Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos kursiniai darbai

Pedagogikos kursiniai darbai (100 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 15-16 metų paauglių elgesio įvertinimas, naudojantis BASC–2 metodika

  Įvadas. Emocijų ir elgesio sutrikimų apibūdinimas. Emocijų ir elgesio sutrikimų apibrėžimo problema. Emocijų ir elgesio sutrikimų klasifikacija. Emocijų ir elgesio problemos paauglystėje. Paauglystės laikotarpio charakteristika. Emocijų ir elgesio sutrikimų priežastys paauglystėje. Agresyvus elgesys. Nerimas ir baimės. Paauglių depresija. Kitos, išsiskiriančio paauglių elgesio, formos. Tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedai (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2007-11-20
 • 2–3 metų vaikų elgesys ir piešimas

  Įvadas. Mažų vaikų elgesio ypatumai ugdymo institucijos grupėje. Antrų ir trečių metų vaikų elgesio kaitos psichologiniai aspektai. Piešimas ir mažų vaikų elgesys bei emocijos. Vaikų emocinis santykis šeimoje, jų elgesys. 2-3 metų vaikų elgesio piešimo metu grupėje ypatumai. Tyrimo metodika. Vaikų elgesys ir piešimas. Mergaičių ir berniukų elgesys. Savaitės dienos ir vaikų elgesys piešiant. Tyrimo išvados. Mažų vaikų emocinio santykio šeimoje tyrimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (3).
  Pedagogika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-01-21
 • Aktyvieji mokymo metodai pradinėje mokykloje

  Įvadas. Mokymosi metodo samprata, klasifikavimas. Mokymo metodų pasirinkimas. Aktyvieji mokymo metodai pradinėje mokykloje. Tiriamasis darbas. Išvados ir pasiūlymai. Reziume.
  Pedagogika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-02-27
 • Aktyvieji ugdymo metodai geografijos pamokose

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodai. Literatūros šaltinių apžvalga. Aktyviųjų ugdymo metodų panaudojimas geografijos mokyme. Geografijos mokslo samprata. Aktyvieji ugdymo metodai.
  Pedagogika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-12-18
 • Aktyviųjų metodų taikymas ikimokykliniame amžiuje

  Įvadas. Aktyviųjų metodų taikymas ugdymo procese. Mokymo metodo samprata. Mokymo metodų įvairovė ir klasifikacija. Aktyviųjų mokymo metodų taikymo galimybės. Aktyviųjų metodų taikymo ikimokykliniame amžiuje tyrimas. Tyrimo pristatymas. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-16
 • Archetipinės kritikos idėjų galimybės skaitant lietuvių poeziją mokykloje

  Pratarmė. Įvadas. Edukologijos pažiūros. Ugdymo tikslų ir uždavinių pagrindų sistema. Tiriamoji dalis. Carl Gustav Jung: Gyvenimo ir mąstysenos trajektorijos. Gyvenimas ir kūryba. Pagrindiniai psichikos personažai. Archetipų teorija. Archetipinė kritika. Rašytojas ir kūrinys. Tyrimas. Tyrimo prielaidos. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Lietuvių santykis. Lenkų santykis. Rusų santykis. Bendros išvados. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2006-11-13
 • Argumentavimas 6 klasėje

  Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Šio darbo tikslas – aptarti argumentavimo mokymą VI klasėje. Argumentavimas VI klasėje. Argumentavimo samprata. Argumentavimo vieta VI klasės mokymo programose ir mokymo priemonėse. Argumentavimo mokymas. Užduotys ir analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-01-28
 • Bendrieji auklėjimo metodai, formos ir priemonės

  Auklėjimo sąvoka. Bendrieji auklėjimo metodai. Rodomieji auklėjimo metodai. Teigiamų pavyzdžių demonstravimas. Pavyzdžio metodika. Sakytiniai auklėjimo metodai. Monologo metodika. Anticipacija. Auklėjamoji konsultacija. Tikinimo metodas. Dialogo metodika. Veikdinimo metodika. Auklėtinių veiklos ir santykių organizavimas. Stimuliaciniai metodai. Renginio metodika. Reikalavimo metodas. Auklėjimo formos. Rodomosios auklėjimo formos. Sakytinės auklėjimo formos. Nesusirinkiminio arba negrupinio pobūdžio sakytinės auklėjimo formos. Veikdinamosios auklėjimo formos. Auklėjimo priemonės. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-06-03
 • Berniukų ir mergaičių auklėjimo šeimoje ypatumai

