Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinio statuso svarba ugdymo procese

  Socialinio statuso svarba ugdymo procese. Lietuvos švietimo sistemos principai ir uždaviniai. Šeimos įtaka ugdymui. Nusikaltimai, skurdas ir švietimo sistema. Specialiųjų poreikių moksleivių integracija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-13
 • Socialinio ugdymo pamokėlės planas: Mokykla – rūkymo zona

  Tema. Tikslai: išsiaiškinti mokinių požiūrį į rūkomųjų steigimą mokyklose, tuo pačiu ir į patį rūkymą, supažindinti su esamais ir svarstomais įstatymais dėl rūkymo mokyklose. Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Pagrindinė pamokos dalis. Pamokos baigiamoji dalis. Pamokėlės planas "Mokykla – rūkymo zona?" lentelėje. Priedas (1).
  Pedagogika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2008-06-03
 • Socialinio ugdymo pamokėlės planas: Noriu būti saugus buityje

  Pamokos planas. Klasė. Tema. Tikslai: Išsiaiškinti saugaus buitinių cheminių medžiagų naudojimo taisykles, atpažinti rizikos apsinuodyti ar kitaip pakenkti sveikatai situacijas. Gebėti saugiai naudotis indų plovikliais, skalbimo milteliais, higienos ir kosmetikos priemonėmis. Gebėti atpažinti namuose laikomas buitines chemines medžiagas ir atsargiai su jomis elgtis. Uždaviniai. Pamokos tipas. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Pagrindinė pamokos dalis. Pamokos baigiamoji dalis. Priedai (2).
  Pedagogika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2008-06-03
 • Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio pedagoginio darbo ypatumus ugdant moksleivių toleranciją. Tolerancija. Tolerancijos samprata. Tolerancija mokykloje. Tolerancijos ugdymas. Socialinis darbas. Socialinis pedagogas mokykloje. Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-03-18
 • Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje

  Tyrimo projektas. Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio pedagoginio darbo ypatumus ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje. Socialinio pedagoginio darbo ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje tyrimo metodologija. Tyrimo logika. Apklausos raštu metodologija. Individualaus interviu metodologija. Priedai (2).
  Pedagogika, tyrimas(13 puslapių)
  2011-03-17
 • Socialinių gebėjimų ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimas

  Tyrimo aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Anketa. Rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(11 puslapių)
  2006-03-09
 • Socialinių įgūdžių tobulinimo programa

  Įvadas. Pastaba. Užsiėmimų aprašymas: I užsiėmimas - "Susipažinkime". II užsiėmimas "Neatstumk". III užsiėmimas "Nepyk". IV užsiėmimas - "Kaip pasakyti "NE". V užsiėmimas - "Išvenk nesėkmės - spėliok". VI užsiėmimas - "Įvertink save". VII užsiėmimas - "Priimk mane tokį koks esu". VIII užsiėmimas - "Sėkmingas problemų sprendimas". IX užsiėmimas - "Kaip man atsipalaiduoti?". X užsiėmimas "O buvo taip....". Priedai (3).
  Pedagogika, pavyzdys(27 puslapiai)
  2006-11-09
 • Socialinių mokslų didaktika

  Didaktika. Socialinių mokslų didaktikos turinys. Socialinių mokslų didaktikos turinys. Mokymo ir mokymosi organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose. Mokymo organizavimo principai ir jų įgyvendinimas bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Mokymo organizavimą sąlygojantys veiksniai. Mokymo metodai. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokos organizavimo metodika. Pamokų struktūros esmės supratimas. Pamokų skirstymo į tipus kriterijai. Mokymo elementai ir jų vieta įvairių tipų pamokose. Aktyvus mokymasis pamokoje. Mokymo tikslai ir jų įgyvendinimas pamokoje. Nepamokinės mokymo organizavimo formos. Mokymasis bendradarbiaujant. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo esmė ir funkcijos. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo principai bei rūšys. Mokymo rezultatų tikrinimo metodai socialinių mokslų pamokose. Mokymo ir mokymosi rezultatų vertinimo reikšmė ir vertinimo sistema. Vertinimo metodika. Mokymo ir mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo įtaka mokinių ir mokytojų santykiams.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2007-03-28
 • Socializacija kaip visuomenės poveikis individui

