Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos diplominiai darbai

Pedagogikos diplominiai darbai (56 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šeštos klasės moksleivių fizinio pajėgumo vertinimas

  Įvadas. Moksleivių fizinės ypatybės ir jų lavinimas mokykloje. Fizinio pajėgumo samprata. Fizinės ypatybės ir jų lavinimas mokykliniame amžiuje. Greitumas ir vikrumas ir šių fizinių ypatybių lavinimas. Koordinacija ir pusiausvyra ir šių fizinių ypatybių lavinimas. Jėga ir jos lavinimas. Ištvermė ir jos lavinimas. Lankstumas ir jo lavinimas. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizė. Testavimas. Statistinė analizė. Šeštos klasės berniukų fizinio pajėgumo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(35 puslapiai)
  2009-04-29
 • Šiuolaikinė populiarioji muzika pradinių klasių mokinių ugdyme

  Įvadas. Tyrimo tikslas – atskleisti šiuolaikinės popmuzikos įtaką bei jos privalumus ir trūkumus pradinių klasių mokinių ugdymo procese. Pradinių klasių mokinių muzikinio ugdymo, taikant šiuolaikinę populiariąją muziką teoriniai pagrindai. Šiuolaikinės populiariosios muzikos samprata (muzikos stilių apžvalga). Šiuolaikinių muzikinio ugdymo koncepcijų, taikomų ir Lietuvoje, įvairovė. Šiuolaikinės populiariosios muzikos vieta pradinių klasių mokinių ugdyme. Pradinių klasių muzikos vadovėlių analizė. Pradinių klasių mokinių muzikinio ugdymo, taikant šiuolaikinę populiariąją muziką, galimybės. Pradinių klasių moksleivių ir pradinių klasių mokytojų požiūris į šiuolaikinę populiariąją muziką. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai. Mokinių anketų rezultatai. Mokytojų anketų rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Priedai (5 psl.).
  Pedagogika, diplominis darbas(42 puslapiai)
  2010-02-02
 • Šokio pedagogų ir V-X klasių mokinių tarpusavio santykiai ir jų įtaka ugdymui(-si)

  Įvadas. Mokytojo kompetencijos. Pedagogo meistriškumas. Pedagogo kūrybingumas, dvasingumas. Pedagogo bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytiniais ir jų aplinka. Bendravimo kultūra. Pedagogo sėkmingo darbo sąlygos. Mokytojo teisės ir pareigos. Mokinio teisės ir pareigos. Mokymo sutartis. Kaip elgtis, kai mokinio teisės pažeidžiamos. Mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai bei jų įtaka ugdymui(si). Problemos, kurios iškyla mokiniams ir mokytojams bendraujant ir bendradarbiaujant. Pažymio problemos. Bendravimo problemos. Elgesio problemos. Mokymosi problemos. Moksleivių kriziniai etapai. Mokinių ir pedagogų tarpusavio konfliktai ir jų įtaka ugdymui(si). Mokytojų ir mokinių tėvų tarpusavio santykiai ir jų įtaka mokymosi rezultatams. Ką tėvai turėtų daryti, kai pastebi, kad pedagogas su mokiniais elgiasi netinkamai. Aplinkos įtaka mokinių ir pedagogų santykiams bei įtaka ugdymui(si). Mokykla kaip ugdymo ir ugdymosi aplinka. Išorinė, vidinė ir fizinė mokyklinė aplinka. Apklausos rezultatų analizė. Išvados. Santrauka užsienio kalba.
  Pedagogika, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2008-01-17
 • Teaching and learning English in the Youth school

  Darbas anglų kalba. Anglų kalbos mokymas. Introduction. Glossary. Teaching and learning English language in the youth school. Distinguishing features of teaching and learning in the youth school. Nature of motivation. Motivation for learning english language. Variety of factors that intervene to lessen a student’s motivation. Variety of factors that foster motivation for learning english. Possibilities to change teaching and learning offered by education improvement project. Design of an empirical research. Influence of participation in education improvement project on teaching and learning Eenglish language in the youth school (empirical research). Conclusions.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2007-02-12
 • Teaching English at a public institution: ways of improving adults' EFL communicative competence

  Diplominis anglų kalba. Anglų kalbos mokymas valstybinėje įstaigoje: suaugusiųjų (svetimosios) anglų kalbos komunikacinės kompetencijos tobulinimo būdai. Introduction. Glossary. Overview of adults EFL communicative competence improvement. Theoretical bases of communicative approach to second language teaching. Communicative English language teaching: theoretical assumptions. Difficulties that limit application of communicative language teaching/learning. Aspects of adults learning. Adult learners: the roles of self-efficacy, self-regulation and motivation. Meeting adults EFL learning needs. Ways of adults teaching that can be used to improve communicative competence. English language teaching and learning in Kaunas district municipality. The aim of the research. Design and implementation of the research plan. Data analysis and results. Conclusions. Recommendations.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2007-08-30
 • Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumai

