Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos kursiniai darbai

Pedagogikos kursiniai darbai (100 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajos

  Įvadas. Tikslas – ištirti paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajas. Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajų teorinis aspektas. Paauglių probleminį elgesį lemiantys veiksniai. Paauglių būrimasis į asocialias bendraamžių grupes priežastys. Neformalusis ugdymas kaip paauglių sėkmingos socializacijos veiksnys. Paauglių neužimtumas ir žalingi įpročiai. Paauglių narkomanija. Paauglių alkoholizmas. Paaugliai ir tabakas. Paauglių probleminio elgesio ir nedalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sąsajų tyrimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Apibendrinus svarbiausius tyrimo duomenis, išryškėjo svarbiausios tendencijos. Išvados. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2011-03-30
 • Paauglių turinčių elgesio ir emocijų problemų vidinės darnos ir mokyklinio streso įveikimo ypatumai

  Įvadas. Teorinė problemos apžvalga. Paauglystės laikotarpio psichologinė charakteristika. Vidinės darnos samprata, formavimosi ypatumai. Mokyklinis stresas, jo priežastys ir įveikimas. Emocinės ir elgesio problemos paauglystėje. Tyrimo procedūra, tikslas, uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-01-17
 • Pagarbos ugdymo svarba besiformuojančiai vaiko asmenybei

  Įvadas. Tyrimo tikslas: remiantis filosofinės, psichologinės ir pedagoginės literatūros analize, atskleisti besiformuojančios vaiko asmenybės pagarbos, kaip orumo pagrindo, ugdymo svarbą. Ugdymo aksiologija ir auklėjimo teorija vertybių ugdymo struktūroje. Filosofinė žmogaus orumo ir pagarbos sąvoka bei samprata. Savosios vertės suvokimas – pradžia pagarbiems santykiams. Žmogaus orumo pagrindas – pagarba ir savigarba. Šeimos ir ugdymo institucijos įtaką vertybių ir pagarbos formavimui. Pirmiausias pavyzdys – tėvai. Pedagogo asmenybės bruožai pagarbos jausmo formavimui. Kaip su vaikais kalbėtis apie pagarbą?. Kaip dirbti klasėje su įvairaus amžiaus vaikais? patarimai tėvams kaip dirbti su vaikais. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-04-27
 • Pasakos pateikimo galimybės grupės veikloje

  Pasakos panaudojimo grupės veikloje literatūros analizė. Pasakos pateikimo galimybės ikimokyklinėje įstaigoje. Žaidimai su pasakomis. Žodinės pasakos kūrimo galimybės. Žaidimai su žinomomis pasakomis. Savo pasakų kūrimas. Kaip dar galima kurti pasakas? Pasakų be galo panaudojimo galimybės. Konstatuojamasis eksperimentas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tiriamieji. Vaikų atsakymai į anketos klausimus. Auklėtojų apklausos duomenys. Ugdomasis eksperimentas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Pasakos žemėlapis. Laiško atsakymo rašymas. Pasakojimo kas būtų jeigu kūrimas. Pasakos vaidinimas. Veikėjų iliustracijų gamyba. Knygos gamyba. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-10-04
 • Pasaulio suvokimas stebint natūralią gamtą

  Įvadas. Teorinė dalis. Stebėjimas. Stebėjimų reikšmė. Mokytojo pasirengimas stebėjimų organizavimui. Stebėjimo vietos ir objekto parinkimas. Stebėjimų turinys ir jų organizavimo metodika. Stebėjimų atmintinė. Gamtos ir darbo kalendorius. Mokomosios ekskursijos . Stebėjimo duomenų sistemingumas, apibendrinimas. Supratimo formavimas stebint gamtą. Praktinė dalis. Stebėjimo metodas per pasaulio pažinimo pamokas. Mūsų krašto gamta. Darže. Mes gyvename greta. Kas kuo minta. Ir šildo, ir šviečia. Orai. Vandens gyventojai. Juda kas gyvas. Pasaulio pažinimo pamokos taikant stebėjimo metodą. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2006-02-17
 • Pasirengimo savarankiškam gyvenimui ugdymas vyresnėse klasėse

  Įvadas. Ugdymas. Socialinių įgūdžių ugdymas. Gyvenimo įgūdžių programa. Asmeninis pasirengimas darbui pagal šią programą. Lions-quest programa. Lions-quest programos, skirtos paauglių socialinių įgūdžių formavimui, taikymas Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-08
 • Pedagoginės minties kaita Lietuvoje 1985-1995

