Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos kursiniai darbai

Pedagogikos kursiniai darbai (100 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Senyvo amžiaus žmonių socializacija: Užimtumo problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Senatvės samprata ir požiūris į pagyvenusius žmones. Socialinė senėjimo samprata. Senyvo amžiaus žmonių socializacija. Senyvo amžiaus žmonių užimtumas. Senyvo amžiaus žmonių veiklos trukdžiai. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2012-01-23
 • Skaitymo sąmoningumo ugdymas žemesnėse klasėse

  Įvadas. Sąmoningumo reikšmė skaitymo procese. Skaitymo proceso sąvoka. Skaitymo proceso komponentai. Teksto suvokimas. Veiksniai, lemiantys teksto suvokimą. Specialiųjų mokyklų 3-4 klasių mokinių teksto suvokimo ypatumai. Skaitymo sąmoningumo efektyvinimas lietuvių kalbos pamokose. Parengiamieji darbai. Įvadinis pokalbis. Mokytojo pasakojimas. Ekskursijos, išvykos, stebėjimai. Teksto skaitymas ir analizė. Pirmasis teksto skaitymas. Pakartotinas skaitymas ir analizė. Žodyninis darbas. Pagrindinės minties išskyrimas. Veikėjų apibūdinimas. Kūrybiniai darbai. Iliustravimas. Vaizdavimas žodžiu. Inscenizavimas. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-03-06
 • Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją pagrindinėje mokykloje

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti socialinio pedagoginio darbo ypatumus ugdant moksleivių toleranciją. Tolerancija. Tolerancijos samprata. Tolerancija mokykloje. Tolerancijos ugdymas. Socialinis darbas. Socialinis pedagogas mokykloje. Socialinis pedagoginis darbas ugdant moksleivių toleranciją. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2011-03-18
 • Suaugusiųjų mokytojo charakteristika

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo bei suaugusiųjų mokytojo (andragogo) charakteristikos teorinė apžvalga. Suaugusiųjų švietimo samprata. Andragogo veiklos sritys. Kriterijai suaugusiųjų mokytojui. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Suaugusiųjų švietimas. Suaugusiųjų mokytojo vertinimas. Išvados. Priedas (1).
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-11-29
 • Suaugusiųjų švietimas – šiuolaikinės visuomenės būtinybė

  Įvadas. Žmogaus poreikiai nuolatinio mokymosi kontekste. Išsimokslinimo samprata ir reikšmė. šiuolaikiniame visuomenės raidos etape. Sąvokų – informacinės (žinių) visuomenės–atsiradimo prielaidos. Išsimokslinimo sampratos kaita žmogaus kompetencijai ir įgūdžiams. Suaugusiųjų mokymosi galimybės. Kompiuterizacija – pagrindinė informacinės visuomenės vystymosi sąlyga. Internetas – beribis informacijos šaltinis. Nuotolinis mokymas – moderni studijų atmaina. Žinių ir gebėjimų pritaikymas visuomenės tobulinimo procese. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-12
 • Sveikatos ugdymo programa: "Augame sveiki, stiprūs, saugūs"

  Pratarmė. L/D "Žuvėdra" sveikatos ir fizinio ugdymo programos sudarymo principai. Programos tikslai, uždaviniai ir valdymas. Vaikų sveikatos ugdymo modelis. Programa: Pažink save. Asmens higiena. Aš ir kiti. Veikla ir poilsis. Sveika ir saugi mityba. Fizinis aktyvumas. Saugi ir sveika aplinka. Aplinkos ir gamtos saugojimas. Kūno apsauga ir traumų profilaktika. Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo organizavimas. Vaikų grūdinimas. Vaikų teisė į švarų orą ir sveiką aplinką. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vaikų sveikatinimas ir fizinis ugdymas lopšelio grupėse. Pedagogo sąveika su vaikais. Savaiminė vaikų fizinė veikla.
  Pedagogika, kursinis darbas(57 puslapiai)
  2007-05-16
 • Sveiko gyvenimo būdo propagavimas jaunesniame mokykliniame amžiuje

