Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pedagogo autoriteto problema visuomenėje

  Pedagoginiai santykiai. XIX amžiaus pedagogės, švietėjos, rašytojos (Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė), jų veikla ir mintys apie gero pedagogo savybes ir pedagoginį procesą. Pedagogo savybės ir parengimas pedagoginiam bendravimui. Pedagogo autoritetas ir santykiai su mokinių tėvais. Pedagogas ir technologijų amžius. Lietuvos švietimas pastaraisiais metais. Mokytojas, mokinys ir tėvai. Ar mokytojui būtina keistis?
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-01-09
 • Pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas

  Įvadas. Šeima – pirmoji žmogaus ugdymo institucija. Pedagoginės tėvų pareigos. Šeima ir mokykla. Pedagogo ir šeimos bendradarbiavimas. Pedagoginis tėvų švietimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-02-06
 • Pedagogo įtaka moksleivių kūrybiškumui

  Įvadas. Pedagogo įtaka moksleivių kūrybiškumui. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-01-30
 • Pedagogo korekcinis vaidmuo

  Įvadas. Emociniai arba elgesio sutrikimai. Priežastys. Mokymo technikos. Dominuojantys arba neprisitaikantys vaikai. Vaikai, kuriems taikomas specialusis ugdymas. Modifikuota programa. Adaptuota programa. Specialios mokyklos programa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-08
 • Pedagogo profesija ir kvalifikacija

  Pranešimas apie pedagogo darbo. Įvadas. Pedagogo profesija, kvalifikacija. Pedagogo profesija. Kvalifikacijos sąvoka. Profesijos pedagogo kompetencijos sritys. Pedagogo kompetencijai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-19
 • Pedagogo profesijos paveikslas

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Funkcijos. Pedagogo veikla. Pedagogo kvalifikacija. Pedagogui reikalingos savybės. Ugdymo/si aplinkų kūrimo kompetencija. Dalyko turinio planavimo ir tobulinimo kompetencija. Mokymo/mokymosi proceso valdymo kompetencija. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencija. Mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencija. Mokinio pažinimo ir mokinių pažangos pripažinimo kompetencija. Profesinio tobulėjimo kompetencija. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija. Veiklos objektas. Darbo vieta. Darbo priemonės.
  Pedagogika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-03-02
 • Pedagogo savybės

  Visuomeniniai reikalavimai keliami pedagogams. Pedagogo savybės bei socialumo reikšmė. Profesinis meistriškumas. Pedagogas ir technologijų amžius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-09-21
 • Pedagogo savidiagnozė

  Įvadas. Tyrimas. Uždaviniai. Tiriamųjų kontingentas: Marijampolės miesto vidurinių mokyklų mokytojai. Anketas sutiko užpildyti 11 pedagogų. Didžioji dauguma – pradinių klasių mokytojai. Tyrimo rezultatų aprašymas ir išvados.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2008-05-16
 • Pedagogo ugdomosios galimybės ir ribos

  PowerPoint pristatymas. Pedagogo profesijos išskirtinumas. Pedagogo veikla skyla į dvi dalis. Pedagoginio veikimo mechanizmai. Pedagogo asmenybės vaidmuo ugdymo procese. Taigi brandžiausiais asmenybės kriterijais laikoma. Draugų poveikis ugdymui(si). Bendraamžių ugdomojo potencialo ypatumai. Draugų poveikio priklausomybė nuo amžiaus. Dvasinės negalios simptomai. Pedagoginė pagalba esant dvasinei negaliai. Optimistinis požiūris į pedagoginę pagalbą. Virtualios aplinkos įtaka ugdymui(si) Aplinkos samprata. Ugdymo tikslų samprata į jų kėlimo problemos. Ugdymo tikslų apibrėžtis. Ugdymo tikslų struktūra. Svarbesnės ugdymo tikslų kėlimo teorijos. Pakilumo teorijos sąsajos su ugdymo tikslais. Naujoji ugdymo tikslų taksonomija. Auklėjimo tikslų kėlimo metodologiniai pamatai. Auklėjimo tikslų kėlimo psichologiniai ypatumai. Pedagoginės auklėjimo tikslų kėlimo prielaidos.
  Pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2010-06-01
 • Pedagogo vertybės ir realizacijos problemos

  Įvadas. Šiuolaikiniai reikalavimai mokytojui. Tradiciniai mokytojo vaidmenys. Mokytojo vaidmuo vertybinio ugdymo procese. Mokytojo vertybinė pozicija. Nauji mokytojų vaidmenys ir reikalavimai kvalifikacijai. Pedagogų sunkumai, realizacijos problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-12-17
 • Pedagogų (auklėtojų) profesinis pašaukimas ir jo raiška

