Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mokytojo profesija ir socialinis vaidmuo

  Įvadas. Mokytojo profesijos šaknys. Mokytojai Lietuvoje. Mokytojo socialinis vaidmuo. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-06-08
 • Mokytojo reikšmė ugdymo procese

  Įvadas. Dėstymas. Mokytojo asmenybės reikšmė ugdymo procese. Mokytojo pagrindinis darbo tikslas. Savybės. Asmeninis pavyzdys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-16
 • Mokytojo vaidmuo

  Įvadas. Mokytojo profesijos specifiškumas. Mokytojo savianalizės orientaciniai klausimai. Mokytojo vaidmuo mokantis bendradarbiaujant. Mokytojo veikla prieš pradedant darbą grupėse. Mokytojo veikla mokiniams dirbant grupėse. Pradinių klasių mokytojų, taikiusių mokymąsi bendradarbiaujant savo klasėse, pastebėti privalumai ir trūkumai. Mokytojo veiksmai skirtingose mokymo ir mokymosi proceso lygių fazėje. Pedagoginės situacijos mokykloje. Įtikinėjimo poveikis. Naudingi konfliktai. Tikras mokytojas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Mokytojo vaidmuo (2)

  Įvadas. Ką reiškia pats žodis mokytojas? Mokytojas – mokinių rengimo gyvenimui, jų integravimo į visuomenę subjektas. Ugdytojai. Ugdytojų ir ugdytinių bendravimas. Mokytojo vaidmuo.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2007-09-26
 • Mokytojo vaidmuo dailės pamokose

  Trys svarbiausios pedagogo veiklos fazės. Pirmoji fazė. Dienos planavimo tikslai. Informacijos šaltiniai. Plano forma. Plano veiksmingumo įvertinimo kriterijai. Mokymosi uždavinių komponentai. Mokymosi uždavinių bruožai. Antroji fazė. Kalbėjimas su mokiniais. Pamokų vedimas. Pamokos tikslas. Dėstymo paįvairinimas. Patarimai kūrybinėms galioms plėtoti. Patarimai moksleivių kūrybiškumui lavinti. Trečioji fazė.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-20
 • Mokytojo vaidmuo dailės pamokose (2)

  Yra trys svarbiausios pedagogo veiklos fazės. Dienos planavimo tikslai. Informacijos šaltiniai. Plano forma. Plano veiksmingumo įvertinimo kriterijai. Mokymosi uždavinių komponentai. Mokymosi uždavinių bruožai. Kalbėjimas su mokiniais. Pamokų vedimas. Pamokos tikslas. Dėstymo paįvairinimas. Patarimai kūrybinėms galioms plėtoti. Patarimai moksleivių kūrybiškumui lavinti.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-20
 • Mokytojų ir mokinių-paauglių efektyvus bendravimas

  Teorinė dalis. Įvadas. Ankstyvoji paauglystė. Būdingiausi bruožai. Fizinis brendimas paauglystėje. Paauglio asmenybės raida. Paauglio moralinė raida. Paauglio pažintinė raida. Paauglio poreikiai. Jaunesniojo paauglio psichologiniai sunkumai. Mokytojo ir mokinio bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė ugdymo procesui paauglystėje. Netinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Tinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Praktinė dalis. Anketiniai duomenys. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2006-12-30
 • Mokytojų motyvavimas ir dalyvavimas projektuose

  Įvadas. Pedagogų nedalyvavimo projektuose priežastys. Vyrų ir moterų nedalyvavimo priežastys. Vyrų ir moterų dalyvavimo projektuose vertinimai. Pedagogų nuomonių skirtumai pagal mokyklos tipą. Tarptautinių projektų vertinimas ir anglų kalbos žinojimas. Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose dažnumas. Vyrų ir moterų pedagoginis darbo stažas. Pedagogų dalyvavimas renginiuose, skirtuose kelti profesinę kvalifikaciją. Pedagogų motyvavimas įsitraukti į tarptautinę projektinę veiklą. Pedagogų darbo trūkumų atskleidimas. Išvados.
  Pedagogika, tyrimas(18 puslapių)
  2006-11-01
 • Mokytojų motyvavimas ir dalyvavimas projektuose (2)

  Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Ryšys tarp mokytojų, dirbančių lietuvių, rusų ar lenkų mokykloje ir jų nuomonės apie galimybę dalyvaujant projektuose nuvažiuoti pasitobulinti į užsienį. Ryšys tarp mokytojų dalyvavimo projektuose bei jų nuomonės apie galimybę praplėsti ryšius su kolegomis užsienyje. Sritys, kuriose pedagogai kėlė kvalifikaciją. Ryšys tarp galimybės nuvažiuoti pasitobulinti į užsienį ir kitų atsakymų į klausimą: kas skatina įsitraukti į tarptautinę projektinę veiklą arba skatintų, jeigu dalyvautų. Ryšys tarp dalyvavimo mokykliniuose, tarp Lietuvos mokyklų bei tarptautiniuose projektuose dažnumo. Faktoriai, motyvuojantys pedagogus dalyvauti projektuose. Respondentų pedagoginio darbo stažo vidurkių analizė. Ryšys tarp tyrimo dalyvių lyties bei pedagoginio darbo stažo vidurkių. Ryšys tarp tyrimo dalyvių pedagoginio darbo stažo bei standartinio pedagoginio stažo. Ryšys tarp mokyklos tipo, kurioje dirba mokytojas, ir tarp srities, kurioje kėlėsi kvalifikaciją. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, tyrimas(27 puslapiai)
  2007-05-17
 • Mokytojų problemos su mokiniais