  Įvadas. Ugdymo turinio kaita ir mokykla. Švietimo kaitos samprata. Švietimo kaita ir jos gairės. Kryptingos kaitos galimybės. Lietuvos švietimo politika švietimo kaitos kontekste. Mokinių ir pedagogų požiūris į švietimo reformą. Tėvų požiūris į švietimo problemas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(34 puslapiai)
  2006-03-31
 • Pedagoginės sąveikos psichologiniai aspektai

  Įvadas. Pedagogikos ir psichologijos sąveika. Mokytojų savybių įtaka mokiniams. Mokytojo asmeninės savybės. Mokytojos savęs vertinimas. Mokytojo tolerancija. Pedagogo empatiškumo pasekmės. Mokymasis per pamoką. Pagrindinės psichologijos kryptys pamokoje. Vadovavimas klasei. Klasės atmosfera. Mokymosi aplinka ir motyvacija. Mokinių motyvacija. Mokytojo elgesio įtaka mokiniams. Mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveika. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2005-09-20
 • Pedagogo asmens savybių svarba moksleivių ugdymui

  Įvadas. Mokytojo asmens savybės ir veikla. Pedagoginis pašaukimas ir pedagogo priedermės. Pedagoginiai gebėjimai. Mokytojo, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimas. Pedagogo kūrybiškumo reikšmė ugdymo procesui. Mokytojo nuolatinio tobulėjimo svarba. Darbo metodika. Darbo rezultatai ir aptarimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-03-01
 • Pedagogo autoriteto problema visuomenėje

  Pedagoginiai santykiai. XIX amžiaus pedagogės, švietėjos, rašytojos (Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė), jų veikla ir mintys apie gero pedagogo savybes ir pedagoginį procesą. Pedagogo savybės ir parengimas pedagoginiam bendravimui. Pedagogo autoritetas ir santykiai su mokinių tėvais. Pedagogas ir technologijų amžius. Lietuvos švietimas pastaraisiais metais. Mokytojas, mokinys ir tėvai. Ar mokytojui būtina keistis?
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-01-09
 • Pedagogų kompetencijos gerinimas

  Įvadas. Kompetencijos sąvoka. Pedagogo kompetencijos sudedamosios dalys. Pedagogo kompetencijos portfelis. Kompetencijos portfelio nauda. Kompetencijos portfelio struktūra. Pedagogo profesinė kompetencija ir jos įgijimo būdai. Pedagogo kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas. Pedagogo kompetencijos tobulinimas. Mokymosi tobulinimas pedagogo kompetencijoje. Pedagogo edukacinė kompetencija mokymosi paradigmos kontekste. Mokytojo veiklos sėkmė – jo profesinės kompetencijos atspindys. Kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimo politika. Kompetencijos tobulinimo poreikio nustatymas ir kvalifikacijos kėlimo sistema. Švietimo įstaigų vadovo vaidmuo vykdant kvalifikacijos vykdymo politiką. Išvados. Summary.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-04-08
 • Pilietinio ugdymo filosofiniai pagrindai

  Įvadas. Pilietinio ugdymo poreikis mokykloje. Pilietinio ugdymo filosofiniai metodai. Istorinis metodas. Refleksijos metodas. Lingvistinės analizės metodas. Loginių išvadų metodas. Dialektinis metodas. Ugdymo tikslų filosofinis pagrindas. Žmogaus esmė. Žmogaus būtis. Žmogaus individualumas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-11-01
 • Pilietinio ugdymo metodai bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Pilietinio ugdymo samprata. Teisės aktų, reglamentuojančių pilietinį ugdymą vidurinėje mokykloje apžvalga. Pilietinio ugdymo ir pilietiškumo sąvokos. Dokumentai, reglamentuojantys pilietinį ugdymą. Pilietinio ugdymo metodai ir jų taikymo ypatybės. Žodiniai dėstymo metodai. Aktyvieji mokymosi metodai. Debatai kaip vienas iš būdų mokyti pilietiškumo. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2007-06-27
 • Pilietinio ugdymo reikšmė bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Antikinės pilietinio ugdymo tradicijos. Trumpa pilietiškumo ugdymo istorijos Lietuvoje apžvalga. Patriotizmo ir patriotinio ugdymo samprata prieškario filosofų darbuose. Pilietiškumas ir patriotizmas. Patriotinio auklėjimo uždaviniai. Neformalusis pilietinis ugdymas. Integruotas pilietinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-09-25
 • Popamokinės veiklos organizavimas

