Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

  Sampratos. Specifika. Vaikų tipai. Naujausios ugdymo tendencijos.
  Pedagogika, špera(4 puslapiai)
  2005-12-19
 • Priešmokyklinio muzikinio ugdymo ypatumai

  Įvadas. Šešiamečių muzikinės veiklos ypatumai. Muzikinės veiklos formos. Muzikinės veiklos rūšys. Muzikos klausymas. Dainavimas. Raiškaus kalbėjimo pratimai. Muzikinio intonavimo pratimai. Grojimas. Muzikos "kalbos". Improvizavimas ir kūryba. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-06-21
 • Priešmokyklinio ugdymo praktikos ataskaita darželyje "Rūta"

  Savianalizė. Antros savaitės darbas su auklėtoja. Individuali veikla, paramos ir pagalbos būdai. Veikla vaikų grupelėms. Bendravimas su šeima. Veikla visai vaikų grupei. Savaitės aprašymas – refleksija. Vaiko aprašas.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2008-01-15
 • Priešmokyklinio ugdymo projektas: "Duonutė — mūsų motutė"

  Problema. Tikslai ir uždaviniai. Dalyviai. Trukmė ir vykdymo veiksmai. Laukiamas rezultatas. Iš duonos istorijos. Ekskursija į duonos kepyklą. Ekskursija į uab "Mantinga". Iš "Mantingos" istorijos. Viktorina "Ką žinai apie duonutę". Mįslės patarlės ir priežodžiai. Patarlės ir priežodžiai. Duonos likučių sunaudojimas. Ekskursija pas ūkininką. Duonutė mūsų darbeliuose. Meninės kompozicijos užsiėmimo tema "Pakvietimas į duonos šventę". Šventinis rytmetys "Duonutė – mūsų motutė". Darbas iliustruotas nuotraukomis (6).
  Pedagogika, pavyzdys(32 puslapiai)
  2009-10-01
 • Priešmokyklinio ugdymo technologija. Vaiko ugdymosi skatinimas sukuriant tinkamą aplinką

  Motyvuokite temos pasirinkimą (teoriniu ir praktiniu aspektu). Nurodykite (išvardinami) kokius pasirinktus technologijos būdus atskleisite šiame darbe (stengtis apimti visus galimus būdus, orientuojantis į teorinius, programinius, metodinius šaltinius). Aprašykite savo konkrečius veiksmus taikant kiekvieną pasirinktos technologijos būdą ir juos motyvuokite, išryškinkite savo kaip ugdytojo vaidmenys. Aprašykite vaikų vaidmenis ir ugdymosi situacijas (pateikite vaiko kalbėjimo, emocijų raiškos, veiklos ir kitų autentiškų pavyzdžių). Įvertinkite (apmąstykite, reflektuokite) tai kas vyko grupėje su vaikais ir Jumis. Pateikite keletą apmąstymų šiuo klausimu.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2008-03-26
 • Priešmokyklinis ugdymas: auklėtojų įtaka ruošiant vaiką mokyklai

  Auklėtojų bendravimas ir bendradarbiavimas ruošiant vaiką mokyklai. Įvadas. Auklėtojų bendradarbiavimas. Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo bei bendradarbiavimo ypatumai. Šeimos ir priešmokyklinės grupės pedagogo bendradarbiavimo tikslai bei uždaviniai. Vaiko pasirengimo mokyklai samprata bei ugdymo būdai. Šeimos ir pedagogų lūkesčių dėl vaiko ugdymosi derinimas. Bendradarbiavimas su šeima. Iš priešmokyklinės grupės – į mokyklą. Pasirengimas mokyklai Danijoje.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2008-05-15
 • Probleminis mokymas

  Probleminis mokymas per pamoką. 10 probleminio ugdymo būdų pamokoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-08-24
 • Probleminis mokymas (2)