  Įvadas. Teoriniai klausimo nagrinėjimo aspektai. Mokinių veiklos pedagoginėje ir psichologinėje literatūroje. Veiklos samprata. Ugdymo samprata. Veikla – pagrindinė ugdymo priemonė. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimo tikrovės pažinimui turinys. Bendravimo veikloje tobulinimas. Sugyvenimas – partnerystės raiška. Augimas bendraujant – ugdymo išvada. Bendravimo veikloje ugdymo formos ir metodai. Šeiminis auklėjimas veiklai. Auklėjimo veiklai turinys. Šeiminio auklėjimo veiklai metodai ir formos. Auklėjimas darbui. Veikla – profesionalumo pamatas. Ekonominis auklėjimas. Ekologinis auklėjimas. Technologinė veikla – viena iš mokinių veiklos rūšių. Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumai. Ypatumų samprata. Technologijų mokymo bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų kaitos problematika. Technologinio ugdymo turinys. Technologijų mokymo bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų struktūros ypatumai. Mokinių kompetencijos ugdymas technologijų mokyme. Informacinės technologijos technologijų mokymo organizavime. Projektinis darbas – pagrindinis technologijų mokymo komponentas. Technologijų mokymo organizavimo pagrindinėje mokykloje ypatumų tyrimas. Tyrimo bazė, imtis metodika. Mokytojų apklausa, duomenų analizė. Mokinių apklausa, duomenų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Pedagogika, diplominis darbas(54 puslapiai)
  2005-07-26
 • The specificity of learning barriers in adult EFL classes

  Diplominis anglų kalba. Suaugusiųjų anglų kalbos mokymosi sunkumai. Abstract. Introduction. Adult Education. Adult Learners. Motivating the Adult Learner. Elements of adult learning. EFL. Difficulties for learners. Vocabulary. Pronunciation. Grammar. Differences between spoken and written English. Barriers to Learning. Institutional Factors. Personal factors.
  Pedagogika, diplominis darbas(14 puslapių)
  2007-08-30
 • Ugdytinių požiūris į žalingus įpročius

  Santrauka. Grafikų, lentelių, priedų sąrašas. Įvadas. Edukologijos subkultūrinė raida. Edukologijos mokslo objekto genezė. Ugdytinių charakteristika ir jų lavinimo metodų lyginamoji analizė. Žalingų įpročių vieta šiuolaikiniame pasaulyje. Žalingų įpročių dominuojanti samprata ir jos ištakos. Psichikos sutrikimai, sukelti žalingu įpročių atsiradimo priežastimi. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimas. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimo edukologinė metodika. Tiriamieji. Ugdytinių požiūrio į žalingus įpročius tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(34 puslapiai)
  2006-04-27
 • Vadovavimo raiška gimnazijose

  Įvadas. Mokyklos vadovo ir jo pavaldinių socialinė sąveika. Socialinės sąveikos esmė. Vadovo kompetencijos samprata. Kompetencijos ir gebėjimo derinys kolektyve. Vadovo savybės, vadovavimo stiliai ir jų turinys. Elgesio teorijų požiūris į vadovavimą. Elgesio teorijų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo stilių skirstymas pagal vadovų elgesį. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovavimo stilių klasifikacija pagal vadovų orientaciją. Tradicinių ir naujųjų vadovavimo stilių klasifikacija. Vadovavimo raiška Vilniaus miesto gimnazijose. Tyrimo charakteristika. Tyrimo metodika. Anketinės apklausos tyrimo metodika. Kiekybinių duomenų analizės metodai. Empirinio tyrimo etapai. Tyrimo imtis. Gimnazijos vadovų vadovavimo raiška. Vilniaus gimnazijų pedagogų požiūris į administracijos vadovavimo stilių ir įtaką jų darbui. Išvados. Santrauka anglų kalba. Priedai (1). Išnašos.
  Pedagogika, diplominis darbas(68 puslapiai)
  2008-06-25
 • Vaiko veiksmų su daiktais ypatumai

  Įvadas. Vaiko veiksmai su daiktais - savitas vaikystės fenomenas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo raidos vystymasis. Vaiko veiksmų su daiktais reikšmė ugdymui. Pagrindinė ikimokyklinuko veikla – žaidimas. Aplinkos įtaka vaiko veiksmams su daiktais. Pedagogo vaidmuo vaikui veikiant su daiktais. Tyrimo metodologija. Tyrimo tikslas, hipotezė, uždaviniai, metodai. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų atliekami veiksmai su daiktais. Vaikų daiktų pasirinkimas savo sumanymams realizuoti priklausomai nuo amžiaus. Vaikų daiktų pasirinkimas savo sumanymams realizuoti priklausomai nuo lyties. Kompetencijų ugdymas vaikams veikiant su daiktais. Pedagogų nuomonė apie vaiko veiksmus su daiktais. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedai (5).
  Pedagogika, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2008-03-14
 • Vaikų higieninių įgūdžių formavimas priešmokyklinėje grupėje

