Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tradicijų įtaką vaiko auklėjimui

  Įvadas. Tautinės kultūros svarba ugdyme. Šeimos puoselėjamų tradicijų įtaka vaiko auklėjimui. Tautos kultūros perdavimo galimybės šeimoje. Tautos kultūros ir tradicijų ugdymo formos ir būdai ikimokykliniame amžiuje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-10-10
 • Tradiciniai liaudies žaidimai ir jų terapinis poveikis

  Įvadas. Žaidimas – vaiko gyvenimo būdas. Žaidimai būna. Išskiriamos kelios žaidimo funkcijos. Kaip aguonelės auga. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2007-05-21
 • Tradiciniai vaikų žaidimai

  Įvadas. Iš žaidimų istorijos. Tradicinių žaidimų rūšys. Žaidimų sudedamosios dalys. Organizavimas. Pedagoginė reikšmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-04
 • Tradicinių švenčių organizavimas ir režisūra

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Žymiausi mokslininkai rašę šia tema. Žymiausių mokslininkų darbai. Pagrindinių sąvokų aiškinimas. Tradicinės šventės mokykloje. Tradicinių švenčių organizavimo ypatumai. Išskiriami renginio organizavimo komponentai. Aktyvo subūrimas ir darbų paskirstymas. Scenarijaus sudarymas. Reklama. Rekvizitai. Repeticijų organizavimas. Pagrindiniai režisūros aspektai. Tradicinių švenčių mokykloje scenarijaus kūrimas. Renginio medžiaga- svarbi detalė. Apibendrinimas.
  Pedagogika, pristatymas(24 skaidrės)
  2009-05-28
 • Traumos mokykloje – priežastys ir taktika

  Įvadas. Nepakankamas fizinis aktyvumas. Regos sutrikimas. Psichologinės traumos. Išvados. 10 klausimų, vaikams nuo 12 iki 16 metų.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-28
 • Treneris ir auklėtinių tėvai

  PowerPoint pristatymas. Trenerio veiklos ypatumai. Bendravimo su tėvais reikšmė. Prasto bendravimo su tėvais priežastys. Darbo su tėvais turinys. Pagrindinės tėvų daromos auklėjimo klaidos. Bendravimo su tėvais formos. Grupės arba sporto mokyklos tėvų susirinkimai. Tėvų kvietimas į varžybas.
  Pedagogika, pristatymas(13 skaidrių)
  2011-01-06
 • Trumpalaikis projektas V klasėje

  Įvadas. Tiriamoji dalis. Aktyvieji mokymo metodai. Projekto sąvoka. Trumpalaikio projekto samprata. Trumpalaikio projekto taikymo galimybės V klasėje. Trumpalaikio projekto aptarimas V klasėje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-21
 • Ugdymas

  Įžanga. Ugdymo reikšmė. Vaikų(mokinių) ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-23
 • Ugdymas daile

  Įvadas. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai; ikimokyklinio amžiaus vaikų savęs suvokimas per dailę. Kūrybinės aplinkos bruožai. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-11-27
 • Ugdymas ir kultūra

  Įvadas. Ugdymo samprata. Kultūra. Socialinis - kultūrinis ugdymas. Daugiakultūrinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-21
 • Ugdymas žaidimais

  Įvadas. Susipažinimo žaidimai. Stalo žaidimai. Judrūs žaidimai. Žaidimai stuburui. Žaidimai klausos sutrikimams. Žaidimai regos sutrikimams. Muzikiniai žaidimai.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2009-02-05
 • Ugdymas. Ugdymo pažinimas

  Įvadas. Ugdymo samprata. Ugdymo tikrovė. Pedagogikos kategorinės sąvokos. Mokslinis ugdymo tikrovės pažinimas. Racionalistinis ugdymo tikrovės pažinimas. Empirinis ugdymo tikrovės pažinimas. Fenomenologinis ugdymo tikrovės pažinimas. Praktinis ugdymo tikrovės pažinimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-01-05
 • Ugdymo (-si ) vaikystėje tikslai, uždaviniai, principai

  Įvado į vaikystės pedagogikos studijas referatas. Įvadas. Ugdymo tikslo samprata. Bendras ugdymo tikslo supratimas. Ugdymo uždaviniai. Tautinis auklėjimas. Protinis lavinimas. Dorovinis auklėjimas. Fizinis ugdymas. Estetinis auklėjimas ir meninis lavinimas. Asmenybės ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais specifika. Ikimokyklinio ugdymo tikslai. Ugdymo principai.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2011-06-02
 • Ugdymo daugiamatiškumas

  Ugdymas – objektyvus ir subjektyvus procesas. Ugdymas kaip susitikimas. Ugdymas kaip pedagoginė situacija. Ugdymas kaip įtaka. Ugdymas kaip sąveika. Ugdymas kaip kūryba. Ugdymas kaip saviraiška. Ugdymas kaip prasmės atradimas. Ugdymas kaip vertybių internalizavimas. Ugdymas kaip permanentinis procesas. Ugdymas kaip vientisas procesas.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-10
 • Ugdymo filosofija

