Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skatinimas ir bausmės šeimoje

  Skatinimas. Bausmės. Padariniai. Pasakymai, kurių nederėtų vartoti auklėjant. Žodžiai, kuriuos derėtų sakyti kasdien. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-20
 • Skatinimų ir bausmių problema šių dienų teorijoje ir praktikoje

  Įvadas. Skatinimo ir bausmių sampratos raida Lietuvos pedagogikoje. Kas tai yra bausmė ir skatinimas? Pedagogų ir psichologų nuomonė apie bausmę ir skatinimą. Bausmių ir skatinimų naudojimas praktikoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-09
 • Skirtingo amžiaus mokinių liaudies dainos suvokimo ir įsisavinimo galimybės

  Metodinis pranešimas. Skirtingo amžiaus mokinių liaudies dainos suvokimo ir įsisavinimo galimybės. 3 klasėje. 4 klasėje. 5 klasėje. 6 klasėje. Metodinio darbo "Skirtingo amžiaus mokinių liaudies dainos suvokimo ir įsisavinimo galimybės" tezės.
  Pedagogika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-04-10
 • Skirtingo amžiaus vaikų sugebėjimas dirbti savarankiškai

  Kaip skirtingo amžiaus vaikai sugeba dirbti savarankiškai. Natūralios elgsenos stebėjimas. Stebėjimas kontroliuojamomis sąlygomis. Tiksli faktų registracija.
  Pedagogika, analizė(5 puslapiai)
  2005-05-10
 • Smulkiosios motorikos lavinimas. Priemonė: gamtinės medžiagos

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Smulkiosios motorikos lavinimo ypatumai. Smulkiosios motorikos lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimo pratimai. Žaidimai. Pojūčių erdvėje skatinamas. Meninio ugdymo užsiėmimų metu ugdomas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(8 puslapiai)
  2012-02-03
 • Smurtas prieš vaikus (4)

  Įvadas. Smurto egzistavimas mokykloje. Smurto egzistavimas šeimoje. Smurto poveikis vaikui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-13
 • Socialinė neįgaliųjų integracija švietime istoriniu aspektu

  Įvadas. Literatūros analizė. Visuomenės požiūris į neįgaliųjų vaikų ugdymą istoriniu aspektu. Filosofinis specialiojo ugdymo požiūris. Deinstitucionalizacija ir bendrojo ugdymo iniciatyva. Deinstitucionalizacija. Bendrojo ugdymo iniciatyva. Visiškas įtraukimas į bendrąjį ugdymą. Visiškas įtraukimas į bendrąjį ugdymą ar ugdymo vietų įvairovė? Perėjimas iš mokyklinio į suaugusiųjų gyvenimą. Pereinamo laikotarpio programos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-17
 • Socialinė pedagogika (9)

  Vaikų socialinė padėtis Lietuvoje. Vaikų socialinė politika Lietuvoje (norminiai aktai). Socialinės pedagogikos samprata, objektas, funkcijos. Socialinio pedagogo profesinės veiklos kryptys. Socialinio ugdymo tikslai, metodai. Rizikos grupių vaikai. Socialinė-pedagoginė parama jiems. Visuomenės raidos ypatumai įtakojantys vaikų socialinį ugdymą. Pasaulėžiūros ir pilietinio ugdymo esmė. Individualus socialinis darbas. Socialiniai pedagoginiai tyrimų metodai. Komunikacijos ir bendravimo reikšmė socioedukaciniame darbe. Vaiko globos ir ugdymo institucijų Lietuvoje sistema. Vaiko užimtumo ir laisvalaikio politika Lietuvoje. Socialinis ugdymas grupėje. Narkomanijos prevencija, kaip sociokultūrinė problema. Vaikų nusikalstamumo prevencijos kryptys ir sistema. Laisvalaikio kultūros formavimas, jos įtaka vaikų ugdymui. Demokratinės vertybės ir principai darbe su vaikais ir jaunimu. Vaikų prievartos rūšys bei prievartos paplitimas. Vaikų prievartos požymiai, pagalba vaikui, patyrusiam prievartą. Vaikų prievartos prevencija. Vaiko teisės ir pareigos. Socialinės atskirties grupės. Gatvės vaikai. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo politika ir principai. Specialiųjų poreikių vaikų socialinio ugdymo specifika Lietuvoje ir Vokietijoje. Socialinė parama, integruojant ir adaptuojant ugdymo institucijose specialiųjų poreikių vaikui. Mokyklos ir socialinio darbuotojo bei šeimos bendradarbiavimas. Vaiko socialinis ugdymas šeimose. Mokymosi motyvacija. Komandinio darbo reikšmė socialiniame ugdyme. Vaikų socialinis ugdymas Dienos centruose. Vaikų ir paauglių socialinis ugdymas globos namuose.
  Pedagogika, špera(20 puslapių)
  2008-03-02
 • Socialinė pedagoginė pagalba sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemą

  Santrauka. Raktiniai žodžiai. Įvadas. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti socialinės pedagoginės pagalbos būdus sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemą. Vaikų tarpusavio priekabiavimo apibrėžtis teoriniu aspektu. Priekabiavimo tarp vaikų problema ir paplitimas. Priekabiaujančiųjų vaikų elgesio priežastys. Priekabiavimo pasekmės priekabiavimo aukoms. Socialinės pedagoginės pagalbos būdai sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemą. Socialinės pedagoginės pagalbos modelio lygmenys. Priekabiavimo prevencija globos įstaigose. Socialinės pedagoginės pagalbos tyrimas sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemą. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Išvados. Pasiūlymai.
  Pedagogika, diplominis darbas(30 puslapių)
  2009-12-16
 • Socialinės aplinkos įtaka asmens socializacijos procese

  Įvadas. Socializacijos mikroveiksniai. Asmenybės socializacijos mezo ir makroveiksniai. Žmogaus socializavimasis aplinkoje. Socialinės aplinkos įtaka Kuršėnų globos namuose. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-09
 • Socialinės aplinkos poveikis vyresnių klasių moksleivių vertybinėms orientacijoms

  Įvadas. Vertybinės orientacijos ir jų funkcionavimas visuomenėje. vertybės sąvoka ir jos aiškinimai. Vertybių savybės ir jų gyvavimo ciklas. Vertybinių orientacijų funkcionavimo ypatumai sociume. Paauglio gebėjimas internalizuoti vertybes. Vyresnių klasių moksleivių aplinkos analizė. Šeima, kaip pirminė socializacijos institucija. Mokykla, kaip antrinė socializacijos institucija. Bendraamžių grupių poveikis. Televizijos poveikio analizė. Socialinės aplinkos poveikis vyresnių klasių moksleivių vertybinėms orientacijoms tyrimas. Tyrimo išvados. Rekomendacijos. Išvados. Priedas.
  Pedagogika, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2009-02-24
 • Socialinės pagalbos poreikis emigravusių tėvų mokyklinio amžiaus vaikams

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti socialinės pagalbos poreikį emigravusių tėvų vaikams. Emigracijos problema. Emigracijos priežastys. Psichosocialinės pasekmės emigravusių tėvų mokyklinio amžiaus vaikams. Teikiamos socialinės pagalbos emigravusių tėvų vaikams ypatumai. Psichosocialinių sunkumų, kylančių emigravusių tėvų vaikams tyrimas. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Sunkumai būdingi emigravusių tėvų vaikams. Sunkumai kylantys dirbant su emigravusių tėvų vaikų globėjais. Mokykloje teikiama pagalba emigravusių tėvų vaikams. Emigravusių tėvų vaidmuo sprendžiant jų vaikams iškilusias problemas. Emigravusių tėvų ryšių palaikymas su jų vaikais, globėjais bei darbuotojais. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Priedai: anketos (5 psl.)
  Pedagogika, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2009-06-30
 • Socialiniai gebėjimai