  Įvadas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymo vaikų darželyje tikslas ir uždaviniai. Sveikatos ugdymo turinys ir principai. Sveikatos ugdymo metodai. Pedagogo vaidmuo ugdant vaikų sveikatą. Higieninis priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Higienos ugdymo samprata. Asmens higienos pradmenų formavimas. Asmens higienos įgūdžių ugdymo sistema priešmokyklinėje grupėje. Oda. Odos higiena. Nosis. Nosies higiena. Ausis. Ausų higiena. Akis. Akių higiena. Dantys. Burnos higiena. Drabužių ir avalynės higiena. Asmens higienos reikmenys. Priešmokyklinio amžiaus vaikų higieninių įgūdžių formavimosi ypatumai. Tiriamojo darbo metodika ir imtis. Vaikų žinios apie asmens higieną. Organų funkcijos. Sveikatingumo faktoriai. Kenksmingumo faktoriai. Vaiko veiksmai neįprastose situacijose. Asmens higienos reikmenys. Sveikuolių darželių ir paprasto darželio vaikų higieninių įgūdžių lyginamoji analizė. Lyties skirtumų įtaka higienos įgūdžiams. Ar tėvai pakankamai skiria dėmesio vaikų higienai. Išvados. Profesinės kompetencijos. Rekomendacijos.
  Pedagogika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2006-03-24
 • Vaikų saugumo Jonavos pagrindinėje mokykloje įvertinimas

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Psichologinis mokinių saugumas. Fizinis mokinių saugumas. Tyrimo rezultatų analizė. Saugumo mokykloje mokinių vertinimas. Tėvų požiūris į vaikų saugumą mokykloje. Mokytojų nuomonė apie mokinių saugumą. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Priedai (4).
  Pedagogika, diplominis darbas(48 puslapiai)
  2007-03-08
 • Vaikų sveikos gyvensenos ugdymas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Sveikos gyvensenos ugdymas mokykloje. Sveikos gyvensenos sudedamųjų dalių aptarimas įvairių autorių darbuose. Fizinis aktyvumas. Racionali mityba. Higiena. Racionali veiklos ir poilsio kaita. Rūkymo prevencija. Mokinių saugumo prevencija. Mokyklos įtaka vaikų sveikatai. Dvasinė sveikata. Praktinis darbas. Išvados. Sąvokos. Priedas (1).
  Pedagogika, diplominis darbas(20 puslapių)
  2007-05-16
 • Veiksniai, formuojantys vaikų žaidimus

  Santrauka. Įvadas. Darbo tikslas: Nustatyti kultūrinius, ekonominius, socialinius veiksnius, įtakojančius ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimus. Vaikų žaidimų istoriniai ir psichologiniai aspektai. Istorinė žaidimų raidos apžvalga. Lietuvių liaudies žaislų ir žaidimų tyrinėjimai. Žaidimų įtaka vaiko vystymuisi ir raidai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedai (anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(40 puslapių)
  2010-05-25
 • VI–IX klasių moksleivių muzikinis ugdymas chorine veikla

  Įvadas. Chorinė veikla Lietuvos veikla Lietuvos muzikinio ugdymo kontekste. Chorinio dainavimo raida Lietuvoje. Chorinio dainavimo įtaka moksleivių muzikiniam ugdymui. VI-IX klasių moksleivių amžiaus tarpsnis ir muzikinis ugdymas. VI-IX klasių moksleivių muzikinio ugdymo chorine veikla konstatuojamasis tyrimas. Konstatuojamojo tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo bazės charakteristika. Konstatuojamojo tyrimo duomenų analizė. Apibendrinimas.
  Pedagogika, diplominis darbas(38 puslapiai)
  2006-07-21
 • Žaidimų taikymas pedagogikoje

  Įvadas. Žaidimas ir jo vieta šiuolaikinėje pamokoje. Žaidimų klasifikacija. Lietuvių liaudies (tradiciniai) žaidimai. Žaidimai su taisyklėmis. Kūrybiniai žaidimai. Žaidimų taikymas gimtosios kalbos pamokose. Žaidimų taikymas mokant skaitymo. Žaidimų taikymas mokant rašybos. Žaidimų taikymo gimtosios kalbos pamokose tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimų rezultatai ir jų analizė. Mokytojų požiūris į žaidimų taikymą gimtosios kalbos pamokose. Mokinių požiūris į žaidimus gimtosios kalbos pamokose. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(39 puslapiai)
  2006-11-01
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po