. Vydūnas. J. Lindė – Dobilas. H. Šalkauskis. A. Maceina. J. Laužikas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Pedagoginės minties kaita Lietuvoje 1985-1995

  Įvadas. Ugdymo turinio kaita ir mokykla. Švietimo kaitos samprata. Švietimo kaita ir jos gairės. Kryptingos kaitos galimybės. Lietuvos švietimo politika švietimo kaitos kontekste. Mokinių ir pedagogų požiūris į švietimo reformą. Tėvų požiūris į švietimo problemas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-31
 • Pedagoginės praktikos ataskaita vidurinėje mokykloje

  Praktikos ataskaitos vertinimo kriterijai. Įvadas. Pedagoginės praktikos 1-as aprašymas. Mokyklos ugdymo procesas. Stebėjimo metu identifikuotos "veiklos tyrimo" aplinkos. Mokytojo veiklos ir kompetencija (stebėtų pamokų pagrindu). Socialinio pedagogo veikla. Praktinės veiklos, remiantis dienoraščio medžiaga, aptarimas ir refleksija. Apibendrinimas. Priedai (2).
  Pedagogika, praktikos ataskaita(21 puslapis)
  2011-11-28
 • Pedagoginės praktikos auklėjamasis darbas

  Įvadas. Darbo tikslas – ugdyti pedagoginę, psichologinę ir dalykinę kompetencijas. Praktikos ataskaita. Informacija apie mokyklą. Auklėjamasis darbas. Auklėjamosios klasės charakteristika. Pagalbos klasės auklėtojui aprašas. Pokalbių su nepažangiais ir nedrausmingais vaikais aprašas. Renginio planas-konspektas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2011-01-14
 • Pedagoginės praktikos bendrojo lavinimo mokykloje dokumentacija

  Individualus praktikos programos vykdymo planas. Mokyklos misija, veiklos kryptys ir funkcijos. Mokinių sveikatos ugdymo situacija mokykloje. Mokyklos kūno kultūros dalyko programa ir jos metinis teminis planas. Kūno kultūros situacija mokykloje, kūno kultūros mokytojo veiklos kryptys ir funkcijos. Klasės vadovo veiklos aprašas. Klasės vadovo veikla: klasės valandėlė. Teminis pamokų planas praktikos laikotarpiui. Teorinė sveikatos ugdymo pamoka: "Sveika mityba". Integruota sveikatos ugdymo pamoka: "Saugūs pratimai". Netradicinė sveikatos ugdymo pamoka: "Susipažinkime su pilatės gimnastika". Teorinė gyvenimo įgūdžių pamoka: "Mano teisės ir pareigos". Integruota gyvenimo įgūdžių pamoka: "Kūrybingumo ugdymas". Netradicinė gyvenimo įgūdžių pamoka: "Bendradarbiavimas: pažink, fizines ypatybes". Integruota judesių valdymo ir mokymo pamoka: "Taisyklinga laikysena". Netradicinė judesių valdymo ir mokymo pamoka: "Modernaus šokio elementai". Integruota sporto šakų pamoka: "Gimnastika. Akrobatikos pratimai". Klasikinė sporto šakų pamoka: "Lengvoji atletika. Šuolis į aukštį". 2 labiausiai patikusių pamokų planai. Parengiamosios pamokos dalies planas. Pagrindinės pamokos dalies planas. Baigiamosios pamokos dalies planas. Kontrolinės pamokos planas. Netradicinė sveikatos ugdymo pamoka: "Pilatės gimnastika". Studento pedagoginės praktikos savivertė. Pedagoginės užduoties aprašymas. Renginio planas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(45 puslapiai)
  2008-03-04
 • Pedagoginės praktikos psichologinė analizė: Šiaulių miesto gimnazija

  Pedagoginės praktikos psichologinė (savi)analizė. Įvadas. Pedagoginė praktika atlikta Šiaulių miesto Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Mokinių pažinimas. Mokymo veiklos analizė. Bendravimas su mokiniais. Konfliktai su mokiniais, mokytojais, draugais. Pedagoginių mokėjimų bei gebėjimų tobulinimas. Išvados apie mano pedagoginę veiklą.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(8 puslapiai)
  2010-01-29
Puslapyje rodyti po