Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokymosi visą gyvenimą koncepcija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti mokymosi visą gyvenimą koncepciją Lietuvoje. Mokymosi visą gyvenimą samprata. Mokymosi visą gyvenimą idėja. Mokymosi visą gyvenimą kontekstas. Istorinės prielaidos. Dabartinių politinių bei ekonominių pokyčių įtaka. Pastarojo meto raida. Mokymosi visą gyvenimą esmė ir paskirtis. Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2010-03-04
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo (2001) tezių analizė

  Įvadas. Pirmosios tezės (nauji pagrindiniai įgūdžiai - visiems) analizė. Antrosios tezės (daugiau investicijų į žmogiškuosius resursus) analizė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-27
 • Mokymosi visą gyvenimą memorandumo 2 tezių nagrinėjimas

  Nauji pagrindiniai įgūdžiai – visiems. Formaliojo švietimo srityje vyksta reformos ir vystomos informacinės technologijos. Padedama darbuotojams prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos reikalavimų. Stengiamasi rizikos grupėms palengvinti integraciją į visuomenę. Priartinti mokymąsi arčiau namų. Nuolatinis mokymasis paremtas informacinių technologijų plėtra. ŠMM numato įgyvendinti Mokymosi visą gyvenimą memorandumo nuostatas, tarp jų – priartinti mokymąsi arčiau namų. ŠMM Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (2001-2006 m.) programa. Išvados.
  Pedagogika, analizė(7 puslapiai)
  2005-10-31
 • Mokiniai - mokyklos bendruomenės nariai

  Įvadas. Moksleivių problemos. Mokinio statusas. Mokinys kolektyvinių santykių sistemoje. Moksleivių vertybės. Mokinio teisės ir pareigos.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Mokinio charakteristika (2)

  2 mokinių charakteristikos. Mokinių bendri duomenys. Vardas. Klasė. Bendras fizinis išsivystymas. Sveikatos būklė. Sąlygos šeimoje. Vardas. Klasė. Bendras fizinis išsivystymas. Sveikatos būklė. Sąlygos šeimoje. Mokymosi veikla. Pažangumas. Drausmingumas. Mokyklos režimo laikymasis. Sugebėjimas mokytis. Bendrieji gebėjimai. Dėmesys. Suvokimas. Atmintis. Mąstymas. Kalba. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Bendros išvados.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2009-02-20
 • Mokinio charakteristika (3)

  Pirmojo Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas Tarpasmeniniai santykiai. Antrojo Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Bendros išvados.
  Pedagogika, tyrimas(5 puslapiai)
  2009-04-16
 • Mokinio charakteristika (4)

  Įvadas. Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(6 puslapiai)
  2009-11-05
 • Mokinio dienos rėžimo įvertinimas

  "Moksleivio veikla ir poilsis" analizė. Miego trukmės vidurkiai. Fizinis aktyvumas. Mityba. Kompiuteris, televizija. Mokymosi krūvis. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-12-10
 • Mokinio ir mokytojo priešprieša ir pastangos būti laisvais žmonėmis

  Įvadas. Žmogaus savęs vertinimas. Mokykla. Mokinių ir mokytojų santykiai. Mokytojas. Mokytojas autoritetas. Mokytojo išorės savybės ir apsirengimas. Mokytojo kūrybinė asmenybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2007-11-29
 • Mokinio įvaizdis šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Besimokanti visuomenė – šiuolaikinio pasaulio reiškinys. Mokinio vaidmens ir įvaizdžio pokyčiai besikeičiančioje visuomenėje. Moksleivių emocinės ir fizinės sveikatos ypatumai naujomis informacinės visuomenės sąlygomis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-22
 • Mokinio psichologinė charakteristika (3)

  Įvadas. Mokinio psichologinė charakteristika. Žinios apie mokinį. Asmenybės kryptingumo ypatumai. Mąstymo kritiškumo tyrimas. Išvados. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Dėmesio perkėlimo tyrimas. Temperamento tipo nustatymo tyrimas. Išvados. Mokymosi motyvacijos tyrimas.
  Pedagogika, namų darbas(14 puslapių)
  2011-06-08
 • Mokinio ugdymas dailės pamokoje

  Įvadas. Darbo tikslas – analizuoti mokinių ugdymą dailės pamokoje. Mokinio ugdymo dailės pamokoje teoriniai aspektai. Dailės dalyko samprata ir turinys. Mokinių meninių nuostatų ugdymo formos ir veiksniai. Tyrimo instrumento pagrindimas ir tiriamųjų charakteristikos. Mokinių ugdymo dailės pamokoje tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-03-31
 • Mokinių adaptacijos mokykloje sunkumai ir jų priežastys bei sprendimų būdai