  Įvadas. Berniukų ir mergaičių auklėjimo šeimoje ypatumai. Auklėjimo samprata. Tėvų ir vaikų santykiai šeimoje. Įvairių berniukų ir mergaičių savybių formavimasis. Įvairus berniukų ir mergaičių auklėjimas šeimoje. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Šeimos įtaka vaiko auklėjime. Namų ruošos darbų ypatumai šeimoje. Tėvų ir vaikų santykiai šeimoje. Berniukų ir mergaičių savybių ypatumai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-24
 • Berniukų ir mergaičių laisvalaikio pomėgiai ir popamokinio ugdymo ypatumai

  Įvadas. Laisvalaikio įtaka vaiko asmenybei bei popamokinio ugdymo ypatumai teoriniu pagrindu. Laisvalaikio samprata. Popamokinio ugdymo ypatumai. Socialinė aplinka asmenybės laisvalaikio poreikių formavimui. Šeimos ir mokyklos vaidmuo organizuojant moksleivių laisvalaikį. Berniukų ir mergaičių laisvalaikio praleidimo formų įvairovė. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Kaime besimokančių vaikų laisvalaikio pomėgiai ir užimtumas popamokine veikla. Moksleivių laisvalaikio pasirinkimą įtakojantys veiksniai. Moksleivių laisvalaikio galimybes ribojančios priežastys ir popamokinio ugdymo trūkumai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-03-20
 • Bullying

  Darbas anglų kalba. Patyčios. Describing bullying. These are some behaviours that children and young people describe as bullying. Types of bullying. Profile of bullies, profile of victims. Signs of bullying. Why do bullies bully? Effects of bullying. Tackling specific types of bullying. How Adults Can Help Stop Bullying. Summary. Vocabulary.
  Pedagogika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-08
 • Dailės ir etnokultūros integracijos reikšmė meniniam ugdymui pradžios mokykloje

  Įvadas. Dailės ir etnokultūros integracijos reikšmė meniniam ugdymui. Pamoka pagrindinė mokymo forma. Dailės pamoka. Tarpdalykinė integracija. Mokytojo vaidmuo dailės ir etnokultūrinio ugdymo procese. Integruoto dailės ir etnokultūrinio ugdymo galimybės. Etnokultūrinis ugdymas dailės integruotose pamokose. Šventės tradicijos papročiai. Velykiniai papročiai. Verbos tautodailės mene. Tyrimas. Nustatyti integruotos pamokos įtaką, mokinių etnokultūros sampratos formavimuisi. Ištirti mokytojų požiūrį į integruotas dailės ir etnokultūros pamokas. Vaikų kūrybinių darbų analizė. Išvados. Priedai (4).
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-02-19
 • Die Bedeutung der Wortschatzarbeit in der Primarstufe im DaF-Unterricht-handlungsorientierter Unterricht

  Darbas vokiečių kalba. Žodžių įsisavinimo reikšmė vokiečių (užsienio) kalbos pamokoje. Mokymo metodai mokant vaikus vokiečių kalbą kaip užsienio kalbą. Einleitung Bedeutung der Fremdsprachen. Bedeutung und Probleme der Wortschatzarbeit in der Primarstufe im DaF. Wortschatzarbeit und Faktoren des Wortschatzerwerbs in der Primarstufe. Bedeutungserklärungen von Wörtern. Verwendung von Lernspielen im Fremdspracheunterricht, bzw. im DaF- Unterricht. Definition des Wortes das Spiel. Spielen im Leben eines Kindes von psychologischer Seite. Spielzwecke im Spracheunterricht. Musterspiel bzw. Pantomimespiel. Wiederholen des Wortschatzes. Schlussfolgerungen.
  Pedagogika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-04-28
 • Diferencijuotas mokymas

