Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nuotolinis mokymas ir mokymasis

  Įvadas. Tikslas: apibūdinti nuotolinį mokymąsi dabartinėje situacijoje. Nuotolinis mokymasis ir dabartis. Nuotolinio mokymosi sąvoka. Nuotolinio mokymosi pasirinkimo motyvai. Nuotolinio mokymosi metodologija. Mokymosi technologijos. Mokymosi aplinka. Nuotolinio mokymo problemos. Mokytojų ir studentų problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-05-18
 • O. Maksimaitienė "Istorijos mokymo metodika"

  Onos Maksimaitienės knygos "Istorijos mokymo metodika" recenzija. Iš Lietuvos Respublikos ( 1918 – 1040 ) metodinio palikimo. Vilnius, 1993.
  Pedagogika, recenzija(6 puslapiai)
  2006-05-24
 • Orientaciniai žaidimai

  Įvadas. Orientaciniai slėpynių žaidimai. Pėdsakai. Lobio ieškojimas. Vorai ir musės. Orientaciniai lenktynių žaidimai. Neregių maršas. Tiesiai į tikslą. Kopėčios. Orientaciniai seklių žaidimai. Pėdsekiai. Plėšikai ir sekliai. Orientaciniai topografiniai žaidimai. Naktinis žaidimas "Skautai Gedimino kalne". Kiti orientaciniai žaidimai. Sugrįžk! Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2009-03-24
 • P. Jusevičienė "Ugdymo mokslo raida: Nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos"

  Tikslas – aptarti P. Jusevičienės kygoje "Ugdymo mokslo raida: Nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos" keliamas socialinio ugdymo idėjas ir naujaisiais laikais keltas ugdymo idėjas. Įvadas. Temos aktualumas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Naujųjų laikų socialinio ugdymo idėjos. Jucevičienės požiūris į ugdymą knygoje "ugdymo mokslo raida nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos". Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-26
 • Paauglio statusas klasėje kaip socialinis pedagoginis fenomenas

  Įvadas. Paauglių statuso įtaka jų asmenybės formavimuisi. Paauglių statusas klasėje ir jų tarpusavio santykiai. Mokinio statusą klasėje lemiantys veiksniai. Žemo statuso mokinių charakteristika. Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi. Žemo statuso mokinių adaptacijos galimybės. Paauglių statuso tyrimų organizavimas, eiga ir rezultatų analizė. Tyrimų organizavimas ir metodika. Kontingento analizė. Paauglių tyrimo duomenų analizė. Nepatenkinamo statuso poveikio paaugliams analizė. Žemo statuso mokinių sociopedagogizacijos galimybės. Pedagoginių santykių poveikis statusui. Socialinio pedagogo vieta mokinių statuso gerinimo sistemoje. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(62 puslapiai)
  2006-11-08
 • Paauglių grupės, statusas klasėje ir jų tarpusavio santykiai

  Įvadas. Bendraamžių grupės ir jų atliekamos funkcijos. Veiksniai, neleidžiantys paaugliams pritapti prie bendraamžių grupių. Paauglių vaidmenys klasėje. Paauglių statusas klasėje ir jų tarpusavio santykiai. Mokinių statusą klasėje lemiantys veiksniai.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-03-28
 • Paauglių ir tėvų santykių šeimoje ypatumai

  Įvadas. Paauglystės samprata. Paauglystės krizė - tapatumas. Visuomenės įtaka. Identitetas. Bendraamžių įtaka. Grupės. Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje. Vertybių sistema. Mąstymas. Moralė. Santykiai su tėvais. Nepriklausomybės siekimas. Maištas prieš tėvus. Konfliktai su tėvais. Pasipriešinimas tėvams.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-12-28
 • Paauglių požiūrio į ankstyvuosius lytinius santykius ypatumai ir prostitucija

  1–ojo tyrimo tikslas: išsiaiškinti paauglių požiūrio į ankstyvuosius lytinius santykius ypatumus. Tyrimo uždaviniai: nustatyti ar mokyklose moksleiviams pakanka informacijos lytinio švietimo klausimais. Išsiaiškinti, kokios priežastys įtakoja ankstyvą lytinį patyrimą. Išsiaiškinti moksleivių požiūrį į ankstyvą gimdymą, nėštumo nutraukimą. Tyrimo metodika ir rezultatų analizė. Mergaičių ir berniukų požiūrio į ankstyvuosius lytinius santykius tyrimas. Uždaviniai: parengti anketą. Išsiaiškinti nepilnamečių prostitucijos ypatumus. Apibendrinti tyrimo rezultatus ir parengti išvadas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Pedagogika, tyrimas(10 puslapių)
  2008-01-18
 • Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajos

  Įvadas. Tikslas – ištirti paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajas. Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajų teorinis aspektas. Paauglių probleminį elgesį lemiantys veiksniai. Paauglių būrimasis į asocialias bendraamžių grupes priežastys. Neformalusis ugdymas kaip paauglių sėkmingos socializacijos veiksnys. Paauglių neužimtumas ir žalingi įpročiai. Paauglių narkomanija. Paauglių alkoholizmas. Paaugliai ir tabakas. Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajų tyrimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Apibendrinus svarbiausius tyrimo duomenis, išryškėjo svarbiausios tendencijos. Išvados. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2011-03-30
 • Paauglių turinčių elgesio ir emocijų problemų vidinės darnos ir mokyklinio streso įveikimo ypatumai

