Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Fizinio parengtumo (fizinio pajėgumo) samprata, motorikos vystymasis, bendras ir fizinis aktyvumas

  Įvadas. Fizinio parengtumo (fizinio pajėgumo) samprata: Vaikų fizinio parengtumo nustatymas testavimo metodu; Bendrieji testavimo nurodymai; Ruošiantis testuoti pirmiausia. Motorikos vystymasis, brendimas ir fizinis aktyvumas. Vaikų fizinio aktyvumo paros higienos normos. Kalendorinis ir biologinis vaikų amžius.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-07-19
 • Fizinis auklėjimas ir grūdinimas

  Įvadas. Fizinis ugdymas. Fizinio auklėjimo turinys. Fizinio auklėjimo metodai ir formos. Fizinis grūdinimas. Fizinis lavinimas. Fizinio lavinimo tikslas ir uždaviniai. Fizinio lavinimo reikšmė visapusiškos asmenybės formavimui. Fizinio lavinimo sistema. Išvada.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-10
 • Fizinis ugdymas vaikystėje

  Įvadas. Vaikų fizinis ugdymas šeimoje. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Vaikų fizinio ugdymo ypatumai. Vaikų fizinio ugdymo organizavimas vaikų darželyje bei pradinėje mokykloje. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir pradinėje mokykloje. Kasdieninė (ryto) mankšta. Fizinio ugdymo pratybos ir pamokos. Mankštos pertraukėlės. Judriosios pertraukos. Savarankiškas aktyvus vaikų judėjimas. Judrieji žaidimai. Sporto pratimai ir žaidimai. Taisyklingos laikysenos, plokščiapėdystės profilaktika, kvėpavimo sistemos lavinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-05-24
 • Fonologinių ir rašytinės kalbos sutrikimų sąsajos

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas: Išnagrinėti fonologinių kalbos sutrikimų įtaką rašomajai kalbai. Uždaviniai: Išanalizuoti fonologinių kalbos sutrikimų sampratą bei fonologinės analizės įgūdžių plėtojimąsi. Atskleisti vaikų, turinčių fonologinių sutrikimų, foneminio suvokimo gebėjimus. Išsiaiškinti vaikų fonologinių kalbos sutrikimų ir mokymosi rašyti ryšį.
  Pedagogika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-05-17
 • Formalus ir neformalus meninis ugdymas

  Įvadas. Meninio ugdymo aktualumas. Formalusis ir neformalusis meninis ugdymas. Formalusis ir neformalusis meninis ugdymas kituose dalykuose. Meninis ugdymas pradinėje mokykloje. Meninis ugdymas pagrindinėje mokykloje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-03
 • Gabių vaikų ugdymas

  Istorija ir dabartis. Kas jie ir kiek jų? Specialieji gabiųjų vaikų poreikiai. Kitos bėdos. Gabiuosius – į provinciją? Mokytojams kylantys sunkumai ugdant gabius vaikus. Mokytojo vaidmuo ugdant gabų vaiką. M. Makerio (1998) tvirtinimu, ugdant gabius vaikus reikėtų atsižvelgti į tai. Praktiniai patarimai, kaip atpažinti gabius vaikus. Praktinės užduotys tėvams. Kokias savybes reikia išugdyti. Gabiems vaikams mokykloje kylantys sunkumai. Koks mokytojas turėtų ugdyti gabius vaikus. Mokytojo vaidmuo ugdant gabų vaiką. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-23
 • Gabių vaikų ugdymas (2)

  Įvadas. Gabumo ir talentingumo samprata. Intelektas – gabumų sąvokos elementas. Kūrybiškumas. Problemų sprendimas. Gabių vaikų ugdymo problemos. Galimi gabių mokinių ugdymo metodai ir būdai. Socialinės-pedagoginės nuostatos, kaip sėkmingo ugdymo prielaida. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-01
 • Gabiųjų atpažinimas ir ugdymo galimybė

  Gabumų įvertinimas pamokoje. Dviejų (pasirinktinai) tiriamųjų palyginimai ir analizė. Intuicijos lavinimas. Dviejų (pasirinktinai) tiriamųjų palyginimai ir analizė. Pojūčių lavinimo programa. Dviejų (pasirinktinai) tiriamųjų palyginimai ir analizė. Mano sugebėjimai. Sugebėjimų tyrimas.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-20
 • Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pedagoginė veikla

  Įvadas. Pedagoginė veikla. Panevėžio gimnazijoje. Vėl kaime. Paskutiniai darbai. Žmonių atsiminimai apie pedagogę Gabrielę Petkevičaitę–Bitę. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2011-05-09
 • Gamtinės medžiagos panaudojimas ikimokykliniame ugdyme

  Įvadas. Gamtos poveikis vaiko asmenybės ugdymui. Gamtos poveikis vaiko estetiniam auklėjimui. Gamtos poveikis doroviniam ugdymui. Tautiškumo ugdymas gamta. Gamtos įtaka vaiko sveikatai, pažinimui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2008-12-29
 • Gamtos didaktika

  Įvadas. Didaktika. Biologijos ugdymo proceso tyrimas. Biologijos metodikos raida. Žmogaus koncepcija ir asmenybės ugdymas. Bendrieji mokyklinės biologijos uždaviniai. Biologijos tarpmokykliniai ryšiai ir turinio integravimas. Didaktinės mokyklinės biologijos žinių skirstymas ir sisteminimas. Testai biologijos mokymo procese. Mokymo proceso organizavimas ir valdymo būdai. Ugdymo organizavimo formos. Biologijos ugdymo materiali bazė ir ugdymo priemonės. Mokinių biologijos užrašai ir sąsiuviniai.
  Pedagogika, špera(4 puslapiai)
  2006-05-12
 • Gamtos pamokos išplėstinis planas

