Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pedagogika>Pedagogikos kursiniai darbai

Pedagogikos kursiniai darbai (100 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematikos pamoka pradžios mokykloje

  Įvadas. Pradinės matematikos didaktikos objektas. Matematikos mokymo pradinėje mokykloje tikslai. Matematikos mokymo pradinėje mokykloje formos: pamoka; ekskursijos; popamokinė matematikos veikla. Pamokų rūšys: naujų žinių perteikimo pamokos; pratybų pamokos naujoms žinioms, mokėjimams ir įgūdžiams įtvirtinti; kartojimo, apibendrinimo ir žinių sisteminimo pamokos; žinių, mokėjimų ir įgūdžių tikrinimo pamokos; grupinis darbas. Matematikos pamokos gamtoje. Integruotos pamokos. Skaičiuotuvai per matematikos pamokas. Statistikos ir kombinatorikos pradmenys pradžios mokykloje. Ruošimasis pamokoms. Tikslų ir metodų nustatymas ir pasirinkimas; savarankiška mokinių veikla; žinių vertinimas; kūrybinis darbas. Didaktiniai žaidimai per matematikos pamokas. Vestos pamokos pedagoginėje praktikoje. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2006-03-01
 • Meninės ir pažinimo kompetencijų tyrimas ir rezultatų analizė priešmokykliniame amžiuje

  Įvadas. Teorinė dalis. Mokyklinė branda. Šiuolaikinė brandumo mokyklai samprata. Brandumo mokyklai komponentai. Vaiko rengimas mokyklai. Kompetencijos ir jų ugdymas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Rekomendacijos.
  Pedagogika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-11-29
 • Mikroaplinkos įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui

  Įvadas. Socializacijos mikroveiksniai. Šeima. Bendraamžių subkultūra. Mikrosociumas. Auklėjimo institutai. Religinės organizacijos. Mikroaplinkos (grupių) įtaka asmenybės ugdymui ir jos socializavimui. Mikroaplinkos įtaka asmenybės vertybinių orientacijų formavimui. Prigimties ir socialinės aplinkos įtaka asmenybės tapsmui. Bendrijos, jų ypatumai. Žmonių tarpusavio santykių bendrijoje ypatumai. Mikrosociumas: jo funkcijos.
  Pedagogika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-12-06
 • Mokyklinis brandumas

  Pedagoginės psichologijos kursinis darbas. Įvadas. Dėstymas. Vaiko pasirengimas mokyklai. Vaiko brandumo mokyklai rodiklių sandara. Socialinis – emocinis brandumas. Intelektualinė branda. Psichofizinis brandumas. Svarbiausios gebėjimų grupės. Sudarytos vaikų brandumo mokyklai požymių sistemos paskirtis. Vaiko mokyklinio brandumo įvertinimo galimybių problema. Pedagogų ir psichologų nuomonė apie vaikų subrendimą mokyklai. Vaiko rengimo mokyklai uždaviniai. Fizinis rengimas. Intelektinis rengimas. Socialinis rengimas. Šešiamečių ir septynmečių brandumo mokyklai lygis. Praktinė dalis. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimų metodikos ir organizavimo aprašymas. Kerno - Jiraseko testas. Matematinis Ozereckio testas "Iškirpk ratą". Gebėjimo pažinti save ir kitus tikrinimo metodas. Garsų tarimo tyrimas. Filipinų mėginys. Korektūrinių mėginių metodas. Verbalinio mąstymo testas (1 testas). J. Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos (verbalinio mąstymo) testas (2 testas). Elementaraus matematinio samprotavimo tikrinimo metodas. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo atlikto pagal Kerno – Jiraseko testą rezultatai. Rezultatai pagal matematinį Ozoreckio testą "Iškirpk ratą". Rezultatai pagal korektūrinių mėginių metodą. Tyrimo pagal verbalinio mąstymo testą rezultatai (1 testas). Rezultatai pagal J. Jiraseko orientacinį mokyklinės brandos (verbalinio mąstymo) testą (2 testas). Rezultatai pagal elementarų matematinio samprotavimo tikrinimo metodą. Rezultatai pagal Filipinų mėginį. Garsų tarimo tyrimo rezultatai. Gebėjimo pažinti save ir kitus tikrinimo rezultatai. Išvados. Priedai (3). Rekomendacijos. Pasiūlymai. Tėvų pagalba rengiant vaiką mokyklai. Vaikų protinę veiklą aktyvinti galima įvairiais būdais.
  Pedagogika, kursinis darbas(45 puslapiai)
  2006-06-08
 • Mokyklos ir šeimos reikšmė smurto prieš vaikus prevencijoje