  Įvadas. Adaptacijos samprata. Vaiko adaptacijos ypatumai. Adaptacijos ypatumai penktoje klasėje. Adaptacijos ypatumai aukštesnėse klasėse. Adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai. Mokytojų įtakos ir tėvų svarba sėkmingai mokinių adaptacijai.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2009-02-13
 • Mokinių adaptacijos problemos

  Įvadas. Paauglių elgesio ydos mokykloje. Popamokinės veiklos organizavimas. Vaikų mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys. Mokinių statusas mokykloje. Net pirmokėliai nenori mokytis. Tinginys geriau negu kvailys. Nuo mokslo atbaido ir perdėta kontrolė. Mokytojai - iš reikalo, bet ne iš pašaukimo. Pagrindiniai patyčių mažinimo strategijos principai. Patyčių apibūdinimas bei formos. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-16
 • Mokinių anglų kalbos mokymosi pasiekimų vertinimas

  Įvadas. Mokinių pasiekimų vertinimo teorinė analizė. Vertinimo sampratos įvairovė. Pasiekimų vertinimas anglų kalbos pamokose. Vertinimo principai ir tvarka. Vertinimo formos. Mokymosi pasiekimų vertinimo efektyvinimas. Požiūrio į mokinių anglų kalbos vertinimą Kretingos rajono Salantų gimnazijoje tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Mokinių nuomonės analizė. Tėvų nuomonės analizė. Anglų kalbos mokytojų požiūris į pasiekimų vertinimą. Išvados. Priedai (5).
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-18
 • Mokinių dorinimas žaidimų pagalba

  Įvadas. "Aš esu unikalus, vienintelis ir nepakartojamas". "Vertybės. Kas tai?". "Laimė". "Savigarba". "Mano šeima". "Draugystė. Bendradarbiavimas". "Alkoholis". Žaidimai.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-15
 • Mokinių ir tėvų tarpusavio santykių dinamika ir jų įtaka ugdymosi procesui

  Įvadas. Tyrimo tikslas– plačiau susipažinti su tėvų ir mokinių santykių dinamika, tų santykių įtaka ugdymosi procesui pradinėse klasėse ir paauglystėje. Analitinė dalis. Mokinių santykių su tėvais charakteristika. Šeimos samprata. Emocijų reikšmė pradinuko ir paauglio asmenybės formavime. Tarpusavio santykiai šeimoje. Mokinių ir tėvų bendravimo ypatumai paauglystėje. Tėvų reikalavimai vaikams ir poveikio būdai. Vaikų santykiai su tėvais nepilnose šeimose. Tiriamoji dalis. Mokinių ir tėvų santykių dinamika ir jos įtaka ugdymosi procesui. Išvados ir pasiūlymai. Informacinių šaltinių sąrašas. Anotacija. Priedai (2).
  Pedagogika, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2009-01-22
 • Mokinių mokymosi motyvacijos kėlimo problema šiuolaikinėje mokykloje

  Įvadas. Mokymosi motyvacijos kaip nuolatinio mokymosi prielaidos teoriniai pagrindai. Motyvo ir motyvacijos apibrėžtys. Motyvacijos teorijos ir jų reikšmė asmenybės ugdymui. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo ir motyvacijos kėlimo akcentavimas strateginiuose švietimo dokumentuose. Motyvacijos ir teigiamo požiūrio į mokymąsi skatinimo praktiniai aspektai. Šeima ir mokykla kaip moksleivio mokymosi motyvaciją formuojanti mikroaplinka pedagogo darbo požiūriu. Naujasis požiūris į mokymąsi, skatinantis motyvaciją. Naujieji mokymosi metodai. Patarimai mokytojui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(26 puslapiai)
  2006-07-17
 • Mokinių motyvacijos skatinimo galimybės pasaulio pažinimo ugdymo procese

  Įvadas. Mokinių skatinimo galimybės pasaulio pašinimo procese. Vaizdinės priemonės. Gamtamokslinis tyrinėjimas. Ugdymo metodų taikymas ir įvairovė. Įvadinė pamokos dalis. Pamokos integravimas. Papildomas gamtamokslinis ugdymas. Ekskursija. Vertinimo įtaka mokinių motyvacijos skatinimui. Kiti veiksniai lemiantys motyvacijos skatinimą (ir mažinimą). Bendradarbiavimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-14
 • Mokinių muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas II klasėje

  Įvadas. Mokinių muzikiniai gebėjimai ir jų ugdymas pradinėse klasėse. Muzikinių gebėjimų ugdymas II klasėje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-10
Puslapyje rodyti po