  Įvadas. Šeima, ugdymo įstaigos – sveikos gyvensenos propaguotojos. Šeima – tautos stiprybės šaltinis. Sveikos gyvensenos propagavimas ugdymo įstaigose. Higieninis auklėjimas. Sveika mityba. Jos propagavimas. Fizinis auklėjimas. Praktinė dalis. Išvados. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(74 puslapiai)
  2006-02-17
 • Šeimos poveikis vaikų ugdymuisi ankstyvosios vaikystės metais

  Įvadinė dalis. Šeima – svarbiausias ugdymo institutas. Emocinių išgyvenimų svarba vaiko socializacijai. Bendravimas ir emocinė vaiko saviraiška. Vyriškumo ir moteriškumo ugdymas šeimoje. Svarbių charakterio savybių ugdymas šeimoje. Tyrimų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai.
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-01-02
 • Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas

  Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (santrauka). Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (literatūros apžvalga). Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimo būdai. Lėtas kūno kultūros reikšmės skiepijimas. Skatinimas vaikus pajusti teigiamas kūno kultūros vertybes. Teigiamo vaikų požiūrio i fizinį ugdymą reikšmė. Teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimas (tyrimas). Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Anketų atsakymai. Sportuojančių mokinių dalis. Mokinių požiūris į priešpamokinę mankštą. Mokinių sportas ir savijauta. Užsiėmusių nesportine popamokine veikla mokinių požiūris į fizinį ugdymą. Pedagogų ir tėvelių nuomonė apie teigiamo vaikų požiūrio į fizinį ugdymą formavimą. Išvados. Priedai (4).
  Pedagogika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-11-13
 • Tėvų ir paauglių bendravimo ypatumai

  Įvadas. Teorinė dalis. Tėvų ir paauglių bendravimo samprata bei ypatumai. Problemos su kuriais dažniausiai susiduria paaugliai ir tėvai. Vadovavimas paauglio elgesiui ir vadovavimo pozityvi išraiška jo bendravimui. Tiriamoji dalis. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-28
 • Trumpalaikis projektas V klasėje

  Įvadas. Tiriamoji dalis. Aktyvieji mokymo metodai. Projekto sąvoka. Trumpalaikio projekto samprata. Trumpalaikio projekto taikymo galimybės V klasėje. Trumpalaikio projekto aptarimas V klasėje. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-21
 • Vaikų adaptacijos ikimokyklinėje įstaigoje sunkumų prielaidos

  Santrauka. Summary. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos psichologiniai ypatumai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos sąvoka ir jos traktuotės. Adaptacijos eiga ir trukmė. Adaptacijos sunkumų prielaidos. Prisitaikyti – pusė darbo. Vaikas, auklėtoja ir vaiko poreikiai. Darželio auklėtojos vaidmuo. Sunkumai, kuriuos vaikas patiria naujoje ikimokyklinėje įstaigoje. Pagrindinės rūšys sunkumų, kuriuos patiria "naujokas". Vaikas, patiriantis skriaudą naujoje ikimokyklinėje įstaigoje bei šeimoje. Vaikų prievartos prevencija. Vaiko adaptacijos per pirmąjį mėnesį tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodika. Tyrimo eiga ir rezultatų apibendrinimas. Tiriamųjų socialinė – demografinė padėtis. Vaiko adaptacijos pobūdis pagal surinktus duomenis. Ryšys tarp lankiusių ir nelankiusių ikimokyklinę įstaigą. Ryšys pagal tai, ar turi brolių, seserų. Ikimokyklinės įstaigos pakeitimo priežastys. Požymiai, labiausiai atskleidžiantys vaikų adaptacijos laipsnį. Vaikų adaptacija pagal lytį. Santykis tarp ikimokyklinių įstaigų pagal adaptacijos pobūdį. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (7 psl.).
  Pedagogika, kursinis darbas(50 puslapių)
  2009-11-23
 • Vaikų ugdymo praktika Estijos šeimose