  Įvadas. Darbo tikslas: Atskleisti pedagogų (auklėtojų) profesinį pašaukimą ir jo raišką. Profesinio pašaukimo ir profesijos pasirinkimo problema. Profesinio pašaukimo samprata ir paskirtis. Profesijos pasirinkimą lemiantys veiksniai ir jį sąlygojantys motyvai. Idealusis profesinio pašaukimo modelis. Pedagogo profesiniai ir asmeniniai bruožai. Pedagoginio pašaukimo ugdymo tikslai. Profesinė pedagoginė kompetencija. Pedagogų (auklėtojų) profesinio pašaukimo ir jo raiškos tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (4 psl.)
  Pedagogika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2008-10-14
 • Pedagogų atestacija

  Pratarmė. Pedagogų atestacijos nuostatai. Pedagogų atestacijos tikslai ir principai. Atestacijos turinio nustatymas. Kvalifikacijos kategorijos. Kvalifikacijos reikalavimai. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka. Atestacijos ir kvalifikacijos komisijos. Apeliacijų teikimo tvarka. Pedagogų atestacijos procedūros schema. Išvados.
  Pedagogika, referatas(17 puslapių)
  2007-02-07
 • Pedagogų bendravimo stiliaus įtaka vaiko socialinei brandai

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Bendravimo samprata. Bendravimo stilių įvairovė. Anketinio tyrimo metodika ir organizavimas. Anketavimo rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(17 puslapių)
  2007-04-18
 • Pedagogų daromos klaidos bendradarbiaujant su šeima

  "Auklėjimo teorijos" esė. Įvadas. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, esė(4 puslapiai)
  2009-02-04
 • Pedagogų kompetencijos gerinimas

  Įvadas. Kompetencijos sąvoka. Pedagogo kompetencijos sudedamosios dalys. Pedagogo kompetencijos portfelis. Kompetencijos portfelio nauda. Kompetencijos portfelio struktūra. Pedagogo profesinė kompetencija ir jos įgijimo būdai. Pedagogo kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas. Pedagogo kompetencijos tobulinimas. Mokymosi tobulinimas pedagogo kompetencijoje. Pedagogo edukacinė kompetencija mokymosi paradigmos kontekste. Mokytojo veiklos sėkmė – jo profesinės kompetencijos atspindys. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimo politika. Kompetencijos tobulinimo poreikio nustatymas ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Švietimo įstaigų vadovo vaidmuo vykdant kvalifikacijos vykdymo politiką. Išvados. Summary.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-08
 • Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir atestacija

  Įvadas. Pedagogų atestacijos tikslai ir principai. Atestacijos tikslai. Atestacijos principai. Kvalifikacijos kategorijos. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2008-01-03
 • Pedagogų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas

  Įvadas. Pedagogų mokymas ir atestacija. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ypatumai. Kvalifikacijos kategorijų suteikimo tvarka. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prielaidos. 1.Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos analizė. Išvados. Išnašos.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2008-06-27
 • Pedagogų socialinės kompetencijos ugdymas

  Pedagogų socialinės kompetencijos svarba profesinėje veikloje. Pedagogų socialinės kompetencijos ypatumai pradinėje mokykloje. Pedagogų vertybinės nuostatos. Gebėjimas pažinti mokinį bei socialinę aplinką. Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių plėtojimas. Svarbiausi pedagogo asmenybės bruožai. Pedagogų kvalifikacijos ir socialinės kompetencijos tobulinimas. Pedagogų socialinės kompetencijos ugdymo empirinis tyrimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatai ir analizė. Pedagogų nuomonė apie socialinės kompetencijos ugdymo ypatumus pradinėje mokykloje. Mokyklos vadovo požiūris į pedagogų socialinę kompetenciją ir jos plėtojimo galimybes. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2006-01-10
 • Pedagogų, organizuojančių papildomą ugdymą, kvalifikacija ir galimybės ją tobulinti

  Įvadas. Pedagogo asmenybės prigimtis ir patirties realizavimas veikloje. Papildomas ugdymas – mokymo proceso tąsa ir papildymas. Papildomo ugdymo įstaigos, pedagogų kvalifikacija ir galimybės ją tobulinti. Papildomo ugdymo organizavimo pokyčiai. Mokslo ir studijų institucijos. Papildomo ugdymo planų įgyvendinimas. Ugdymo turinio sklaidos programa. Švietimo naujovių ir iniciatyvų programa. Išvados.
  Pedagogika, referatas(22 puslapiai)
  2006-01-19
 • Penktos klasės moksleivių suicidinių polinkių prevencija

  Įvadas. Tikslas: Penktos klasės moksleivių suicidinių polinkių prevencija. Uždaviniai. Dalyviai. Laikotarpis. Projekto vykdytojai. Projekto turinys. Projekto vertinimas. Rekomenduojamos vaikų prievartos sustabdymo strategijos. Priedai (4).
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-11-07
Puslapyje rodyti po