Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Didaktika (4)

  Pradinė mokykla, jos bruožai. Specifiniai pradinės mokyklos tikslai. Pradinės mokyklos ugdymo kryptis. Efektyvios mokyklos bruožai. Moksleivių saviraiška mokykloje. Mokymo programos. Mokymo turinį atskleidžiantys dokumentai. Programų modifikavimo ir adaptavimo bendrieji principai. Drausmės palaikymo problemos ir galimybės. Didaktika – mokymo ir mokymosi mokslas. Palankaus mikroklimato pamokoje laikymasis. Mokymo proceso samprata. Mokymo ir mokymosi tikslai. Mokymo turinys. Vadovėliai. Mokymo metodai ir būdai. Mokymo organizavimo formos. Kitos mokymo formos. Mokymo proceso etapai. Tikrinimo principai. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymas. Gabių vaikų ugdymas. Mokymas maža komplektinėje mokykloje. Įvairios ugdymo sistemos pradinėse klasėse. Idiografinis vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(26 puslapiai)
  2006-12-30
 • Didaktika (5)

  Mokymosi sunkumų apibūdinimas. Mokymosi veiksniai (faktoriai, priežastys). Mokymosi nesėkmių įveikimo būdai. Tikrinimas ir vertinimas. Reikalavimai vadovėliams. Mokymo programos. Bendrieji ugdymo planai. Išsilavinimo standartai. Ugdymo turinio komponentai. Mokymo turinio struktūra. Vadovavimo principai. Didaktiniai principai. Mokytojo pasakojimas, aiškinimas, mokyklinė paskaita. Pokalbis. Darbas su spausdintinais šaltiniais. Demonstravimas-stebėjimas. Minčių lietus. Vaidmenų atlikimas, pjesės modeliavimas. Žaidimai. Ugdymo metodų pasirinkimas ir taikymas. Mokymosi metodai (projektų rengimas, savarankiškas mokymasis, rašiniai, referatai). Kitos mokymo formos. Pamokos tobulinimo keliai.
  Pedagogika, špera(13 puslapių)
  2009-03-23
 • Didaktika (6)

  PowerPoint pristatymas. Didaktikos apibūdinimas. Didaktika. Didaktikos šakos. Pagrindinės didaktikos sąvokos. Mokymo/si procesas. Mokymo/si proceso struktūra. Mokymosi procesas. Mokytojo ir besimokančiojo sąveika. Sąveikos tipai pedagoginėse situacijose. Mokymo/si metodo samprata. Mokymo/si proceso elementai. Mokymo proceso elementai. Tradiciniai mokymo metodai. Praktiniai operaciniai. Kūrybiniai. Šiuolaikiniai mokymosi metodai. Mokymasis bendradarbiaujant. MB esminiai bruožai. Bendras piešinys. Minčių žemėlapis. Minčių žemėlapio privalumai. Minčių žemėlapio kūrimo taisyklės. Kampai. Mokymosi grupėje privalumai. Mokymosi grupėse trūkumai. Aktyvuotas mokymasis. Palanki mokymosi aplinka. Ryšys su ankstesniu išmokimu ir patirtimi. Visumos vaizdas. Rezultatų konkretizavimas. Pranešimas Besimokančiųjų aktyvinimas. Išmokimo demonstravimas. Apžvalga. Probleminio mokymo/si metodas – projektas. Projekto planavimas. Projekto įgyvendinimas. Atsiskaitymas. Baigiamoji didaktikos užduotis – projekto parengimo gairės (1). Baigiamoji didaktikos užduotis – projekto parengimas (3). Didaktikos baigiamosios užduoties vertinimo kriterijai.
  Pedagogika, pristatymas(52 skaidrės)
  2009-11-13
 • Didaktika (7)

  Didaktikos dalykas: samprata, turinys, pagrindinės sąvokos. Istorinė didaktikos dalyko apžvalga. Mokymo proceso samprata ir charakteristika. Išorinės ir vidinės mokymo proceso pusės. Mokymo proceso funkcijos. Mokymąsi lemiantys veiksniai ir sunkumai. Mokymosi motyvai ir motyvacijos skatinimo būdai ir priemonės. Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai. Mokomojo (N) dalyko programos apžvalga. Vadovėliai: funkcijos ir reikalavimai jiems. Vadovėlio rengimo reikalavimai ir principai. Vadovėlio funkcijos ir požymiai. Universaliosios (integruojančiosios) programos, jų bendra apžvalga. Bendra mokymo formų apžvalga. Pamoka: samprata, bruožai, tipai. Tradiciniai ir šiuolaikiniai reikalavimai pamokai. Pamokos kokybės kriterijai. Žinios. Veikla. Pamokų planavimas. Mokymo metodas: samprata, klasifikavimas. Žodiniai mokymo metodai. Pokalbio metodas: teoriniai pagrindai ir metodika. Vaizdiniai mokymo metodai. Praktiniai mokymo metodai. Mokymo metodų, pagal istoriškai susiformavusias mokymo kryptis (pagal L. Jovaišą), apžvalga. Į kompetencijas orientuoti (netradiciniai/aktyvieji) mokymo metodai: samprata, įvairovė. Mokymo(si) rezultatų kontrolė: tikslas ir funkcijos. Mokymo(si) rezultatų tikrinimas: rūšys, metodai, reikalavimai. Mokymo(si) rezultatų vertinimas: tikslai, nuostatos, principai, rūšys ir būdai.
  Pedagogika, konspektas(12 puslapių)
  2010-02-09
 • Didaktika (8)

