Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika

Pedagogika (1578 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Vaiko branda mokyklai

  Įvadas. Šiuolaikinė brandumo mokyklai samprata ir problemos. Bendras brandumo lygis. Vaiko rengimo mokyklai šeimose, orientacinės gairės. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Vaiko elgsena ir priežiūros kultūra ugdymo institucijoje

  Įvadas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko elgseną ir priežiūros kultūrą ugdymo institucijoje. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko elgsenos ypatumai ugdymo institucijoje, jas lemiančios priežastys ir sprendimo būdai, Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaiko priežiūra ugdymo institucijoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2010-11-30
 • Vaiko gerovės samprata mokslinėje ir teisinėje literatūroje

  Įvadas. Vaiko gerovės samprata. Vaiko gerovės sąvokų aiškinimas norminiuose aktuose. Vaiko gerovės užtikrinimo galimybės Lietuvoje ir užsienio šalyse. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-22
 • Vaiko gerovės samprata mokslinėje ir teisinėje literatūroje (2)

  Operacinės apibrėžtys. Vaiko gerovės samprata mokslinėje literatūroje. Vaiko gerovė teisinėje literatūroje. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-29
 • Vaiko grūdinimo pagrindai

  Įvadas. Tikslas: apžvelgti vaikų grūdinimosi būdus ir grūdinimosi taisykles. Grūdinimasis. Vaiko grūdinimosi būdai. Grūdinimas oru. Saulės vonios. Grūdinimas vandeniu. Pagrindinės grūdinimosi gamtoje taisyklės. Grūdinimas oru. Grūdinimasis vandeniu. Grūdininmasis saulės spinduliais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2010-06-15
 • Vaiko pareigingumas globos namuose

  Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti vaiko pareigingumo, kaip dorovinės nuostatos ugdymo ypatumus globos namuose. Pareigos ir pareigingumo samprata. Pareigos įsisąmoninimas. Pareiga ir priedermė. Vaiko ugdymo globos institucijose ypatumai. Pareigingumo ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2010-02-01
 • Vaiko parengimas mokyklai

  Įvadas. Pirmosios klasės sunkumai. Kaip ruošti vaiką mokyklai? Ikimokyklinio ugdymo sąvoka. Priešmokyklinio ugdymo sąvoka. Bendrieji reikalavimai. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas. Priešmokyklinio ugdymo priemonės. Priešmokyklinio ugdymo prieinamumas. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2005-11-22
 • Vaiko pedagoginė-psichologinė charakteristika

  Trečios klasės mokinio psichologinė – pedagoginė charakteristika. Socialinis demografinis mokinio apibūdinimas. Mokinio mokslumo, jo elgesio ir kitos mokyklinės veiklos apibūdinimas. Mokinio psichinių procesų ypatybės. Mokinio asmenybės savybės.
  Pedagogika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-05-15
 • Vaiko socialinė raida ir ugdymas

  Įvadas. Svarbūs vaiko auklėjimo tarpsniai. Identiteto įgijimas. Žaidimų ir piešimo vaidmuo.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-04
 • Vaiko socializacija globos institucijoje

  Įvadas. Bendrieji socializacijos pagrindai. Socializacijos samprata ir esmė. Adaptacija ir interiorizacija, organizuota ir neorganizuota socializacija. Socializacijos esmė vaikystėje. Socialinis statusas ir vaidmuo. Vaiko kaip asmenybės socializacija. Socializacijos procesų vaikystėje specifika. Vaikų socializacijos ypatumai globos institucijoje. Ankstyvoji vaikystė (1-3 m.). Ikimokyklinė vaikystė (3-7 m.). Jaunesnioji mokyklinė vaikystė (7-12 m.). Vyresnioji mokyklinė vaikystė (12-18 m.). Išvados.
  Pedagogika, referatas(23 puslapiai)
  2009-08-26
 • Vaiko stebėjimo praktikos aplankas

  Įvadas. 1 užduotis. Susipažinimas su ikimokyklinės ugdymo įstaigos ugdymo tikslais, uždaviniais, misija, vizija. 2 užduotis. Ankstyvojo amžiaus vaiko charakteristika teoriniu aspektu. 3 užduotis. Vaiko elgsenos stebėjimas, fiksavimas ir analizavimas. 4 užduotis. Vaiko bendravimo su bendraamžiais ir auklėtojais stebėjimas, fiksavimas ir analizavimas. 5 užduotis. Vaiko raidos lentelė. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(12 puslapių)
  2011-05-02
 • Vaiko sveikata (2)

  Vaiko sveikos gyvensenos modelis. Organizmo augimo raidos panašumai ir skirtumai. Laikysenos sutrikimai. Nervų sistemos amžiaus tarpsnių ypatumai. Vaikų ir suaugusiųjų analizatorių panašumai ir skirtumai. Vaiko širdies treniravimo modelis. 4-5 širdies treniravimo etapų planas. Kvėpavimo pratimų kompleksas. Racionalios mitybos principai. Paros racionas, maisto davinio kalorijos. Vaikų ir suaugusiųjų šalinimo sistemos, panašumai ir skirtumai. Odos pakenkimai. Apibūdinti lytinį brendimą ir auklėjimą. Lytinio auklėjimo planas. Grūdinimosi procedūrų kompleksas 10–16 metų vaikams. Desmurgija. Specialiųjų poreikių vaikų raidos ypatumai. Sveikatos apsaugos modelis.
  Pedagogika, uždavinys(15 puslapių)
  2008-02-18
 • Vaiko ugdymas: šeimos ir ikimokyklinės įstaigos sąveika