  Įvadas. Teorinė problemos apžvalga. Paauglystės laikotarpio psichologinė charakteristika. Vidinės darnos samprata, formavimosi ypatumai. Mokyklinis stresas, jo priežastys ir įveikimas. Emocinės ir elgesio problemos paauglystėje. Tyrimo procedūra, tikslas, uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-01-17
 • Pagalbos mokiniui Raseinių rajono Pašaltuonio pagrindinėje mokykloje modelis

  Bendrosios sąvokos. Socialinė pedagoginė pagalba. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo planas. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos. Klasės auklėtojo veikla teikiant pagalbą. Socialinio pedagogo veikla teikiant pagalbą. Specialiojo ugdymo komisijos veikla teikiant pagalbą mokiniui. Prevencinio darbo grupės veikla teikiant. Pagalbą mokiniui.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-11-12
 • Pagalbos santykiai ir jų formavimas

  Įvadas. Pagalbos santykiai. Principai. Kas gali turėti įtakos pagalbos santykiams?. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-13
 • Pagarbos ugdymo svarba besiformuojančiai vaiko asmenybei

  Įvadas. Tyrimo tikslas: remiantis filosofinės, psichologinės ir pedagoginės literatūros analize, atskleisti besiformuojančios vaiko asmenybės pagarbos, kaip orumo pagrindo, ugdymo svarbą. Ugdymo aksiologija ir auklėjimo teorija vertybių ugdymo struktūroje. Filosofinė žmogaus orumo ir pagarbos sąvoka bei samprata. Savosios vertės suvokimas – pradžia pagarbiems santykiams. Žmogaus orumo pagrindas – pagarba ir savigarba. Šeimos ir ugdymo institucijos įtaką vertybių ir pagarbos formavimui. Pirmiausias pavyzdys – tėvai. Pedagogo asmenybės bruožai pagarbos jausmo formavimui. Kaip su vaikais kalbėtis apie pagarbą?. Kaip dirbti klasėje su įvairaus amžiaus vaikais? patarimai tėvams kaip dirbti su vaikais. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-27
 • Pagyrimai ir kritika mokyklos vadyboje

  Įvadas. Pagyrimas. Ar reikia skatinti? Ar mokame skatinti? Skatinimo formos. Negatyvus ir pozityvus vertinimas. Globalinis ir dalinis vertinimas. Tiesioginis ir netiesioginis vertinimas. Vertinimas ir individualios savybės. Jautrumo skalė. Viso kolektyvo darbo vertinimas. Pagyrimo turinys ir forma. Kritika. H.Rodžerso taisyklės: kaip kritikuoti. Savanaudiškos kritikos aspektai. Objektyvi kritika. Išvados.
  Pedagogika, rašinys(5 puslapiai)
  2006-12-21
 • Pagrindinė praktika. Įskaitinis renginys: "Beždžioniukų diskoteka"

  Tema: "Beždžioniukų diskoteka". Renginio tikslai. Metodai. Forma. Dalyviai. Vieta. Situacija. Pasiruošimas renginiui. Planas ir eiga. Priedai (4).
  Pedagogika, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-05-20
 • Pagrindinės mokymo ir mokymosi teorijos

  Įvadas. Mokymasis. Ženklų mokymasis. Biheviorizmas. Adaptacijos teorija. Veiklos teorija. Konstruktyvizmas. Dreyfuso ir Dreyfuso mokymosi modelis. Nebyliosios žinios. Jürgeno Habermaso racionalios komunikacijos teoriją. Mokymas. Auklėjamasis mokymas. Dedukcinis mokymo principas. Indukcinis mokymo principas. Kontekstinė pedagogika. Probleminis mokymas. Konstruktyvizmas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-10-05
 • Palanki mokymosi aplinka

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Netinkami mokinių elgesio tikslai ir jų korekcija. Socialinis klimatas ir jo įtaka mokiniui. Mokymosi aplinką veikiantys aspektai. Materiali klasės aplinka. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-04
 • Pamoka

  Įvadas. Pamoka. Pamokos tikslai. Mokymo medžiaga. Integracija. Mokymo metodai. Spausdintiniai šaltiniai. Referatai. Demonstravimas ir stebėjimas. Pratimai. Savarankiškas mokinių darbas. Kolektyvinis darbas. Grupinis darbas. Individualus darbas. Pamokos laikas. Vaizdinės priemonės. Mokymosi atmosfera. Pamokos ryšys su kitomis pamokomis. Pamokos užbaigimas. Mokymo principai. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-10
 • Pamoka — pagrindinė mokymo organizavimo forma

  Pamokų tipai ir struktūra. Reikalavimai šiuolaikinei pamokai. Pamokos planavimas. Mokinių savarankiško darbo organizavimas. pamokos ugdymo kokybės vertinimas.
  Pedagogika, konspektas(6 puslapiai)
  2010-10-20
 • Pamoka: barokas ir vargonai

  PowerPoint pristatymas. Ž. Liauksmino "Graduale" fragmentas. Barokas. Baroko bažnytinės muzikos kompozitoriai. Vargonai. Vargonų sandara. Vamzdžiai. Vamzdžių rūšys. Grafiniai pavyzdžiai. Vargonų balsai. Oro padavimo sistema. Vargonų istorija. Vertingi vargonai.
  Pedagogika, pristatymas(23 skaidrės)
  2006-12-19
Puslapyje rodyti po