  Ekonomikos ir verslumo ugdymo didaktikos objektas, funkcijos ir principai. Ekonominio raštingumo ir verslumo samprata bei ugdymo mokykloje strategija. Ekonomikos ir verslumo mokymo (-si ) turinys, pagrindiniai elementai, procesas, kaitos tendencijos. Ekonominio švietimo, verslumo ugdymo, ekonomikos ir verslo mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybės bei su tuo susijusios organizacijos. Ekonomikos ir verslumo ugdymo mokytojui keliami reikalavimai: profesiniai gebėjimai, asmenybės bruožai, vidinė kultūra. Ekonomikos ir verslumo mokymosi būdai: klasifikacija, pagrindiniai bruožai, privalumai, trūkumai. (trūkumai ir privalumai tinka iš 7 kl.). Pagrindiniai ekonomikos mokymo metodai : tiesioginis dėstymas, modeliavimas, darbas grupėse, tyrimas. Praktinio verslumo įgūdžių vertinimo būdai ir metodai. Mokinio mokymosi motyvacija ir pozityvios jos skatinimo formos. Mokinių mokymosi stiliai ir ugdomojo proceso organizavimo ypatumai. Projektų metodas mokant ekonomikos ir ugdant verslumo gebėjimus: ištakos, esmė, etapai. Diskusija kaip mokymo metodas: kada taikomos, kaip suplanuoti, kaip vadovauti. Interaktyvus visos klasės mokymas: eiga, privalumai, trūkumai. Ekonominio raštingumo mokymo ir verslumo ugdymo priemonės, jų klasifikavimas ir taikymas. Ekonomikos ir verslumo ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo pagrindimas. Ekonomikos ir verslumo ugdymo integravimo su kitais mokomaisiais dalykai galimybės, nauda ir problemos. Ekonomikos mokymosi ir verslumo ugdymo aplinka ir jos formavimas. Palankios ekonomikos ir verslumo mokymui atmosferos klasėje kūrimas, gero mokymo(-si) ypatumai. Vertinimas ir įsivertinimas, vertinimo tikslai bei vertinimo sunkumai; įsivertinimo pranašumai. Ekonominio raštingumo ir verslumo vertinimo būdai, jų taikymo specifika, diferencijavimo nauda. Ekonomikos žinių ir verslumo gebėjimų tikrinimo testo sudarymo principai, taikymo sritys.
  Pedagogika, špera(12 puslapių)
  2012-02-03
 • Didaktikos principai

  Didaktikos principai. Moksliškumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Vaizdumo principas. Prieinamumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Žinių tvirtumo principas.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-10-14
 • Didaktiniai žaidimai priešmokyklinio amžiaus vaikų gyvenime

  Įvadas. Objektas. Uždaviniai. Tyrimo duomenims gauti naudoti metodai. Žaidimas kaip pagrindinė vaiko veikla. Žaidimas. Jo rūšys. Vaikų žaidimų klasifikavimas. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Didaktiniai žaidimai. Didaktinių žaidimų kilmė ir reikšmė. Didaktinių žaidimų rūšys. Žaidimai su žaislais, daiktais. Spausdintiniai stalo didaktiniai žaidimai. Didaktinio žaidimo struktūra. Žaidybiniai veiksmai. Žaidimo taisyklės. Rezultatas, žaidimo pabaiga. Didaktinių žaidimų organizavimas.
  Pedagogika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-02-20
 • Didaktinių žaidimų panaudojimas pradinėje mokykloje

  Didaktinio žaidimo ištakos. Didaktiniai žaidimai priskiriami žaidimų su taisyklėmis grupei. Didaktinio žaidimo turinys. Žaidimas, kaip mokymo metodas. Didaktinio žaidimo reikalavimai. Didaktinio žaidimo ypatumai. Rūšys. Klasifikacija. Didaktinių žaidimų organizavimas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-22
 • Didaktinių žaidimų panaudojimo galimybės matematiniams vaizdiniams formuoti ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Didaktinių žaidimų samprata. Didaktinių žaidimų svarba matematikos mokymo procese. Didaktiniai žaidimai, formuojantys matematinius vaizdinius. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-19
 • Didaktinių žaidimų poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui

  Įvadas. Ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Paskirtis. Žaidimo svarba vaikystėje. Žaidimas. Jo rūšys. Didaktiniai žaidimai. Didaktinių žaidimų reikšmė. Didaktinių žaidimų rūšys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-22
 • Dydžio vaizdinių formavimas ikimokykliniame amžiuje ir pirmoje klasėje

  Įvadas. Kaip ankstyvoji amžiaus vaikai suvokia daikto didumą. Kaip ikimokyklinio amžiaus vaikai suvokia daikto matmenis. Kaip vaikai skiria tris daiktų matmenis. Mokymas lyginti daiktų dydžius iš akies. Priemonės daikto dydžiui suvokti.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-31
 • Die Bedeutung der Wortschatzarbeit in der Primarstufe im DaF-Unterricht-handlungsorientierter Unterricht

  Darbas vokiečių kalba. Žodžių įsisavinimo reikšmė vokiečių (užsienio) kalbos pamokoje. Mokymo metodai mokant vaikus vokiečių kalbą kaip užsienio kalbą. Einleitung Bedeutung der Fremdsprachen. Bedeutung und Probleme der Wortschatzarbeit in der Primarstufe im DaF. Wortschatzarbeit und Faktoren des Wortschatzerwerbs in der Primarstufe. Bedeutungserklärungen von Wörtern. Verwendung von Lernspielen im Fremdspracheunterricht, bzw. im DaF- Unterricht. Definition des Wortes das Spiel. Spielen im Leben eines Kindes von psychologischer Seite. Spielzwecke im Spracheunterricht. Musterspiel bzw. Pantomimespiel. Wiederholen des Wortschatzes. Schlussfolgerungen.
  Pedagogika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-04-28
 • Diferencijuotas mokymas

  Įvadas. Diferencijuoto mokymo samprata. Mokymo kryptys. Diferencijuotas mokymas kaip didaktinė sistema. Diferencijuoto mokymo kryptis. Pedagogo ir ugdytinio vaidmuo diferencijuoto mokymo sistemoje. Diferencijuoto mokymo organizavimo formos. Ugdytinių skirstymas arba susiskirstymas į grupes. Mokyklų diferencijavimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-10
 • Diferencijuotas mokymas (2)

  Įvadas. Diferencijuoto mokymo samprata. Diferencijuoto mokymo raidos bruožai. Diferencijuoto mokymo laipsniškumas. Diferencijavimo mokykloje problema. Didaktinis diferencijavimas – mokymo veiklos individualizavimo prielaida. Diferencijuoto mokymo būdai. Diferencijuoto mokymo programų ir priemonių klausimai. Grupių skirstymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-14
 • Diferencijuoto mokymo organizavimas

  Įvadas. Ugdytinio pažinimas. Ugdytinio pažinimo principai. Ugdytinių pažinimo metodai. Ugdytinių grupavimas(is). Idealios grupės požymiai. Grupių susibūrimo būdai. Ugdytinių grupavimo(si) kriterijai. Savarankiškas diferencijuotas ugdytinių mokymasis. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2008-03-16
 • Diskusinė popietė su tėvais

  Diskusinės popietės su darželinukų tėvais organizavimas. Diskusijų tema - vaikiškos knygelės. Įžanga. Diskusijos klausimai. Poezijos knygelių pristatymas. Prozos knygelių pristatymas.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-10-06
 • Distancinis (nuotolinis) mokymas

  Įvadas. Distancinio mokymo svarba, privalumai ir trūkumai. Distancinio mokymo organizavimo etapai. Lietuvos distancinio mokymo tinklas (LieDM). KTU distancinio mokymo centras. Virtuali mokymosi terpė WebCT. Išvados (pagal SWOT (PTGG) analizę).
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-05-24
 • Distancinis mokymas

  Įvadas. Distancinio mokymo nauda. Finansinis ir gamtinis aspektas. Laiko aspektas. Aplinkos aspektas. VDU ir distancinis mokymas. Problemos susijusios su distanciniu mokymu. Mokymo kokybė. "Užslėpti" mokesčiai. Netinkamas technologijų naudojimas. Technikų vaidmuo distanciniame mokyme. Problemos su įrengimais. Rezultatų gerinimas. Mokytojų rūpesčiai. Studentų rūpesčiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-19
 • Dorinio auklėjimo tradicijos ir jų tęstinumas

  Dorinis auklėjimas. Dorinis ugdymas. Mokyklos vaidmuo doriniame auklėjime. Dorinis auklėjimas – kūno paklusnumo sielai tradicija. Dorinis auklėjimo problemos dabartiniu laikotarpiu. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-21
 • Dorinio ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumai

  Įvadas. Dorinio ugdymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje. Šeimos vaidmuo vaiko doriniam ugdymui. Suaugusiųjų poveikis vaikų doroviniams poelgiams. Vaikų dorovės nuostatų ugdymo būdai. Pedagogų vaidmuo ugdant dorinę asmenybę. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-20
Puslapyje rodyti po