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti socialinių gebėjimų priklausomybę nuo socializacijos bei ugdymo. Socialinių gebėjimų samprata. Struktūrinio mokymo komponentai. Socialinių įgūdžių ugdymo pratybų planavimo nurodymai. Veiksniai įtakojantys socialiniu gebėjimų ugdymą. Tėvų vaidmuo formuojant vaikų socialinį elgesį. Vaiko socializacija. Nepriklausomybė vietoj gėdos. Abejonių ir gėdos jausmo vystymasis. Tėvų vaidmuo formuojant socialinį elgesį. Institucijų vaidmuo ugdant vaikų socialinius gebėjimus. Prigimties ir socialinės aplinkos įtaka asmenybės tapsmui. Žmonių tarpusavio santykių bendrijoje ypatumai. Mikrosociumas: jo funkcijos. Neformalusis ugdymas. Faktoriai, užtikrinantys socialinių gebėjimų ugdymo sėkmę. Socializacijos "agentai". Pozityvioji socializacija. Bibliografija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-21
 • Socialiniai veiksniai, lemiantys sėkmingą moksleivių mokymą ir mokymąsi

  Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Šeima. Šeimos darna. Nuolatinės vietos buvimas. Krašto gamybinė-kultūrinė situacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-05
 • Socialinio darbo metodų taikymas, dirbant su probleminėmis šeimomis Švenčionių antrojoje vidurinėje mokykloje

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Šeimos, kaip pirmosios vaiko ugdymo institucijos, teorinė apžvalga. Šeimos samprata. Šeimos funkcijos. Probleminės šeimos teorinė apžvalga. Tėvų globos netekties priežastys. Probleminės šeimos vaikams būdingi bruožai. Socialinio darbo metodų taikymas, dirbant su probleminėmis šeimomis. Socialinio darbuotojo veikla, taikant socialinio darbo metodus Švenčionių antrojoje vidurinėje mokykloje. Individualus darbas. Socialinis darbas grupėje, komandinio darbo svarba. Socialinis darbas bendruomenėje. Socialinio darbo metodų taikymo galimybes, dirbant su probleminėmis šeimomis Švenčionių antrojoje vidurinėje mokykloje. Tyrimo charakteristika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (5).
  Pedagogika, diplominis darbas(46 puslapiai)
  2008-03-05
 • Socialinio pedagogo darbas su šeima (2)

  Šeimos samprata. Pagrindinės šeimos funkcijos. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Šeimai teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos formos. Socialinio pedagogo edukacinė pagalba nepilnai šeimai. Nepilna šeima dėl skyrybų. Skyrybos ir jų pasekmės vaikui. Vaikai po skyrybų. Tėvų elgesio klaidos po skyrybų. Išvados.
  Pedagogika, konspektas(14 puslapių)
  2007-05-29
 • Socialinio pedagogo kompetencijos kryptys

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti socialinio pedagogo kompetencijos kryptis. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo kompetencija. Socialinio pedagogo kompetencijos prielaidos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2009-04-30
 • Socialinio pedagogo portretas

  Įvadas. Socialinio pedagogo asmenybė. Socialinio pedagogo profesinės savybės. Socialinio pedagogo profesija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-02-22
 • Socialinio pedagogo praktikos ataskaita: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

  Socialinis darbas su neįgaliais asmenimis. Susipažinimas su įstaiga. Etnografinis neįgaliųjų socialinės institucijos tyrimas. Anotacija. Socialinis aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo aprašymas. Išvados. rekomendacijos. Ugdymo grupės užsiėmimai. Aklųjų ir silpnaregių kūrybinių gebėjimų ugdymas. Individualaus darbo su klientu planas ir jo realizavimas. Renginio organizavimas. Renginio scenarijus. Mano požiūris ir išvados, vertinant socialinio pedagogo praktiką su neįgaliaisiais.
  Pedagogika, praktikos ataskaita(16 puslapių)
  2011-07-15
 • Socialinio pedagogo veiklos planas

  Socialinio pedagogo 2009-2010 metų veiklos planas. Tikslas. Uždaviniai. Laukiami rezultatai. Lentelė: Veiklos kryptys. Metodai, būdai. Veiklos turinys. Data. Atsakingas asmuo.
  Pedagogika, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-02-22
Puslapyje rodyti po