  Įvadas. Ugdymo metodų samprata. Mokymo metodų taikymas ir pasirinkimas ugdyme. Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai. Mokymo metodų klasifikavimo problema. Probleminis mokymas per pamoką. Probleminio ugdymo būdų pamokoje. Derėtų išsiaiškinti, kuo skiriasi tradicinis ir probleminis pasaulio pažinimo mokymo būdai. Kuo pranašesnis probleminis mokymas. Probleminių situacijų sudarymas. Probleminio pobūdžio pamokai būdingi tokie bendriniai struktūriniai elementai. Dialoginio pobūdžio metodikos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-29
 • Profesijos pasirinkimas (2)

  Įvadas. Profesijos ir karjeros pasirinkimas istorinėje raidoje. Profesijos pasirinkimai užsienio šalyse ir Lietuvoje. Profesijos pasirinkimo tyrimai užsienio šalyse. Profesijos pasirinkimo tyrimai Lietuvoje. Profesijos pasirinkimo metodų teorinės problemos. Jaunimo įsijungimas į visuomenės socialinę struktūrą. Karjeros modeliai. Profesijos pasirinkimą sąlygojantys veiksniai. Pagrindiniai pasirengimo karjerai principai. Mokinių rengimosi karjerai svarba. Tyrimas apie mokinių rengimąsi karjerai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (5).
  Pedagogika, diplominis darbas(53 puslapiai)
  2006-02-09
 • Profesijos rinkimosi motyvai: moksleiviai

  Moksleivių savo profesijos rinkimosi pagrindiniai motyvai. Operacinė apibrėžtis. Įvadas. Tyrimo tikslas: Išskirti pagrindinius moksleivių savo profesijos rinkimosi motyvus. Mokslinės literatūros analizė. Profesijos svarba moksleivio integracijai. Sunkumai renkantis profesiją. Profesijos pasirinkimas kaip ugdymo objektas. Mokyklos įtaka renkantis profesiją. Mokinių rengimosi karjerai svarba. Darbo vietos nepastovumas. Darbo jėgos nepastovumas. Tyrimo organizavimo aprašymas. Tiriamųjų atranka. Tyrimo duomenų rinkimas ir apdorojimas. Tyrimo rezultatai jų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-03-26
 • Profesinio pasirengimo motyvacijos žadinimas

  Mokinių motyvacijos reikšmė. Motyvacijos samprata. Keičiamieji veiksniai ir motyvacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-23
 • Profesiograma: statybininkas

  Profesinės veiklos socialiniai ypatumai. Psichograma. Bendrosios žinios apie profesiją. Fizinis tinkamumas profesijai. Pasirengimas profesijai. Kvalifikacijos kėlimas ir profesinės karjeros lygiai.
  Pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2006-04-26
 • Profilinis mokymas

  Įvadas. Diferencijuotos mokymosi aplinkos samprata. Laisvas turinio pasirinkimas. Diferencijuoto mokymosi aplinkos strategija. Profilinio mokymosi rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-15
 • Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos

  Įvadas. Profiliuotas mokymas: reikšmė ir problemos. Profiliavimo samprata. Profiliuoto mokymo modelio taikymas. Profiliai, jų pakraipos ir struktūra. Mokomųjų dalykų kursai. Profiliniai mokymo planai. Bendrosios nuostatos, sąlygojančios sustiprintą mokymą. Profilinių mokyklų moksleivių, tėvų, mokytojų, vadovų vertinimas. Profilinio mokymo privalumai ir trūkumai. Profilinio mokymo problemos. Praktinė darbo dalis. Tyrimo tikslas. Metodika ir organizavimas. Duomenys apie respondentus. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados. Pageidavimai.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-07
 • Progresyvistinė ugdymo koncepcija

  PowerPoint pristatymas. Progresyvistinė ugdymo koncepcija. Progresyvizmo didaktikos principai. Progresyvistinei ugdymo teorijai ir praktikai būdinga. Socialinis rekonstrukcionizmas. Non scholae, sed vitae discimus - In schola vivere discimus. Ar išdrįs mokyklos pertvarkyti visuomenę? Rekonstrukcionistai. Ugdytojas. Mokymo programa. Kritika. Pamąstymui.
  Pedagogika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-12-15
 • Projektas "Vaikai netekę tėvų globos"