  Įvadas. Smurto samprata. Emocinis (psichologinis) smurtas ir prievarta. Fizinis smurtas. Seksualinis smurtas. Emocinio (psichologinio), fizinio ir seksualinio Smurto priežastys ir pasekmės. Smurto priežastys. Smurto pasekmės. Artimųjų pagalba nukentėjusiam vaikui. Pagalba vaikui patyrusiam smurtą šeimoje. Pagalba vaikui patyrusiam smurtą mokykloje. Smurto prevencija šeimoje ir mokykloje. Bendrieji emocinio, fizinio ir seksualinio smurto prieš vaikus prevencijos programos tikslai. Smurto prevencija mokykloje. Išvados. Priedai (2).
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-11-01
 • Mokymasis bendradarbiaujant per pamoką

  Įvadas. Mokymosi bendradarbiaujant idėjų apraiškos. Bendroji bendradarbiavimo samprata. Grupinės veiklos strategija. Mokymosi bendradarbiaujant modeliavimas. Bendradarbiaujančių grupių ypatumai. Aktyvaus mokymo ir mokymosi privalumai. Mokymosi bendradarbiaujant organizavimas pasaulio pažinimo pamokoje. Pasaulio pažinimo būdai. Gimtoji kalba. Pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant. Žaidimas ir darbo pradmenys. Menas.
  Pedagogika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-03-08
 • Mokymo ir mokymosi metodų taikymo ypatumai ugdymo procese

  Įvadas. Mokymosi procesas didaktiniu ir psichologiniu aspektu. Mokymo metodų apžvalga. Informaciniai mokymo metodai. Praktiniai - operaciniai mokymo metodai. Kūrybiniai mokymo metodai. Mokymosi metodų apžvalga. Informacijos šaltinių naudojimo metodai. Praktiniai - operaciniai mokymosi metodai. Kūrybos mokymosi metodai. Aktyvaus mokymosi metodai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2008-09-01
 • Mokymo metodų įvairovė

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kokius ugdymo metodus mokytojai taiko savo matematikos pamokose. Darbo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikavimo problema. Tradiciniai mokymo metodai. Netradiciniai mokymo metodai. Metodų pasirinkimo kriterijai.
  Pedagogika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-11-10
 • Mokymosi aplinka ir ją įtakojantys veiksniai

  Įvadas. Vaiką supančios aplinkos samprata. Mokyklinė aplinka. Daiktinė aplinka. Dorovinė aplinka. Mokymo(si) aplinkos įtaka moksleivio asmenybės raidai, vystymuisi. Mokykliniai adaptacijos veiksniai. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-09-12
 • Mokymosi motyvacija jaunesniajame mokykliniame amžiuje

  Įvadas. Tikslas - išsiaiškinti pagrindinius mokymosi motyvacijos veiksnius jaunesniajame mokykliniame amžiuje, kurie įtakoja norą ar nenorą mokytis. Mokymosi motyvacija jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos veiksniai. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa).
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-02-11
 • Mokinio ugdymas dailės pamokoje

  Įvadas. Darbo tikslas – analizuoti mokinių ugdymą dailės pamokoje. Mokinio ugdymo dailės pamokoje teoriniai aspektai. Dailės dalyko samprata ir turinys. Mokinių meninių nuostatų ugdymo formos ir veiksniai. Tyrimo instrumento pagrindimas ir tiriamųjų charakteristikos. Mokinių ugdymo dailės pamokoje tyrimo rezultatų analizė. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-03-31
 • Mokinių anglų kalbos mokymosi pasiekimų vertinimas

  Įvadas. Mokinių pasiekimų vertinimo teorinė analizė. Vertinimo sampratos įvairovė. Pasiekimų vertinimas anglų kalbos pamokose. Vertinimo principai ir tvarka. Vertinimo formos. Mokymosi pasiekimų vertinimo efektyvinimas. Požiūrio į mokinių anglų kalbos vertinimą Kretingos rajono Salantų gimnazijoje tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Mokinių nuomonės analizė. Tėvų nuomonės analizė. Anglų kalbos mokytojų požiūris į pasiekimų vertinimą. Išvados. Priedai (5).
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-06-18
 • Mokinių pasiekimų vertinimas