  Įvadas. Formalių visuomeninių institucijų poveikis vaiko ir paauglio socializacijai. Šeima kaip vaiko socializavimo institucija. Darželių poveikis ikimokyklinukui. Mokykla ir moksleivio socializacija. Kitų socialinių institucijų įtaka besivystančiai asmenybei. Neformalaus ugdymo sistemos įtaka vaiko ir paauglio socializacijai. Neformalių grupių (mikroaplinkos) įtaka moksleiviui. Visuomenės informavimo priemonių įtaka vaikui ir paaugliui. Kultūra kaip vertybių sistemos formavimo terpė. Vaikų ir paauglių religinė socializacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-03-28
 • Socializacijos ypatumai paauglystėje

  Darbo tikslas – išanalizuoti paauglių elgesį bei socializacijos ypatumus paauglystės metu. Įvadas. Paauglystės charakteristika. Socializacijos ypatumai. Asmenybę ugdanti aplinka. Tapatumo jausmas. Bendraamžių įtaka. Problemos paauglystėje. Paauglių deviantinis elgesys ir jo tipai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-26
 • Socioedukacinės veiklos metodologiniai aspektai

  Socioedukacinės veiklos metodologiniai aspektai. Socioedukacinės veiklos samprata. Bendruomenės darbuotojo veiklos procesas. Darbo bendruomenėje proceso lygmenys ir uždaviniai. Socioedukacinės veiklos bendruomenėje kryptys. Sociokultūrinės ir socioedukacinės veiklos ypatumai. Socioedukacinės veiklos bendruomenėje kryptys. Veiklos bendruomenėje programos.
  Pedagogika, konspektas(10 puslapių)
  2007-01-23
 • Socioedukacinis darbas su asmenimis, priklausomais nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų

  Įvadas. Psichoaktyviųjų medžiagų samprata. Priklausomybės atsiradimas. Netiesioginė priklausomybė. Priežastys, lemiančios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Socialinė pedagoginė pagalba. Pagrindiniai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos principai. Socialinių įgūdžių ugdymas. Reabilitacijos bendruomenės. Savitarpio pagalbos grupės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-05-29
 • Sociokultūrinės aplinkos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti sociokultūrinės aplinkos įtaką paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Sociokultūrinės aplinkos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui teoriniai aspektai. Sociokultūrinės aplinkos samprata. Paauglių vertybinės nuostatos. Paauglystės amžiaus tarpsnio charakteristika. Paauglio santykio su aplinka ypatumai. Šeimos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Mokyklos įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Bendraamžių įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Masinės kultūros įtaka paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui. Sociokultūrinės aplinkos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui tyrimas. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Sociokultūrinės aplinkos įtaka dvasinių vertybių pasirinkimui: paauglių ir pedagogų požiūrių analizė. Šeimos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Mokyklos įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Bendraamžių įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Masinės kultūros įtakos paauglių dvasinių vertybių pasirinkimui analizė. Paauglių dvasinių vertybių pasirinkimo vertinimas. Išvados. Santrauka. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(43 puslapiai)
  2010-06-23
 • Sociometrinis tyrimas: Mokyklos grupė