  Idealistinis požiūris į ugdymą. Idealistinio ugdymo esmė. Idealistinio ugdymo ištakos. Konceptualieji teiginiai. Šiuolaikinis realizavimas. Koncepcijos vertinimas. Pragmatizmo pedagogika. Filosofinis pagrindas. Didaktiniai pagrindai. Socialinis rekonstrukcionizmas. Pragmatizmo pedagogikos kritika. Individualiojo pažinimo bendroji charakteristika. Žinios ir žinojimas. Individualiojo pažinimo samprata. Realistinis požiūris į ugdymą. Realistinis ugdymo pagrindas. Realistinio ugdymo ištakos. Teoriniai pagrindai. Koncepcijos vertinimas. Progresyvizmas kaip pedagoginė koncepcija. Naujojo ugdymo ištakos ir esmė. Progresyvistinė ugdymo koncepcija. Progresyvizmo didaktika. Individualiojo pažinimo psichologinė struktūra. Išmokimo reiškinys. Bihevioristinė išmokimo teorija. Kognityvinė išmokimo koncepcija. Interiorizacijos teorija. Ugdymo neotomistinis pagrindimas. Neotomizmas kaip filosofinė kryptis. Ugdymo neotomistinė samprata ir raiška. Koncepcijos vertinimas. Humanistinė pedagogika. Konceptualusis pagrindas. Ugdymo ypatumai. Realizavimo įvairovė. Pedagoginis diagnostinis pažinimas. Diagnostinio pažinimo samprata. Diagnostinio pažinimo rūšys. Pedagoginio diagnozavimo priemonių problema. Pedagoginis konstrukcinis pažinimas. Konstrukcinio pažinimo esmė ir turinys. Virtualioji ugdymo realybė. Materializuota ugdymo realybė. Materialistinė ugdymo koncepcija. Materialistinė ugdymo traktuotė. Konceptualieji teiginiai. Koncepcijos vertinimas. Vertybių funkcionavimas asmenybės lygmeniu. Vertybės ugdymo struktūroje. Vertybinis pliuralizmas. Vertybių subjekto problema. Vertybinės orientacijos. Vertybių internalizavimo lygmenys. Auklėjimo schemos. Vertybių internalizavimo mechanizmai.
  Pedagogika, špera(15 puslapių)
  2006-02-20
 • Ugdymo filosofija (2)

  Ugdymas – filosofinio objekto nagrinėjimas. Ugdymo filosofijos ištakos. Ugdymo filosofijos paskirtis ir uždaviniai. Ugdymo filosofijos šakos. Ugdymo filosofijos kurso struktūra.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-28
 • Ugdymo filosofija (3)

  Ugdymo filosofija kaip teorija: objektas, ištakos, uždaviniai, kryptys. Ugdymo filosofijos ištakos. Ugdymo filosofijos paskirtis ir uždaviniai. Svarbiausi ugdymo filosofijos klausimai. Ugdymo filosofijos konceptualiosios kryptys. Ugdymo teorijų filosofinės tradicijos. Metafizinė tradicija filosofijoje. Metafizikos raida. Metafizikos klausimai. Metafizikos reikšmė pedagogikai. Normatyvinė tradicija filosofijoje. Normatyvinės filosofijos reikšmingumas pedagogikai. Normatyvinė tradicija filosofijoje. Šiuolaikinės analitinės filosofijos tradicijos. Edukologijos mokslininkų klaidos.
  Pedagogika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-12-08
 • Ugdymo metodai

  Ugdymo metodų samprata, jų vieta ugdymo procese. Mokymo ir auklėjimo metodai. Jų bendrumas ir skirtumai. Mokymo metodai. Auklėjimo metodai. Tradiciniai mokymo metodai. Aiškinamasis iliustracinis (informacinis) metodas. Reprodukcinis metodas. Probleminis dėstymas. Dalinis ieškomasis arba Euristinis metodas. Tiriamasis metodas. Netradiciniai mokymo metodai. Mokymasis grupėmis. Projekto rengimas. Bendradarbiavimo metodas. Išgyvenimo metodas. Tarpusavio pagalbos metodas. Išsikalbėjimų metodas. "Smegenų šturmas" ("Minčių lietus"). Testai, anketos. Ledlaužis. "Minčių ežys". Akvariumas. Žaidimų metodas. Inscenizavimas. Interviu. Situacijų žaidimas. Argumentai "už" ir "prieš". Modeliavimas. Užmokyklinių užduočių metodas. Individualūs mokymo metodai. Diskusija. Ugdymo metodų parinkimas ir taikymas. Auklėjamoji informacija. Vytautas Stanislovas Drunga–Vytautas Rauba. Lytinis auklėjimas šeimoje.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2005-10-10
 • Ugdymo metodai įtakojantys mokymosi motyvaciją pradinėje mokykloje

  Teorinė dalis. Mokymosi motyvacijos teorijos. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Mokymo metodai. Mokymo metodų esmė. Netradiciniai mokymo metodai pradinėje mokykloje. Aktyvaus mokymosi metodai.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-05-26
 • Ugdymo metodikų praktika. Dienoraštis

  Matematikos pamokos pradinėse klasėse. Klaipėdos Regos ugdymo centras. Juodkartės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla. Pamokos tema: solfedžio, pakartoti dainą "Oi tai buvo, tai nutiko". Apie mokyklą. Darželis – mokykla "Svetliačiok". Pamokos tema: pakartoti įvardžius. Apie mokyklą. Klaipėdos Jaunimo centras. Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla. Pamokos tema: Ar reikia išlieti pyktį? Mokykla – darželis "Šaltinėlis". Pamokos tema: vienetai ir dešimtys. Apie mokyklą.
  Pedagogika, namų darbas(24 puslapiai)
  2010-04-21
Puslapyje rodyti po