  Vaikams netekusiems tėvų globos prevencijos projektas "Vaikai netekę tėvų globos". Trumpa informacija apie programą. Prevencinio projekto turinys. Projekto pavadinimas. Situacijos pristatymas (problemos analizė). Problemos apibrėžimas. Projekto vadovo vardas, pavardė, pareigos. Projekto realizavimas su formuojama komanda. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Projekto įgyvendinimo terminas. Projekto vykdymas. Projekto išbaigimas, apibendrinimas. Projekto misija. Projekto realizavimo būdai. Numatomas rezultatas, siejamas su uždaviniais. Projektui reikalinga suma. Projekto vertinimas. Patirties skleidimas. Priedai (3).
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-06-18
 • Projektas: Draugiška mokykla

  Įvadas. Akcija: "Draugystės žingsniai". Tikslai: Sudaryti galimybes moksleiviams eksperimentuoti, įgyti įvairiausio pobūdžio patirtį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Trumpą batų raidos istoriją: "Lizdeikos kalno" piliakalnio. Dekoruoti batai. Trumpas instruktažas prieš kūrybinį darbą. Akcija: "Draugystės žingsniai II". Tikslai: Formuoti meno, gyvenimo mene poreikį, kultūrinės estetinės aplinkos poreikį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Akcija: "Draugystės žingsniai III". Tikslai: Formuoti meno, gyvenimo mene poreikį, kultūrinės estetinės aplinkos poreikį. Sudaryti galimybes dviejų mokyklų moksleivių glaudžiam bendradarbiavimui. Skatinti kolektyvinę kūrybą, ugdyti gebėjimą kartu su draugais projektuoti, atlikti sumanytą kūrinį, organizuoti kūrinio eksponavimą, aptarimą. Į kūrybinę veiklą įtraukti kuo daugiau įvairių gebėjimų vaikų. Programos turinys. Išvados. Priedai (13 psl.).
  Pedagogika, namų darbas(30 puslapių)
  2011-01-14
 • Projektas: Tautosakos integravimas etikos pamokoje

  Projektas: Tautosakos integravimas etikos pamokoje. Tema: "Žmogus tarp žmonių". Klasė. Tikslai. Pasiruošimas ir eiga. Šokiai bei instrumentai.
  Pedagogika, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-10-15
 • Projektinio metodo panaudojimas specialybės dalykuose

  Projektinio metodo panaudojimas specialybės dalykuose. Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti projektinio metodo pritaikymo galimybes, dėstant technologijų dalykus. Projektinio metodo esmė. Projekto proceso struktūra. Projektų metodo ypatybės. Efektyvaus projektinio darbo sąlygos. Moksleivių veikla. Mokytojo veikla. Projektinio metodo pritaikymo tyrimas technologių pamokose. Tyrimo rezultatų analizė pritaikant projektinį metodą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-09-02
 • Projektinio mokymo metodo taikymo galimybes biologijos mokyme vidurinėje mokykloje

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Metodologiniai projektinio metodo taikymo mokymo(si) procese pagrindai. Projektinio mokymo metodo tikslai. Pagrindiniai projektinio darbo ypatumai. Problemos iškėlimas. Skirtingų mokymo dalykų integravimas problemos sprendimui. Projektų tipai. Pagrindiniai projektinio vykdymo etapai. Besimokančiųjų ir mokytojo vaidmuo projekte. Projekto įvertinimas. Projektinio metodo privalumai ir trūkumai. Projektinio metodo privalumai. Projektinio darbo trūkumai. Galimos projektų temos ir pavyzdys. Įdomios temos projektams. Vykdyto projekto pavyzdys. Alkoholis mūsų gyvenime. Moksleivių apklausa ir jos rezultatai. Anketa. Moksleivių anketos apklausos rezultatai. Išvados. Summary.
  Pedagogika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-01-07
Puslapyje rodyti po