  Įvadas. Mokinių pasiekimų vertinimo teoriniai aspektai. Neformalus vertinimas. Formalus vertinimas. Vertinimo tipai. Vertinimo funkcijos. Mokinių pasiekimų vertinimas reformuotoje mokykloje. Vertinimo problemos. Vertinimo paskirtis šiuolaikinėje mokykloje. Vertinimo pažymiais ypatumai. Šiuolaikinio vertinimo tendencijos. Idiografinis vertinimas. Bloomo taksonomijos taikymas mokykloje. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-02-13
 • Mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas

  Įvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti mokinių tėvų bei mokyklos bendradarbiavimo ypatumus bei atskleisti tėvų nuostatas mokyklos atžvilgiu. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarba ugdymo procese. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo ypatumai. Klasės auklėtojo darbo su tėvais tikslas ir uždaviniai. Svarbiausios bendradarbiavimo su šeima formos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo problemos. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-11
 • Mokytojas savo ir mokinių akimis

  Mokytojo profesijos specifiškumas, Mokytojo samprata, Mokytojo vaidmenys, Mokytojo dvasinių ir fizinių savybių svarba ugdymo procese, Visuomenės keliami reikalavimai mokytojui, Pažinti save ir mokinį, Mokytojo asmenybė – jos pažinimas, Mokinio asmenybė – jos pažinimas, Mokytojo darbo įprasminimas, Mokytojo darbo klaidos, Mokytojų savybės ir gebėjimai pedagoginiame darbe (tyrimas), Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-04-05
 • Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas

  Įvadas. Mokytojas, kaip priskirtinis ugdytojas. Mokytojo veikla. Pageidaujamos savybės. Mokytojo pašaukimo esmė ir ugdymas. Etimologinė pašaukimo kilmė. Pašaukimo požymiai. Pašaukimo struktūra. Pašaukimo sandai. Pedagoginis autoritetas. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-06-07
 • Mokytojų ir mokinių-paauglių efektyvus bendravimas

  Teorinė dalis. Įvadas. Ankstyvoji paauglystė. Būdingiausi bruožai. Fizinis brendimas paauglystėje. Paauglio asmenybės raida. Paauglio moralinė raida. Paauglio pažintinė raida. Paauglio poreikiai. Jaunesniojo paauglio psichologiniai sunkumai. Mokytojo ir mokinio bendravimo ir bendradarbiavimo reikšmė ugdymo procesui paauglystėje. Netinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Tinkamas mokytojo ir mokinio bendravimas ir bendradarbiavimas. Praktinė dalis. Anketiniai duomenys. Išvados ir pasiūlymai.
  Pedagogika, kursinis darbas(49 puslapiai)
  2006-12-30
 • Muzikos klausymo būdai ir formos ugdant trečiaklasių kūrybiškumą

  Įvadas. Muzikos klausymo būdai ir formos kūrybiškumo ugdymui samprata. Meniškai vertingų muzikos kūrinių, skirtų klausyti ar atlikti parinkimas. Palankios atmosferos kūrimas. Vaikų muzikos vertinimas. Kūrybiškas mokytojo pavyzdys. Kūrybiška aplinka. Muzikos klausymosi organizavimas. Programinių muzikinių kūrinių skirtų klausymui apžvalga. Muzikos vertinimo svarba. Kūrybiško muzikos vertinimo bruožai. Tyrimų rezultatai ir aptarimas apie trečiaklasių kūrybiškumo ugdymą klausant muzikos. Išvada.
  Pedagogika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-10-01
 • Muzikos mokymo formos ir metodai

  Įvadas. Muzikinis ugdymas pradinėje mokykloje. Muzikos mokymo formų aktualumas. Dainavimas. Muzikavimas. Muzikos klausymasis. Muzikos rašto mokymas. Muzikos mokymo ir mokymosi metodai. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pradinių klasių mokinių bei mokytojų požiūris į muzikinį ugdymą. Išvados. Grafikai ir lentelės.
  Pedagogika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-12-02
 • Neformalioji meninio ugdymo veikla bendrojo lavinimo mokykloje

  Įvadas. Meninio ugdymo samprata ir nauda. Muzika ir jos reikšmė ugdytiniui. Dailė ir jos poveikis vaikui. Drama bei jos nauda ugdytiniui. Šokis ir jo reikšmė ugdytiniui. Neformalaus meninio ugdymo galimybės. Neformalaus meninio ugdymo veikla mokykloje. Pagrindinės neformalaus meninio ugdymo organizavimo problemos. Išvados.
  Pedagogika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2011-06-02
Puslapyje rodyti po