  Įvadas. Diferencijuoto mokymo samprata. Mokymo kryptys. Diferencijuotas mokymas kaip didaktinė sistema. Diferencijuoto mokymo kryptis. Pedagogo ir ugdytinio vaidmuo diferencijuoto mokymo sistemoje. Diferencijuoto mokymo organizavimo formos. Ugdytinių skirstymas arba susiskirstymas į grupes. Mokyklų diferencijavimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-09-10
 • Dorinio ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumai

  Įvadas. Dorinio ugdymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje. Šeimos vaidmuo vaiko doriniam ugdymui. Suaugusiųjų poveikis vaikų doroviniams poelgiams. Vaikų dorovės nuostatų ugdymo būdai. Pedagogų vaidmuo ugdant dorinę asmenybę. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-12-20
 • Dorovinio auklėjimo uždaviniai XX amžiaus 10 dešimtmečio pabaigoje

  Įvadas. Dorovės samprata. Dorovės apibūdinimas. Dorovės funkcijos. Auklėjimo samprata. Auklėjimo sąvoka. Auklėjimo esmė. Auklėjimo prasmė. Dorovinio auklėjimo esmė ir svarba. Lietuvos pedagogų mintys apie auklėjimą. Dorovinio auklėjimo uždaviniai XX amžiaus X dešimtmečio pabaigoje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-01-15
 • Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai

  Santrauka. Įvadas. Ekologinės aplinkos įtaka globos namų vaikų sveikatai teoriniu aspektu. Vaikų sveikatą įtakojantys veiksniai. Globos namų ekologinės aplinkos sąlygos. Būsto, teritorijos sąlygos, patalpų priežiūros įtaka vaiko sveikatai. Oro taršos poveikis vaiko sveikatai. Vandens kokybės poveikis vaiko sveikatai. Maisto kokybės poveikis vaiko sveikatai. Biologinės taršos poveikis vaiko sveikatai. Triukšmo poveikis vaiko sveikatai. Ekologinės aplinkos įtakos globos namų vaikų sveikatai tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-26
 • Ekologinės veiklos organizavimas ir galimybės mokykloje

  Įvadas. Mokinių veiklos pedagoginėje ir psichologinėje literatūroje. Teoriniai klausimo nagrinėjimo aspektai. Veiklos apibūdinimas. Veiklų rūšys ir jų apibūdinimas. Veikla- pagrindinė ugdymo priemonė. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimas tikrovės pažinimui. Auklėjimo tikrovės pažinimui turinys. Bendravimo veikloje tobulinimas. Sugyvenimas- partnerystės raiška. Auginimas bendraujant- ugdymo išvada. Bendravimo veikloje ugdymo formos ir metodai. Šeiminis auklėjimas veiklai. Auklėjimo veiklai turinys. Šeiminio auklėjimo veiklai metodai ir formos. Auklėjimas darbui. Ekologinė veikla- viena iš mokinių veiklos rūšių. Ekologinės veiklos organizavimas ir galimybės mokykloje. Tyrimo tikslas, metodai ir organizavimas. Mokytojų apklausa ir rezultatai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2005-07-26
 • Elektroninės pažymių knygelės

  Įvadas. Elektroninės pažymių knygelės. Pagalba ir tėvams ir mokiniams. Galimi sunkumai. Naujove nepatenkinti mokiniai. Mokykloms nieko nekainuos. Elektroninės pažymių knygelės pildymo instrukcija. Nuo ko pradėti? Kaip tvarkyti dienyną? Kaip tvarkyti dalykus, kurie vertinami ne pažymiais? Kaip vesti trimestrus (semestrus, pusmečius)? Kaip įsitikinti, ar mokinių tėvai gali matyti reikiamą informaciją? Elektroninės pažymių knygelės užkirs kelią melavimui. Elektroninių pažymių knygelių nori visos mokyklos. Projektą remia verslininkai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2005-10-06
 • Elektrotechnikos mokomojo dalyko dėstymo ypatumai

  Įvadas. Elektrotechnikos mokomojo dalyko ypatumai. Mokymo metodų įvairovė ir klasifikacija. Informaciniai mokymo metodai. Praktiniai-operaciniai mokymo metodai. Kūrybiniai mokymo metodai. Tradiciniai mokymo metodai, naudojami elektrotechnikos pamokose. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-09-01
Puslapyje rodyti po