  Klasė. Tema: Inkstų ir odos funkcija. Tikslai. Mokymosi pasiekimai. Tipas. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Mokinių žinių iš nagrinėtos medžiagos tikrinimas. Pamokos temos, tikslų skelbimas. Naujos medžiagos pateikimas. Patikrinimas, kaip mokiniai išmoko naują medžiagą ir jos įtvirtinimas . Mokomosios medžiagos apibendrinimas. Priedai (6).
  Pedagogika, pavyzdys(10 puslapių)
  2009-12-09
 • Gamtos pamokos išplėstinis planas (2)

  Vaikai. Klasė: 6. Dalykas: gamta. Pamokos tema: pilvakojai moliuskai (vynuoginė sraigė ir sodinė juosta sraigė). Tikslai. Pasiekimai. Pamokos tipas. Metodai. Vaizdinės priemonės. Literatūra. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Mokinių parengimas naujai medžiagai suvokti. Naujos medžiagos dėstymas. Medžiagos įtvirtinimas. Pamokos apibendrinimas. Namų darbų skyrimas. Pamokos užbaigimas.
  Pedagogika, pavyzdys(6 puslapiai)
  2011-12-05
 • Gamtos pažinimo mokymo materialinė bazė

  Pratarmė. Trumpa pasaulio pažinimo mokymo materialinės bazės raidos apžvalga. Pasaulio pažinimo vaizdinių mokomųjų priemonių klasifikacija. Natūralios arba daiktinės pasaulio pažinimo mokymo vaizdinės priemonės. Gyvosios gamtos objektai. Negyvosios gamtos objektai. Dirbtinės arba daiktus vaizduojančios vaizdinės priemonės. Plokštuminės vaizdinės mokomosios priemonės. Statinės vaizdinės priemonės. Prietaisai.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Garsių Lietuvos pedagogų veikla

  Įvadas. Vydūno pedagoginė ir filosofinė veikla. Jono Laužiko pedagoginė veikla. Stasio Šalkauskio pedagoginė veikla. Antano Maceinos pedagoginė veikla. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-01
 • Garso "B" įtvirtinimas žodžiuose, rišlioje kalboje

  Kalbos korekcijos darbas. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Garso įtvirtinimas pagal eilėraštį. Baigiamasis darbas.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-02
 • Geografijos didaktika

  PowerPoint pristatymas. Geografijos istorija. Dalyko tikslai ir uždaviniai. Bendrieji geografijos ugdymo tikslai. Vertybinės nuostatos ir gebėjimai. Bendrasis kursas. Išplėstinis kursas. Kompiuterių panaudojimas mokant geografijos. Mokomųjų kompiuterinių programų klasifikacija. Gis – šiuolaikinė geografijos informacinė sistema. Geografijos mokymui naudojamų kompiuterinių programų kalbos.
  Pedagogika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-04-10
 • Geografijos mokymas

  Geografijos mokymo metodika specialioje mokykloje. Uždaviniai. Geografijos mokymo principai. Kraštotyra. Geografijos propedeutika. Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių geografinių vaizdinių ypatumai. Geografijos mokymo metodai specialioje mokykloje. Geografijos pamoka specialioje mokykloje. Pamokos etapai. Pamokos tipai ir jų tikslai. Praktiniai ir savarankiški darbai. Geografiniai stebėjimai specialioje mokykloje. Pedagoginės sąlygos padedančios formuoti vienines geografijos sąvokas. Didaktiniai reikalavimai geografijos vadovėlyje. Darbas su geografijos sąsiuviniu. Metodika. Sąsiuvinio ir vadovėlio tarpusavio ryšys. Mokinių žinių tikrinimas ir vertinimas. Tikrinimo ir vertinimo sąlygos. Užklasinio mokomojo auklėjamojo darbo organizavimas mokant geografijos. Geografijos kabinetas specialioje mokykloje ir kraštotyros būrelis. Geografijos dalyko specialioje mokykloje sistema ir turinys. Žemynų geografijos mokymas (dėstymo metodika). Eurazijos mokymas (Europa ir Azija). Lietuvos mokymas (metodika). Žmogus ir žemė. Klimato sąvokos sudarymo metodika. Vaizdinės priemonės. Tūrinės vaizdinės priemonės. Grafiniai atvaizdai. Mokomieji filmai (ekraninės). Kartografinės priemonės. Geografinių vaizdinių ir sąvokų kūrimas.
  Pedagogika, špera(11 puslapių)
  2006-03-07
 • Geografijos mokymas kompiuteriu. Scenarijus 8 klasės temai: 5 didžiausios Europos valstybės

  Scenarijaus tikslai ir uždaviniai. Kokioms klasėms ir kokiai temai skirta nagrinėti. Kokiai ar kokioms grandims skirtas scenarijus. Scenarijaus aprašymas. Blokschemos aprašymas. Rusija. Darbas iliustruotas schemomis ir paveikslėliais.
  Pedagogika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-01-02
 • Geografijos mokymo(si) procesą aktyvinantys metodai

  Įvadas. Uždaviniai. Ugdymo metodų raida Lietuvoje. Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikacija. Mokymo metodų grupių charakteristika. Mokymo metodų pasirinkimų kriterijai. Tyrimas. Išvados. Priedas.
  Pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2009-02-21
Puslapyje rodyti po