  Tyrimui atlikti pasirinkta vidurinės mokyklos 7A klasė. 7A klasės apibūdinimas pagal grupės požymius, bruožus. Sąveika tarp asmenų. Bendrumas, paremtas bendru tikslu, motyvais, interesais. Stebimos klasės normos, taisyklės. Grupinė dinamika. Auklėtojo vaidmuo, funkcijos. Raidos stadijos, kurios perėjo ši klasė. Sunkumai, su kuriais susidūrė ši grupė. Grupės ir asmenybių joje tarpusavio ryšiai. Komformizmo atvejai. Socialinio palengvinimo bei dykinėjimo reiškiniai klasėje. Tirti sociometrijos metodu klasės tarpasmeninius santykius. Pogrupių ir asmenybės statuso išskyrimas. Grupės integralumas, glaustumas, konfliktiškumas ir ekspansyvumas. Tarpgrupiniai santykiai. Lyderiavimo ypatumai klasėje. Lyderių rūšis klasėje. Klasės vadovo ir lyderių santykiai. Masiniai ir stichiniai grupinės psichikos reiškiniai. Minios ypatumai klasėje. Mėgdžiojimo atvejai. Taikytų mokymosi metodų analizė. Pasirinkto metodo psichologiniai kriterijai. Vieno iš tradicinių metodų kriterijai. Netradiciniai mokymosi metodai. Pasirinktos grupės darbo vertinimas. Priedai (1).
  Pedagogika, tyrimas(13 puslapių)
  2011-01-14
 • Somatologija

  Kokio turinio ir kokiu būdu būsimasis auklėtojas – mokytojas galėtų pateikti žinias apie žmogaus regos jutimo organo sandarą, funkcijas, ir jo reikšmę ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams? Informacijos pateikimas, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius. Regos organo reikšmė. Žinių, apie regos organą, pateikimas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Žinių, apie regos organą, pateikimas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams. Funkcijos. Funkcijų sutrikimų profilaktika.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-11-20
 • Spausdintinių šaltinių, kaip mokymo metodo, naudojimas pamokoje

  Įvadas. Spausdintų šaltinių naudojimas. Percepciniai mokymosi metodai. Mnemoniniai mokymosi metodai. Mentaliniai mokymosi metodai. Naudojimasis pirminiais šaltiniais. Periodinės spaudos panaudojimo metodas. Grožinio kūrinio teksto naudojimas. Naudojimasis žinynais. Išvada.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-16
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integruotas ugdymas: Šiaulių pagrindinė mokykla

  Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, integruotas ugdymas Šiaulių pagrindinėje mokykloje. Įvadas. Juridiniai integruoto ugdymo pagrindai. Integruotas ugdymas Šiaulių Ragainės pagrindinėje mokykloje. Vaikų kontingento charakteristika. Ugdymo programos, taikomos Ragainės pagrindinės mokyklos specialių poreikių vaikams. Specialistai padedantys vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Integruoto ugdymo problemos. Tėvų dalyvavimas integruoto ugdymo procese. Aplinkinių požiūris į integruotą ugdymą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2009-05-04
 • Sporto pedagogas

  Įvadas. Sporto pedagogo vaidmens teorinė analizė. Trenerio pareigos ir žinios. Trenerio veiklos indikacijos ir kontraindikacijos. Trenerio autoritetas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-03
 • Sporto pedagogo poreikis tobulėti

  Powerpoint pateiktis. Saviraiška ir jos bruožai. Saviraiškos bruožai. Saviraiškos bruožai (2). Asmenybės savirealizacijos būdai. Sporto pedagogo profesinis brendimas. Etinis sporto pedagogo rengimasis. Saviauklos motyvai. Saviauklos motyvai (7). Saviauklos ir savišvietos ryšys. Pagrindinės savišvietos kryptis. Sėkmingo sporto pedagogo darbo sąlyga – nuolatinė kaita. Kaita – pedagoginio meitriškumo formavimosi sąlyga.
  Pedagogika, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-01-06
 • Sporto specialisto, kaip pedagogo, vaidmuo dabarties mokykloje ir visuomenėje

  Įžanga. Pedagogo savybės. Organizacinė veikla. Sporto pedagogo, kaip klasės vadovo, vaidmuo. Pagrindiniai klasės vadovo darbo principai. Tęstinumo principas. Perimamumo (pirmumo) principas. Įvairumo principas. Asmeniškumo principas. Teisingumo principas. Ugdymas, kaip kultūros priežastis. Išvada.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-08
Puslapyje rodyti po