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Agresyvus paauglys. Silpnavalis paauglys. Demonstratyvus paauglys. Hiperaktyvus vaikas. Kokios priežastys sukelia vaiko nusiteikimą prieš mokslą? Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-22
 • Mokytojų profesinis rengimas Lietuvoje bei Vakarų Europos šalyse

  Įvadas. Tikslas yra aptarti mokytojų profesinį rengimą Lietuvoje bei palyginti su Vakarų Europos šalių mokytojų rengimu. Mokytojų profesinis rengimas Lietuvoje. dabartinės situacijos analizė. Esamos pedagogų rengimo sistemos trūkumai. Mokytojų profesinį rengimą reglamentuojantys teisės aktai. Darnaus švietimo vystymosi principai ir kompetencijos mokytojų profesinio rengimo aspektu. Mokymosi visą gyvenimą imperatyvas. Mokymosi visą gyvenimą samprata (nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis). Mokytojo profesijos pedagoginės kompetencijos. Mokytojų profesinis rengimas vakarų Europos šalyse. Prancūzija. Latvija.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2008-10-17
 • Mokytojų rengimas. Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos

  Mokytojų rengimo įvairiose užsienio šalyse. Vokietija. Prancūzija. Latvija. Mokymosi visą gyvenimą imperatyvas. Mokymosi visą gyvenimą samprata (nuolatinis švietimas ir nuolatinis mokymasis). Mokymosi visą gyvenimą idėjos raida ir apimtis įvairiose užsienio šalyse.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-09
 • Mokslas. Taikomieji tyrimai

  Empirinis ir teorinis pažinimas. Mokslo klasifikacija. Mokslo sritys ir kryptys. Mokslo raidos etapai. Senovės akmens amžius. Naujasis akmens amžius. Geležies amžius. Viduramžių mokslas. Mokslas renesanso laikotarpiu ir XVII amžiuje. XVIII - XIX amžiaus mokslas. XX amžiaus mokslas. Moksliniai tyrimai. Taikomieji tyrimai: jų paskirtis, pobūdis ir atlikimo tvarka. Tyrimo principai. Tyrimų tipai. Eksperimentiniai ir neeksperimentiniai tyrimai. Tyrimo proceso struktūra. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo proceso organizavimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo objektas ir hipotezė. Tiriamos grupės (imtis). Tikimybiniai tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Tyrimo duomenys: Duomenų rinkimo procedūros ir priemonės.
  Pedagogika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-05-09
 • Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas

  Įvadas. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tikslai. Vertinimo nuostatos. Moksleivių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo funkcijos. Vertinimo rūšys. Vertinimo būdai. Vertinimo sistema. Mokytojo vaidmuo. Išvados.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-12
 • Moksleivių skirstymas į fizinio pajėgumo grupes

  Įvadas. Vaikų sveikatos pajėgumo grupės. Medicininės fizinio pajėgumo grupės (1). Medicininės fizinio pajėgumo grupės (2). Fizinio aktyvumo, fizinio išsivystymo, fizinio pajėgumo ir sveikatos sąsajos. Moksleivių sveikatos būklė. Principai paedantys pedagogams ugdyti grupių vaikus.
  Pedagogika, namų darbas(9 puslapiai)
  2012-02-22
 • Mokslinio straipsnio recenzija: "Namų darbų apimančių mažinimo bendrojo lavinimo mokyklose problemos"

  Mokslinio straipsnio "Namų darbų apimančių mažinimo bendrojo lavinimo mokyklose problemos" recenzija. Straipsnis publikuotas žurnale "Jaunųjų mokslininkų darbai", 2004 metais, nr. 53, psl. 96- 102.
  Pedagogika, recenzija(2 puslapiai)
  2011-01-27
 • Mokslinio straipsnio recenzija: "Paauglių iš pilnų ir nepilnų šeimų savęs vertinimas ir santykis su aplinka"

  Mokslinio straipsnio "Paauglių iš pilnų ir nepilnų šeimų savęs vertinimas ir santykis su aplinka" recenzija. Straipsnis publikuotas 2006 metų "Pedagogika" mokslinių darbų žurnale nr. 53, psl. 148–153.
  Pedagogika, recenzija(4 puslapiai)
  2010-01-29
 • Montessori metodika matematikos pamokose

  Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kaip mokykloje per matematikos pamokas taikoma Montessori metodika. Teorinės darbo prielaidos. Marija Montessori - didžioji pedagogikos reformatorė. M. Montessori pedagogikos esmė. Ugdymo tikslas, uždaviniai ir principai. Mokymas skaičiuoti pagal M. Montessori . Montessori mokomosios priemonės. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2006-04-27
 • Montessori metodo ištakos ir esmė

  Įvadas. M. Montessori ir jos metodo istorija. M. Montessori metodas ir jo esmė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-07
 • Montessori Pädagogik

  Montessori Pädagogik. "Sensible" Perioden des Kindes. Wichtigste Prinzipien der Montessori-Pädagogik. Freiarbeit. Der Erzieher. Material. Žodynėlis.
  Pedagogika, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-19
Puslapyje rodyti po