  Įvadas. Formalaus ir neformalaus švietimo aspektai. Popamokinė veikla už mokyklos ribų. Popamokinės veiklos organizavimo metodika. Popamokinės veiklos ypatumai. Metodų ir formų pasirinktinumas. Pramoginės popamokinės veiklos formų analizė. Reikalavimai pramoginiam renginiui. Pramoginės veiklos organizavimas. Pedagogo vaidmuo popamokinėje veikloje. Klasės vadovo asmenybė. Klasės auklėtojo popamokinės veiklos organizavimas. Tyrimų analizė ir metodika. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(43 puslapiai)
  2006-02-28
 • Profesijos rinkimosi motyvai: moksleiviai

  Moksleivių savo profesijos rinkimosi pagrindiniai motyvai. Operacinė apibrėžtis. Įvadas. Tyrimo tikslas: Išskirti pagrindinius moksleivių savo profesijos rinkimosi motyvus. Mokslinės literatūros analizė. Profesijos svarba moksleivio integracijai. Sunkumai renkantis profesiją. Profesijos pasirinkimas kaip ugdymo objektas. Mokyklos įtaka renkantis profesiją. Mokinių rengimosi karjerai svarba. Darbo vietos nepastovumas. Darbo jėgos nepastovumas. Tyrimo organizavimo aprašymas. Tiriamųjų atranka. Tyrimo duomenų rinkimas ir apdorojimas. Tyrimo rezultatai jų analizė ir interpretacija. Išvados. Priedai (3).
  Pedagogika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2009-03-26
 • Projektinio mokymo metodo taikymo galimybes biologijos mokyme vidurinėje mokykloje

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Metodologiniai projektinio metodo taikymo mokymo(si) procese pagrindai. Projektinio mokymo metodo tikslai. Pagrindiniai projektinio darbo ypatumai. Problemos iškėlimas. Skirtingų mokymo dalykų integravimas problemos sprendimui. Projektų tipai. Pagrindiniai projektinio vykdymo etapai. Besimokančiųjų ir mokytojo vaidmuo projekte. Projekto įvertinimas. Projektinio metodo privalumai ir trūkumai. Projektinio metodo privalumai. Projektinio darbo trūkumai. Galimos projektų temos ir pavyzdys. Įdomios temos projektams. Vykdyto projekto pavyzdys. Alkoholis mūsų gyvenime. Moksleivių apklausa ir jos rezultatai. Anketa. Moksleivių anketos apklausos rezultatai. Išvados. Summary.
  Pedagogika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2009-01-07
 • Renginio scenarijus: Motinos diena

  Tema. Tikslas. Uždaviniai. Renginio forma. Atlikimo vieta. Pasirinktas laikas. Atlikėjai. Kostiumai. Muzika. Scenografija. Profesinių kompetencijų sąrašas. Terminų, santrumpų žodynėlis. Scenografija. Choriografinių kūrinių repertuaras. Renginio "motinos diena" scenarijus. Renginio eiga. Šokių aprašymai. Abelytė. Šokio eiga. Lietaus lašiukai. Šokio aprašymas. "Čia Čia Čia". Šokio žingsniai. Šokio eiga. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-27
 • Ritmavimo užduočių analizė pradinių klasių muzikos vadovėliuose

  Įvadas. Muzikos ritmo pajautimo ugdymo svarba žymiausiose muzikinio ugdymo sistemose. Ritmavimo užduočių analizė. Ritmavimo užduočių pasiskirstymas pradinių klasių muzikos vadovėliuose. Ritmavimo užduočių klasifikacija. Ritmavimo užduočių atlikimo bei pateikimo būdai pradinių klasių muzikos vadovėliuose. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-09-28
 • Santuokos vaidmuo vaikų auklėjime

  Įvadas. Teorinė dalis. Santuokos samprata, jos reikšmė ir motyvai žmogaus gyvenime. Santuoka, kaip vertybė. Vertybių šeimoje sąveika. Šeimos funkcija – vaikų socializacija ir auklėjimas. Praktinė dalis. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po