  Įvadas. Šiuolaikinė estų šeima. Estų motyvacija turėti vaikų. Estų tėvų problemos. Motinystė ir galimybė dirbti. Tėvo (vyro) ir vaiko bendravimo problemos. Estijos šeimos deinstitucionalizacija. Estų vaikų laisvė ir kontrolė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-02-05
 • Vaikų užimtumo problema

  Įvadas. Vaiko užimtumas. Tėvų vaidmuo vaiko užimtumo procese. Vaiko užimtumas mokykloje. Tyrimai. Mokinių pasiekimų tyrimų duomenų analizės rezultatai. Vaikų popamokinės veiklos "statistinis tyrimas". Vaikų užimtumo problemos sprendimas. Užimtumo problema. "BOX - CAR" projektas. Išvados. Priedas (anketa).
  Pedagogika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Vaikų, patyrusių tėvų skyrybas, socializacijos ypatumai pradinėje mokykloje

  Įvadas. Vaikų socializacijos pagrindai šeimoje ir mokykloje. Socializacijos samprata ir esmė. Vaiko, kaip asmenybės socializacija. Šeimos svarba vaikų socializacijoje. Mokyklos įtaka vaikų socializacijoje. Mokytojo svarba mokinių socializacijoje. Skyrybų išgyvenimų ypatumai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Tėvų skyrybos ir vaikai. Skyrybų supratimas. Skyrybų poveikis vaikų elgsenai, socializacijai. Praktinis tyrimas. Tyrimo metodika. Respondentai. Moksleivių anketinės apklausos duomenų analizė. Mokytojų anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-06-20
 • Vertinimas ir jo kaitos ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Vertinimas nuolatinio institucinio mokymo(-si) procese. Įvadas. Vertinimo procesas. Diagnostinis, formuojantis, suminis, formalus ir neformalus vertinimas. Vidinis ir išorinis vertinimas. Vienašalis ir dialoginis vertinimas. Išvada. Mokymosi rezultatų vertinimas. Skirtingų šalio pedagogų požiūris į mokymosi rezultatų vertinimą. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-03
 • Vyresnių moksleivių požiūris į aktyvų laisvalaikį

  Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti vyresnių moksleivių vertybines orientacijas ir laisvalaikio vertybių prioritetus. Aktyvaus laisvalaikio kultūros teorinis aspektas. Vyresniųjų moksleivių socializacijos ypatumai laisvalaikiu. Neužimtumas – opi pedagoginė problema. Organizuoto laisvalaikio kultūra ir jos įtaka paauglio socializacijai. Neformalaus ugdymo sistema ir kryptys. Užimtumas būrelių veikloje. Vyresniųjų moksleivių požiūrio į aktyvų laisvalaikį tyrimas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-06-02
 • Žaidimai vaikų gyvenime

  Įvadas. Vaikystės samprata. Žaidimų istorija. Vienerių - trejų metų mažamečių žaidimų apžvalga. Vaikų žaislai. Vienerių metukų vaikų žaidimai. Žaidimų įtaka vaikui. Lavinamieji - Mokomieji žaidimai. Dvejų metukų vaikų žaidimai. Žaidimų įtaka vaikui. Lavinamieji - Mokomieji žaidimai. Trejų metukų vaikų žaidimai. Žaidimų įtaka vaikui. Lavinamieji - Mokomieji žaidimai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-10-18
 • Žaidimų įtaka vaiko vaizduotės lavinimui

  Įvadas. Kas yra žaidimas? Žaidimų rūšys. Žaidimų įtaka vaiko vaizduotės lavinimui. Apklausa. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-26
 • Žaidimų reikšmė vaiko savikontrolės raidai

  Įvadas. Žaidimo samprata ir reikšmė vaiko raidai. Savikontrolė – savęs vertinimo išdava. Savęs vertinimo samprata ir reikšmė. Savikontrolės samprata ir reikšmė. Žaidimo reikšmė savikontrolės raidai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-01-08
Puslapyje rodyti po