  Šeimos ir ikimokyklinės įstaigos sąveika ugdant vaiką. Įvadas. Tikslas: ištirti šeimos ir ikimokyklinės įstaigos sąveiką ugdant vaiką. Šeima – pirmoji vaiko ugdytoja. Pedagogų teikiama pagalba ugdant vaiką. Ikimokyklinių įstaigų dokumentai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Vaiko veiksmų su daiktais ypatumai

  Įvadas. Vaiko veiksmai su daiktais - savitas vaikystės fenomenas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo raidos vystymasis. Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė ugdymui. Pagrindinė ikimokyklinuko veikla – žaidimas. Aplinkos įtaka vaiko veiksmams su daiktais. Pedagogo vaidmuo vaikui veikiant su daiktais. Tyrimo metodologija. Tyrimo tikslas, hipotezė, uždaviniai, metodai. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų atliekami veiksmai su daiktais. Vaikų daiktų pasirinkimas savo sumanymams realizuoti priklausomai nuo amžiaus. Vaikų daiktų pasirinkimas savo sumanymams realizuoti priklausomai nuo lyties. Kompetencijų ugdymas vaikams veikiant su daiktais. Pedagogų nuomonė apie vaiko veiksmus su daiktais. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedai (5).
  Pedagogika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2008-03-14
 • Vaikų adaptacijos ikimokyklinėje įstaigoje sunkumų prielaidos

  Santrauka. Summary. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos psichologiniai ypatumai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos sąvoka ir jos traktuotės. Adaptacijos eiga ir trukmė. Adaptacijos sunkumų prielaidos. Prisitaikyti – pusė darbo. Vaikas, auklėtoja ir vaiko poreikiai. Darželio auklėtojos vaidmuo. Sunkumai, kuriuos vaikas patiria naujoje ikimokyklinėje įstaigoje. Pagrindinės rūšys sunkumų, kuriuos patiria "naujokas". Vaikas, patiriantis skriaudą naujoje ikimokyklinėje įstaigoje bei šeimoje. Vaikų prievartos prevencija. Vaiko adaptacijos per pirmąjį mėnesį tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga ir rezultatų apibendrinimas. Tiriamųjų socialinė – demografinė padėtis. Vaiko adaptacijos pobūdis pagal surinktus duomenis. Ryšys tarp lankiusių ir nelankiusių ikimokyklinę įstaigą. Ryšys pagal tai, ar turi brolių, seserų. Ikimokyklinės įstaigos pakeitimo priežastys. Požymiai, labiausiai atskleidžiantys vaikų adaptacijos laipsnį. Vaikų adaptacija pagal lytį. Santykis tarp ikimokyklinių įstaigų pagal adaptacijos pobūdį. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (7 psl.).
  Pedagogika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2009-11-23
 • Vaikų auklėjimas

  Įžanga. Kokį vaiką norite išauklėti? Auklėjimo sunkumai ir klaidos. Kaip geriau vaiką paveikti? Aktualūs vaikų auklėjimo klausimai. Drausmingumo ugdymas. Skatinimas. Bausmė. Vaikų užsispyrimas. Išvados.
  Pedagogika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-05-05
 • Vaikų auklėjimas kitose valstybėse

  Įvadas. Vaikų auklėjimas britų šeimoje. Vaikų auklėjimas prancūzų šeimoje. Vaikų auklėjimas vokiečių šeimoje. Vaikų auklėjimas japonų šeimoje. Vaikų auklėjimas žydų šeimoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-20
 • Vaikų auklėjimas šeimoje

  Įvadas. Šeimos vaidmuo auklėjant asmenybę. Auklėjimo samprata. Vaikų auklėjimo šeimoje esmės samprata. Vaikų auklėjimo šeimoje tikslas ir uždaviniai. Vaikų auklėjimo šeimoje metodai. Tyrimų, kurie buvo atlikti tiriant vaikų auklėjimą šeimoje, apžvalga. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2007-04-26
 • Vaikų auklėjimo aspektai

  Įžanga. Lyg veidrodyje arba "kokie tėvai, tokie ir vaikai". Kokį vaiką norite išauklėti? Auklėjimo sunkumai ir klaidos. Kaip geriau vaiką paveikti? Aktualūs vaikų auklėjimo klausimai. Drausmingumo ugdymas. Skatinimas. Bausmė. Vaikų užsispyrimas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-03
 • Vaikų auklėjimo stiliai šeimoje

  Įvadas. Vaikų auklėjimo šeimoje specifika. Vaikų auklėjimo stiliai šeimoje. Vaikų auklėjimo stilių šeimoje įvairovė. Motinos ir tėvo asmenybinių ypatybių įtaka vaikų auklėjimo stiliui. Emocinio smurto naudojimas auklėjant vaikus šeimoje.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po